У статті розглядаються питання, що стосуються повноважень митних органів у сфері адміністративних правопорушень, заходи по їх запобіганню і припиненню. Вказані законодавчі акти, в яких прописуються самі процедури. А також виділені з усієї сукупності скоєних на даний момент правопорушень найактуальніші.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Євглевський О.Ю.


Actual problems of prevention and suppression administrative offences n customs affairs

The article discusses issues concerning the powers of customs authorities in the sphere of administrative offences, measures for their prevention and suppression. Specified legislation, which spells out the procedures themselves. And selected from the entire set performed at the moment of the offences most relevant.


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Новий університет. Серія «Економіка і право»

  Наукова стаття на тему 'АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В МИТНОМУ СПРАВІ'

  Текст наукової роботи на тему «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В МИТНОМУ СПРАВІ»

  ?New university

  Economics & Law 2016. № 5 (63)

  ISSN 2221-7347

  УДК 342

  А.Ю. Євглевський

  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В МИТНОМУ СПРАВІ

  У статті розглядаються питання, що стосуються повноважень митних органів у сфері адміністративних правопорушень, заходи по їх запобіганню і припиненню. Вказані законодавчі акти, в яких прописуються самі процедури. А також виділені з усієї сукупності скоєних на даний момент правопорушень найактуальніші.

  Ключові слова: адміністративне правопорушення, митні органи, заходи попередження, запобіжного заходу, адміністративна відповідальність, митна справа.

  На сьогоднішній день зростає роль і значення Російської Митної Служби, не тільки як органу, що забезпечує безпеку і охорону кордонів, а й як органу виконавчої влади, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, від якого безпосередньо залежить наповнення державного бюджету, що актуально в сучасних кризових умовах.

  Здатність підтримувати виконання зазначених вище функції на високому рівні безпосередньо залежить від якості регулювання адміністративно-правової сфери. Але згідно з даними Федеральної Митної Служби кількість порушуваних справ про адміністративні правопорушення щороку підвищується. На 79 727 справ в 2013-му році припадає 80 385 справ в 2014-му, а за часовий проміжок з січня по вересень 2015 року кількість порушених справ збільшилася на 7,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2014-го року. Що робить розгляд питання про попередження і припинення адміністративних правопорушень в галузі митної справи надзвичайно актуальним на сьогоднішній день.

  У Федеральному Законі "Про митне регулювання в Російській Федерації" №311-ФЗ відзначено, що митні органи виконують такі основні функції (обов'язки): виявляють, попереджають, припиняють злочини та адміністративні правопорушення, віднесені законодавством Російської Федерації до компетенції митних органів, а також інші пов'язані з ними злочини і правопорушення, проводять невідкладні слідчі дії та здійснюють попереднє розслідування у формі дізнання у кримінальних справах про зазначені злочини, здійснюють адміністративне провадження у справах про адміністративні правопорушення в галузі митної справи (про порушення митних правил). [4]

  Митне законодавство зараз, не дивлячись на своє єднання, все ж кілька розділене. Як сказано, наприклад, в частині 2 ст. 1 Митного кодексу Митного союзу: «Митне регулювання в митному союзі здійснюється відповідно до митного законодавства митного союзу, а в частині, що не врегульованою таким законодавством, до встановлення відповідних правовідносин на рівні митного законодавства митного союзу, - відповідно до законодавства держав-членів митного союзу ». Зазначений кодекс не містить переліку адміністративних правопорушень у сфері митної справи, проте посилається на відповідне законодавство держав-членів Митного союзу. Так само в статті 6 міститься бланкетну норму в частині, що стосується попередження і припинення адміністративних правопорушень: «Митні органи обеспечи-

  © Євглевський А.Ю., 2016. Б01: 10.15350 / 2221-7347.2016.5

  Євглевський Олексій Юрійович - магістрант, Російська митна академія, Росія.

  новий університет

  Економіка і право 2016. № 5 (63)

  ISSN 2221-7347

  ють на митній території митного союзу вирішення таких основних завдань: виявлення, попередження і припинення адміністративних правопорушень і злочинів у відповідності до законодавства держав-членів митного союзу ». [2]

  У Росії відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень у митній сфері встановлюється тільки КоАП. Суб'єкти РФ не мають права здійснювати правове регулювання в даній сфері, оскільки митне регулювання знаходиться тільки у веденні Російської Федерації (п. "Ж" ст. 71 Конституції РФ) [1]

  Тому будь-які законодавчо закріплені норми, що стосуються адміністративного примусу необхідно витягувати з нормативно-правових актів Російської Федерації, таких як Кодекс про адміністративні правопорушення. Вичерпний перелік правопорушень, за які настає адміністративна відповідальність представлений в шістнадцятій главі КоАП РФ. Серед них такі, як незаконне переміщення через митний кордон Митного союзу товарів і (або) транспортних засобів міжнародного перевезення, недекларування або недостовірне декларування товарів, що відбувається найбільше, або уявлення недійсних документів при здійсненні митних операцій.

  У ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ встановлено адміністративну відповідальність за недекларування за встановленою формою товарів і транспортних засобів, що підлягають декларуванню

  [3].

  У ч. 2 і 3 ст. 16.2 КоАП РФ встановлено адміністративну відповідальність за недостовірне декларування товарів. Варто відзначити, що "заява в митній декларації недостовірних відомостей, коли дане діяння не привело до вказаних в ч. 2 і 3 ст. 16.2 КоАП РФ наслідків (зокрема, технічні помилки та інші неточності), не тягне притягнення особи до заходів адміністративної відповідальності , в тому числі і за ст. 19.7 КоАП РФ (неподання відомостей або інформації). Вказівка ​​в митній декларації відомостей, які спричинили за собою заниження розміру належних до сплати зборів за митне оформлення протиправним не є, і кваліфікуватися за ст. 16.2 КоАП РФ не може "[6, с. 115].

  Одним із заходів попередження адміністративних правопорушень в митній справі можна вважати митний контроль. Відповідно до підпункту 31 пункту 1 статті 4 МК МС митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами, в тому числі з використанням системи управління ризиками, з метою забезпечення дотримання митного законодавства митного союзу і законодавства держав - членів митного союзу, контроль за виконанням, якого покладено на митні органи. Главою 16 МК МС встановлено такі форми митного контролю: перевірка документів і відомостей; усне опитування; отримання пояснень; митне спостереження; митний огляд; митний огляд; особистий митний огляд; перевірка маркування товарів спеціальними марками, наявності на них ідентифікаційних знаків; митний огляд приміщень і територій; облік товарів, що перебувають під митним контролем; перевірка системи обліку товарів і звітності по ним; митна перевірка.

  У статті 27.1 КоАП представлений список заходів щодо попередження та припинення правопорушень: «з метою припинення адміністративного правопорушення уповноважена особа має право в межах своїх повноважень застосовувати такі заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення: адміністративне затримання; особистий огляд, огляд речей, огляд транспортного засобу, що знаходяться при фізичній особі; огляд належать юридичній особі приміщень, територій, що знаходяться там речей і документів; вилучення речей і документів; відсторонення від керування транспортним засобом відповідного виду; затримання транспортного засобу; арешт товарів, транспортних засобів та інших речей; тимчасову заборону діяльності ».

  КоАП РФ є основним документом, законодавчо уповноважував митні органи порушувати, розслідувати і розглядати справи про адміністративні правопорушення, в галузі митної справи (порушення митних правил).

  Так, в ч. 12 ст. 28.3 КоАП РФ ( "Посадові особи, уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення") говориться, що протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 6.15, ч. 1 ст. 7.12, ст. 11.14, 11.15, 14.10, ч. 1 ст. 15.6, ч. 2

  New university

  Economics & Law 2016. № 5 (63)

  ISSN 2221-7347

  ст. 15.7, ст. 15.8, 15.9, ч. 2 ст. 16.1, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, 19.19, 19.26, ч. 2 ст. 20.23 КоАП РФ (тобто про адміністративні правопорушення, віднесених до компетенції митних органів), складаються посадовими особами митних органів [5, с. 176].

  За малозначні адміністративні правопорушення в галузі митної справи відповідно до ст. 16.6, 16.10. 16.15 і 16.23 КоАП РФ в якості покарання поряд з можливістю накладання адміністративного штрафу передбачається можливість винесення адміністративного попередження (попередження як захід адміністративного покарання, виражена в офіційному осудженні фізичного чи юридичної особи і виноситься в письмовій формі, передбачена ст. 3.4. КоАП РФ). Це стосується випадків: порушення режиму зони митного контролю; недотримання порядку внутрішнього митного транзиту або митного режиму міжнародного митного транзиту; неподання в митний орган звітності; неповідомлення або порушення терміну повідомлення митному органу про зміну відомостей, зазначених у заяві про включення до реєстрів осіб, які здійснюють діяльність в галузі митної справи [3].

  Таким чином, виконання митними органами своїх обов'язків щодо попередження адміністративних правопорушень і їх негайного припинення грає важливу роль у внутрішній економічній стабільності країни. Очевидно, що сучасна система має ряд недоліків, які вимагають зміни, коригування та поліпшення. Для того, щоб це зробити треба зосередитися в першу чергу на найактуальніших порушеннях, які на сьогодні існують. Одне з них - недекларування або недостовірне декларування товарів, саме про його викорінення варто турбуватися найбільше найближчим часом.

  бібліографічний список

  [1] «Конституція Російської Федерації» (прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993) (з урахуванням поправок, внесених Законами РФ про поправки до Конституції РФ від 30.12.2008 N 6-ФКЗ, від 30.12.2008 N 7-ФКЗ, від 05.02. 2014 N 2-ФКЗ, від 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: www.consultant.org.ua - справ.-правової система «Консультант-Плюс».

  [2] Митний кодекс Митного союзу "(ред. Від 08.05.2015) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: www.consultant.org.ua - справ.-правової система« Консультант-Плюс ».

  [3] Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. Від 09.03.2016) (з ізм. І доп., Вступ. В силу з 20.03.2016) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: www.consultant.org.ua - справ.-правової система «Консультант-Плюс».

  [4] Федеральний закон від 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. Від 13.07.2015) "Про митне регулювання в Російській Федерації" (з ізм. І доп., Вступ. В силу з 01.01.2016) [Електронний ресурс] . - Режим доступу: http: www.consultant.org.ua - справ.-правової система «Консультант-Плюс».

  [5] Адміністративне право / під ред. Л.Л. Попова. [Текст] - М .: МАУП, 2009. - 703 с.

  [6] Бородін С.С. Адміністративне право. Загальна і Особлива частина [Текст]: курс лекцій. /

  С.С. Бородін, С.С. Громико. - СПб .: ГУАП, 2009. - 432 с.

  ***

  UDC 342

  A. Yu. Evglevskiy

  ACTUAL PROBLEMS OF PREVENTION AND SUPPRESSION ADMINISTRATIVE OFFENCES IN CUSTOMS AFFAIRS

  The article discusses issues concerning the powers of customs authorities in the sphere of administrative offences, measures for their prevention and suppression. Specified legislation, which spells out the procedures themselves. And selected from the entire set performed at the moment of the offences most relevant.

  Keywords: administrative offence, the customs authorities, preventive measures, preventive measures, administrative responsibility, customs.


  Ключові слова: АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРАВОПОРУШЕННЯ / МИТНІ ОРГАНИ / ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ / ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ / АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ / МИТНА СПРАВА / ADMINISTRATIVE OFFENCE / CUSTOMS AUTHORITIES / PREVENTIVE MEASURES / ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY / CUSTOMS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити