Економічна рентабельність молочної ферми безпосередньо залежить від кількості продукції, отриманого від основного стада протягом року. Отже, чим вище молочна продуктивність тварин, при мінімальних витратах на утримання, тим вище прибутковість підприємства. Збільшення валового надою може здійснюватися кількома зоотехнічних прийомів, загальний зміст яких зводиться до збільшення продуктивного довголіття тварин. В цьому випадку до великої рогатої худоби молочного напрямку при сучасних умовах утримання пред'являється ряд критеріїв, яким вони повинні строго відповідати. Крім основних показників молочності все більша увага приділяється зовнішньому вигляду тварин, тому що саме від нього залежить продуктивність, і показник довголіття тварин. Науково доведено, що найбільшої продуктивності корови досягають до третьої і старше лактації, проте важливо, щоб повновікових тварина відповідали вимогам промислових технологій, тому екстер'єр стада в цілому на всій протяжності господарського використання повинен залишатися максимально близьким до показників модельної тварини. В даній статті наведені матеріали дослідження вікової динаміки поголів'я в СПК «мезенский» Свердловської області в інтервалі з 2010 по 2011 рр. по першій і другій лактації. За період дослідження дочки від різних бугаїв-плідників в 2010 р мали подібні показники екстер'єру, однак при повторній оцінці цих же тварин екстер'єрні профілі, зокрема їх динаміка, відрізнялися один від одного. У порівнянні з даними першої лактації екстер'єрні показники дочок Роміка 133 наблизилися до даних модельної тварини, зміни в екстер'єрному профілі спрямовані від периферії до центру. Зворотна картина спостерігається у нащадків модників 3591. Динаміка змін в профілі має протилежне, в порівнянні з Роміка, напрямок - від центру до периферії.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Грідін В. Ф., Грідіна С. Л., Григор'єв В. Г.


THE URGENCY OF STUDYING THE INFLUENCE OF LONG-TERM OXEN ON THE EXTERIOR PERFORMANCE OF COWS

Economic profitability of dairy farms depends on the number of products obtained from the main herd throughout the year. Therefore, the higher milk productivity of animals, with minimal maintenance, the higher the yield of the company. The increase in gross milk yield can be several zootechnical methods, the general meaning of which is to increase the productive longevity of animals. In this case, the cattle of dairy under the present conditions of detention meet a number of criteria that they must strictly conform. In addition to the main indicators of milk yield increased attention paid to the appearance of animals, because it depends on it productivity, and an indicator of longevity of animals. Scientific evidence shows that the most productive cows to reach the third lactation and older, but it is important to full maturity the animal met the requirements of industrial technology, so the exterior of the herd as a whole during the whole economic use should remain as close to that of an animal model. This article contains material studies the dynamics of population age in the SPK, the Mezen of a Sverdlovsk region in the range from 2010 to 2011 for the first and second lactation. During the study period from the daughters of different bulls in 2010 had similar levels of the exterior, but the re-evaluation of these same animals, exterior structures, in particular, their dynamics were different from each other. In comparison with the data of first lactation daughters of exterior indicators Romik 133 closer to the animal model data, changes to the exterior profile are directed from the periphery to the center. The opposite picture is observed in the offspring Mod 3591. Dynamics of changes in the profile is reversed, compared to Romik, direction - away from the center to the periphery.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва діє до: 2012
  Журнал: Аграрний вісник Уралу

  Наукова стаття на тему 'Актуальність тривалого вивчення впливу бугаїв-плідників на екстер'єрні показники корів'

  Текст наукової роботи на тему «Актуальність тривалого вивчення впливу бугаїв-плідників на екстер'єрні показники корів»

  ?555 ^ * ^ Аграрний вісник Уралу № 6 (98), 2012 р .- «^ СК ~ -

  Тваринництво

  АКТУАЛЬНІСТЬ ТРИВАЛОГО ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ БИКОВ-ВИРОБНИКІВ НА екстер'єрні ПОКАЗНИКИ КОРІВ

  B. Ф. ГРІДІН,

  доктор сільськогосподарських наук,

  C. Л. Грідін,

  доктор сільськогосподарських наук,

  В. Г. Григор'єв,

  аспірант, Уральський науково-дослідний інститут сільського господарства

  Россельхозакадеміі 620061, Єкатеринбург, вул. Головна, д. 21

  Позитивна рецензія представлена ​​Е. В. Шацьких, доктором біологічних наук, професором, завідувачем кафедри годівлі та розведення сільськогосподарських тварин Уральської державної сільськогосподарської академії.

  Ключові слова: чорно-ряба порода, голштинська порода, уральський тип, лінійна оцінка екстер'єру, сільськогосподарські підприємства, недоліки екстер'єру, екстер'єрний профіль.

  Keywords: Black-and-White Holland, Holstein, Ural tape, linear estimation, agricultural farming community, failure

  of performance, outline diagram.

  Лінійна оцінка екстер'єру великої рогатої худоби отримала широке поширення не тільки за кордоном, але і в Росії. На сьогоднішній момент вона є таким же важливим зоотехническим інструментом, що дозволяє визначити племінну цінність досліджуваного тваринного, як оцінка за показниками молочності [1, 2]. Цьому можна знайти підтвердження в сучасних каталогах бугаїв-плідників, де поряд з показниками молочної продуктивності предків бика, зображений у вигляді графіка екстер'єрний профіль дочок. Такі дані можуть бути ефективно використані зоотехниками і селекціонерами племінних і товарних підприємств агропромислового комплексу для коригування екстер'єру стада. Мета такого напрямку племінної роботи може бути, як підвищення продуктивності за рахунок кращого розвитку тих статей, які безпосередньо чи опосередковано впливають на молочність тварин, так і усунення певного вади в зовнішньому вигляді, що впливає на продуктивне довголіття [3].

  Однак, як показує практика селекційної роботи, вплив бика-виробника на динаміку змін зовнішнього вигляду тварин в різних сільськогосподарських підприємствах не однаково зважаючи на істотні відмінності в умовах утримання та годівлі дочок. Бики, при першій лактації дочок, які показують себе як лідери у своєму класі, часто поступалися свої позиції іншим виробникам за даними повторної оцінки в наступному році [4]. Дослідження, проведені в Уральському НІІСХ Россельхозакадеміі в період з 2010 по 2011 рр., Підтверджують вищеописане.

  Метою даного наукового дослідження є визначення тих, кого перевіряють биків-вироб-водіїв можливості передавати потомству

  найкращі параметри статури в сукупності з віковою динамікою зміни екстер'єру дочок. Для реалізації поставленої мети вирішені наступні завдання:

  Оцінити дочок биків по 9-бальною лінійної оцінки екстер'єру.

  Порівняти і проаналізувати результати екс-терьерних профілів, отриманих у 2010 році, з показниками 2011 р.

  Умови, матеріали та методи дослідження.

  Робота проводилася в період в 2010-2011 рр. Об'єктом дослідження виступив велику рогату худобу уральського типу чорно-рябої породи. Місце проведення експерименту - СПК «мезенский» Білоярського Міського округу. За весь період експерименту оцінено за екстер'єром 249 корів першої та другої лактації. У 2011 р оцінено 133 голови, з яких 104 оцінені повторно по другій лактації.

  Оцінка екстер'єру тварин, проводилася відповідно до загальноприйнятої інструкції по лінійної оцінки екстер'єру корів молочних порід [5], в період з 30 по 150 день лактації. Процес оцінки тварин включав в себе систему лінійного опису 17 основних ознак екстер'єру по 9-бальною шкалою, що вказує на біологічний розвиток ознаки «Оцінка вимені», за 1-2 години до доїння.

  експериментальна частина.

  За матеріалами дослідження встановлено, що в СВК «мезенский» спостерігається виражена тенденція вікових змін дочок

  2010, що є наочним прикладом того, як екстер'єр тварин мінливий протягом життя. В даний час два бика - Модник 3591 лінії Рефлекшін Соверінга 198998 і Ромік 133 лінії Монтвік Чіфтейн 95679 в даному сільськогосподарському підприємстві працюють з

  Тваринництво

  Таблиця 1

  Підсумки екстер'єрної оцінки дочок бугаїв модників 3591 і Роміка 133 в СПК «мезенский» за 2010-2011 рр.

  Показник Модник 3591 Ромік 133

  2010 2011 ЛГ * 2010 2011 Лу **

  Кількість голів 82 74 156 31 30 61

  Висота в холці, см 142,1 142,5 +0,50 144,4 144,5 -0,1

  Зростання в крижах, бал 6,48 6,55 +0,08 7,16 7,10 -0,06

  Глибина тулуба, бал 3,17 4,08 +0,91 3,61 4,00 +0,39

  Фортеця статури, бал 3,12 4,31 +1,19 2,84 4,27 +1,43

  Довжина крижів, бал 3,87 4,88 +1,01 4,00 5,33 +1,33

  Ширина тазу, бал 3,44 2,99 -0,45 3,84 3,07 -0,77

  Висота задньої частини вимені, бал 8,44 8,15 -0,29 8,52 8,07 -0,45

  Ширина задніх часток, бал 5,21 5,09 -0,11 4,68 4,90 +0,22

  Довжина пров. часткою вимені, бал 5,40 5,53 +0,12 5,06 5,27 +0,20

  Положення дна вимені, бал 7,79 6,80 -1,00 7,97 6,67 -1,30

  Величина сосків, бал 4,74 4,96 +0,22 5,10 5,27 +0,17

  Борозна вимені, бал 2,13 2,39 +0,26 2,16 2,40 +0,24

  Висота п'яти, бал 3,61 3,54 -0,07 3,81 3,80 -0,01

  Молочний тип, бал 4,49 4,61 +0,12 4,35 4,60 +0,25

  Положення таза, бал 5,02 5,22 +0,19 5,13 5,27 +0,14

  Кондиція, бал 2,82 2,87 +0,05 2,82 2,87 +0,05

  Прикріплення пров. часткою, бал 4,91 4,54 -0,37 5,29 4,70 -0,59

  Постановка зад. Ніг (збоку), бал 5,91 6,05 +0,14 5,81 5,33 -0,47

  Розташування передніх сосків, бал 4,29 4,09 -0,20 4,19 3,57 -0,63

  Обсяг тулуба, бал 80,4 79,5 -1,00 80,7 80,7 0,00

  Виразність мовляв. ознак, бал 80,1 80,0 -0,10 77,8 80,4 +2,60

  Ноги, бал 79,5 79,6 +0,10 78,8 80,0 +1,20

  Вим'я, бал 79,6 79,6 0,00 79,1 79,9 +0,80

  Загальна оцінка, бал 79,8 79,6 -0,20 79,1 80,2 +1,00

  * АХ різниця між показниками першої та другої лактації дочок бика модників 3591;

  ** А7 різниця між показниками першої та другої лактації дочок бика Роміка 133.

  основним стадом. Кількість оцінених дочок і їх показники наведені в табл. 1.

  Зіставляючи дані, отримані за першу і другу лактацію, дочок досліджуваних бугаїв-плідників, можна простежити загальну закономірність зміни екстер'єрних показників. У зв'язку з розвитком внутрішніх органів грудної клітини та черевної порожнини відбулися зміни кістяка тварини, що вплинуло на збільшення таких показників, як фортеця статури і глибина тулуба. В ході великих навантажень на задні кінцівки змінився кут постановки задніх ніг і висоти п'яти, що спричинило за собою зміни в кістковій системі таза. У тварин двох груп спостерігалося подовження таза в середньому на 1 бал, збільшився кут нахилу, притому, що відносно показниками, отриманих при першій лактації, відстань між сідничного горбами скоротилося. Аналізуючи показники вимені дочок двох бугаїв-плідників, очевидно, що молочна система корів за рік лактації отримала великий розвиток за рахунок збільшення ємності молочної залози.

  Екстер'єрні профілі за результатами оцінки тварин у бика-виробника модників 'М'М'М. т-еуі. пегоб. ги

  3591 по першій і другій лактації за 2010 і

  2011 рр. мають такий вигляд, зображений на рис. 1.

  Зіставляючи екстер'єрні показники дочок бика, отримані за роки дослідницької роботи, ми спостерігаємо вікові зміни в зовнішньому вигляді тварин, по всій видимості викликані великими навантаженнями на пояс задніх кінцівок, про що свідчить зміна кута задніх ніг (+0,15) і кута копита (+ 0,17). Ці зміни спричинили за собою зміни в співвідношенні промеров крижів і кутом його розташування (+0,10). Збільшилася відстань між Маклаков і сідничного горбами (+0,23), а відстань між сідничного кістками скоротилося (-0,14). Внаслідок більш шаблістів постановки кінцівок відбулося зменшення росту в крижах (-0,08), що спричинило перерозподілу ваги тіла, основна маса якого тепер доводиться на задню частину тулуба. Для того щоб компенсувати збільшену навантаження на задні ноги, передні кінцівки тварини повинні бути розставлені, що при тривалому впливі тягне за собою зміни широтних промірів грудної клітини. Показник глибини тулуба зменшився

  Тваринництво

  Малюнок 1

  Екстер'єрний профілі бика-виробника модників 3591 по першій і другій лактації

  Зростання в крижах 0,0 3 | 0, 29

  Глибина тулуба 0,0 4; 1 0,0 9

  Фортеця статури -0,23 | -0, 07 I

  Довжина крижів -0,2 в | 1 0,0 3

  Ширина тазу Висота задньої ч. Вимені 1 21 0,40 | 0,1 1 0,0 5 7

  Ширина задніх часток -0,19 | -С), 05 I

  Довжина пров. часткою вимені -0,36 | -С, 06 I

  Положення дна вимені | про 24-о, 17 |

  Величина сосків 1 0,1 1 1 0,0< 3

  Борозна вимені -0,23 | | 0,16

  Висота п'яти -0 11 1 0,02

  Молочний тип -0,19 |; I 0,0!

  Положення таза -о, 10 I -З, 06 I

  Прикріплення пров. часткою м 0,45 1 0,0 3

  Постановка зад. Ніг (збоку) | 0, 17 0,00

  Розташування передніх .. -0,36 | 2010 РІК 1 0.1 0 2011 рік

  -2,00 -1,50 -1.00 -0,50 0,00 0,50 1.00 1,50 2, ОС 00 -1.50 -1.00 -0.50 0,00 0,50 1,00 1,50 2.0С

  малюнок 2

  Екстер'єрний профілі бика-виробника Роміка 133 за 2010-2011 рр.

  (-0,21), при збільшенні ширини кістяка грудної клітини (+0,31). В ході експлуатації дочок биків також спостерігалися зміни молочної залози. Про якісні зміни вимені свідчать такі показники, як висота (+0,07) і ширина (-0,03) задніх частин вимені 30

  і довжина передніх часток вимені (+0,53). За рік експлуатації тварин вим'я кілька відвисла (+0,80) і менш щільно прилягає до черевної стінки (-0,38). Серединна зв'язка збільшилася (+0,24). Змінився розмір сосків (+0,17) і їх розташування (+0,01).

  'М'М'М. т-еуі. пегоб. ги

  Вивчаючи дані екстер'єрних профілів (рис. 2) дочок бика-виробника Роміка 133 по першій і другій лактації, також працює в СВК «мезенский», за період з 2010 по 2011 рр., Видно, наскільки сильно змінилася картина. Лінійний профіль дочок в 2011 р майже повністю збігається з показниками модельної тварини.

  У порівнянні з даними 2010 р дочки досліджуваного бика в 2011 р стали більшими. Позитивна динаміка спостерігається за такими параметрами, як висота в крижах (+0,29), глибина (+0,09) і ширина (+0,16) в грудях. Таз тваринного теж зазнав вікові зміни. Він став довшим (+0,08) і ширше (+0,15), змінився кут його нахилу (-0,06). Кут постановки задніх ніг збоку (0,00) і висота п'ятки (+0,02) при цьому практично не мали тенденцію до зміни.

  Вим'я набуло більший обсяг, кілька провіснув (-0,17), що, відповідно, спричинило за собою зміни в щільності прикріплення (+0,08) і великим прояв серединної зв'язки (+0,16). Інші параметри вимені: ширина задніх часток (-0,05), довжина передніх часток вимені (-0,06), висота задньої частини вимені (+0,07), прикріплення передніх часток вимені (+0,08), величина сосків ( +0,06), розташування передніх сосків (+0,10) - також змінилися.

  Зіставляючи отримані дані від двох б-ков-виробників і порівнюючи напрямок вікових змін дочок, ми встановили закономірності зміни екстер'єрних профілів. У порівнянні з даними першої лактації екстер'єрні показники дочок Роміка 133 наблизилися до даних модельної тварини, зміни в екстер'єрному профілі спрямовані від периферії до центру. Зворотна картина спостерігається у нащадків модників 3591. Динаміка змін в профілі має протилежне, в порівнянні з Роміка, напрямок - від центру до периферії.

  Таким чином, аналізуючи дані ЕКСТІЛ-рьерних профілів досліджуваних биків-виробнича-ників, можна відзначити, що найкращим екстер'єром мають дочки бика Роміка 133 лінії Монтвік Чіфтейн 95679 в СПК «мезенский» Білоярського Міського округу. Дочки цієї тварини в порівнянні зі своїми однолітками за другий рік життя придбали найбільш бажаний фенотип, який не тільки відповідає вимогам породи, а й за деякими показниками перевершує середні значення. Однак наукову роботу в цьому напрямку необхідно продовжити для подальшого визначення динаміки віках змін екстер'єру дочок досліджуваних бугаїв-плідників.

  література

  1. Грідіна С. Л., Грідін В. Ф., Петров В. А. [и др.] Перспективний план селекційно-племінної роботи з великою рогатою худобою чорно-рябої породи Свердловської області на 2011-2015 роки. Єкатеринбург, 2012. 138 с.

  2. Новиков А. В. Комплексна оцінка типу статури нащадків бугаїв-плідників // Стратегія розвитку кормпроізводства в умовах глобальної зміни кліматичних умов і використання досягнень вітчизняної селекції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 55-річчю Уральського НИИСХ. Єкатеринбург, 2011. Т. 2. С. 14-21.

  3. Свяженіна М. Лінійна оцінка бугаїв-плідників за статурою дочок // Молочне і м'ясне скотарство. 2007. № 7. С. 21-23.

  4. Делян А. С. Продуктивне довголіття корів-дочок бугаїв чорно-рябої і голштинских порід // Вісник Російської академії сільськогосподарських наук. 1999. № 6. С. 67-68.

  5. Хольст К., Казарбін Д. Р. Інструкція по лінійної оцінки екстер'єру корів молочних порід. М., 2005. С. 18-37.


  Ключові слова: Чорно-рябої породи / голштинської породи / УРАЛЬСКИЙ ТИП / ЛІНІЙНА ОЦІНКА ЕКСТЕР'ЄРУ / СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА / НЕДОЛІКИ ЕКСТЕР'ЄРУ / екстер'єрні ПРОФІЛЬ / BLACK-AND-WHITE HOLLAND / HOLSTEIN / URAL TAPE / LINEAR ESTIMATION / AGRICULTURAL FARMING COMMUNITY / FAILURE OF PERFORMANCE / OUTLINE DIAGRAM

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити