Фокусується увагу на визначенні базових понять в рамках просторового розвитку території, обґрунтовується необхідність розробки політики просторового розвитку муніципального освіти. Визначаються основні елементи політики просторового розвитку муніципального освіти, етапи процесу цілепокладання в рамках її формування.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Кравчук Юлія Борисівна


CURRENT IMPORTANCE OF DESIGNING SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF MUNICIPALITY

The author determines the basic concepts of spatial development policies of a municipality, proves the necessity to design spatial development policy of a municipality and determines the key elements of municipality's spatial development policy and the stages of target-setting process while forming the policy.


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва діє до: 2012
  Журнал: Известия Байкальського державного університету

  Наукова стаття на тему 'Актуальність розробки політики просторового розвитку муніципального освіти'

  Текст наукової роботи на тему «Актуальність розробки політики просторового розвитку муніципального освіти»

  ?УДК 332.021 Ю.Б. КРАВЧУК

  ББК 66.3 (2-2) фахівець з навчально-методичної роботи

  Байкальського державного університету економіки і права,

  м Іркутськ e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ПОЛІТИКИ просторових РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ

  Фокусується увагу на визначенні базових понять в рамках просторового розвитку території, обґрунтовується необхідність розробки політики просторового розвитку муніципального освіти. Визначаються основні елементи політики просторового розвитку муніципального освіти, етапи процесу цілепокладання в рамках її формування.

  Ключові слова: політика просторового розвитку муніципального освіти, конкурентоспроможність території, розвиток території.

  YU.B. KRAVCHUK

  Specialist for Teaching and Studies, Baikal State University of Economics and Law, Irkutsk

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  CURRENT IMPORTANCE OF DESIGNING SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF MUNICIPALITY

  The author determines the basic concepts of spatial development policies of a municipality, proves the necessity to design spatial development policy of a municipality and determines the key elements of municipality's spatial development policy and the stages of target-setting process while forming the policy.

  Keywords: spatial development policy of municipality, competitiveness of territory, territory development.

  Необхідність розробки політики просторового розвитку в муніципальних утвореннях Росії на сучасному етапі викликана декількома основними причинами. По-перше, зрослі вимоги жителів міст до якості навколишнього середовища, викликані все більшою мобільністю населення і високою його концентрацією, породжують міграційний відтік висококваліфікованих фахівців з міст Півночі, Східного Сибіру і Далекого Сходу Росії з низьким рівнем життя в міста, більш привабливі для проживання на заході Росії і за межами країни. У зв'язку з чим виникає гостра необхідність в підвищенні привабливості відбувають міст для постійного населення і в цілому їх конкурентоспроможності.

  По-друге, в сучасних умовах державного та муніципального регулювання розвитку міст Росії відсутні чіткі механізми їх просторового розвитку, цільові орієнтири, закріплені в політиці просторового розвитку, як це має місце в зарубіжній практиці планування міського розвитку. Внаслідок чого загострюються не лише проблеми в галузі експлуатації житлового фонду, інженерної інфраструктури, перевантаженості вулично-дорожньої мережі, а й супутні соціальні проблеми, викликані, в тому числі, низьким рівнем забезпечення населення житлом (рис. 1), відсутністю будівництва соціального житла для малозабезпечених верств населення (рис. 2), що породжують зіткнення соціальних груп,

  © Ю.Б. Кравчук, 2012

  незадоволеність громадян якістю середовища їх життєдіяльності.

  В результаті актуальними стають наукові дослідження в області державного регулювання просторового розвитку і розробки відповідної політики в муніципальній освіті, що мають на меті підвищення якості середовища життєдіяльності населення, і, в кінцевому підсумку, конкурентоспроможності території.

  Під просторовим розвитком муніципального освіти прийнято розуміти загальний підхід до управління розвитком на основі ставлення до цілісності території як соціального, екологічного і культурного простору. даний термін

  відображає просторову розгортку економічних, політичних, соціальних процесів на території [5].

  Просторове планування розвитку муніципального освіти передбачає тісний зв'язок просторового планування та містобудівної діяльності, спрямованої на перетворення території і є інструментом його просторової організації, основні ресурси розвитку якої знаходяться в рамках державного регулювання. При цьому розробка політики просторового розвитку муніципального освіти неможлива без розгляду сутності понять «розвиток», «розвиток території» і «політика».

  |- -А-2008 р © 2007 р.

  Мал. 1. Забезпеченість населення регіональних центрів Сибірського федерального округу житлом в 2007-2008 рр. (Загальна площа на одного жителя, м2)

  (Джерело: [2])

  П Число сімей, які перебували на обліку для отримання житла, на кінець року, тис.

  В Число сімей з числа черговиків, які отримали житло за рік, тис.

  Мал. 2. Динаміка поліпшення житлових умов жителів Іркутської області в 2000-2009 рр. (Джерела: [1; 4])

  Відмінною особливістю поняття «розвиток» є якісна зміна: стан об'єкта або нове його властивість. Отже, поняття «розвиток території» передбачає якісне поліпшення території як середовища життєдіяльності, що задовольняє потреби і інтереси населення [3, с. 161].

  До визначення поняття «політика» існує безліч підходів в залежності від тієї області діяльності, де воно застосовується. У найзагальнішому вигляді значення даного терміна зводиться до «сфері діяльності, пов'язаної з відносинами між соціальними групами, суттю якої є визначення форм, завдань, змісту діяльності держави» [6].

  У вузькому сенсі політика - сукупність ідей, методів і засобів реалізації певних цілей. Вона носить виражений тимчасової характер, може змінюватися в результаті зміни лідерів (еліт).

  З огляду на те, що в наукових колах Росії підвищена увага до містобудівної діяльності стало проявлятися тільки в останнє десятиліття, поняття політики просторового розвитку муніципального освіти не приділялося належної уваги. У зв'язку з цим спостерігається різносторонній характер в його тлумаченні і крайня рідкість його згадки в інформаційних джерелах. У даній статті конкретизується значення даного визначення: політика пространс-

  твенного розвитку муніципального освіти являє собою сукупність засобів і методів регулювання містобудівної діяльності для реалізації мети поліпшення якості середовища життєдіяльності населення.

  Політика просторового розвитку муніципального освіти, виходячи з умов російської дійсності, є територіальною проекцією її соціально-економічної політики. При цьому основні методи і засоби досягнення цілей просторового розвитку території є методами і засобами регулювання містобудівної діяльності, які дозволяють сформувати оптимальну просторову організацію території відповідно до обраної соціально-економічною політикою.

  Основні елементи політики просторового розвитку муніципального освіти повинні відповідати загальноприйнятим

  елементам політики як такої і включати в себе:

  - цілі і завдання;

  - інструменти та методи реалізації.

  Таким чином, політика просторового розвитку муніципального освіти повинна об'єднувати в собі такі складові:

  - аналіз існуючого соціально-економічного стану, стану містобудування (проблемних областей) в муніципальній освіті і потенціалу розвитку території;

  - розробку стратегічних пріоритетів просторового розвитку в муніципальній освіті відповідно до політики соціально-економічного розвитку;

  - принципи політики просторового розвитку муніципального освіти;

  - містобудівні інструменти і методи реалізації політики просторового розвитку муніципального освіти.

  В рамках формування пріоритетів просторового розвитку встановлюються цілі і завдання даної політики. При цьому процес визначення мети (рис. 3) ґрунтується на встановленні взаємозв'язку проблемних областей (бар'єрів) в просторової організації муніципального освіти (рис. 4) і причини, що їх породжують.

  Мал. 3. Етапи процесу визначення мети в рамках розробки політики просторового розвитку муніципального освіти

  Неефективна система управління містобудівною діяльністю

  Проблеми-причини проблеми-слідства

  Відсутній системний підхід до комплексного розвитку територій

  Як правило, не враховується думка громадськості при прийнятті та реалізації містобудівних рішень

  Не в повній мірі здійснюється діяльність з розробки та прийняття містобудівної документації

  Нераціональне використання міській та приміській території Перевантаження вулично-дорожньої мережі міст

  Органи виконавчої влади суб'єктів РФ і органи місцевого самоврядування слабо взаємодіють при вирішенні питань підготовки проектів документів територіального планування

  Низькі темпи будівництва житла (в результаті затягування процедури погоджень на стадії підготовки будівництва, самого будівництва)

  Ошукані «пайовики» (учасники пайового будівництва житла)

  Старіння, знос житлового фонду, інженерної та транспортної

  <інфраструктури, об'єктів соціально-культурної сфери, проблема старого житла

  Чи не розробляється містобудівна документація МУНІЦІПАЛ-Ьольшая процентна ставка тів в повному обсязі по іпотечних кредитах

  Недоступність житла для більшої частини населення країни

  Висока вартість 1 м2 житла

  корупція чиновників

  Мал. 4. Проблеми просторової організації муніципальних утворень і їх причини

  Таким чином, для ефективної організації управління просторовим розвитком муніципальних утворень Росії повинна бути прийнята політика просторового розвитку на місцевому рівні. Її розробка і прийняття сприятимуть підвищенню якості життя

  населення, оскільки інструменти і методи реалізації знаходяться в рамках містобудівної діяльності муніципального освіти, що дозволяє формувати привабливі місця життєдіяльності, підвищувати конкурентоспроможність території.

  Список використаної літератури

  1. Житлово-комунальне господарство Іркутської області 2008: Додати економіко-стат. зб. / Іркутскстат. Іркутськ 2009.

  2. Іркутськ в цифрах 2008 р .: економіко-стат. зб. / Іркутскстат. Іркутськ 2009.

  3. Металеві О.Р. Уточнення змісту понять «місто», «міський розвиток» і «управління міським розвитком» // Известия Іркутської державної економічної академії. 2011. № 3 (77). С. 160-164.

  4. Про надання житла громадянам. Експрес інформація: економіко-стат. зб. / Іркутскстат. Іркутськ 2010.

  5. Школа від нової регіоналістики до концепції просторового розвитку [Електронний ресурс]. URL: http://www.shkp.org.ua/.

  6. URL: http://enc-dic.com/enc_big/Politika-46802.html.

  Refeгenses

  1. Zhilishchno-kommunal'noe khozyaistvo Irkutskoi оИаБ ^ 2008: Додати екопотіко ^ а ^ sb. / Irkutskstat. Irkutsk 2009.

  2. Irkutsk V tsifrakh 2008 д .: екопотіко ^ а ^ sb. / Irkutskstat. Irkutsk 2009.

  3. Meteleva Е ^. Шо ^ пепіе soderzhaniya ропу ^ и «gorod», «gorodskoe razvitie» и «upravlenie gorodskim razvitiem» // Izvestiya Irkutskoi gosudarstvennoi ekonomicheskoi akademii. 2011. № 3 (77). S. 161.

  4. Про predostavlenii zhil'ya grazhdanam. Ekspress informatsiya: е ^ Поті ^^ а ^ sb. / Irkutskstat. Irkutsk 2010.

  5. Shkola ot novoi ^ дюна ^^ І k kontseptsii prostranstvennogo razvitiya [Elektronnyi resurs]. URL: http: // www.shkp.org.ua/.

  6. URL: http://enc-dic.com/enc_big/Politika-46802.html.


  Ключові слова: ПОЛІТИКА просторових РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ / КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ / РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ / SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF MUNICIPALITY / COMPETITIVENESS OF TERRITORY / TERRITORY DEVELOPMENT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити