Сучасна економічна ситуація в Чеченській Республіці характеризується кризовим станом галузей народногосподарського комплексу. З метою забезпечення еволюційного росту регіональної економіки необхідно передбачити заходи, спрямовані на розвиток виробничого сектора економіки, що забезпечують результативність господарської діяльності території, підвищення добробуту населення, проведення ефективної економічної політики. Вирішення зазначених питань можливе при комплексній взаємодії системи управління, наукових досягнень і фінансових потоків

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Тасуева Таміла Сулеймановна, Алієва Олена Мохадіевна


A modern economic situation in Chechenskoy Republic is characterized the crisis state of industries of pertaining to national economy complex. For providing of evolutional growth of regional economy it is necessary to foresee measures, directed on development of production sector economies, providing effectiveness of economic activity of territory, increase of welfare of population, conducting of effective economic policy. The decision of the indicated questions is possible at complex co-operation of control system, scientific achievements and financial streams


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2009


  Журнал: Вісник Томського державного університету


  Наукова стаття на тему «Актуальні проблеми відновлення виробничої сфери Чеченської Республіки та шляхи їх вирішення'

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні проблеми відновлення виробничої сфери Чеченської Республіки та шляхи їх вирішення»

  ?Т. С. Тасуева, Е.М. Алієва

  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ ЧЕЧЕНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  Сучасна економічна ситуація в Чеченській Республіці характеризується кризовим станом галузей народногосподарського комплексу. З метою забезпечення еволюційного росту регіональної економіки необхідно передбачити заходи, спрямовані на розвиток виробничого сектора економіки, що забезпечують результативність господарської діяльності території, підвищення добробуту населення, проведення ефективної економічної політики. Вирішення зазначених питань можливе при комплексній взаємодії системи управління, наукових досягнень і фінансових потоків.

  Ключові слова: виробнича сфера, регіон, відновлення, промисловість, сільське господарство.

  Проблемі формування виробничої сфери в контексті територіального розвитку у вітчизняній і зарубіжній літературі приділяється досить велика увага. Практично всіма вченими відзначається зміна суті виробничої сфери, пов'язаної з розвитком поділу праці, появою нових галузей і виробництв матеріальних продуктів, трансформацією науки в безпосередню продуктивну силу, перетворенням матеріального виробництва в наукомістке, що робить вельми рухомий кордон між виробничої та невиробничої сферами.

  Невиробнича сфера створює нематеріальні блага і надає нематеріальні послуги (охорона здоров'я, освіта, наука, культура, мистецтво і т.д.). Розвиток соціальної сфери залежить від економічного стану і розвитку виробничої сфери регіону, тому що створює умови для її розвитку.

  Виробництво є творче, творить початок економіки, головне джерело отримання економіч-

  Вибору і реалізації пріоритетів, пов'язаних з відновленням і розвитком галузей виробничої сфери, на нашу думку, повинна передувати структурна перебудова економіки на основі сучасних технологій, розробка і реалізація програми соціально-економічного розвитку на довгостроковій основі за наступними напрямками.

  Нафтогазовий комплекс. Головне завдання відновлення НГК Чеченської Республіки передбачає поступове збільшення видобутку нафти до рівня близько 4,5 млн т і підтримку цього обсягу до 2020 р [2]. Видобуток нафти обов'язково повинна супроводжуватися геологорозвідувальних робіт, метою яких є підготовка нових запасів вуглеводневої сировини замість тих, що вибувають при розробці. Разом з тим необхідна наявність кадрових і фінансових ресурсів і створення нормальних умов праці.

  З метою задоволення потреб республіки в продуктах газопереробки (пропан, етан, ізобутан, нормальний пентан, газовий бензин і ін.) І з огляду на високу газонасиченості місцевої нафти, на нашу думку, доцільні відновлення і розвиток в республіці газопереробної промисловості.

  ських благ. Тому і говорять про виробництво як про основну частину економіки. Виробнича сфера становить ядро ​​економіки регіону не тільки тому, що підтримує життєдіяльність суспільства і людини, а й тому, що виробництво в круговому русі продукту займає вихідне місце. З матеріального виробництва в соціальну сферу направляються потоки матеріальних ресурсів у вигляді товарів народного споживання, засобів виробництва, енергетичних і вторинних ресурсів, фінансових ресурсів у вигляді коштів на утримання і розвиток соціальної сфери [1].

  Сучасний стан виробничої сфери економіки Чеченської Республіки характеризується кризовим станом галузей промисловості і агропромислового комплексу, галузевої диспропорциональностью, великим ступенем відкритості економіки регіону, надзвичайно низьким рівнем виробництва. У табл. 1 представлена ​​динаміка промислового виробництва республіки за видами економічної діяльності.

  Хімічна та нафтохімічна промисловість. На підприємствах нафтохімічного комплексу республіки в довоєнний період вироблялося понад 100 найменувань різної продукції, яка відповідає світовим стандартам. Виробляються продукти повністю задовольняли потребу республіки в паливі. Значна частина їх експортувалася в близьке і далеке зарубіжжя. Розвитку хімічної промисловості в Чеченській Республіці сприяли, перш за все, її багаті сировинні можливості. У країні було не так багато районів з такими запасами різноманітних і цінних вуглеводнів [3]. В даний час, з точки зору ринкових відносин, для економіки республіки актуально відновлення заводів з виробництва лакофарбових виробів, товарів народного споживання та металополімерних, поліетиленових і склопластикових труб для ЖКГ. Створення таких підприємств повинно відповідати сучасним технологіям. Для участі в цих проектах бажано залучити іноземних інвесторів. Пропоновані проекти, враховуючи їх екологічну безпеку, слід розташувати в густо-

  Таблиця 1

  Промислове виробництво Чеченської Республіки за 2004-2007 рр., Млн руб.

  Показник 2004 2005 2006 2007

  Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 3072,30 4058,00 5561,30 8475,30

  Видобуток корисних копалин 2700,70 3926,60 5356,90 5407,60

  Обробні виробництва 152,20 131,40 204,40 346,30

  Всього 219,40 380,40 738,30 2721,40

  населених районах республіки і в м Грозному з метою розвитку ринкової інфраструктури і зниження безробіття.

  Енергетика. В цілому ОЕС Північного Кавказу в даний час надлишкова по електроенергії, що створює сприятливі умови для електропостачання відновлюваної економіки Чеченської Республіки, проте робить неконкурентоспроможними багато проектів створення власних генеруючих потужностей в республіці.

  В рамках проведеної реформи в електроенергетиці країни в перспективі можливе створення єдиної територіальної генеруючої компанії шляхом об'єднання мереж і електростанцій Чеченської Республіки і сусідніх з нею республік Інгушетії і Дагестану. Вся рівнинна, північна частина території республіки без великих проблем може мати електропостачання від загальної системи ЛЕП.

  Потенціал гідроенергетичних ресурсів є значним резервом дешевої і екологічно чистої відновлюваної енергії, здатної істотно поповнити в перспективі енергетичний баланс республіки, оскільки в даний час електроенергія виходить ззовні. Прогресуюча нестача електроенергії, необхідність докорінного поліпшення соці-

  Проаналізувавши структуру виробництва продукції машинобудування на Північному Кавказі, можна відзначити деякі наявні ринкові ніші продукції в цій галузі з виготовлення металовиробів, запасних частин, сільськогосподарського і т.п. З огляду на стан на ринку машинобудування в ЮФО, в перспективі можна налагодити виробництво продукції, необхідної для відновлення економіки республіки. Тому структуру машинобудівного виробництва доцільно представити в наступному вигляді:

  - ремонтне виробництво;

  - виготовлення окремих деталей і вузлів по кооперації з уже діючими заводами Росії;

  - освоєння виробництва кінцевої продукції.

  Крім того, слід враховувати необхідність підготовки висококваліфікованих кадрів для машинобудівного виробництва.

  Промисловість будівельних матеріалів. Ця галузь належить до ключових, і її розвитку має бути приділена особлива увага. необхідно

  ально-економічних умов життя місцевого населення і створення робочих місць диктують необхідність якнайшвидшого початку освоєння цих ресурсів. Першочерговим завданням відновлення енергетики в умовах, що склалися є будівництво гідроенергетичних об'єктів на р. Аргун.

  Машинобудування і металообробка. Підприємства машинобудування республіки найбільш проблемні з точки зору доцільності їх відновлення. Перспективи будівництва нових машинобудівних заводів прогнозуються найбільш важко. Розглядати колишню спеціалізацію підприємств як задану для відновлення не представляється можливим і доцільним. Виняток становить, мабуть, лише завод з виробництва медичного інструменту в м Гудермесі, у якого є можливості отримати частину асортименту продукції у споріднених підприємств з виробництва медичних інструментів і товарів побутового споживання. Для інших заводів можна говорити тільки про можливе наборі спеціалізацій.

  У табл. 2 наведені дані по виробництву продукції машинобудування і металообробки.

  використовувати найновіші російські та зарубіжні технології при проектуванні відновлення традиційних виробництв.

  Чеченська Республіка має майже всіма необхідними природними ресурсами і можливостями для розвитку виробництва основних видів будівельних матеріалів, особливо цементу і цегли, а також облицювального природного каменю. Надійне забезпечення цементом масових марок дозволить Чеченській Республіці ефективніше вирішувати завдання по відновленню об'єктів економіки і соціальної сфери та одночасно наситити місцевий ринок найбільш затребуваними товарами.

  Доцільно опрацювати питання про заміну старої технологічної схеми виробництва цементу на нову - робота по сухому або комбінованого способу. Це дасть можливість не тільки збільшити виробництво цементу без збільшення кількості встановлених печей випалу, а й знизити його собівартість на основі ресурсозберігаючих технологій, підвищити

  Таблиця 2

  Виробництво продукції машинобудування та металообробки по ЮФО *

  Регіон Сепаратори молочні, шт. Причепи та напівпричепи тракторні та автомобільні, тис. Шт. Металорізальні верстати, шт. Готовий прокат чорних металів, тис. Т Підшипники кочення, млн шт. Нафтоапаратура спеціальна, тис. Т Трактори, тис. Шт. , Е ни ь лат н Про ит б у Рут Зернозбиральні комбайни, тис. Шт. Легкові автомобілі, тис. Шт. Електровози магістральні, шт.

  Республіка Дагестан 43 - - - - - - - - - -

  Кабардино-Балкарська Республіка - 0,45 - - - - - - - - -

  Ставропольський край - 5,4 - - - - - - - - -

  Астраханська область - - 380 - - - - - - - -

  Волгоградська область - - - 421 14,2 5,3 2,1 - - - -

  Ростовська область - - - - - - - 600 4,2 55,3 127

  * Складено авторами за даними Федеральної служби державної статистики [4].

  стійкість підприємства на ринку збуту готової продукції.

  В даний час завод відновлений по старій технологічній схемі, і це означає тиражування морально застарілого виробництва, яке буде свідомо збитковим при намітився останнім часом зростання цін на природний газ. Пуск першої черги заводу дозволить приступити до відновлення розташовувалися раніше поруч вапняного цеху і заводу силікатних панелей, які можуть спиратися у своїй роботі на інфраструктуру цементного заводу.

  Промисловість будівельних матеріалів в Чеченській Республіці має достатню сировинну базу та можливості для розвитку виробництва в масштабі місцевого ринку і для поставок частини продукції на зовнішні ринки.

  Лісова і деревообробна промисловість. Основою для розвитку в республіці меблевої промисловості, здатної виробляти високоякісні меблі з цільної деревини і на основі шпону цінних порід, можуть стати цінні тверді породи - бук, граб, ясен і значні запаси цінної меблевої і виробної деревини - яблуні, груші, вишні та інші фруктові дерева.

  Аналіз сучасного ринку меблів Росії дозволяє зробити висновок, що для лісової і деревообробної промисловості Чеченської Республіки характерні як сприятливі (наявність природних ресурсів і виробничих приміщень, високий рівень безробіття), так і несприятливі фактори розвитку галузі (низький професійний рівень трудових ресурсів, потреба в інвестиціях з метою придбання обладнання). З огляду на перелічені фактори розвитку галузі, для виходу на монополізований меблевий ринок Росії та залучення інвесторів необхідно створити економічно привабливі умови в республіці, а саме надати податкові пільги перед- підприємствам-інвесторам, організувати програми підготовки кваліфікованих кадрів.

  Наприклад, картонажна фабрика в змозі забезпечити місцевий попит в найпростішої продукції - канцелярські товари, шкільно-письмове приладдя, картонна упаковка і тара, етикетки, рекламні буклети. Доцільно передбачити будівництво невеликого підприємства на 10-15 тис. Т по переробці макулатури в санітарно-гігієнічні вироби.

  Агропромисловий комплекс. У нових умовах основною метою розвитку агропромислового комплексу Чеченської Республіки є докорінне поліпшення

  продовольчого забезпечення населення Республіки на базі відновлення природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу АПК.

  Для реалізації даної мети АПК ЧР повинен вирішувати ряд взаємопов'язаних завдань:

  - забезпечити стійке продовольче постачання населення регіону основними сільськогосподарськими продуктами з орієнтацією на раціональне якісне харчування з урахуванням платоспроможного попиту, традицій і медико-біологічних вимог;

  - формувати уклад життя в сільській місцевості, що враховує як багатовікові традиції, так і сучасні ринкові умови;

  - забезпечити максимальну зайнятість населення;

  - створити розвинену продовольчу і соціальну інфраструктуру;

  - гарантувати екологічну безпеку щодо тих елементів екосистем, з якими пов'язаний агропромисловий комплекс;

  - здійснювати ефективне розширене відтворення в масштабах всього регіонального АПК на основі вдосконалення виробничих відносин і застосування інновацій;

  - забезпечити конкурентоспроможність виробництва ряду видів сільськогосподарської продукції з метою виходу на російський і світовий ринки.

  У табл. 3 представлені дані за основними показниками рослинництва - виробництву зернових культур. Низький рівень врожайності обумовлений недостатньою технічною оснащеністю підприємств, високим ступенем зносу машин і механізмів (більше 85%), зниженням родючості ґрунтів (при нормі внесення мінеральних добрив на 1 га ріллі 200-300 кг вноситься всього 12 кг), низьким коефіцієнтом оновлення технічного парку ( щорічне оновлення парку не перевищує 1% при технологічній потребі 15-20%). Щорічно рослинництво недоотримує по зерновим культурам до 25-30% врожаю, а з технічних культур - до 80% внаслідок несправності магістральних каналів, колекторів, внутрішньогосподарської зрошувальної мережі і виведення з обороту зрошуваних земель [5].

  Незважаючи на заходи держави щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників (субсидування окремих галузей, субсидування кредитних ставок, підтримка лізингової діяльності, введення системи страхування врожаю сільськогосподарських культур), соціально-економічні ситуація в АПК Республіки залишається складною.

  Т а б л і ц а 3

  Основні показники зернових культур *

  Показник 2004 2005 2006 2007 г.

  Посівна площа, тис. Га 195,8 175,4 168,2 175,3

  В тому числі:

  зернові культури, тис. га 115,6 113,1 104,3 66,7

  Загинуло, тис. Га 12,0 7,7 8,4 12,1

  Валовий збір, тис. Т 129,8 127,1 129,0 131,0

  Врожайність зернових, ц / га 12,3 11,8 13,2 15,2

  * Джерела: Чеченська Республіка в цифрах: Короткий статистичний збірник. Грозний 2007; Про соціально-економічне становище та хід відновлювальних робіт в Чеченській Республіці в 2007 р.

  Державна підтримка сільського господарства повинна бути спрямована не тільки на розробку програми зрошення земель, включаючи будівництво і комплексну реконструкцію меліоративних зрошувальних систем, магістральних каналів і колекторно-дренажної мережі, а й на впровадження прямій залежності отримання субсидій від результативності проведених заходів та основних економічних показників.

  Залежно від поставленої мети необхідно адаптувати сільське господарство до природних умов Республіки, що в перспективі призведе до наступних структурних зрушень:

  - розширенню площ посіву зернових культур (пшениця, ячмінь, кукурудза, рис);

  - розширенню площ посіву технічних і кормових культур (соняшник, цукрові буряки, трави, кормові коренеплоди і т.д.);

  - розширенню площ посіву картоплі і овоче-баштанних культур;

  Головною проблемою тваринництва залишається низький генетичний потенціал продуктивності, що пов'язано з відсутністю породності, а також з недостатнім рівнем і незбалансованістю годування. Створення необхідних умов годівлі та утримання, а також організація на належному рівні селекційно-племінної роботи дозволять підвищити продуктивність худоби і збільшити поголів'я ВРХ, розвивати молочне поголів'я в господарствах населення і селянських господарствах на селекційно-племінної базі державних підприємств.

  Темпи відновлення і розвитку харчової промисловості в республіці будуть визначатися темпами зростання місцевої сировинної бази, зростанням платоспроможного попиту населення і потребою зовнішніх ринків. В цілому сільське господарство Чеченської Республіки при належній організації виробничого процесу здатне забезпечити харчову промисловість необхідною сировиною, що включає зерно, плоди, виноград, цукровий буряк, овочі, молоко і м'ясо.

  Пріоритет в будівництві і відновленні об'єктів харчової промисловості буде відданий борошномельним виробництвам, консервним заводам, цукор-

  - відродженню та розвитку садівництва і виноградарства;

  - розвитку і поглибленню спеціалізації м'ясного і молочного тваринництва, а також виробництва м'яса, птиці та яєць;

  - розвитку шовківництва.

  Ситуація у тваринництві характеризується критичним станом, і його відновлення залежить від розвитку рослинництва і проведених заходів, що сприяють прискоренню темпів зростання.

  Згідно з представленими даними про поголів'я худоби та птиці (табл. 4) в сельхозорганизациях за 2004-2006 рр. відзначається зниження поголів'я великої рогатої худоби на 6,5%, збільшення поголів'я овець і кіз - на 12,5%, зниження поголів'я птахів - на 10,2%. Приріст поголів'я худоби в 2007 р в державних сільськогосподарських організаціях пов'язаний з його придбанням і характеризується збільшенням поголів'я ВРХ на 40,2%, поголів'я овець і кіз - на 15% в порівнянні з 2006 р Питома вага поголів'я худоби і птиці в сельхозорганизациях становить в середньому не більше 5%.

  ному заводу, м'ясокомбінату та заводам первинного виноробства, а також створення міні-заводів з переробки сільськогосподарської сировини в райцентрах.

  Рішення регіональних проблем, спрямованих на задоволення потреб внутрішнього ринку і вихід на зовнішні ринки, можливо при реалізації програми підвищення конкурентоспроможності виробничого потенціалу за допомогою розробки маркетингової стратегії регіону [6].

  Оскільки використання маркетингової стратегії дозволить підвищити імідж регіону, залучити зовнішніх інвесторів, створити сприятливі умови для господарської та науково-виробничої інтеграції, регіональні органи влади зацікавлені в проведенні таких досліджень.

  Маркетингові дослідження, що включають в себе узгодження цілей стратегічного менеджменту і стратегічного маркетингу, представлені у вигляді блок-схеми (рис. 1).

  Розроблений алгоритм маркетингових досліджень відображає необхідність проведення послідовних заходів, що сприяють відновленню та розвитку виробничої сфери республіки.

  Т а б л і ц а 4

  Поголів'я худоби та птиці, тис. Голів *

  Поголів'я 2004 2005 2006 2007

  У всіх категоріях господарств х я і ц а з і н аг гр о м о х ь л е з .ч. .т в х я і р 2 «? § 5 55 ^ я і про 8 * в про В в т.ч .: сельхозорганизациях х я і р 2 "? § 5 55 ^ я і про 8 * в про В х я і ц а з і н аг гр о м о х ь л е з .ч. .т в У всіх категоріях господарств в т.ч .: сельхозорганизациях

  ВРХ: 204,3 1,48 200,2 1,23 190,3 1,15 210,95 2,14

  корів 116,1 0,51 112,4 0,42 109,2 0,45 115,61 0,55

  овець та кіз 154,5 3,0 151,8 3,2 154,6 3,6 163,36 4,31

  Птах всіх видів 536,8 96,6 538,7 121,8 432,3 109,4 517,48 97,60

  * Джерела: Чеченська Республіка в цифрах. Короткий статистичний збірник. Грозний 2007; Про соціально-економічне становище і

  Під час відновлювальних робіт в Чеченській Республіці в 2007 р.

  Мал. 1. Алгоритм маркетингових досліджень

  Окреслені

  виробничої

  ключові проблеми розвитку сфери повинні бути в центрі уваги регіональних органів влади, бізнес-спільноти та громадськості за допомогою інформування та пропаганди в засобах масової інформації, уваги до актуальних проблем ав-

  торітетних державних і громадських діячів.

  Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що вирішення проблемних питань визначається ступенем узгодженості системи заходів управління, просування наукових досягнень і фінансових потоків.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Миронова Т.Л., Полонська Н.А. Матеріальні ресурси у вигляді товарів народного споживання. Режим доступу: http /: www.nbuv.gov.ua

  2. Схема розвитку і розміщення продуктивних сил Чеченської Республіки на період до 2010 року // РВПС, Гіпрогора. М., 2005.

  3. Чечено-Інгушська АРСР за роки XI п'ятирічки: Стат. збірник. 1986. 110 с.

  4. Соціально-економічне становище Росії січень-жовтень 2007 р.

  5. Чеченстат. Про соціально-економічне становище та хід відновлювальних робіт в Чеченській Республіці в 2004-2007 рр.

  6. Казаков В.В. Сучасні підходи до управління розвитком муніципальних утворень. Томськ: Изд-во НТЛ, 2007. 214 с.

  Стаття представлена ​​науковою редакцією «Економіка» 15 грудня 2008 р.


  Ключові слова: ВИРОБНИЧА СФЕРА /РЕГІОН /ВІДНОВЛЕННЯ /ПРОМИСЛОВІСТЬ /СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО /А REGION /AN INDUSTRIAL SPHERE /THE RESTORATION /THE INDUSTRY /AN AGRICULTURE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити