Стаття присвячена глобальним містах як опорного каркасу системи світового туризму. розкрито довгострокові тенденції розвитку туризму (туристських потоків, транспортного обслуговування, розміщення, видів туризму) в глобальних містах світу. В частині туристських потоків констатовано зростання їх обсягів і концентрації в глобальних містах, збереження стабільно високої частки міжнародних туристських прибуттів і розширення географії туристських потоків в міських агломераціях. В частині транспорту відзначається підвищення доступності міських агломерацій як умова зростання туристських потоків в них, екологізація внутрішньоміського транспорту, розширення продуктової лінійки глобальних міст за рахунок використання нових видів транспорту. У частині розміщення здатність до змін, адаптація до нового і динамічний розвиток готельної індустрії глобальних міст під впливом комплексу чинників внутрішнього і зовнішнього середовища; структурні зміни готельного фонду в глобальних містах в сторону підвищення рівня комфортності; насичення пропозиції готельних послуг в центральних районах глобальних міст і пожвавлення міських околиць. Виявлено тенденцію до диверсифікації видів туризму як умова стійкості ринку подорожей в глобальних містах. Розглянуто також зміни в частині організації прийому туристів в міських агломераціях. розвиток туризму в глобальних містах світу простежується протягом 30-50-ти років. Стаття написана з використанням широкої статистичної бази з офіційних джерел туристських адміністрацій, Конвеншн-бюро, статистичних організацій міст. Узагальнено досвід розвитку туризму в глобальних містах Америки (Нью-Йорк), Європи (Париж, Лондон, Барселона і ін.) І Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Сінгапур, Гонконг та ін.). Зроблено висновок про те, що туризму в сучасній Москві в цілому притаманні ті ж основні довгострокові тенденції розвитку, що і в інших глобальних містах світу.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Александрова Анна Юріївна


CURRENT TRENDS IN THE FIELD OF TOURISM IN GLOBAL CITIES OF THE WORLD

The article focuses on global cities as the essential framework of the world tourism system. Long-term trends in tourism development (tourist flows, transport services, accommodation, types of tourism) In global cities are revealed. The growth of tourist flows and their concentration in global cities with stably high proportion of international tourist arrivals and expanding geography of tourist flows in urban agglomerations is confirmed. The increasing availability of urban agglomerations as a precondition for tourist flows growth, the greening of inner-city transport and expanding global cities tourism product range by using new means of transport can be observed in the field of transportation. As for accommodation, the ability to change and fit to new and dynamic global hotel industry development under the influence of internal and external environment as well as structural changes in global cities 'hotel capacity are aimed at increasing their comfort level; saturation of hotel services supply in central parts of global cities and city suburbs 'revival are discussed. A trend towards tourism diversification as a requirement for global cities 'travel market sustainability is demonstrated. Changes in hosting tourists in urban agglomerations are also discussed. Tourism development in world global cities is traced throughout 30-50 years. The article is prepared on the basis of extensive statistical data from official sources, such as tourism administrations, convention bureaus and urban statistical organizations. Tourism experience of the global cities in America (New York), Europe (Paris, London, Barcelona et al.) and Asia-Pacific region (Singapore, Hong Kong and others) is summed up. It is concluded that in general tourism in modern Moscow has the same basic long-term trends as in other world global cities.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2015


  Журнал: Сучасні проблеми сервісу та туризму


  Наукова стаття на тему «Актуальні тенденції розвитку сфери туризму в глобальних містах світу '

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні тенденції розвитку сфери туризму в глобальних містах світу»

  ?ЛОКАЛЬНЕ В ГЛОБАЛЬНОМУ: ФОРМУЛА ТУРИЗМУ

  УДК 338.48: 316.334.56 DOI: 10.12737 / 11390

  Александрова Анна Юріївна

  Московський державний університет імені М. В. Ломоносова

  (М.Москва, Російська Федерація); д-р геогр. н., професор; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ГЛОБАЛЬНИХ МІСТАХ СВІТУ

  Стаття присвячена глобальним містах як опорного каркасу системи світового туризму. Розкрито довгострокові тенденції розвитку туризму (туристичних потоків, транспортного обслуговування, розміщення, видів туризму) в глобальних містах світу. У частині туристських потоків констатовано зростання їх обсягів і концентрації в глобальних містах, збереження стабільно високої частки міжнародних туристських прибуттів і розширення географії туристичних потоків в міських агломераціях. У частині транспорту відзначається підвищення доступності міських агломерацій як умова зростання туристичних потоків в них, екологізація внутрішньоміського транспорту, розширення продуктової лінійки глобальних міст за рахунок використання нових видів транспорту. У частині розміщення - здатність до змін, адаптація до нового і динамічний розвиток готельної індустрії глобальних міст під впливом комплексу чинників внутрішнього і зовнішнього середовища; структурні зміни готельного фонду в глобальних містах в сторону підвищення рівня комфортності; насичення пропозиції готельних послуг в центральних районах глобальних міст і пожвавлення міських околиць. Виявлено тенденцію до диверсифікації видів туризму як умова стійкості ринку подорожей в глобальних містах. Розглянуто також зміни в частині організації прийому туристів в міських агломераціях. Розвиток туризму в глобальних містах світу простежується протягом 30-50-ти років. Стаття написана з використанням широкої статистичної бази з офіційних джерел - туристських адміністрацій, Конвеншн-бюро, статистичних організацій міст. Узагальнено досвід розвитку туризму в глобальних містах Америки (Нью-Йорк), Європи (Париж, Лондон, Барселона і ін.) І Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Сінгапур, Гонконг та ін.). Зроблено висновок про те, що туризму в сучасній Москві в цілому притаманні ті ж основні довгострокові тенденції розвитку, що і в інших глобальних містах світу.

  Ключові слова: глобальні міста, туризм, довгострокові тенденції розвитку, туристичні потоки, транспорт, індустрія розміщення, види туризму.

  У сукупності глобальні міста планети утворюють опорний каркас не тільки світового господарства, але і системи світового туризму. Вони формують вузли туристської активності, відповідають за стратегічний розвиток туріндустрії в світі, постійно нарощують можливості активно діяти на глобальному туристичному ринку. У їхньому розвитку виявляється ряд актуальних тенденцій, які, очевидно, збережуть силу в перспективі.

  Туристські потоки. Центри сіті взаємозв'язаних в глобальному масштабі міст стають одними з ключових місць локалізації туристичних потоків.

  Тенденція 1. Зростання туристських потоків в світі і їх концентрація в глобальних містах. Для глобальних міст характерні високі абсолютні значення туристських прибуттів. У 2012 р перша десятка глобальних міст, найбільш відвідуваних туристами, акумулювала приблизно 11% всіх міжнародних туристських прибуттів в світі. За цим показником глобальні міста можна порівняти з цілими країнами і регіонами. У 2012 р Бангкок (15,8 млн. Прибуттів) і Лондон (15,5 млн.) Відвідали більше туристів, ніж регіони Південної Азії (14,6 млн.) І Океанії (11,9 млн.). Потік міжнародних туристів в Центральну

  Америку (8,9 млн.) Можна порівняти з оним в Нью-Йорк - 10,9 млн.

  Обсяг туристичних потоків в глобальні міста зростає дуже високими темпами. Наприклад, в Сінгапурі зростання склало 165 раз з 1964 по 2013 (91 тис. І 15 млн. Відповідно) [15]. У 2013 р в порівнянні з 2000 р число туристських прибуттів (внутрішніх і міжнародних) в Нью-Йорк збільшилася на 50% [8]. Гонконг за той же період продемонстрував ще більш значне зростання + 175,9% [3]. В Амстердамі обсяг туристичних потоків зріс приблизно на 35% з 2000 по 2011 р [10].

  Тенденція 2. Збереження стабільно високу частку міжнародних туристських прибуттів в глобальних містах як політико-економічних центрах наднаціонального рівня. Статус глобальних міст як наднаціональних центрів зумовлює переважання міжнародних туристських прибуттів над внутрішніми (рис. 1). Така структура туристичних потоків склалася в них давно, зберігається десятиліттями і характеризується високим ступенем стійкості. Однак деякі глобальні міста представляють очевидні винятки з цього правила. Так, в Сінгапурі, що має особливий статус міста-держави, все прибуття є міжнародними. Інша виняток - Нью-Йорк з дуже високою часткою внутрішніх туристських прибуттів в загальному їх обсязі - 79% в 2013 р.

  Мал. 1 - Співвідношення внутрішніх і міжнародних туристських прибуттів в глобальні міста світу в 2013 р, млн.ед. (Упор. По [7, 9,14])

  Тенденція 3. Зміна територіальної структури туристичних потоків в глобальних містах: до збалансованості через різноманітність. Для глобальних міст типова в цілому дуже широка географічна структура міжнародного туризму, хоча зі зрозумілих причин з переважанням вихідців з економічно розвинених країн (рис. 2). Географічна диверсифікація в'їзного туризму є умовою та інструментом стабільного розвитку глобальних міст як туристичних дестинацій. Разом з тим вона породжує проблему культурної неоднорідності туристських потоків, яка

  Мал. 2 - Географічна структура міжнародних туристських прибуттів в Барселону (А) і Нью-Йорк (Б) в 2013 р (упор. По [8,14])

  з особливою гостротою постала в XXI ст. і лежить в площині загальної світової тенденції до мультикультуралізму, наростання культурних відмінностей в сучасному суспільстві. Все це зумовлює зростаюче значення диференційованого маркетингу в просуванні глобальних міст як туристичних дестинацій.

  Транспорт. Розвиток туризму в глобальних містах багато в чому визначається змінами на транспорті - технологічним прогресом (наприклад, поява авіалайнерів моделі А 380), переходом на нові економічні моделі (система управління доходами - yield management і ін.) І нові правила регулювання ринку транспортних перевезень (лібералізація повітряного і залізничного транспорту), інвестиціями в транспортну інфраструктуру, підвищенням різноманітності видів транспорту. В даному контексті заслуговують на особливу увагу такі тенденції розвитку в глобальних містах.

  Тенденція 1. Підвищення доступності міських агломерацій і зростання туристичних потоків в них. Підвищення доступності глобальних міст, а, отже, їх конкурентоспроможності як туристських дестинацій, на першому етапі пов'язувалося виключно з колосальними інвестиційними вливаннями в транспортну інфраструктуру. Перетворення мегагородов в найбільші транспортні вузли світу, зокрема, в міжнародні повітряні хаби, мало вирішальне значення для розвитку туризму в них. У багатьох провідних аеропортах світу (ім. Джона Кеннеді в Нью-Йорку, «Хітроу» в Лондоні, «Орлі» і «Шарль-де-Голль» у Парижі) сучасна інфраструктура була закладена в 1960-70-і рр. з наступною її постійної модернізацією. Для порівняння: Міжнародний аеропорт «Шереметьєво» в Москві був офіційно відкритий в 1959 р азіатських глобальних містах цей процес почався пізніше (в сінгапурському аеропорту «Чан-ги» - з 1980-х рр.). Всі аеропорти мають швидке і зручне сполучення з центрами міст на Аероекспрес, метро, ​​таксі, маршрутних автобусах, вертольотах, на

  особистому автотранспорті. Реалізація таких великомасштабних інвестиційних проектів (наприклад, вартість поточної реконструкції аеропорту ім. Джона Кеннеді оцінюється в 10,3 млрд. Дол.) Дозволила значно збільшити обсяги пасажироперевезень в глобальні міста. Наприклад, з 1970 по 2014 р в цілому по міжнародним аеропортам Парижа зростання перевищило 1000% (з 9 млн. До більш ніж 90 млн. Чол.) [2, 4].

  Велику роль в підвищенні не тільки транспортної, скільки економічної доступності глобальних міст зіграли бюджетні авіаперевізники. У США перша бюджетна авіакомпанія з'явилася після Другої Світової війни, але більш активно ринок бюджетних пасажирських авіаперевезень став розвиватися в 1970-і рр. В Європі лоу-кости працюють з 1990 року, в Азії - з 2000 р У 2010 р в Парижі на частку бюджетних авіаперевізників доводилося 12% приросту пасажирського потоку [2].

  Доступність міських агломерацій підвищилася завдяки технологічному прогресу на залізничному транспорті та появи високошвидкісних залізничних пасажирських перевезень, які дозволили досягти суттєвої економії часу в дорозі. Наприклад, відстань між Пекіном і Гуанчжоу по найдовшій у світі (майже 2300 км) і однієї з найбільш «швидких» залізничних ліній (швидкість до 350 км / год) можна подолати за 8 годин [1]. Створення такої залізничної мережі, що зв'язала в першу чергу мегаміста між собою, а також з регіональними метрополіями, відкрило нові перспективи розвитку міського туризму.

  Тенденція 2. Внутрішньоміський транспорт: від ери автомобіля до епохи комфортного пересування по місту на екологічно чистому транспорті. Ця стратегія розвитку міського транспорту була розрахована не на одне десятиліття і здійснювалася за кількома напрямками і в кілька етапів: 1) поліпшення роботи метрополітену як символу міського громадського транспорту (збільшення протяжності ліній метрополітену,

  щільності станції, скорочення інтервалів руху поїздів та ін.); 2) винесення транзитного автомобільного потоку на об'їзні автомагістралі (в Парижі, наприклад, в 1973 р); 3) створення мережі стоянок для туристичних автобусів і спеціальних смуг для їх руху (в Парижі в 1986 і 2001 рр. Відповідно [2]); 4) розвиток альтернативних «зелених» видів транспорту, наприклад трамваїв, з метою збереження навколишнього природного середовища та підвищення якості життя населення в місті. Всі ці зміни сприяли поліпшенню умов життя місцевого населення і тимчасового перебування гостей у великих містах.

  Тенденція 3. Різноманітність видів транспорту і зміна його функцій в сфері туризму. З поч. 2000-х рр. завдяки новим (або заново відкритим після довгого періоду забуття, таким, як велосипед) головним чином екологічно чистих видів транспорту з'явилися особливі ніші на туристських ринках глобальних міст і форми туризму за спеціальними інтересам, наприклад екскурсії на електровелосипед, сігвеях тощо. Крім того, деякі транспортні засоби самі стали об'єктом туристичного інтересу, наприклад даблдекери «City Sihgtseeng», фунікулери, ретро-трамваї, річкові трамвайчики і т.д.

  З розширюється різноманітністю видів транспорту і активним їх використанням в сфері туризму приходить розуміння того, що громадський транспорт в місті виконує не тільки функцію пасажирських перевезень. Він повною мірою бере участь у формуванні туристичного досвіду гостей міста, сукупності вражень і емоцій, які вони отримують під час перебування, а отже, відносини відвідувача до туристської дестинації. Не випадково при опитуваннях відвідувачів щодо їх задоволеності від відвідування міста в анкети все частіше включаються питання про стан громадського транспорту і якість обслуговування на ньому.

  Розміщення. Особлива значимість готельної індустрії для всього туристичного комплексу зумовлює підвищену увагу до тенденцій її розвитку.

  Тенденція 1. Здатність до змін, адаптація до нового і динамічний розвиток готельної індустрії глобальних міст під впливом комплексу чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. Важливими індикаторами туристського потенціалу міста є показники статистики розміщення. Побудовані з глобальних містах довгі динамічні ряди таких показників, як кількість готелів, кількість номерів і місць в них, коефіцієнт завантаження номерів, демонструють в цілому позитивні тренди. Наприклад, в Парижі за 13 років з 2000 по 2013 рр. кількість готельних номерів зросла в 1,1 рази, в Гонконзі - в 1,9 рази, в Барселоні - в 2,1 раз. У Нью-Йорку зростання за 2008-13 рр. склав 1,2 рази (рис. 3).

  Мал. 3 - Динаміка кількості готельних номерів в Парижі, Гонконзі, Барселоні та Нью-Йорку в 1970-2013 рр.

  (Упор. По: Barcelona Tourism Statistics; Hong Kong: The Facts - Tourism; Le Tourisme a Paris: Chiffres Cles за відповідні роки).

  Середній рівень завантаження готелів в глобальних містах вище, ніж в цілому по країнах їхнього перебування. Наприклад, в 2013 р значення цього показника для Нью-Йорка становило 88,3%, тоді як в цілому по країні - 62,3%. Серед європейських міст найвищий рівень завантаження готельної бази в тому ж році був в Лондоні (82,4%) і Парижі (81,2%). Москва перебувала на 11 місці (67,5%) [11].

  У розвитку готельної індустрії в глобальних містах виділяється два етапи. Перший період - екстенсивне зростання -

  тривав до Другої Світової війни. Другий період - інтенсивний розвиток почати з кін. 1960-х - 70-і рр. і триває по теперішній час. 1980-і рр. на тлі високої економічної кон'юнктури в світі стали «золотим десятиліттям» готельного бізнесу на Заході. Були апробовувалися нові ефективні стратегії розвитку: горизонтальна і вертикальна інтеграція, спеціалізація, класифікація продукту, формування торгової марки продукту, франчайзинг, злиття компаній і стратегічні альянси, укладення контракту на управління та ін. Ці процеси змінили динаміку і прискорили темпи розвитку готельної індустрії в глобальних містах.

  Великий вплив на готельний бізнес в перспективі будуть надавати глобальна економічна ситуація і ряд ме-гатрендов: 1) зсув полюса світового господарства з Заходу на Схід; 2) старіння населення в країнах Заходу; 3) технологічні зрушення (поширення соціальних мереж, мобільних додатків і ін., Все сильніше впливають на розвиток суспільства); 4) прискорення процесів урбанізації (погіршення екологічної ситуації в містах і усвідомлення необхідності їх розвитку не тільки як місця роботи, але перш за все якісного життя); 5) загострення проблем сталого розвитку, зміна клімату та вичерпання ресурсів [11].

  Тенденція 2. Структурні зміни готельного фонду в глобальних містах: від низкокатегорийной засобів розміщення до розміщення з підвищеним рівнем комфортності. 1980-і рр. були відзначені інвестиційною активністю в готельній індустрії Америки і Європи, масштабним будівництвом і реконструкцією готелів в глобальних містах Заходу. Ця епоха благоденства підтримувалася високим попитом на недорогі, але якісні послуги розміщення. Зміни в споживчій поведінці туристів зумовили випереджаюче зростання готелів середньої цінової категорії дві і особливо три зірки. Наприклад, в Парижі їх номерний фонд збільшувався на 39% і 185% відповідно за період

  1970-90 рр. [2]. Структура готельної бази Барселони на кін. 1990 р відображає аналогічну тенденцію попереднього періоду.

  У міру того як зростав рівень життя населення і туристи пред'являли додаткові вимоги до комфортності розміщення, в структурі номерного фонду збільшувалася частка категорії «4 зірки». Розглянута тенденція є загальною і простежується в готельній індустрії глобальних міст Європи, Америки і Азії. Так, в Гонконзі в 2006 р налічувалося 126 готелів загальною місткістю 47128 номерів. З них 25% номерного фонду доводилося на найвищу цінову групу (High Tariff A), 42% - на високу цінову групу (High Tariff B) і 26% - на середню цінову групу (Medium Tariff) [5].

  Тенденція 3. Пропозиція готельних послуг: насичення центральних районів і пожвавлення міських околиць. Досвід глобальних міст свідчить про просторової деконцентрації засобів розміщення і більш рівномірному їх розподілі по мірі насичення готельним пропозицією центральних міських районів, територіальної експансії глобальних міст і туристського освоєння міських околиць. У 1980-і рр. на хвилі попиту на розміщення в Парижі і сильної концентрації готельної бази в історичному ядрі міста епіцентр розвитку змістився на окраїнні райони. У 198090-е рр. в районі Іль-де-Франсе (Великому Парижі) були зареєстровані найвищі темпи зростання: номерний фонд готелів збільшився на 195% проти 17% за період з 1984 по 1994 рр. У наступні роки пропозиція на ринку готельних послуг Паризького регіону продовжувало зростати за рахунок окраїнних міських районів (+ 63% в 1990-2001 рр. І + 25% в 2001-10 рр.). Динамізм цього процесу надавало будівництво ряду виставкових центрів, наприклад в приміському районі Вільпент, або відкриття Євродіснейленд в департаменті Сена і Марна. Завдяки випереджаючим темпам зростання готельного пропозиції район Іль-де-Франсе (без Парижа) на поч. XXI ст. майже зрівнявся з Парижем за кількістю готельних номерів (76622 і 72141

  відповідно) і таким чином використовував близькість до столиці в якості конкурентної переваги [2].

  Організація прийому туристів. Зміни, що відбуваються в цій галузі пов'язані зі структурною перебудовою турин-дустріі. В результаті організація прийому туристів перейшла від туроператорів і туру-Гент в компетенцію структур з управління дестинації (DMO), зокрема, Конвеншн-бюро. Вони перетворилися в стрижень усього туристичного комплексу Дестіні-ції. Основні тенденції в організації прийому туристів DMO глобальних міст розглянемо на прикладі Парижа.

  Тенденція 1. Організація прийому туристів в місті (реальний прийом), з одного боку, створення та ведення туристського інтернет-порталу міста (віртуальні відвідування) - з іншого. Організацією прийому туристів в Парижі займається міський Офіс по туризму та конгресів. У його веденні знаходиться мережа туристично-інформаційних центрів (ТІЦ), створених на поч. 1970-х рр. З самого початку Офіс грав чільну роль в бронюванні готельних номерів і розміщенні відвідувачів столиці, пізніше (з 1979 р) він також почав інформувати відвідувачів про культурні події в Парижі. При створенні Офісу основним каналом зв'язку була пошта. У 1980-і рр. широко використовувався телефонний канал зв'язку (цілодобовий call-center). У 1990-і рр. Офіс робив зусилля по входженню в інтернет-середовище, створив власний сайт. У 2000-і рр. Web-стратегія розвитку стала домінуючою.

  Організація прийому туристів передбачає підвищення туристичної привабливості міста. Офіс цілеспрямовано формував імідж Парижа як міста, виконаного привітності до відвідувачів. Для затвердження цього іміджу він провів ряд успішних кампаній загальноміського масштабу. У 1970-ті рр. вона називалася «Значок»: на лобовому склі автомобілів паризькі автолюбителі розміщували наклейки з написом, адресованої відвідувачам, «Ласкаво просимо» ( «Bienvenue»). У 1987 р була розгорнута нова кампанія «Святковий прийом» по залученню

  відвідувачів в міські ТІЦи за допомогою волонтерів та вручення їм подарунків. У поч. 1990-х рр. після падіння Берлінської стіни зусилля Офісу були спрямовані на адаптацію міського середовища до запитів нових категорій споживачів з країн Центральної та Східної Європи. У поч. XXI ст. діяльність Офісу з прийому відвідувачів і створення туристичного іміджу міста отримала новий поштовх. У Парижі був оголошений День туризму. Святкування йшло цілий тиждень. Потім воно переросло в кампанію «Париж посміхається Вам», яка була поєднана з іншого кампанією «Посланці прийому», яка полягає у тому, що волонтери допомагали краще дізнатися місто відвідувачам. В цілому кампанії тривали п'ять місяців [2].

  Тенденція 2. Розвиток допомогою мережевої кооперації. Мережеві форми організації є характерною рисою сучасної туристичної індустрії в глобальних містах. Вони засновані на широкій сукупності інформаційних, ресурсних, довірчих та інших зв'язків між учасниками туристичного процесу, які знаходяться один з одним в певних відносинах. Ядром таких мереж є DMO. Грунт для їх появи була підготовлена ​​в процесі пошуку ефективних коопераційних форм в туристської діяльності протягом досить тривалого попереднього періоду.

  З самого початку, в 1970-80-і рр. Офіс по туризму та конгресів Парижа бачив свою роль в просуванні партнерів від турбізнесу, які мали спеціальне маркування, сам же офіс рекомендував відвідувачам користуватися їх послугами (видавав довідники готелів, ресторанів, музеїв і т.д.). В кін. 1990-х рр. діяльність Офісу стає «компасом» для професіоналів турбізнесу. Він переходить до проведення брифінгів, на яких поширює інформацію про стан цільових ринків, відкриває доступ турбіз-несу до свого сайту з метою просування продуктів. У поч. 2000-х рр. кооперація стає ще більш тісною. Офіс з партнерами від турбізнесу організовує «круглі столи» з актуальних питань розвитку

  туризму. Починає випускатися листок «Paris tourism infos» з інформацією про поточну діяльність Офісу, галузевими новинами і календарем подій, на які запрошуються партнери. У 2003 р приймається Статут партнерства. В цей же час Офіс приступає до організації циклу щорічних конференцій, а також програм підвищення кваліфікації працівників турбізнесу. Розширення і зміцнення мережевої кооперації в туристській індустрії підвищує конкурентоспроможність Парижа як туристської дестинації [2].

  Види туризму. Глобальні міста мають широкий потенціалом, що дозволяє їм розвивати різні види туризму.

  Тенденція 1. Диверсифікація видів туризму як умова стійкості ринку подорожей в глобальних містах. Характер економічної діяльності глобальних міст багато в чому грає визначальну роль у розвитку їх як центрів ділового міжнародного туризму. Особливий ритм бізнес-активності задається високою концентрацією промисловості, фінансових і торгових інститутів, органів влади та управління, штаб-квартир міжнародних організацій, установ НДДКР, освіти і багатьох інших. Масштабність, різноманітність і глобальне охоплення виконуваних функцій, з одного боку, зумовлюють високу інтенсивність і широту контактів глобальних міст, переважну націленість їх роботи в системі далеких зв'язків, а з іншого - ведуть до зростання їх центральності в системі ділових потоків людей. Все це зумовлює пріоритетність розвитку ділового туризму в глобальних містах.

  Більшість сучасних глобальних міст - це центри «старої формації», що пройшли тривалий еволюційний шлях розвитку. Вони, як правило, знаходяться в межах староос-військових і економічно високорозвинених територій, мають центральним положенням в головних туристичних регіонах світу. Глобальні міста концентрують значну частину культурно-історичної спадщини людства, що обумовлюються-

  ливает їх підвищену привабливість для розвитку масового культурно-пізнавального туризму.

  Глобальні міста відрізняються високим ступенем динамізму на ринку туризму, постійним прагненням до виходу на нові його сегменти, розвитку відразу декількох видів туризму в комплексі. Так, Париж останнім часом особливо піклується про власний діловому іміджі. Відповідно до актуальної стратегією розвитку міської Офіс по туризму та конгресів формує імідж Парижа не тільки як культурної столиці, але в першу чергу як ділового центру світового рівня. Зокрема, особлива увага звертається на конгрессно-виставковий туризм, який до недавнього часу сприймався лише як одна з ніш в сегменті ділового туризму.

  На відміну від Парижа, Нью-Йорк, навпаки, докладає зусиль, щоб відійти від надмірної спеціалізації на діловому туризмі. В рамках обраної стратегії на туристичному ринку міста з'явилися нові продукти, зокрема, в сегменті подієвого. Розвивається екскурсійний туризм (оглядові та тематичні тури по місту), а також такі нішеві форми, як ностальгічний, гастрономічний туризм, шопінг. Уваги заслуговує особлива нишевая форма туризму в Нью-Йорку, яку часто називають «патріотичний туризм» - поїздки американців в місто до місць терактів 11 вересня [12].

  Інші глобальні міста-Дестіні-ції останнім часом також істотно диверсифікували туристське пропозицію. У структурі туристичних потоків в Лондон в щорічних статистичних звітах виділяються поїздки з метою відпочинку і розваг (42,9% в 2012 р), ділові поїздки (22,9%), поїздки з метою відвідування родичів і знайомих (28,4%) і поїздки з іншими цілями (5,8%) [7]. Глобальні міста Азії (Гонконг, Сінгапур) виділяються надзвичайною різноманітністю видів і форм туризму - М1СЕ-туризм, подієвий, круїзний, шопінг, медичний, культурно-пізнавальний, екологічний, гастрономічний, з метою розваг (гральний), включаючи досить

  специфічні для міст види туризму, як, наприклад, купальні-пляжний (Бангкок). Таким чином, очевидна тенденція комплексного розвитку глобальних міст як туристичних дестинацій.

  На закінчення слід зазначити, що туризму в сучасній Москві в цілому притаманні ті ж основні довгострокові тенденції розвитку, що і в інших глобальних містах світу.

  Список джерел:

  1. РБК. Китайські швидкісні потяги обігнали весь світ. http://top.rbc.ru/econo-mics/24/04/2013/855363.shtml (Дата звернення: 15.01.2015).

  2. 40 ans de tourisme a Paris. http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1203/1515/15714&lng = fr (Дата звернення: 23.01.2015).

  3. 50 Years of Hong Kong Tourism. http://www.discoverhongkong.com/eng/about-hktb/ images / 2007-2008-02.pdf (Дата звернення: 23.12.2014).

  4. Airline Business, травень 2014 р http://www.airlines-inform.ru/rankings/world_airports_2014.html (Дата звернення: 22.01.2015).

  5. Hotel Industry in Hong Kong. http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2007/0319/01881/ ewp115.pdf (Дата звернення: 18.02.2015).

  6. London tourism report 2012/13 / London & Partners. http://cdn.londonandpartners.com/l-and-p/ assets / London% 20Tourism% 20Report% 202012-13.pdf.pdf (Дата звернення: 23.12.2014).

  7. London Tourism Report 2012-2013. http://cdn.londonandpartners.com/l-and-p/assets/London%20 Tourism% 20Report% 202012-13.pdf.pdf (Дата звернення: 19.02.2015).

  8. NYC Statistics. http://www.nycgo.com/rsearch/nyc-statistics-page (Дата звернення: 11.02.2015).

  9. Payne L., Smith T. In focus: Amsterdam, the Netherlands / HVS. February 2014. www.hvs.com (Дата звернення: 19.01.2015).

  10. Pott L. Amsterdam, the Netherlands / Hotel Market Snapshot. January 2012 - www.hvs.com; Tourism sector in Amsterdam continues to grow / Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek en Statistiek. February 2014. http://www.os.amsterdam.nl/ (Дата звернення: 28.01.2015).

  11. Room to grow. European cities hotel forecast for 2014 and 2015. 18 gateway cities, Amsterdam to Zurich / PWC. http://www.pwc.com/en_GX/gx/hospitality-leisure/pdf/pwc-european-cities-hotel-forecast-2014-and-2015.pdf (Дата звернення: 15.01.2015).

  12. Saul M. Patriotic boost for city tourism, but foreigners are staying away // New York Daily News. 2003. 17 Sept. http://www.nydailynews.com/archives/news/patriotic-boost-city-tourism-foreigners-staying-article-1.526712 (Дата звернення: 04.02.2015).

  13. Tourism in Paris - Key Figures. 2013. http://asp.zone-secure.net/v2/1203/1515/45590/Chiffres-cl%C3%A9s-2013.pdf (Дата звернення: 19.02.2015).

  14. Tourism Statistics in Barcelona and regions. 2013. http://professional.barcelonaturisme.com/ imgfiles / estad / Est2013.pdf (Дата звернення: 24.02.2015).

  15. Transcript of Prime Minister Lee Hsien Loong's Speech at Tourism50 Gala Night Cum Singapore Experience Awards on 31 October 2014 at Gardens by the Bay. http://www.pmo.gov.sg (Дата звернення: 09.02.2015).

  Anna Aleksandrova

  Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia); PhD (Dr.Sc.) in Geography, Professor

  CURRENT TRENDS IN THE FIELD OF TOURISM IN GLOBAL CITIES OF THE WORLD

  The article focuses on global cities as the essential framework of the world tourism system. Long-term trends in tourism development (tourist flows, transport services, accommodation, types of tourism) in global cities are revealed. The growth of tourist flows and their concentration in global cities with stably high proportion of international tourist arrivals and expanding geography of tourist flows in urban agglomerations is confirmed. The increasing availability of urban agglomerations as a precondition for tourist flows growth, the greening of inner-city transport and expanding global cities tourism product range by using new means of transport can be observed in the field of transportation. As for accommodation, the ability to change and fit to new and dynamic global hotel industry development under the influence of internal and external environment as well as structural changes in global cities 'hotel capacity are aimed at increasing their comfort level; saturation of hotel services supply in central parts of global cities and city suburbs '

  revival are discussed. A trend towards tourism diversification as a requirement for global cities 'travel market sustain-ability is demonstrated. Changes in hosting tourists in urban agglomerations are also discussed. Tourism development in world global cities is traced throughout 30-50 years. The article is prepared on the basis of extensive statistical data from official sources, such as tourism administrations, convention bureaus and urban statistical organizations. Tourism experience of the global cities in America (New York), Europe (Paris, London, Barcelona et al.) And Asia-Pacific region (Singapore, Hong Kong and others) is summed up. It is concluded that in general tourism in modern Moscow has the same basic long-term trends as in other world global cities.

  Keywords: global city, tourism, long-term trends, tourist flows, transport, hotel industry, types of tourism.

  References:

  1. RBK. Kitaiskie skorostnye poezda obognali ves 'mir [RBC. Chinese high-speed trains ahead of world]. http: // top. rbc.ru/economics/24/04/2013/855363.shtml [Accessed on January 15, 2015].

  2. 40 ans de tourisme a Paris. http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1203/1515/15714&lng = fr [Accessed on January 23, 2015].

  3. 50 Years of Hong Kong Tourism. http://www.discoverhongkong.com/eng/about-hktb/images/2007-2008-02. pdf [Accessed on December 23, 2014].

  4. Airline Business, may 2014. http://www.airlines-inform.ru/rankings/world_airports_2014.html [Accessed on January 22, 2015].

  5. Hotel Industry in Hong Kong. http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2007/0319/01881/ewp115. pdf [Accessed on February 18, 2015].

  6. London tourism report 2012/13 / London & Partners. http://cdn.londonandpartners.com/l-and-p/assets/Lon-don%20Tourism%20Report%202012-13.pdf.pdf [Accessed on December 23, 2014].

  7. London Tourism Report 2012-2013. http://cdn.londonandpartners.com/l-and-p/assets/London%20Tourism%20 Report% 202012-13.pdf.pdf [Accessed on February 19, 2015].

  8. NYC Statistics. http://www.nycgo.com/rsearch/nyc-statistics-page [Accessed on February 11, 2015].

  9. Payne L., Smith T. In focus: Amsterdam, the Netherlands / HVS. February 2014. www.hvs.com [Accessed on January 19, 2015].

  10. Pott L. Amsterdam, the Netherlands / Hotel Market Snapshot. January 2012. www.hvs.com; Tourism sector in Amsterdam continues to grow / Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek en Statistiek. February 2014. http: // www.os.amsterdam.nl [Accessed on January 28, 2015].

  11. Room to grow. European cities hotel forecast for 2014 and 2015. 18 gateway cities, Amsterdam to Zurich / PWC. http://www.pwc.com/en_GX/gx/hospitality-leisure/pdf/pwc-european-cities-hotel-forecast-2014-and-2015. pdf [Accessed on January 15, 2015].

  12. Saul M. Patriotic boost for city tourism, but foreigners are staying away // New York Daily News. 2003. 17 Sept. http://www.nydailynews.com/archives/news/patriotic-boost-city-tourism-foreigners-staying-article-1.526712 [Accessed on February 4, 2015].

  13. Tourism in Paris - Key Figures. 2013. http://asp.zone-secure.net/v2/1203/1515/45590/Chiffres-cl%C3%A9s-2013. pdf [Accessed on February 19, 2015].

  14. Tourism Statistics in Barcelona and regions. 2013. http://professional.barcelonaturisme.com/imgfiles/estad/ Est2013.pdf [Accessed on February 24, 2015].

  15. Transcript of Prime Minister Lee Hsien Loong's Speech at Tourism50 Gala Night Cum Singapore Experience Awards on 31 October 2014 at Gardens by the Bay. http://www.pmo.gov.sg [Accessed on February 9, 2015].


  Ключові слова: ГЛОБАЛЬНІ МІСТА /ТУРИЗМ /ДОВГОСТРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ /ТУРИСТСЬКІ ПОТОКИ /ТРАНСПОРТ /ІНДУСТРІЯ РОЗМІЩЕННЯ /ВИДИ ТУРИЗМУ /GLOBAL CITY /TOURISM /LONG-TERM TRENDS /TOURIST FLOWS /TRANSPORT /HOTEL INDUSTRY /TYPES OF TOURISM

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити