Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта

  Наукова стаття на тему 'Аквааеробіка як нетрадиційне засіб для поліпшення фізичного стану студенток'

  Текст наукової роботи на тему «Аквааеробіка як нетрадиційне засіб для поліпшення фізичного стану студенток»

  ?5. Гірник А.І. Методологічні проблеми формування творчого мислення студентської молоді: дис. ... канд. пед. наук / О.І. Гірник. - Львів, 1982. - 208 с.

  6. Загвязинский В. І. Педагогічна творчість вчителя / В.І. Загве-зінскій. - М.: Педагогіка, 1987. - 159 с.

  7. Істоміна Н.Б. Підготовка майбутнього вчителя до методичного творчості / Н.Б. Істоміна // Початкова школа, 1991. - № 4. - С. 2-5.

  Аквааеробіка ЯК нетрадиційні засоби ДЛЯ

  ПОЛІПШЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТОК

  Н.А. Казакова

  ВСТУП.

  У роботах багатьох дослідників (В.К. Бальсевіч 1996; В.І. Бондін, 2004; Ю.І. Євсєєв, 2005; Віленський М.Я., 1996; А.І. Зайцев, 2003) відзначені тенденції погіршення здоров'я у випускників гуманітарних і технічних вузів - майбутніх фахівців і майбутніх батьків, за час навчання. Особливе занепокоєння викликає фізичне здоров'я дівчат, яке на 80% визначає здоров'я майбутньої дитини. Існує думка, що сучасна педагогічна наука, що займається проблемами вищої школи (зокрема, технічної), недостатньо бере до уваги гендерні особливості формування фізичного розвитку та здоров'я студенток (Заводевкіна Т.В., 2006).

  Доводиться констатувати, що має місце проблема, пов'язана з необхідністю підвищення фізичного стану та здоров'я студенток і одночасно з труднощами її дозволу в рамках традиційної системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах.

  В даний час викладачам вузів нелегко залучати студенток до занять з фізичної культури, які за формою і змістом мало відрізняються від традиційних. Серед молоді стало модним проводити час в спортивних клубах, відвідувати гірськолижні бази, займатися нетрадиційними видами спорту (А.А.Русяева, Є.Б. Коломейцева, Л.С. Черкасова, 2006). Відзначається підвищений інтерес студенток до різних видів оздоровчої аеробіки (Е.В.Бондаренко, 2003; О.Г. Ваніна, Л.П. Канакова, 2003), які надають можливості для одночасного вирішення низки завдань фізичного виховання, формування культури рухів. Одним з таких видів є аквааеробіка.

  Дослідження, проведені Н.Ж. Булгакової, І. А. Лисової (1994); Л. Насонової (1995), Т.С. Лисицької (2002); Т. Г. Полухін (2005) показали, що рухова активність в умовах водного середовища є одним з ефективних засобів підвищення фізичної підготовленості та фізичного здоров'я у дівчаток і жінок середнього і старшого віку. У зарубіжних дослідженнях по цій темі найбільшу увагу також приділено представникам старших вікових груп (Lanza M., Raffaelli C., 2005).

  Одночасно з цим необхідно відзначити недолік науково обґрунтованих даних про вплив занять водною аеробікою у вигляді комплексів на фізичний стан і здоров'я дівчат віком 17-19 років. Тому нами була висунута гіпотеза про можливість ефективного застосування комплек-

  сов вправ аквааеробіки як засобу покращення фізичного стану та підвищення здоров'я дівчат-студенток 17-19 років.

  Мета нашого дослідження полягала в розробці науково-обґрунтованої, педагогічно організованої системи оздоровчих заходів на основі вправ у воді і визначенні позитивного впливу комплексу засобів аквааеробіки на фізичний стан дівчат у віці 17-19 років у вигляді систематичних занять в басейні.

  МЕТОДИКА.

  Для досягнення зазначеної мети нами з 2003 по 2006 рік проведено педагогічне дослідження у вигляді трьохетапного експерименту за участю дівчат-студенток вищих і середніх навчальних закладів у віці 17-19 років на базі басейну «Темп» міста Чайковський Пермського краю. Перші два етапи представляли собою формуючий експеримент, третій етап був контрольним для вивчення віддалених наслідків експерименту.

  В якості основного методу при підготовці експерименту був використаний метод проектування, який передбачав формування педагогічної системи навчання комплексам фізичних вправ у воді для дівчат експериментальної групи у вигляді науково-обгрунтованої системи заходів, що дозволяє ефективно удосконалювати їх фізичну підготовленість і фізичне здоров'я на основі засобів аквааеробіки.

  Для вирішення поставлених в експерименті завдань при його реалізації були сформовані дві групи. Дівчата експериментальної групи (29 осіб) брали участь в систематичних заняттях аквааеробікою, які проводилися за розробленою нами програмою.

  Програма включала три комплексу вправ у воді: вступний зі зниженою інтенсивністю вправ, основний з підвищеною і тренує з високою інтенсивністю. На всіх етапах темп виконання вправ задавався за допомогою музичного супроводу.

  На першому етапі експерименту вступна частина заняття становила 10-12% часу всього заняття, музичний темп 128-135 уд / хв., Тривалість занять один місяць. Основна частина займала 80% часу заняття, темп 130146 уд / хв., Тривалість два місяці. Тренує частина - 8-10%, темп 130150 уд / хв., Тривалість три місяці.

  На другому етапі вступний комплекс був скорочений до 2 тижнів, основний до одного місяця, тривалість тренувального комплексу відповідно збільшена до 4,5 місяців. Темп музичного супроводу залишився таким же, як і на першому етапі.

  Заняття дівчат контрольної групи (28 осіб) проводились за програмою оздоровчої аеробіки в спортивному залі. Побудова занять та задаються навантаження були такі ж, як і в експериментальній групі. Таким чином, методика експерименту передбачала можливість виявлення ефекту впливу водного середовища на стан випробовуваних «в чистому вигляді».

  Всі випробовувані на етапах експерименту проходили лікарський контроль і не мали протипоказань до занять оздоровчою аеробікою і відвідування басейну. Для обох груп заняття проводилися три рази на тиждень, тривалість заняття - одна година.

  В процесі реалізації експерименту безпосередньо на заняттях ис-

  користувався метод педагогічних спостережень. Проводилися оцінки і вводилися корективи правильності виконання поставлених комплексів вправ як для всієї групи цілком, так і для кожної студентки. У процесі спостережень реєструвалися характеристики педагогічного процесу в вигляді дозування вправ, часу їх виконань, щільності і моторної щільності занять.

  Етапний контроль фізичного стану учасниць експерименту був організований на основі методу тестування з реєстрацією антропометричних, силових і функціональних показників організму.

  В процесі експерименту для оцінки психо-емоційного стану дівчат застосовувалася методика експрес-анкетування Н.М.Пейсахова і Л.Н.Тішіной у вигляді «градусника» з максимальною величиною шкали 20 балів.

  Оцінки результатів етапного контролю формувалися на основі аналізу та порівнянь среднегруппових характеристик на основі статистичних критеріїв в залежності від виду їх розподілу як випадкових величин. При формуванні висновків про достовірність среднегруппових результатів вимірювань враховувалися величини похибки вимірювань, які становили в середньому 4-5%.

  Динаміка групових характеристик по етапах визначалася за допомогою методу регресійного аналізу. У всіх випадках критичне (розрахункове) значення критерію Фішера (^ крит) становило величину 3,11. Перевищення цієї величини (^ розр>^ Крит) означало достовірне перевищення групових дисперсій результатів повторних вимірів на етапах контролю над середньо-групових.

  Всі розрахунки проводилися за допомогою комп'ютерної програми Microsoft Excel.

  РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Найбільш цікаві результати трьохетапного контролю групових показників стану випробовуваних за даними регресійного аналізу у вигляді

  середніх арифметичних величин X і середніх квадратичних відхилень S рядів вимірювань показані в табл.1-4.

  Таблиця 1.

  Динаміка деяких функціональних показників у дівчат ___________________ експериментальної і контрольної груп .________________

  Показники Етапи Експер група 1/2% Контр. група 1/2%

  X S F розрахунок X S F розрахунок

  ІГСТ, усл.ед. и 66,4 14,0 +21,5 30,4 74,7 18,0 +19,7 9,83

  2 80,7 15,2 84,9 1б, 5

  3 б8,2 14,5 72,9 17,8

  Проба Штанге, с. и 54,5 17,0 +13,9 9,29 47,7 11,2 +17,8 3,3б

  2 62,1 11,1 56,2 12,5

  3 61,6 8,5 44,8 11,7

  и 2,4 0,45 2,5 0,2б

  ЖЕЛ, л. 2 3,1 0,39 +29,2 3,0 0,52 н / дост

  3 3,0 0,39 2б, 10 2,9 0,44 н / дост

  Примітка: ІГСТ - індекс Гарвардського степ-тесту, ЖЕЛ - життєва їм-

  кістка легких. У таблиці 1 умовним знаком «1/2%» позначені зміни досліджуваних показників на першому і другому етапах дослідження в процентах. Всі достовірні зміни величин показників показані жирним шрифтом.

  За даними табл. 1 для дівчат експериментальної групи можна відзначити достовірні поліпшення всіх досліджуваних показників як за двома, так і за трьома етапами експерименту. У контрольній групі зафіксовано відмінні риси у вигляді значного погіршення величини проби Штанге на третьому етапі досліджень, тобто через рік після закінчення експериментальних занять. У той же час у дівчат експериментальної групи значення проби при тих же умовах збереглися на колишньому рівні. За показником ЖЕЛ в контрольній групі все среднегрупповие зміни недостовірні, в експериментальній групі зафіксована позитивна динаміка.

  Таким чином, є підстави для твердження про більшу позитивний вплив занять аквааеробікою на функціональний стан організму дівчат експериментальної групи в порівнянні з контрольною групою.

  Дані по динаміці антропометричних показників і результатів контролю фізичної підготовленості показані в табл.2 і 3.

  Таблиця 2.

  Динаміка антропометричних показників у дівчат ._________

  Показники Етапи Експер.группа 1/2% Контр. група 1/2%

  X? - * • розрахунок X? розрахунок

  1 54,8 6,9 54,2 7,4

  Маса тіла, кг. 2 54,2 6,1 н / дост 53,1 7,2 н / дост

  3 54,5 6,8 н / дост 59,0 7,9 3,82

  Окружність стегон, м. 1 92,4 6,3 92,9 4,7

  2 92,0 5,9 н / дост 92,2 5,2 н / дост

  3 93,3 6,1 н / дост 97,2 6,1 5,96

  Окружність живота, м. 1 79,4 8,7 81,4 5,9

  2 75,4 6,7 -5,3 79,2 5,6 н / дост

  3 76,2 9,6 н / дост 83,3 8,8 3,62

  Окружність талії, м. 1 69,6 5,3 69,6 5,3

  2 68,0 5,8 н / дост 68,0 5,8 н / дост

  3 68,6 6,2 н / дост 72,4 4,9 4,12

  Таблиця 3.

  Динаміка показників фізичної підготовленості дівчат

  Показники Етапи Експер група 1/2% Контр. група 1/2%

  X? 1 розрахунок X? розрахунок

  Присідання, кільк. 1 67,9 27,9 +15,8 4,22 64,7 20,1 +30,0 3,84

  2 78,6 21,5 84,1 24,8

  3 79,6 16,0 63,6 12,0

  Віджимання, кільк. 1 3,7 3,5 +31,6 3,42 3,1 3,8 +32,3 3,20

  2 12,6 3,8 13,4 3,8

  3 11,5 3,7 7,6 2,6

  Стрибок вгору 1 0,30 0,04 0,30 0,04

  з місця, м. 2 0,30 0,04 0 0,32 0,06 +6,7

  3 0,30 0,04 н / дост 0,235 0,03 н / дост

  Динамометрія 1 236 47 222 53

  ручна права, н. 2 282 28 +19,5 286 29 +12,9

  3 219 33 н / дост 295 55 5,76

  Динамометрія 1 215 29 215 42

  ручна ліва, н. 2 250 38 +16,3 236 21 +9,76

  3 202 33 н / дост 258 49 22,7

  За даними антропометрії (табл.2) заслуговують уваги результати в обох групах отримані на третьому етапі досліджень. У дівчат експериментальної групи показники маси тіла, окружності стегон і талії статистично не змінилися, крім показника «Коло живота», величина якого зменшилася вже на другому етапі і в подальшому залишилася статистично нерозрізненої на третьому. Для контрольної групи всі без винятку показники на третьому етапі достовірно погіршилися після припинення експериментальних занять.

  За першими трьома показниками фізичної підготовленості (табл.3) зафіксовані позитивні зміни в обох групах, однак ступінь збереження їх рівня до третього етапу в експериментальній групі виявилася достовірно вище.

  У процесі дослідження була зафіксована динаміка психоемоційних показників стану випробовуваних, представлена ​​у вигляді середньо-групових медіан. Достовірність послідовних різниць по групах визначалася за критерієм Уилкоксона.

  Таблиця 4.

  Динаміка показників психоемоційного стану дівчат на

  першому і другому етапах експерименту (початок-кінець) ____________ по середньо-групових показників .______

  Групи Самопочуття Настрій Удовлетворен- ність Бажання тренуватися

  Н К Н К Н К Н К

  Фіз. 14,0 17,0 14,0 18,0 14,0 15,0 13,0 15,0

  Контр. 13,6 16,0 13,0 14,6 16,0 18,0 12,2 15,0

  В експериментальній групі всі зміни достовірні (показані жирним шрифтом). У контрольній отримані достовірні зміни тільки для першого показника, всі інші хоча і представлені в таблиці, але групові відмінності не встановлені через велику варіативності самооцінок у випробовуваних. Найбільші абсолютні величини показників «Самопочуття» і «Настрій» зареєстровані також в експериментальній групі.

  ВИСНОВОК

  1. В результаті проведених досліджень встановлено достовірні позитивні среднегрупповие зрушення показників функціонування серцево-судинної та дихальної систем у дівчат експериментальної групи. У контрольній групі подібні зміни виявилися істотно меншими.

  2. Серед антропометричних показників виявлено ефект достовірного зниження показника жирової маси у дівчат експериментальної групи, в контрольній групі такий ефект не встановлений.

  3. Заняття аквааеробікою сприятливо вплинули на всі показники емоційно - психічний стан дівчат експериментальної групи, особливо «Настрій» і «Бажання тренуватися». У контрольній групі подібна особливість виявилася обмеженою і менш помітною.

  4. Результати спеціально організованого порівняльного експерименту продемонстрували безсумнівно позитивний вплив саме водного середовища на фізичний і психічний стан піддослідних в процесі виконання комплексів фізичних вправ. Тому слід вважати, що систематичні заняття аквааеробікою можуть являти собою ефективний засіб підвищення фізичного стану та здоров'я студенток. Позитивний вплив занять крім впливу водного середовища формують також такі фактори, як виборча рухова активність у воді на основі різноманітних комплексів вправ із застосуванням різних предметів і музичний супровід занять.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бальсевіч В.К. Концепція альтернативних форм організації фізичного виховання дітей та молоді // Фізична культура: освіта, виховання, тренування. - 1996. - № 1. - С. 23-27.

  2. Бондаренко, Е.В. Проблема формування мотивації внутрішньої спрямованості до занять фізичною культурою у студентів вузу // Актуальні питання безпеки, здоров'я при заняттях спортом і фізичною культурою: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 березня 2003 г. - Томськ: Центр навчально-методичної літератури ТГПУ,

  2003. - С. 329-335.

  3. Бондін В.І. Здоров'язберігаючих технологій в системі вищої педагогічної освіти // Теорія і практика фізичної культури. -

  2004. - №10. -С.15-18.

  4. Булгакова Н.Ж., Лисова І.О. Обгрунтування методики занять аеробікою / Здоров'я і фізичний стан населення Росії на рубежі XXI століття, Москва, 24-25 листопада, 1994. - М., 1994. - С. 15-17.

  5. Віленський М.Я. Фізична культура в гуманітарному освітньому просторі вузу // Фізична культура: виховання, освіту, тренування. - 1996.- №1. - С. 27-32.

  6. Євсєєв Ю.І. Педагогічне проектування професійно орієнтованого фізичного виховання студентів // Фізична культура: виховання, освіту, тренування. - 2005. - №1. - С.47-50.

  7. Заводевкіна Н.В. Фізичне виховання і цінність здоров'я: гендерний аспект. Стаття. // Соціально-гуманітарні науки на ДВ, 2006. - №2 (10), с. 54-57.

  8. Зайцев А.И. Вибрані статті / Под ред. Н.А.Алмазовой і Л.Я.Жмудя. т.2. - СПБ .: Філолог. фак-т С.-Петербург. Держ. ун-ту, 2003. - 607с.

  9. 9.Лісіцкая Т.С., Сиднева Л.В. Аеробіка: У 2 т.Т.1. Теорія і методи-ка.-М .: Федерація аеробіки Росії. 2002.-232с.

  10. 10. Насонова Л. Запрошення на акваданс: Водна гімнастика для всіх // Фізкультура і спорт. -1995. - № 6. - с.10.

  11. Пейсахов Н.М., Тиша Л.Н. Динаміка функціонального стану стрибунів у воду / Теоретичні та практичні дослідження з психології /

  Під. ред. Н.М.Пейсахова. - Казань: Изд .Казанского ун-ту, 1977. С.144-155.

  12. Полухина Т. Г. Класифікація і типологія вправ в аквааеробіки як основа для розробки технології навчання. Автореф. дисс ... канд. пед. наук. - 2003. - 22с.

  13. Русяєва А.А., Коломейцева Є.Б., Черкасова Л.С. Способи залучення студенток до занять фізичною культурою // Класичний університет в російському освітньому просторі (до 90-річчя Пермського державного університету): матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. - Перм. унт. - Перм, 2006. - 420 с.)

  14. Статистика. Обробка спортивних даних на комп'ютері / Под ред. М.П.Шестакова і Г.І.Попова: Учеб. Посібник для студентів ВУЗів фізичної культури. - М .: СпортАкадемПресс, 2002. - 278с.

  15. Lanza M., Raffaelli C. Water based activities: classification and abilities involved, Sport Kinetics, 9th Intern. Scientific Conf. (2005).

  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ вогневих

  ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ вестибулярна стійкість Д.А. Каменський

  Нами розроблено комплексне вправу для стрільби з нестандартних положень, а також методика вдосконалення вестибулярної стійкості до стрільби з нестандартних положень шляхом спеціально підібраних фізичних вправ.

  Педагогічний експеримент проводився в шести експериментальних групах (по дві групи курсантів Військового інституту фізичної культури, Військового інженерно-технічного університету та Військово-медичної академії). Пари досвідчених груп всіх ВВУЗов підбиралися за усередненим вихідного рівня вестибулярної стійкості та результативності стрільби. При цьому малося на увазі кількість випробовуваних в кожній з навчальних груп з максимальним показником проби Ромберга (180 сек.).

  Для вдосконалення вестибулярної стійкості піддослідних засобами фізичної підготовки, нами був розроблений комплекс спрямованих фізичних вправ, найбільш підходящий для використання в підготовчій частині навчального заняття (в незалежності від змісту основної частини).

  У комплекс були включені, в основному, акробатичні та гімнастичні вправи, які впливають на основні відділи вестибулярного апарату людини при прискореннях в передньо-задньому напрямку і кутових прискорень в різних площинах. Зміна показника ускладненою проби Ромберга у слухачів експериментальних і контрольних груп перевірялося кожен раз безпосередньо перед виконанням контрольних стрільб в дослідних групах.

  Цей комплекс складався з восьми вправ (таблиця 1) і розрахований на 12 тижнів навчальних занять в експериментальних групах (вправи виконувалися в підготовчій частині щотижневих дворазових занять по


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити