У статті розглядається проблема територіального розміщення галузей виробництва, яке в сучасних економічних умовах набуває важливого значення в забезпеченні продовольчої безпеки і конкурентоспроможності галузей АПК. Описуються результати зонування території Орловської області, на підставі якого були запропоновані напрями оптимізації розміщення регіонального АПК.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Богачов А. І.


The article deals with the problem of territorial location of industrial branches which in current economic situation provides for the food security and competitiveness of agroindustrial complex. The results of the Orel region territorial zoning are described in the article as the basis for the proposed solutions for allocation of regional agroindustrial complex.


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена
  Наукова стаття на тему «Актуальні проблеми територіального розміщення регіонального АПК '

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні проблеми територіального розміщення регіонального АПК»

  ?А. І. Богачов

  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ

  РЕГІОНАЛЬНОГО АПК

  Робота представлена ​​кафедрою інвестицій та фінансового менеджменту Орловського державного аграрного університету.

  Науковий керівник - доктор економічних наук, професор В. Г. Садков

  У статті розглядається проблема територіального розміщення галузей виробництва, яке в сучасних економічних умовах набуває важливого значення в забезпеченні продовольчої безпеки і конкурентоспроможності галузей АПК. Описуються результати зонування території Орловської області, на підставі якого були запропоновані напрями оптимізації розміщення регіонального АПК.

  The article deals with the problem of territorial location of industrial branches which in current economic situation provides for the food security and competitiveness of agroindustrial complex. The results of the Orel region territorial zoning are described in the article as the basis for the proposed solutions for allocation of regional agroindustrial complex.

  Проведена аграрна реформа суще- шиеся організаційні форми господарство-ного торкнулася традиційно сложів- вання і сприяла корінним зраді-

  4 7

  данням економічних відносин між суб'єктами господарювання всередині аграр-но-промислового комплексу (АПК) а також з підприємствами інших галузей економіки. Відмовившись від переважаючого тривалий час в розміщенні і територіальної організації виробництва галузевого підходу, альтернативних механізмів запропоновано не було. В результаті цього був порушений сформований обмін продовольством і сільськогосподарською сировиною між російськими регіонами, отримали розвиток тенденції самозабезпечення навіть тими видами продовольства і сировини, для виробництва яких вони не мають у своєму розпорядженні необхідними природними і економічними умовами

  На сучасному етапі розвитку виникає потреба в критичній переоцінці сформованого територіального поділу праці в АПК з урахуванням диференційованого використання наявного ресурсного потенціалу, платоспроможного попиту і загальноекономічної ситуації в народному господарстві. При цьому в основу формування ефективної регіональної політики повинен бути покладений науково-обґрунтований підхід до розміщення виробництва.

  Найважливішим фактором вдосконалення регіональної структури Агропром-

  промислово виробництва в сформованих економічних умовах стає поглиблення спеціалізації шляхом концентрації виробництва сільгосппродукції в тих агропромислових зонах, які забезпечують найвищу еффектівность1 .

  З метою виділення сільськогосподарських зон було проведено сегментування районів Орловської області по їх фактичної спеціалізації. За результатами аналізу показників структури товарної продукції (питома вага зерна, м'яса і молока) були виділені чотири зони, умовами яких відповідає склалося внутрішньорегіональних територіальний поділ праці по виробництву сільгосппродукції (табл. 1).

  Дані таблиці свідчать про те, що встановилася в АПК області територіальна спеціалізація досить чітка і відносно стабільна. Виробництво зерна, зернобобових, цукрових буряків, однорічних і багаторічних трав і молока зосереджено в перших трьох зонах. Райони, віднесені до м'ясо-зернової зоні, є головними постачальниками овочів, м'яса і яєць, райони зерновий зони - більше третини вироблених в області картоплі і вовни.

  Вид продукції Зони

  м'ясо-зернова зерно-молочна зерно-м'ясна зернова

  % Р *% Р% Р% Р

  Число районів 3 10 7 4

  Зернові 27,38 3 32,49 4 31,50 2 8,64 1

  Зернобобові 28,08 2 32,54 4 30,82 3 8,56 1

  Цукрові буряки 37,16 2 25,97 3 36,87 1 0,00 4

  Картопля 30,13 2 17,78 4 15,45 3 36,64 1

  Овочі 93,13 1 3,91 2 1,76 4 1,20 3

  Однорічні 27,28 1 39,89 4 26,80 3 6,03 2

  Багаторічні 26,59 2 38,30 4 23,90 3 11,20 1

  Плоди, ягоди 63,26 1 29,82 2 5,56 4 1,37 3

  Реалізація худоби та птиці 55,46 1 19,36 4 21,22 2 3,96 3

  Молоко 38,03 1 32,45 4 20,76 3 8,76 2

  Яйця 98,58 1 1,42 2 0,00 3 0,00 4

  Шерсть 8,22 3 2,37 4 42,02 2 47,39 1

  Таблиця 1

  Розміщення виробництва сільськогосподарської продукції по зонах області, в% від виробленого

  (2003-2005 рр.)

  Примітка: * рейтііг (місце) зони за обсягом виробництва в розрахунку на душу населення.

  Актуальні проблеми територіального розміщення регіонального АПК

  З метою вдосконалення територіально-галузевої структури і системи розміщення агропромислового виробництва по території Орловської області було проведено картографічне накладення зон, отриманих на підставі сегментування за фактичною спеціалізації, і зон, виділених на підставі факторів виробництва (бал бонітету, наявність основних фондів, наявність і завантаження потужностей переробних підприємств, щільність населення, відстань до м Орла). Результати дослідження вказують на той факт, що склалася на сучасному етапі розвитку система розміщення та спеціалізація підприємств АПК є неефективною і потребує перегляду і вдосконалення.

  Аналогічні розрахунки були проведені і для виробництва зерна.

  Проведені дослідження дозволили зробити наступні висновки:

  1. Більшість сільгосппідприємств області є багатогалузевими; необхідно створити умови для їх спеціалізації.

  2. Подальше поглиблення спеціалізації дозволяє досягти більш високих зна-чень врожайності сільгоспкультур і продуктивності тварин, що в кінцевому підсумку сприятиме зростанню обсягу виробленої продукції.

  3. Показники ефективності знаходяться в прямій залежності від ступеня спеціалізації виробництва. поглиблення спеці-

  Зроблений висновок підтверджує і кореляційно-регресійний аналіз впливу рівня спеціалізації на рентабельність сільгосппродукції. Результати аналізу свідчать про те, що в даний час рівень рентабельності виробництва сільгосппродукції в цілому слабо залежить від спеціалізації агропромислового виробництва в муніципальних утвореннях регіону.

  В сучасних економічних умовах особливої ​​актуальності набуває розробка спеціалізації кожного підприємства, вивчення впливу спеціалізації на ефективність виробництва продукції. З метою виявлення такої залежності було проведено дослідження по 123 підприємствам Орловської області (табл. 2).

  ализации у виробництві продукції сільського господарства на базі його інтенсифікації і концентрації забезпечує умови для комплексного вирішення проблеми зниження собівартості продукціі2.

  Результати проведених досліджень дозволили виробити комплекс рекомендацій щодо вдосконалення територіально-галузевої структури і оптимізації розміщення регіонального АПК:

  1. Виробництво продовольчого зерна та цукрових буряків найбільш раціонально сконцентрувати в південно-східних районах області, де більш родючі грунти здатні підтримувати урожай-ність культур в умовах дефіциту добрив. Таке розміщення дозволить сфор-

  Таблиця 2

  Вплив рівня спеціалізації господарств на собівартість молока

  Групи господарств за часткою виручки від

  Показник реалізації молока,% Разом

  до 10 10-20 понад 20

  Число господарств, од 28 34 61 123

  Частка молока в грошовій виручці,% 6,52 15,92 32,61 22,06

  Удій молока від 1 корови, ц / гол 21,97 27,07 26,25 25,51

  Собівартість 1 ц молока, руб. 877,36 535,37 468,47 580,04

  Повна собівартість 1 ц молока, руб. 1097,4 527,8 478,8 633,17

  Ціна за 1 ц молока, руб. 569,03 523,91 540,05 542,19

  Прибуток / збиток на 1 ц, крб. -528,37 -3,89 61,65 -90,98

  Рівень рентабельності / збитковості,% -18,33 6,05 17,01 5,94

  рмувати регіональний зерновий ринок і повністю завантажити потужності наявних на території регіону чотирьох цукрових заводів.

  2. Розміщення посівів олійних культур доцільно проводити в північно-східних районах Орловської області.

  3. Внаслідок найбільш посушливого клімату і високого ступеня розораності сільгоспугідь в районах південно-східної і південної зони слід розвивати польове, в північних і північно-західних районах - лу-гопастбіщное кормовиробництва.

  4. Виробництву овочів і картоплі перевага повинна віддаватися перш за все в приміській зоні (Орловський, Мценский, Урицький райони).

  5. Розведення великої рогатої худоби молочного напрямку, свинарство і птахівництво доцільно розміщувати поблизу від районів розвиненого землеробства (у всіх районах області, з деякими обмеженнями в північних і північно-західних); великої рогатої худоби м'ясного

  напрямку - в районах з багатими природними сінокісними і пасовищний угіддями (райони західної і південно-західної, північної і північно-східної зон).

  6. З метою економії фінансових ресурсів відновлення пріоритетних переробних виробництв має забезпечуватися в основному на базі наявних виробничих потужностей з урахуванням рішення задачі розвитку сировинних зон.

  Таким чином, розміщення агропромислового виробництва являє собою досить складну теоретичну і практичну проблему з безліччю соціальних, економічних і політичних складових. Успішне її рішення сприятиме оптимальному викорис-ня готівкового природно-ресурсного та економічного потенціалу області, виробництву конкурентоспроможної продукції високої якості в широкому асортименті, забезпечення продовольчої безпеки і в кінцевому підсумку дозволить знизити гостроту регіональних проблем.

  Список літератури

  1 Сєров В. М. Програмно-цільове управління регіональним АПК. М .: Агрі-Пресс, 2005.

  2 багатіїв А. І. Спеціалізація виробництва як фактор фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств // Соціально-економічні проблеми розвитку підприємств і регіонів: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. Пенза: Приволзький будинок знань, 2006. С. 197-199.


  Ключові слова: АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС / АГРАРНА РЕФОРМА / СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ЗОНА / АГРОПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО / СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ / ОРЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити