У статті розкривається тематика спеціалізованої міжнародної виставки EXPO-2017. Також описані основні цілі та завдання проекту «енергія майбутнього»

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Кадірбаева Дідар Артикбаевна, Букпіна Айнур Явітовна


THE RELEVANCE AND SIGNIFICANCE TOPICS INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION EXPO-2017 - "ENERGY OF THE FUTURE"

In article the theme reveals the specialized international EXPO-2017 exhibition. Main objectives and tasks of the Future energy project are also described


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал

  Архіваріус


  Наукова стаття на тему 'АКТУАЛЬНІСТЬ І ЗНАЧИМІСТЬ ТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ EXPO-2017 - 'ЕНЕРГІЯ МАЙБУТНЬОГО''

  Текст наукової роботи на тему «АКТУАЛЬНІСТЬ І ЗНАЧИМІСТЬ ТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ EXPO-2017 -" ЕНЕРГІЯ МАЙБУТНЬОГО "»

  ?ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

  АКТУАЛЬНІСТЬ І ЗНАЧИМІСТЬ ТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ EXPO-2017 - «ЕНЕРГІЯ

  МАЙБУТНЬОГО »

  Кадірбаева Дідар Артикбаевна

  к-т. пед. наук, доцент, старший викладач кафедри географії Карагандинського Державного Університету Республіка Казахстан, м Караганда проспект Будівельників 7, кв. 31 Букпіна Айнур Явітовна студент кафедри географії Карагандинського Державного Університету

  АНОТАЦІЯ

  У статті розкривається тематика спеціалізованої міжнародної виставки EXPO-2017. Також описані основні цілі та завдання проекту «Енергія майбутнього» ABSTRACT

  In article the theme reveals the specialized international EXPO-2017 exhibition. Main objectives and tasks of the Future energy project are also described

  Ключові слова: EXPO-2017, спеціалізована міжнародна виставка, енергія майбутнього, енергетичні ресурси

  Keywords: EXPO-2017, international specialized exhibition, future energy, energy resources

  У листопаді 2012 року на 152-й Генеральній асамблеї Міжнародного бюро виставок Астана була обрана місцем проведення Міжнародної спеціалізованої виставки EXPO-2017. Тема, запропонована Казахстаном для даного форуму, - «Енергія

  майбутнього ».

  I

  EXPO 2017

  Future Energy

  Astana Kazakhstan

  Мал. 1. Емблемма міжнародної спеціалізованої виставки EXPO-2017

  Вибір тематики обумовлений, з одного боку, тією величезною роллю, яку енергетика відіграє в розвитку всієї сучасної цивілізації, в житті кожної людини; з іншого - тими обмеженнями, з якими стикається традиційна енергетична модель, заснована на використанні викопних паливних ресурсів (вугілля, нафти, газу, урану).

  До них слід віднести:

  - вичерпність запасів, видобуток яких рентабельна при даному рівні розвитку техніки і технологій,

  - значний негативний екологічний вплив, що виражається у високому аварііном тлі, неминуче супутньому всіх стадіях розвідки, видобутку, транспортування і переробки викопного палива, а також у великих обсягах викидів (емісій) парникових газів та інших забруднюючих речовин, в чималому ступені «відповідальних» за спостерігається глобальне зміна клімату,

  - гіпертрофовану політичну складову, яка при прийнятті рішень різного рівня, як правило, переважує економічні та екологічні

  аргументи і, по суті, є визначальним фактором сучасного світопорядку.

  Дані фактори поступово знижують ступінь стійкості сучасної енергетичної системи, її здатність адекватно реагувати на нові виклики, в першу чергу на стрімке зростання населення Землі і зростаючий попит на енергоносії і енергопослуги. Незважаючи на наявність сформованих ринків, ціни на енергію, що отримується з традиційних ресурсів, мають тенденцію до підвищення на тлі зростаючих екологічних витрат, що, безумовно, знижує доступність енергетичних благ, сприяє ще більшого посилення напруженості і конфліктності в системі їх виробництва і розподілу [1, 5-6 с].

  Задум проекту «Енергія майбутнього» полягає в тому, щоб привернути увагу громадськості до рішень і способів, що забезпечує управління стійкими джерелами енергії.

  Ці способи спрямовані на:

  Мал. 2. Один із прикладів викиду вуглекислого газу

  в част-

  в част-

  • боротьбу зі зміною клімату та зниження викидів вуглекислого газу; • стимулювання використання альтернативних джерел енергії ності, поновлюваних джерел енергії, і впровадження програм; • забезпечення надійності енергопостачання;

  • боротьбу зі зміною клімату та зниження викидів вуглекислого газу; • стимулювання використання альтернативних джерел енергії ності, поновлюваних джерел енергії, і впровадження програм; • забезпечення надійності енергопостачання;

  • контроль над виробництвом, збереженням і використанням енергії; • забезпечення загального доступу до стійким джерелам Енер. Ці рішення відображені в підзаголовку EXPO: «Шляхи вирішення найскладнішого завдання людства» .Вони впливають на соціальне, економічне і екологічно сталий розвиток і визначають шляхи розв'язання найскладніших проблем.

  Мал. 3. Ескіз-ідея для будівництва об'єктів виставки EXPO-2017

  У самій назві, так само як і в задумі проекту «Енергія майбутнього», укладено абстрактне поняття, яке передбачає прийняття, впровадження і застосування найбільш прогресивних методів використання енергії в найближчому майбутньому, що є необхідною умовою для сталого розвитку.

  «Енергія майбутнього» також ставить собі за мету звернути увагу громадськості на енергоресурси як на невід'ємне спадщина людства, яке необхідно використовувати відповідально і раціонально.

  Цілі і завдання проекту «Енергія майбутнього» - апелювати до загальнолюдських принципів відповідальності міжнародного співтовариства за допомогою різних установ, організацій, корпорацій і приватних осіб, з метою стимулювання роздумів і формування знань на тему вирішального впливу, яке планування і контроль енергоспоживання надає на життя людей і все живе на планеті.

  Енергія - це природне джерело, що створює умови для стимуляції і розвитку життєдіяльності людини.

  Енергія забезпечує збереження моделі соціумів і, як поняття, що об'єднує в собі безліч аспектів, викликає інтригуючі питання, що стосуються всесвіту і людства зокрема. Доступ суспільства до джерел енергії безпосередньо визначає конкретні сценарії їх соціального, економічного та екологічно стійкого розвитку. Наукові дослідження і досягнення в області технологій, пов'язані з оптимізацією різних джерел енергії, визначають функціональні підходи спільнот і створюють перспективу сталого розвитку енергетики.

  Виставка Астана EXPO-2017, яка пройде в Астані під гаслом «Енергія майбутнього», задумана як широкомасштабний всеосяжний проект, темою якого є енергія, що викликає глибокий багатосторонній інтерес, що дозволяє розглядати її як фактора, що визначає існування спільнот і повсякденне життя людини в цих спільнотах.

  Проект «Енергія майбутнього» ставить конкретні цілі - дослідити стратегії, програми та технології, спрямовані на розвиток стійких джерел енергії, підвищення надійності та ефективності енергопостачання, стимулювати використання відновлюваних джерел енергії та показати відвідувачам необхідність їх активної участі в розробці і здійсненні плану енергозберігаючого виробництва і ефективного використання енергетичних ресурсів.

  Список літератури:

  1. EXPO-2017: "Енергія майбутнього": наукове видання / За заг. ред Султанова Б.К. - 2014 року - Алмати, Казахстан - С.97.

  2. Послання Президента Республіки Казахстан Н. А. Назарбаєва Стратегія "Казахстан-2050» квiтня, 2012 - Астана, Казахстан

  References:

  1. EXP0-2017: "Future energy": the scientific publication / general red of Sultanov B. K. - 2014 року - Almaty, Kazakhstan - 97 pages.

  2. The message of the President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev Strategiya "Kazakhstan-2050» квiтня, 2012 - Astana, Kazakhstan


  Ключові слова: EXPO-2017 /СПЕЦІАЛІЗОВАНА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА /INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION /ЕНЕРГІЯ МАЙБУТНЬОГО /FUTURE ENERGY /ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ /ENERGY RESOURCES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити