Стаття присвячено АНАЛІЗУ актуальності визначення концентрації сірководню у воде свердловин. Проведено аналіз літературних джерел относительно токсичного впліву сірководню на організм людини, а такоже Зроблено порівняння вмісту цього газу у воде криниць та свердловин. Наголошено на ретельному дослідженні необхіності буріння свердловин у окремо взятих приватних господарство та обов'язковому контролі концентрації сірководню у таких свердловина.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Караван Ю. В., Хрікова Л. В., Селезньова В. О., Кушнір О. В.


THE RELEVANCE OF HYDROGEN SULFIDE CONCENTRATION ANALYSIS IN WATER OF WELLS IN CHERNIVTSY REGION

The article is devoted to the analysis of the relevance of determining the concentration of hydrogen sulfide in water of wells. Literature sources have been analyzed for the toxic effects of hydrogen sulfide on the human health, and a comparison of the gas cocentration in water of wells has been made. Emphasis is placed on the careful study of the need to drill wells in individual private farms and the mandatory control of the concentration of hydrogen sulfide in such type of wells.


Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2020


  Журнал

  Colloquium-journal


  Наукова стаття на тему 'Актуальність АНАЛІЗУ КОНЦЕНТРАЦІЙ СІРКОВОДНЮ У воде свердловина Чернівецької ОБЛАСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «Актуальність АНАЛІЗУ КОНЦЕНТРАЦІЙ СІРКОВОДНЮ У воде свердловина Чернівецької ОБЛАСТІ»

  ?EARTH SCIENCES

  УДК 504.4.054

  Караван Ю.В., 1 Хрікова Л.В. , 1 Селезньова В.О., 1 Куштр О.В.2

  1ДП «Науковий центр превентівно'1 токсикологи, харчово'1 та xiMinnoi безпеки iMeHi академка Л.1. Медведя MiHicmepcmea охорони здоров'я приборкати »2Віщій державний навчальний заклад приборкати« Буковинський державний медичний ymiверсітет »DOI: 10.24411 / 2520-6990-2019-11227 АКТУАЛЬН1СТЬ АНАЛ1ЗУ КОНЦЕНТРАЦ1Й С1РКОВОДНЮ У вод1 свердловина

  ЧЕРН1ВЕЦЬКО1 ОБЛАСТ1

  Karavan Yu.V., 1, Khrykova L. V.1, Seleznova V.O., 1 Kushnir O.V.2

  1 "Scientific Center for Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety named after Academician L.I. Medved, Ministry of Health of Ukraine» 2Higher Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University»

  THE RELEVANCE OF HYDROGEN SULFIDE CONCENTRATION ANALYSIS IN WATER OF

  WELLS IN CHERNIVTSY REGION

  Анотацiя

  Стаття присвячено аналізу актуальностi визначення концентрації ci'рководню у водiй свердловин. Проведено анал1з лiтературніх джерел относительно токсичного впліву арководню на оргатзм людини, а такоже Зроблено nорiвняння вмкту цього газу у водiй криниць та свердловин. Наголошено на ретельному досл ^ дженнi необхiноcтi бурiння свердловин у окремо взятих приватних господарство та обов 'язково кон-тролi концентрації арководню у таких свердловин. Abstract.

  The article is devoted to the analysis of the relevance of determining the concentration of hydrogen sulfide in water of wells. Literature sources have been analyzedfor the toxic effects of hydrogen sulfide on the human health, and a comparison of the gas cocentration in water of wells has been made. Emphasis is placed on the careful study of the need to drill wells in individual private farms and the mandatory control of the concentration of hydrogen sulfide in such type of wells.

  Ключовi слова: срководень, бурiння, свердловина. Keywords: hydrogen sulfide, drilling, well.

  Актуальшсть. Вода - найцщтшій ресурс на планета Як ввдомо, вода - джерело життя у найшов-ршому сенсг вода е як основною за процентними сшввщношенням Речовини живих органiзмiв, так i середовище юнування багатьох форм живого. Проти Прюн водних джерел на нашш планет не так багато, особливо зогляду на ті, что шльшсть людства постшно зростан, вщповщно, зростан i потреба у яшснш пітнш ВОДГО В СУЧАСНИХ условиях як-ють джерел Прюн! води - одна з найболючшіх еколопчніх проблем. Залишимося десятілітя характе-ризується з одного боку глобальних змшамі кль мату по ВСШ планет ^ а з шшого - загрозлівім по-сильний антропогенного впліву на ва середо-вища, в тому чи ^ i водне. Все це виробляти до суттевого попршення якосп питна! води. 1снуе велика кшьшсть регламентованості показнік1в якостi питна! води, например, концентрацп Сполука азоту, фосфору, цієї токсичної елементiв, орагнiчніх Сполука. I Основні увага в ощнщ якостi вод прідiляеться

  примерно 15-20 Основним Показники, Нормовен-ним у СанПШ та ввдповвдніх ДСТУ [1]. На жаль, набагато менше уваги надаеться такому Показники як срководень. Его к1льк1сть у водiй поверхнево водних джерел нормуеться, а у пітнш водiй вiн НЕ допускаеться. Проти населення достаточно мало знае про Цю Сполука, про І небезпеки та джерела вини-кнення. Ввдповщно, на фонi клiматічніх та еколопчніх ЗМШ, что ма ють мюце в останнi роки, кшьшсть водних джерел питного водопостачання змен-шується. Часто травні мiсце мшння та замулювання криниць. Вiдповiдно, населення проводити роботи з буршня свердловин з метою поиска Прюн! води, вважаючі, что вода з глибші горізонтiв буде чис-тiшою та яшсшшою, н1ж навiть вода криниць. Зде-бiльшого це так. Проти юнують достаточно велік1 ризики натрапіті на воду, багату на арководень та iншi токсічнi гази та сполуки.

  Вiдповiдно, метою дано! публжацп е огляд ю-нуючо! шформацп про сiрководень у водних дже-

  EARTH SCIENCES /

  66_

  релах, его токсічнють для людини, джерела похо-дження на теренах Чершвецько1 'областi зогляду на недостатню шльшсть та аргументованiсть шформа-цй' з цього питання у науковш та науково-популяр-нiй лiтературi.

  Огляд лгтературі. В лiтературi iснуe надзві-чайно мало iнформацii про сiрководень як токсикант та джерела его надходження в побут грома-дян. Це, в основному медічш дослiдження впліву сiрководню на оргашзм (Мясоєдова О.А., 2011 року; Рі-лову Н.В., 2005; Баскаков М.Б., Орлов С.Н., 2010 року; Яковлєв А.В. Сітдікова Г .Ф., 2014 i ш.), а такоже дослвдження впліву арководневіх мiнеральніх джерел на здоров'я людини (Капранов С.В., 2006; Маринов Н.А., 1978; Рогач І.М., 1998; Шестопалов В. М., Негода Г.М. 2009 та ш.)

  Основна частина. Прикрашені ввдносіться до кран, ЯК-1 достаточно слабо забезпечеш водними ресурсами i визначаеться Формування мiсцевого та припливного з iнших кран рiчкового стоку, наявш-стю пiдземніх та МОРСЬКИХ вод [2].

  У середіш краiни рiзнi регiоні неоднаково за-безпеченi водними Джерелами. Чершвецька область вiдносіться до репошв, де дефiціту водних ресурсiв немае, проти як1сть ціх ресурсiв НЕ всегда вiдповiдае державних стандартів. Крiм того, в про-ластi течение последнего десятілiття подовжі-лись безопадовi перiод, что виробляти до мшння криниць та использование води з бшш Глибока водних горізонпв, де склад вод Дещо вiдрiзняеться вiд тих, ЯК-1 залягають Ближче до поверхнi [3]. Води з глибоким свердловин мютять рiзноманiтнi оргаш-чнi та неогранiчнi домiшкі, яш могут негативно впліваті на здоров'я людини. До таких домшок вь дносіться сiрководень. Це дуже токсичний газ, Який навiть в мшмальніх дозах здатно серйозно нашкодіті здоров'ю людини. Норма ще1 "Речовини, зпдно з державн санiтарнімі нормами не винна перевіщуваті 0,03 мг / дм3 [1]. Джерелами а-рководню у водiй е: стiчнi води з населених пункпв; стоки шдпріемств; потрапляння всередину Сверд-ловині бiологiчніх об'екпв ( гніття); замулювання дна i стшок труб (в свердловина)

  Дуже часто срководень в водiй віявляеться в глибокий свердловина, осшлькі там мшмальній доступ кисня. Неглібок колодязi в зош ризики пiд час танення снiгу та сильних дощiв: тодi в грунт просочуеться органiка i без доступу повір почи-нают розмножуватіся бактерii.

  Найчастiше сiрководень у водiй створюе про-блеми власникам артезiанськіх свердловин. Як по-Казуї практика, пласти води, насічеш ЦІМ газом, залягають тсля Крейдового кулі. Там, де Тортон-ськ1 вщкладі представленi гiпсамі, ангідридами i вапняка, у хiмiчному складi вод, Поширення у ціх ввдкладах, з'являються сульфати i срководень.

  Сiрководневi води могут використовуват з л ^ вального метою i в Укрш'ш ввдмо дек1лька са-наторiiв, ЯК-1 предлагают методики л ^ вання роз-ладiв опорно-рухового апарату, шшрі, нервово1 'сі-тими ТОЩО [4]. У Чершвецькш областi сiрководневi воднi джерела лiкувального значення знаходяться у

  Новосельцькому (с. Щербінцi) та Кщманському (с. Брусниця) районах.

  Чи не зважаючі на Певної Користь арководнево1 'води, ii можна використовуват лишь у мшмаль-них концентрацiях та дуже нетрівалій годину. Пос-тшне або частини вживання тако1 води віклікае голо-внi болi, Нудота, шкiрнi захворювання, набряк ле-Гень, руйнування клiтін мозком та кровi [5].

  В останнi десятілiтгя на Буковіш спостерта-ється тендентцiя до збшьшення трівалостi безопа-дових перiодiв та змiщення ix в течение календарного року. Если ранiше для репошв Заxiдноi Укра-iні БУВ характерний осшнш бездощовій перiод, то на сучасности етапi вiн перерву у зимово-весняний [3]. Вiдповiдно, це виробляти до падшня рiвня гру-нтов вод та мiлiння криниць в Чершвецькій об-ластi. Це пояснюе Значне збiльшення Попит на бу-рiння свердловин рiзноi Глибинне.

  За перюд 2018-2019 рр. Було проаналiзовано як1сть води з свердловин рiзноi Глибинне як на тери-торii м. Чернiвцi, так i в Деяк районах Чершвець-КО1 'областi (К1цманській, Новоселицький р-ни) та порiвняно воду з криниць у тих самих населених пунктах. Аналiз отриманий Даних показавши, что у вах дослiджуваніx свердловина концентрацiя сь рководню перевіщувала гранично допустімi концентрацій Перевіщення Складанний вiд 3 до 10 разiв. Найбiльшi значення концентрацш спостерiгалась у свердловина Глибина 60-100 м. У бiльшостi криниць значення концентрацп сiрководню знаходится-лись нижчих за межу визначення методики, лишь у двох випадка Було Виявлено згаданій токсикант у концентращях 0,03-0,05 мг / дм3. У ціх випадка Глибина криниць становила - 10-12 м, что может прізводіті до забруднення криниць стiчнімі водами сусвдшх господарств. Цiкаво, что почти всi дослiджуванi свердловини знаходится на терито-рiяx приватних панів та були пробуреш з метою поиска бiльш яшсно1 'пітно1' води. Здебшшого це робілося без суттевого геолопчного аналiзу ШДС-тілаючіх порвд.

  Висновки. Розчіненій у водiй Срководень ок-рiм корістi при л ^ Ванш питань комерційної торгівлі хвороб такоже может становитися значний небезпеки для здоров'я людини. I хоча его вмют регламентуеться у нормативними-вних документах, які не робиться значного акценту на джерела его надходження до пітно1 'води та нас-лвдкі вживання тако1' води. В условиях збшшення трівалостi бездощовіх перiодiв в регiонi та мшння криниць проблема тдвіщення концентрацii арко-водні зграї дедалi гострiшою, осшлькі ведеться не всегда продуманість та аргументованості буршня Глибока свердловин, вода якіх достаточно часто мютіть цею токсичний газ. Вiдповiдно до Всього вищє ска-новому, хотшося б наголосіті на необxiдностi об-грунтування пiдxоду до бурiння свердловин та своечасне шформування населення относительно різіюв такого бурiння.

  Список Використано! ' лiтератури

  1. ДСанПiН 2.2.4-171-10 (ДСанШН 2.2.4-40010). Гiгiенiчнi вимоги до води пітно1 ', прізначено1' для споживання ЛЮДИНОЮ: Затверджено Наказом

  MimcrepcrBa oxopoHH 3gopoB'a yKpai'HH № 400 Big 12.05.2010; BBegeHo b giro 16.07.2010. - K. 2010.

  2. 06yxoB C.B. noKa3HHKH 3a6e3neneHocri HacegeHHa yKpai'HH BogHHMH pecypcaMH Ha nonaTKy 2019 poKy / C.B.06yxoB // rigpoeHepreTHKa yKpai'HH, 1-2 / 2019, ISSN 18129277.- C.31-35.

  3. KHHagb O. B., XogaBHyK I. Be3g0 ^ 0Bi nepiogH y perioHi 6yKoBHHCbKoro nepegKapnarra (Ha npHKgagi HepmB ^ B) ./ O. B.KHHagb, I.XogaBHyK // ISSN 0868-6939 ®i3HHHa reorpa ^ ia Ta reoMop ^ o-goria. - 2018. - BHn. 2 (90) .- C.91-96

  4. KanpaHoB C.B., THTaMHp O.H. Boga h 3gopo-Bbe.- .TyraHCK: "^ HTapb" - 2006.

  5., 3, a ^ Ko O.P., Bepe3oBCbKHH B. ^. NepcneKTHBH BHKopHCTaHHa cipKoBogHeBHx Bog / O.P. , 3, aabKo, B..3. Bepe3oBCbKHH // MegHHHa rigpogoria Ta pea6igira ^ a (Medical hydrology and rehabilitation), 2015-го, T.13, № 1-3 60.

  6. iH ^ opMa ^ a npo BogHi o6'gkth Ta pecypcu By-KoBHHH // ynpaBgiHHa eKogorii Ta npupogHHx pecypciB ^ epmBe ^ Koi o6gacHoi gep ^ agMimcrpa ^ i / TOHKa go-CTyny: http: //www.eco-bukovina. com.ua


  Ключові слова: сірководень /буріння /свердловина. /hydrogen sulfide /drilling /well.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити