Наведено результати соціологічного дослідження, здійснюваного за участю авторів в Тюменській області. Виділено п'ять груп проблем з точки зору їх актуальності для молоді. Показано, що соціально-економічні проблеми стоять перед молодими селянами дуже гостро. Виявлено, що умови для вирішення цих проблем у молодих людей залишають бажати кращого. Робиться висновок про необхідність проведення грамотної політики з усіх питань, що зачіпають інтереси сільської молоді.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Пашков А.А., Фарахутдінов Ш.Ф.


ACTUAL PROBLEMS OF MODERN RURAL YOUTH

The article discusses the results of sociological research, carried out with the participation of the authors in the Tyumen region. It identified five groups of problems in terms of their relevance to young people. It is shown that socio-economic problems faced by young villagers very serious. It was revealed that the conditions for the solution of these problems in young people could be better. The conclusion about the need for a competent policy on all matters affecting the interests of rural youth.


Область наук:
 • соціологічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ'

  Текст наукової роботи на тему «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ»

  ?Список літератури / References

  1. Вибіркове федеральне статистичне спостереження з питань використання населенням інформаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних мереж [Електронний ресурс] // URL: http: //www.gks.org.ua/free_doc/new_site/business/it/fed_naИ-croc/index.html_ (дата звернення 25.11.2016).

  2. Шевцова І.В., Дніпровська Н.В. Соціальні медіа в комунікації між громадянами та органами державного управління // Державне управління. Електронний вісник Випуск. 2015. № 51. С. 138-151.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Vyborochnoe federal'noe statisticheskoe nabljudenie po voprosam ispol'zovanija naseleniem informacionnyh tehnologij i informacionno-telekommunikacionnyh setej [Selectively federal statistical supervision on the use of information technology and a population of information and telecommunication networks] [Electronic resource] // URL: http : //www.gks.org.ua/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html (Reference date of 25.11.2016). [In Russian].

  2. Shevcova I.V., Dneprovskaja N.V. Social'nye media v kommunikacii mezhdu grazhdanami i organami gosudarstvennogo upravlenija [Social media in the communication between citizens and public authorities] // Gosudarstvennoe upravlenie. Jelektronnyj vestnik Vypusk. 2015. № 51. P. 138-151. [In Russian].

  DOI: 10.23670 / IRJ.2017.55.098 Пашков А.А.1, Фарахутдінов Ш.Ф.2

  1ORCID: 0000-0002-7501-9115, Аспірант, 2ORCID: 0000-0002-0849-7248, Кандидат соціологічних наук,

  Тюменський індустріальний університет АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ

  анотація

  Наведено результати соціологічного дослідження, здійснюваного за участю авторів в Тюменській області. Виділено п'ять груп проблем з точки зору їх актуальності для молоді. Показано, що соціально-економічні проблеми стоять перед молодими селянами дуже гостро. Виявлено, що умови для вирішення цих проблем у молодих людей залишають бажати кращого. Робиться висновок про необхідність проведення грамотної політики з усіх питань, що зачіпають інтереси сільської молоді.

  Ключові слова: сільська молодь, соціологія села, соціальне самопочуття, соціально-економічні проблеми.

  Pashkov A.A.1, Farakhutdinov Sh.F.2

  1ORCID: 0000-0002-7501-9115, Postgraduate, Tyumen Industrial University,

  2ORCID: 0000-0002-0849-7248, PhD in Sociology, Tyumen Industrial University ACTUAL PROBLEMS OF MODERN RURAL YOUTH

  Abstract

  The article discusses the results of sociological research, carried out with the participation of the authors in the Tyumen region. It identified five groups of problems in terms of their relevance to young people. It is shown that socio-economic problems faced by young villagers very serious. It was revealed that the conditions for the solution of these problems in young people could be better. The conclusion about the need for a competent policy on all matters affecting the interests of rural youth.

  Keywords: rural youth, sociology of the village, social well-being, social and economic problems.

  Сьогодні в Росії майже третину населення країни - це молоді люди. Від їх соціального самопочуття залежить майбутнє всієї країни. Розуміння процесів і явищ, що відбуваються в молодіжному середовищі, сприяє вдосконаленню соціальної політики держави по відношенню до молодих людей. У зв'язку з цим, дослідження, спрямовані на вивчення проблем молоді, особливо, найбільш вразливою її когорти - сільській молоді є вкрай актуальними.

  Влітку 2016 року в рамках діяльності Ради муніципальних утворень Тюменської області, за участю авторів було проведено дослідження, спрямоване на вивчення адаптаційних можливостей молоді в соціально-економічній сфері. Опитані жителі 6-ти районів, 14 сільських поселень. Обсяг вибіркової сукупності склав 892 людини. Вік респондентів 23-35 років (економічно активна група). Дослідження передбачало вирішення низки завдань, одна з яких полягала у вивченні значущості соціально-економічних і політичних проблем для сільської молоді.

  Вивчення проблем, актуальних для сучасної сільської молоді є важливим аспектом, тому що саме ці проблеми будуть визначати вектор їх адаптаційних стратегій, зусилля, які молоді люди будуть робити, щоб знизити їх вплив. Виходячи з цього, в анкеті одні з ключових питань було направлено на виявлення рейтингу значущості різних проблем. Респондентам було надано можливість вибору не більше 5 варіантів (табл.1). Огляд наведених даних показує, що виходячи зі ступеня актуальності, можна виділити 5 груп проблем, схожих за змістом.

  До першої групи можна віднести найактуальніші для молоді проблеми, пов'язані з економічним аспектом їх життєдіяльності. Це «Зростання цін» (71,2%), «Низькі зарплати, пенсії» (69,2%) і «Безробіття, недолік робочих місць» (42,7%).

  Другу групу складають проблеми пов'язані із забезпеченням комфортного і зручного життєвого середовища: «Житлова проблема» (33,1%), «Стан доріг» (25,2%), «Проблеми медичного обслуговування» (21,4%). Сюди ж можна віднести турбує молодих людей проблему пияцтва і алкоголізму - 28,8%.

  Таблиця 1 - Розподіл відповідей респондентів щодо найбільш актуальних проблем

  проблема

  1. Безробіття, недолік робочих місць 42,7%

  2. Зниження рівня виробництва, закриття промислових, сільськогосподарських підприємств 18,6%

  3. Низькі зарплати, пенсії 69,2%

  4. Зростання цін 71,2%

  5. Житлова проблема 33,1%

  6. Проблеми благоустрою, чистоти села 11,1%

  7. Екологічні проблеми, забруднення навколишнього середовища 10,9%

  8. Стан доріг 25,2%

  9. Незадовільна робота ЖКГ, 8,6%

  10. Проблеми медичного обслуговування 21,4%

  11. Проблеми з недоліком освітніх установ 6,2%

  12. Брак або недоступність дозвіллєвих закладів 14,3%

  13. Відтік з села молоді 19,0%

  14. Пияцтво, алкоголізм 28,8%

  15. Зростання побутової злочинності, погіршення кримінальної обстановки 4,9%

  16. Падіння моралі, агресивність, байдужість людей 14,3%

  17. Наплив приїжджих з ближніх і дальніх регіонів Росії, зарубіжжя 5,6%

  18. Проблеми, пов'язані з релігійною і національною напруженістю 3,4%

  19. Низька якість зв'язку, Інтернету 13,7%

  Третя за значимістю для молоді група представлена ​​наступними проблемами: «Відтік з села молоді» (19%), «Зниження рівня виробництва, закриття промислових, сільськогосподарських підприємств» (18,6%), «Брак або недоступність дозвіллєвих закладів» (14,3 %), «Падіння моралі, агресивність, байдужість людей» (14,3%), «Низька якість зв'язку, Інтернету» (13,7%). В цілому цю групу проблем можна охарактеризувати як недоліки соціального і комунікативного простору селян.

  П'ята група - найменш актуальні для респондентів проблеми. Сюди можна віднести проблеми з нестачею освітніх установ (6,2%), наплив приїжджих з ближніх і дальніх регіонів Росії, зарубіжжя (5,6%), зростання побутової злочинності, погіршення кримінальної обстановки (4,9%), проблеми, пов'язані з релігійної і національної напруженістю (3,4%). Неважко помітити, що ця група пов'язана, в основному, з міжнаціональними і міжконфесійними відносинами, криміногенною обстановкою.

  Отримані результати представляються закономірними. Аналогічні тенденції фіксуються сучасними дослідниками в науковій літературі [1]. Які ж реальні можливості у молоді для подолання економічних труднощів? Для відповіді на це питання в анкету було включено блок питань, спрямованих на виявлення особливостей їх трудової та фінансово-економічної сфери життя.

  Перше запитання стосувалося отриманого респондентами освіти. Відповідаючи на нього, майже половина вказали на наявність середньої спеціальної освіти (48,5%). У майже третини опитаних вищу освіту, причому вищу гуманітарну або економічне у 21,8%, а технічна або природничо у 8,6%. Ті, хто вказав варіант «інше», як правило, відзначали, що вони ще знаходяться в процесі навчання. Аналіз спряженості розглянутого питання з підлогою, показав, що неповну середню освіту в 4 рази частіше зустрічається у чоловіків (81,8 - у чоловіків, 18,2% у жінок), а вищу гуманітарну або економічне в 4 рази частіше у жінок (81, 6 - у жінок, 18,4% у чоловіків).

  Також аналіз результатів опитування виявив прямий зв'язок між рівнем професійної освіти і планами молодих людей щодо можливості переїзду на інше місце проживання. Респонденти з вищою освітою частіше вказували на можливість переїзду, особливо це стосується тих, у кого освіта технічна або природничо.

  В умовах складнощів на ринку праці в сільській місцевості, додаткові джерела підтримки сімейного бюджету можуть зіграти ключову роль в їх економічному самопочутті. На питання про наявність таких, більше половини вказали, що такі джерела є (табл.2).

  Таблиця 2 - Додаткові джерела підтримки сімейного бюджету респондентів

  Підробіток за наймом 7,0%

  Випадкові підробітки 14,8%

  Сезонний збір ягід, грибів та інших «дарів природи» 13,1%

  Особисте підсобне господарство 25,9%

  Здача квартири, дачі, інший нерухомості 2,7%

  Мисливство та рибалка 7,8%

  Регулярна матеріальна допомога з боку родичів 5,1%

  Не маю додаткових джерел 44,7%

  Інше (вкажіть) 1,3%

  Як з'ясувалося, найбільш часто зустрічається джерелом підтримки молодих людей в сільській місцевості, є особисте підсобне господарство. На його наявність вказав кожен четвертий респондент (25,9%). приблизно

  рівна кількість респондентів вибрали такі джерела як «Випадкові підробітки» і «Сезонний збір ягід, грибів та інших« дарів природи »» - 14,8% і 13,1% відповідно. Ті, хто вибрав варіант «інше» (1,3%), згадували соціальну допомогу: «дитячу допомогу», «пенсія по втраті годувальника». Один респондент зазначив, що доглядає за бабусею, а ще один вказав на заняття мережевим маркетингом.

  Останнє питання, що розглядається блоку пропонував респондентам оцінити достатність зароблених коштів для повноцінного існування. Для переважної більшості молодих людей зароблених коштів виявилося недостатньо. Відповідаючи на питання про рівень доходу сім'ї, всього 8% вказали, що їхні доходи дозволяють жити без проблем і робити накопичення, а 17,9% зазначили, що можуть ні в чому собі не відмовляти. Трохи більше половини можуть дозволити собі купувати тільки найнеобхідніше (55%), з працею підтримують своє існування 16,9%, а 2,1% не мають навіть найнеобхіднішого.

  Підводячи підсумок, слід зазначити, що економічні проблеми стоять перед сучасною сільською молоддю дуже гостро. Ситуація ускладнюється низьким рівнем доходів значної частини респондентів, а також високим рівнем безробіття. Багато молодих людей змушені шукати додаткові джерела підтримки сімейного бюджету, а майже половина не має додаткових джерел доходу.

  Незважаючи на те, що молодіжна політика в нашій країні сьогодні оформлена в нормативному і організаційному планах, необхідно говорити про необхідність пошуку додаткових механізмів підтримки сільської молоді. Звісно ж, що це повинні бути заходи, що здійснюються в комплексі з розвитком муніципальних утворень.

  Список літератури / References

  1. Стовба Є.В. Дослідження соціально-економічних проблем молоді сільських територій регіону (на прикладі респ. Башкортостан) / Е.В.Стовба, Р.Н.Масалімов // Сучасні проблеми науки та освіти. - 2012. -№ 6. - С. 441.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Stovba E.V. Issledovanie social'no-jekonomicheskih problem molodezhi sel'skih territorij regiona (na primere respubliki bashkortostan) [A study of socio-economic problems of youth of regional rural areas (as an example the Republic of Bashkortostan)] / E.V. Stovba, R.N. Masalimov // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. - 2012. - № 6. - Р. 441. [in Russian]

  DOI: 10.23670 / IRJ.2017.55.007 Самарін А.В.1, Мехрішвілі Л.Л.2

  1ORCID: 0000-0001-9348-8575, Здобувач,

  2ORCID: 0000-0002-2411-2678, Доктор соціологічних наук, професор, Тюменський індустріальний університет ЗДОРОВ'Я В СИСТЕМІ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  анотація

  Метою дослідження є аналіз ролі та місця здоров'я в системі життєвих цінностей студентської молоді. Значимість даного аспекту дослідження визначається тим, що для студентської молоді на сьогоднішній день здоров'я не є базовою цінністю. Студенти визначають здоров'я як другорядну цінність, що і спробували показати автори статті на основі результатів власного емпіричного дослідження. Проведено аналіз складових здорового способу життя студентської молоді за результатами соціологічних досліджень.

  Ключові слова: студентська молодь, здоров'я, цінності, система цінностей, ієрархія цінностей студентської молоді.

  Samarin A.V.1, Mekhrishvili L.L.2

  1ORCID: 0000-0001-9348-8575, Postgraduate student, 1ORCID: 0000-0002-2411-2678, PhD in Sociology, Professor, Tyumen Industrial University HEALTH IN THE LIFE VALUE OF STUDENTS: SOCIAL RESEARCH RESULTS

  Abstract

  The aim of this study is to analyze the role of health and place in the system life values ​​of student's youth. The importance of this aspect of the study is determined by the fact that for the students of today's health is not a basic value. Students define health as a secondary value, and tried to show that the authors based on the results of their own empirical research. The analysis of the components of a healthy way of life of students according to the results of sociological research.

  Keywords: students, health, values, hierarchy of values ​​of student's youth.

  Трансформація російського суспільства не могла залишити поза увагою систему цінностей і ціннісних установок росіян. У зв'язку з цим велика увага приділяється проблемі цінностей молоді, які визначаються як стабілізуючі елементи суспільної свідомості, соціальної взаємодії і зразки поведінки індивіда в суспільстві. У соціології дана проблема продовжує залишатися досить актуальною, оскільки її рішення пов'язане з системою життєдіяльності особистості і соціальних груп [2].

  Пріоритетними соціальними цінностями студентства є високий матеріальний дохід, отримання якісної освіти, престижна робота і стосунки з іншими людьми. ціннісні установки


  Ключові слова: СІЛЬСЬКА МОЛОДЬ / RURAL YOUTH / СОЦІОЛОГІЯ СІЛА / SOCIOLOGY OF THE VILLAGE / СОЦІАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ / SOCIAL WELL-BEING / СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ / SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити