На основі глибокого аналізу наукової літератури і проведених емпіричних досліджень в статті обґрунтована актуальність розвитку ціннісних аспектів інноваційної діяльності офіцера-викладача в процесі внутрівузівському підвищення кваліфікації. Показано, що формування російського військової освіти, підвищення ефективності освітнього процесу вищих військових навчальних закладів актуалізує проблему готовності військового викладача до здійснення професійно-педагогічних функцій на інноваційному рівні, в тому числі за рахунок оптимізації додаткової професійної освіти і підвищення кваліфікації офіцерів-викладачів. У зв'язку із зростанням вимог до інноваційної діяльності сучасного викладача, виникає необхідність перетворення існуючих і розробки нових програм і технологій підвищення кваліфікації офіцерів-викладачів.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Ширан Олександр Анатолійович


the offiCer-teaCher innoVatiVe aCtiVitY Value asPeCts deVeloPment releVanCe in the ProCess of intra-uniVersitY Professional deVeloPment

Based on a deep analysis of the scientific literature and empirical studies, the article substantiates the officer-teacher innovative activity value aspects development relevance in the process of advanced training. It is shown that the formation of Russian military education, increasing the efficiency of the educational process of higher military educational institutions actualizes the problem of readiness of a military teacher to perform professional and pedagogical functions at an innovative level, including by optimizing additional professional education and improving the officers-teachers qualification. In connection with the growing requirements for innovative activities of modern teachers, there is a need to transform existing and develop new programs and technologies for improving the officers-teachers qualification.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал
  Повітряно-космічні сили. Теорія та практика
  Наукова стаття на тему 'АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ціннісних АСПЕКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ внутрівузівських ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ціннісних АСПЕКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ внутрівузівських ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ»

  ?

  УДК 378.046.4

  ДРНТІ 78.21.14

  АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ціннісних АСПЕКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ внутрівузівських ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  А.А. Шира

  ВУНЦВВС «ВВА імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж)

  На основі глибокого аналізу наукової літератури і проведених емпіричних досліджень в статті обґрунтована актуальність розвитку ціннісних аспектів інноваційної діяльності офіцера-викладача в процесі внутрівузівському підвищення кваліфікації. Показано, що формування російського військової освіти, підвищення ефективності освітнього процесу вищих військових навчальних закладів актуалізує проблему готовності військового викладача до здійснення професійно-педагогічних функцій на інноваційному рівні, в тому числі за рахунок оптимізації додаткової професійної освіти і підвищення кваліфікації офіцерів-викладачів. У зв'язку із зростанням вимог до інноваційної діяльності сучасного викладача, виникає необхідність перетворення існуючих і розробки нових програм і технологій підвищення кваліфікації офіцерів-викладачів.

  Ключові слова ', інновації, інноваційна діяльність офіцера-викладача, внутрівузівських підвищення кваліфікації, цінності інноваційної діяльності офіцера-викладача, професійно-педагогічна діяльність, компетентнісний підхід, військово-професійну освіту.

  THE OFFICER-TEACHER INNOVATIVE ACTIVITY VALUE ASPECTS

  DEVELOPMENT RELEVANCE IN THE PROCESS OF INTRA-UNIVERSITY

  PROFESSIONAL DEVELOPMENT

  A.A. SHIRAN

  MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy »(Voronezh)

  Based on a deep analysis of the scientific literature and empirical studies, the article substantiates the officer-teacher innovative activity value aspects development relevance in the process of advanced training. It is shown that the formation of Russian military education, increasing the efficiency of the educational process of higher military educational institutions actualizes the problem of readiness of a military teacher to perform professional and pedagogical functions at an innovative level, including by optimizing additional professional education and improving the officers-teachers qualification. In connection with the growing requirements for innovative activities of modern teachers, there is a need to transform existing and develop new programs and technologies for improving the officers-teachers qualification.

  Keywords, innovation, officer-teacher innovative activity, intra-university advanced training, officer-teacher innovation activity values, professional and pedagogical activity, competency-based approach, military-vocational education.

  Вступ. У зв'язку з безперервною модернізацією професійної освіти і впровадженням інноваційних технологій в освітній процес інноваційна

  и і

  діяльність викладача є однією з актуальних тем сучасної дійсності. Інновації в будь-якій сфері професійної діяльності - це необхідність часу. Забезпечення готовності викладача до освоєння і реалізації нововведень, підвищення інноваційного потенціалу його педагогічної діяльності, вимагає, перш за все, її наповнення інноваційним змістом, цінностями.

  «Цінності інноваційної діяльності офіцера-викладача являють собою сукупність внутрішніх, емоційно освоєних орієнтирів і відносин, які розкривають значення і сенс основних інваріантних компонентів професійно-педагогічної діяльності військового викладача, напрямних і регулюючих процес освоєння і реалізації педагогічних нововведень в освітній процес професійної підготовки майбутніх офіцерів» [ 1].

  Під готовністю викладача до інноваційної діяльності розуміється сукупність професійно-особистісних якостей педагога, спрямованих на формування та вдосконалення рівня його педагогічної майстерності в умовах виконання вимог нового освітнього стандарту, що виходять за рамки традиційних методів навчання.

  Югославський учений К. Ангеловскіх, умовно приймаючи типологію Е. Роджерса, стосовно педагогіки виділяє таку класифікацію суб'єктів інновацій та їх характеристики:

  I категорія - «новатори» (педагоги, які першими сміливо сприймають, впроваджують і поширюють все нове);

  II категорія - «передовики» (педагоги, які першими здійснюють практичну реалізацію цінностей інновацій);

  III категорія - «помірні» ( «золота середина» - педагоги, які не сприймають інновації до тих пір, поки їх не запровадить велика частина колективу);

  IV категорія - «передостанні» (педагоги, які в більшій мірі дотримуються традиційних підходів до навчання, а не нових, і готові до нововведень тільки при одностайному позитивному громадській думці);

  V категорія - «останні» (педагоги з традиційним підходом до навчання, орієнтовані на традиційні цінності і порядки, що відкидають все нове) [2].

  Представлена ​​вище класифікація дозволяє оцінити готовність викладача до інновацій в освітньому процесі та виявити спектр умов, що впливають на успішне формування і розвиток ціннісних аспектів інноваційної діяльності викладача.

  Актуальність. В даний час особлива роль в підготовці офіцера-викладача до інноваційної діяльності належить системі додаткової професійної освіти, яка, як ніяка інша знаходиться в постійному розвитку і спрямована на формування і вдосконалення професійно-педагогічної діяльності викладача, отримання нового знання, розвиток творчого інноваційного мислення необхідного для реалізації педагогічних інновацій.

  Згідно з наказом Міністра оборони РФ від 15.09.2014 р № 670 та наказом Міністерства освіти і науки РФ від 01.07.2013 р № 499, існуюча система додаткової професійної освіти здійснюється за допомогою реалізації програм підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки [3].

  При цьому важливою умовою формування готовності військових викладачів до інноваційної діяльності в умовах внутрівузівському підвищення кваліфікації є не тільки усвідомлення ними ціннісних підстав даної діяльності, а й відповідність змісту розроблених програм професійним потребам цільової аудиторії. Однак, на основі проведеного аналізу практичних матеріалів, зміст і темп змін, що відбуваються в існуючій системі підвищення кваліфікації в даний

  вищої військової школи вченими робляться спроби науково підтвердити вплив інноваційної діяльності військового якість сучасної професійної освіти і

  час не в повному обсязі вирішують проблему формування і розвитку у офіцерів-викладачів інноваційного підходу до освітнього процесу.

  Актуальність дослідження безсумнівна і визначається високою і стійкою потребою військових вузів в науково-обгрунтованих і практико-орієнтованих програмах, технологіях, засобах підвищення кваліфікації військових викладачів, які забезпечують формування у них системного педагогічного світогляду, інноваційного мислення, професійно-педагогічної творчості. Такі якості гостро необхідні для впровадження та поширення інноваційних засобів навчання в педагогічну практику вищої військової освіти з метою досягнення більш високої якості військово-освітнього процесу і поліпшення параметрів розвитку системи військової освіти в цілому, що в свою чергу дозволяє охарактеризувати систему підвищення кваліфікації офіцерів-викладачів як інноваційну майданчик для відпрацювання освітніх програм, моделей і технологій майбутнього. Дана система покликана працювати на випередження. При цьому ефективне використання потенціалу підвищення кваліфікації передбачає вибудовування організаціями вищої освіти відповідальної політики в цій сфері, використання сучасних рішень в області вибору змісту і технологій.

  Підтвердженням цьому служать положення Стратегії розвитку Російської Федерації в період до 2020 року, до яких президентом РФ В.В. Путіним підкреслюється, що «нам потрібна інноваційна армія, де до професіоналізму, технічного кругозору і компетентності військових пред'являються вимоги принципово іншого, найсучаснішого рівня» [4].

  В рамках педагогіки обґрунтувати й емпірично викладача вузу на соціокультурного виховання курсантів. Інноваційний процес вчені розуміють як «мотивовану, цілеспрямований і свідомий процес по створенню, освоєнню, використанню та поширенню сучасних (осучаснених) ідей (теорій, методик, технологій і т.п.), актуальних, адаптованих для таких умов і відповідають певним критеріям» [ 5].

  Це актуалізує проблему цілеспрямованого розвитку ціннісних аспектів інноваційної діяльності у військових викладачів, використовуючи розвиваючі можливості системи внутрівузівському підвищення кваліфікації.

  Аналіз наукової літератури присвяченій проблемі розвитку інноваційної діяльності викладача в черговий раз підтверджує її актуальність:

  1) розглядаються теоретико-методологічні питання, пов'язані з педагогічними інноваціями [6, 7];

  2) демонструється актуальність розвитку установки на інноваційну діяльність і готовність викладача до неї [8, 9];

  3) розкриваються чинники, що детермінують підготовку викладача до інноваційної діяльності і її успішного розвитку [10, 11];

  4) виділяються і обгрунтовуються основні тенденції розвитку науково-інноваційного потенціалу викладача [12, 13].

  Цінності інноваційної діяльності офіцера-викладача мають динамічним характером, який проявляється в постійному русі і якісному перетворенні його структурно-змістовних характеристик і рівня їх розвитку в умовах самовдосконалення і цілеспрямованого їх формування.

  Динаміку зміни, перетворення явища вчені трактують різними термінами - «формування», «становлення», «розвиток», кожен з яких має свою специфіку і які, в інтересах чистоти проведеного наукового дослідження, слід диференціювати.

  Формування в педагогіці розуміється як процес розвитку і становлення особистості під впливом зовнішніх впливів виховання, навчання, соціального середовища. Формування як надання чому-небудь певної форми, має на увазі цілеспрямовану і осмислену діяльність з розвитку особистості та створення необхідних умов [14].

  Становлення - це процес засвоєння культурних цінностей, а також формування на базі них стійкої індивідуальної системи цінностей і орієнтацій, які визначають діяльність і поведінку особистості [14].

  Розвиток є найбільш універсальної наукової категорією і розкривається на філософському рівні пізнання як закономірна зміна матерії і свідомості, їх універсальне властивість; власне, розгортання до тих пір «згорнутого», виявлення, виявлення речей, частин, станів, властивостей, відносин, які були і раніше, вже були підготовлені, але не були доступні сприйняттю, особливо в сенсі сходження від нижчого і малозначне до вищого і повноцінному [15, с. 382].

  На сьогоднішній день у військовій педагогіці все гостріше стає питання про проблему розвитку ціннісних аспектів інноваційної діяльності офіцера-викладача в процесі внутрівузівському підвищення кваліфікації, так як саме розвиток професійно значущих цінностей спонукає викладача до самовдосконалення своєї професійної компетентності, до отримання нових знань і навичок, необхідних для успішної реалізації педагогічної діяльності та подальшого професійного зростання.

  У своїй статті А.В. Кирьякова і Е.А. Бероева справедливо стверджують про те, що «завдання системи додаткової професійної освіти, актуалізувати професійні знання, удосконалювати ділові якості фахівців, підготувати до виконання трудових функцій в нових умовах інноваційного розвитку Росії. Ця система приділяє увагу новим технологіям в освіті, що дозволить фахівцеві: підвищити професійну кваліфікацію і розширити спектр професійних навичок; зберегти робоче місце під час кризи; стати більш затребуваним фахівцем, захищеним від наслідків кризи. В процесі розвитку професійної компетентності фахівця важливе місце відводиться дослідженню його духовного світу, фундаментальних життєвих цінностей і потреб, які безпосередньо впливають на його ставлення до професії. Вивчення ціннісної свідомості фахівця дозволяє глибше розкрити глибинні механізми його трудової діяльності і ціннісні орієнтації, що лежать в основі його професійної компетентності »[16].

  Процес впровадження інновацій в освітнє середовище військового вузу веде за собою оновлення існуючої системи цінностей інноваційної діяльності викладача, збагачення її новим змістом і змістом, внаслідок чого такі цінності можуть позитивно вплинути не тільки на ефективний розвиток ціннісних аспектів інноваційної діяльності офіцера-викладача, а й на успішне освоєння інноваційних процесів в системі військово-професійної освіти в цілому.

  Важливо відзначити, що в сучасній педагогічній літературі, присвяченій питанню формування і розвитку цінностей інноваційної діяльності офіцера-викладача в процесі внутрівузівському підвищення кваліфікації, як і раніше практично відсутні дослідження, що стосуються теоретичних і практичних підстав вивчення і розвитку ціннісних аспектів інноваційної діяльності офіцера-викладача.

  З огляду на все перераховане вище, можна виділити основний ряд факторів, що впливають на проблему впровадження інновацій в освітній процес військового вузу, а також розвиток ціннісних аспектів інноваційної діяльності офіцера-викладача:

  1) нерозуміння офіцером-викладачем самого феномена «цінності інноваційної діяльності офіцера-викладача»;

  2) непідготовленість офіцерів-викладачів до освоєння і впровадження інноваційних процесів;

  3) незначна зацікавленість осіб відділів і служб вузу в інноваціях;

  4) проблема готовності офіцера-викладача до інноваційної діяльності;

  5) використання більш традиційних форм і методів навчання викладачів в системі внутрівузівському підвищення кваліфікації, які недостатньо відповідають новим освітнім вимогам;

  6) слабка науково-дослідна база;

  7) відсутність розуміння необхідності і користі інноваційних процесів і їх впровадження в професійно-педагогічну діяльність;

  8) небажання вдосконалення своєї педагогічної діяльності;

  9) негативне ставлення до інноваторам;

  10) відсутність творчої здатності до генерування і продукування нових уявлень та ідей, а також проектування і моделювання їх на практиці [8, 17, 18].

  В ході проведеного дослідження було проведено аналіз наукових праць, дисертаційних досліджень, присвячених проблемі професіоналізму, педагогічної культури, педагогічної майстерності офіцерів-викладачів інших військових вузів, в тому числі які зачіпають тему актуальності розвитку ціннісних аспектів інноваційної діяльності викладача:

  1) Військового навчально-наукового центру Військово-повітряних сил «Військово-повітряна академія імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(філія, м Сизрань) - аналіз праці Авакян І.Б. «Особливості інноваційної діяльності викладача військового вузу». У своїй статті автор приходить до висновку про те, що «... інноваційна діяльність, інноваційна активність, розвиток творчості, креативності - важливе джерело професійного зростання викладача військового вузу ...» [19];

  2) Військового навчально-наукового центру Військово-морського флоту «Військово-морська академія імені Н.Г. Кузнєцова »- аналіз науково-практичної роботи Рябенького Ю.Н. «Компетентнісний підхід в підготовці викладачів вищої військової школи». Автор статті вказує, що «. компетентнісний підхід відкриває широкі можливості для застосування в навчальному процесі інноваційних форм і методів навчання., що спричинить за собою якісні зміни в плануванні, організації і методиці всього освітнього процесу »[20];

  3) Військово-медичної академії імені С.М. Кірова - педагогічний експеримент, представлений в науковій статті Сошкин П.А. «Модель формування базових цінностей педагогічної діяльності». У статті описується розроблена і експериментально перевірена модель формування у офіцерів базових цінностей педагогічної діяльності [21];

  4) Санкт-Петербурзького і Саратовського військових інститутів внутрішніх військ МВС РФ - аналіз професійно-педагогічної підготовки військових викладачів, який представлений в дисертаційному дослідженні Пономарьова О.П. «Формування професійно-педагогічної компетентності викладачів військового вузу». В роботі теоретично обгрунтована і експериментально перевірена педагогічна система формування професійно-педагогічної компетентності викладачів військових вузів [22].

  В рамках даного дослідження також враховувався і був узагальнений досвід роботи системи внутрівузівському підвищення кваліфікації Військовий навчально-науковий центр Військово-повітряних сил «Військово-повітряна академія імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж).

  Проведений аналіз досвіду зазначених військових вузів, представлених в дисертаціях і наукових публікаціях, дозволив виявити потенціал для оптимізації процесу формування

  цінностей інноваційної діяльності офіцера-викладача в процесі внутрівузівському підвищення кваліфікації і в черговий раз підтвердив актуальність розвитку ціннісних аспектів інноваційної діяльності офіцера-викладача в процесі внутрівузівському підвищення кваліфікації.

  Висновки. На сьогоднішній день особлива увага приділяється системі підвищення кваліфікації, спрямованої на розвиток професійно-особистісного потенціалу офіцера-викладача, на пошук і розвиток ціннісних аспектів його інноваційно-педагогічної діяльності, на самовдосконалення в обраній професії. Адже саме розвиток ціннісних аспектів інноваційної діяльності офіцера-викладача, є одним з визначальних чинників для формування інноваційної спрямованості викладача, його морально-психологічної готовності до інновацій і для успішного розвитку всієї системи російського освіти.

  Формування і виховання інноваційно-активної особистості офіцера-викладача, безумовно, пов'язані з його глибоким усвідомленням важливості і значимості суті інноваційної діяльності. Важливо розуміння того, що рухає викладача до інноваційної педагогічної діяльності і який системи цінностей він дотримується. У своїй професійно-педагогічної військової діяльності офіцер-викладач також повинен спиратися на досвід уже перевірених традиційних цінностей, таких як: духовність, гуманізм, громадянськість, творчість, які незмінно включаються в процес освіти нововведення.

  Цінності, виступаючи як значимість, сенс для особистості певних об'єктів, явищ, виявляються в ціннісному відношенні особистості до себе, оточуючих, світу. Цінності необхідні для формування ціннісних орієнтацій особистості і виступають як орієнтири, регулятори, в тому числі інноваційної діяльності офіцера-викладача.

  Зміст інноваційної діяльності - це сукупність багатьох компонентів. Формування і розвиток ціннісних аспектів інноваційної діяльності є важливою складовою компонента інноваційної діяльності, яка являє собою комплекс творчих спрямувань педагога, внесення новизни, прогресивних змін, внесок в теорію розвитку та оновлення практики і теорії військово-методичного процесу.

  Результати проведених досліджень в черговий раз підтверджують необхідність перебудови існуючої системи підготовки офіцера-викладача до інноваційної діяльності. Якісний розвиток системи професійної освіти, становлення офіцера-викладача як творчої особистості, здатної до самореалізації та високому рівню розвитку професійних компетенцій - є основним результатом і показником інноваційної діяльності офіцера-викладача.

  Саме такий формат професійно-педагогічної діяльності в значній мірі визначається інноваційної середовищем, простором військового вузу, з одного боку, і обумовлюється, з іншого боку, потребою військового викладача в інноваціях, розвиненістю його професійної самосвідомості, істинним уявленням про власний професійно-особистісному (духовному, інтелектуальному, творчому, енергетичному, емоційному, вольовому) потенціалі, розвиненістю його професіоналізму в цілому. Їх продуктивну взаємодію і взаємовплив стає реальністю успішної освітньої діяльності військового вишу, його конкурентоспроможності та престижу.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Ширан А.А. Цінності інноваційної діяльності військового викладача: структурно-змістовні характеристики // Казанський педагогічний журнал. 2015. № 6 (113). Ч. 1. С. 38-41.

  2. Ангеловскіх К. Вчителі та інновації: книга для вчителя. М .: Просвещение, 1991. 159 с.

  3. Наказ Міністерства освіти та науки Росії від 01.07.2013 N 499 (ред. Від 15.11.2013) «Про затвердження Порядку організації та здійснення освітньої діяльності за додатковими професійними програмами» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://legalacts.ru/doc/ prikaz-mmobmauki- rossii-ot-01072013-п-499 / (дата звернення 13.09.2019).

  4. Стратегія інноваційного розвитку Російської Федерації на період до 2020 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://government.ru/docs/9282/ (дата звернення 15.09.2019).

  5. Котенко Л.В., Серьогін М.М. Інноваційна діяльність викладачів військового вузу як фактор якості сучасної професійної освіти і виховання курсантів // Збірник конференцій НДЦ «Соціосфера». 2015. № 4. С. 17-21.

  6. Хуторський А.В. Педагогічна інноватика: методологія, теорія, практика. М .: УНЦ ДО, 2005. 222 а

  7. Циркун І.І. Педагогічна інновація: науково-методичний посібник / І.І. Циркун. Мінськ: БДПУ, 1996. 140 с.

  8. Авакян І.Б. Готовність викладача вузу до інноваційної діяльності // «Організація в сучасних соціально-економічних умовах: теорія і практика»: матеріали регіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю. Тольяттинский державний університет, 2016. С. 36-40.

  9. Казачіхіна М.В. Розвиток у педагогів установки на інноваційну діяльність в процесі підвищення кваліфікації: педагогічну освіту в Росії. 2012. № 4. С. 79-83.

  10. Новоженін Є.В. Розвиток інноваційної поведінки викладача вузу // Вісник Волгоградської академії МВС Росії. 2009. № 3 (10). С. 168-171.

  11. Чомаева Л.М. Фактори, що впливають на підготовку викладача вузу до інноваційної діяльності // Освіта, наука, інновації. 2014. № 4 (36). С. 149-156.

  12. Азімов Є.Г. Діяльність викладача і студентів в умовах інноваційної діяльності ВНЗ // Вісник Технологічного університету Таджикистану. 2013. № 2 (21). С. 132-134.

  13. Лескина Ю.А. Тенденції розвитку науково-інноваційного потенціалу викладача вузу // Світ науки, культури, освіти. 2016. № 2 (57). С. 217-220.

  14. Гребенюк О.С., Рожков М.І. Загальні основи педагогіки: підручник для студентів вищих навчальних закладів. М .: ВЛАДОС-ПРЕС, 2003. 160 с.

  15. Філософський енциклопедичний словник. М .: ИНФРА-М, 2006. 576 с.

  16. Кирьякова А.В., Бероева Е.А. Ціннісні аспекти розвитку професійної компетентності фахівця в системі додаткової професійної освіти // Вісник Оренбурзького державного університету. 2016. № 3 (191). С. 14-19.

  17. Гетьман Н.А., Котенко О.М. Підготовка викладачів до інноваційної діяльності в процесі підвищення кваліфікації // Збірник статей XII Міжнародної науково-практичної конференції: «Наука і суспільство: проблеми сучасних досліджень». Омськ: Омська гуманітарна академія, 2018. С. 94-99.

  18. Зернова Г.П. Інноваційна діяльність педагога (ріскологіческій аспект). Конференціум АСОУ: збірник наукових праць і матеріалів науково-практичних конференцій. 2015. № 1. С. 1574-1576.

  19. Авакян І.Б. Особливості інноваційної діяльності викладача військового вузу // Актуальні проблеми гуманітарних та соціально-економічних наук: спеціальний випуск. 2016. Т. 10. № 1. С. 9-11.

  20. Рябенький Ю.Н. Компетентнісний підхід в підготовці викладачів вищої військової школи [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://window.edu.ru/resource/086/78086/ й ^ / Котре ^ арршаЛ-рарег ^ Г (дата звернення 15.09.2019).

  21. Сошкин П.А. Модель формування базових цінностей педагогічної діяльності у офіцерів // Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта. 2012. № 9 (91). С. 147-150.

  22. Пономарьов Є.П. Формування професійно-педагогічної компетентності викладачів військового вузу: дис. ... канд. пед. наук. Уфа, 2013. 225 с.

  REFERENCES

  1. Shiran A.A. Cennosti innovacionnoj deyatel'nosti voennogo prepodavatelya: strukturno-soderzhatel'nye harakteristiki // Kazanskij pedagogicheskij zhurnal. 2015. № 6 (113). Ch. 1. pp 38-41.

  2. Angelovski K. Uchitelya i innovacii: kniga dlya uchitelya. M .: Prosveschenie, 1991. 159 p.

  3. Prikaz Minobrnauki Rossii ot 01.07.2013 N 499 (red. Ot 15.11.2013) «Ob utverzhdenii Poryadka organizacii i osuschestvleniya obrazovatel'noj deyatel'nosti po dopolnitel'nym ​​professionalem programmam» fElektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://legalacts.ru/doc/ prikaz-minobrnauki- rossii-ot-01072013-n-499 / (data obrascheniya 13.09.2019).

  4. Strategiya innovacionnogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda [ 'Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://government.ru/docs/9282/ (data obrascheniya 15.09.2019).

  5. Kotenko L.V., Seregin N.N. Innovacionnaya deyatel'nost 'prepodavatelej voennogo vuza kak faktor kachestva sovremennogo professional'nogo obrazovaniya i vospitaniya kursantov // Sbornik konferencij NIC «Sociosfera». 2015. № 4. pp. 17-21.

  6. Hutorskoj A.V. Pedagogicheskaya innovatika: metodologiya, teoriya, praktika. M .: UNC DO, 2005. 222 p.

  7. Cyrkun I.I. Pedagogicheskaya innovaciya: nauchno-metodicheskoe posobie / I.I. Cyrkun. Minsk: BGPU, 1996. 140 p.

  8. Avakyan I.B. Gotovnost 'prepodavatelya vuza k innovacionnoj deyatel'nosti // «Organizaciya v sovremennyh social'no-ekonomicheskih usloviyah: teoriya i praktika»: materialy regional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Tol'yattinskij gosudarstvennyj universitet, 2016. pp. 36-40.

  9. Kazachihina M.V. Razvitie u pedagogov ustanovki na innovacionnuyu deyatel'nost 'v processe povysheniya kvalifikacii: pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. 2012. № 4. pp. 79-83.

  10. Novozhenina E.V. Razvitie innovacionnogo povedeniya prepodavatelya vuza // Vestnik Volgogradskoj akademii MVD Rossii. 2009. № 3 (10). pp. 168-171.

  11. Chomaeva L.M. Faktory, vliyayuschie na podgotovku prepodavatelya vuza k innovacionnoj deyatel'nosti // Obrazovanie, nauka, innovacii. 2014. № 4 (36). pp. 149-156.

  12. Azimov 'E.G. Deyatel'nost 'prepodavatelya i studentov v usloviyah innovacionnoj deyatel'nosti vuza // Vestnik Tehnologicheskogo universiteta Tadzhikistana. 2013. № 2 (21). pp. 132-134.

  13. Leskina Yu.A. Tendencii razvitiya nauchno-innovacionnogo potenciala prepodavatelya vuza // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2016. № 2 (57). pp. 217-220.

  14. Grebenyuk O.S., Rozhkov M.I. Obschie osnovy pedagogiki: uchebnik dlya studentov vysshih uchebnyh zavedenij. M .: VLADOS-PRESS, 2003. 160 p.

  15. Filosofskij 'enciklopedicheskij slovar'. M .: INFRA-M, 2006. 576 p.

  16. Kir'yakova A.V., Beroeva E.A. Cennostnye aspekty razvitiya professional'noj kompetentnosti specialista v sisteme dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2016. № 3 (191). pp. 14-19.

  17. Getman N.A., Kotenko E.N. Podgotovka prepodavatelej k innovacionnoj deyatel'nosti v processe povysheniya kvalifikacii // Sbornik statej XII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii: «Nauka i obschestvo: problemy sovremennyh issledovanij». Omsk: Omskaya gumanitarnaya akademiya, 2018. pp. 94-99.

  18. Zernova G.P. Innovacionnaya deyatel'nost 'pedagoga (riskologicheskij aspekt). Konferencium ASOU: sbornik nauchnyh trudov i materialov nauchno-prakticheskih konferencij. 2015. № 1. pp. 1574-1576.

  19. Avakyan I.B. Osobennosti innovacionnoj deyatel'nosti prepodavatelya voennogo vuza // Aktual'nye problemy gumanitarnyh i social'no-ekonomicheskih nauk: special'nyj vypusk. 2016. T. 10. № 1. pp. 9-11.

  20. Ryaben'kij Yu.N. Kompetentnostnyj podhod v podgotovke prepodavatelej vysshej voennoj shkoly fElektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://window.edu.ru/resource/086/78086/ files / kompet-approach-paper.pdf http://window.edu.ru/resource/086/78086/20files/kompet-approach- paper. pdf20 (data obrascheniya 15.09.2019).

  21. Soshkin P.A. Model 'formirovaniya bazovyh cennostej pedagogicheskoj deyatel'nosti u oficerov // Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2012. № 9 (91). pp. 147-150.

  22. Ponomarev E.P. Formirovanie professional'no-pedagogicheskoj kompetentnosti prepodavatelej voennogo vuza: dis. ... kand. ped. nauk. Ufa, 2013. 225 p.

  © Ширан А. А., 2020

  Ширан Олександр Анатолійович, заступник начальника факультету (забезпечення бойових дій авіації) - начальник навчальної частини, Військовий навчально-науковий центр Військово-повітряних сил «Військово-повітряна академія імені професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна »(м Воронеж), Росія, 394064, м Воронеж, вул. Старих Більшовиків, 54А, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


  Ключові слова: інновації / інноваційна діяльність офіцера-викладача / внутрівузівських підвищення кваліфікації / цінності інноваційної діяльності офіцерапреподавателя / професійно-педагогічна діяльність / компетентнісний підхід / військово-професійну освіту / innovation / officer-teacher innovative activity / intra-university advanced training / officer-teacher innovation activity values / professional and pedagogical activity / competency-based approach / military-vocational education

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити