Статтю присвячено питанням відбору художніх текстів російської літератури для викладання російської мови в таджицької школі. Автори вивчають принципи і критерії відбору художніх текстів відповідно до рівня мовного розвитку учнів, способи їх адаптації, можливості практичного застосування при роботі з таджицьким школярами. Художній текст розглядається як мовна одиниця, що формує міжкультурну, комунікативну, когнітивну, країнознавчу компетенції і реалізує принцип комунікативного навчання.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Баришнікова Олена Миколаївна, Саїдов Зайнулараб Забуріддіновіч


Principles and Criteria for Choosing a Fiction Text when Teaching Russian to the Tajik Students

The article deals with the issue of selecting the Russian-language fiction texts to teach Russian at the Tajik school. The authors study the principles and criteria of fiction texts selection according to the pupils 'linguistic development level, ways of their adaptation, possibilities of practical application while working with the Tajik schoolchildren. The fiction text is considered as a speech unit forming crosscultural, communicative, cognitive and area studies competencies and realizing the principle of communicative teaching.


Область наук:
 • Мовознавство та літературознавство
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Філологічні науки. Питання теорії і практики

  Наукова стаття на тему 'АКТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ПРИ РОБОТІ З таджицьких УЧАЩИМИСЯ'

  Текст наукової роботи на тему «АКТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ПРИ РОБОТІ З таджицьких УЧАЩИМИСЯ»

  ?https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.3.61

  Баришнікова Олена Миколаївна, Саїдов Зайнулараб Забуріддіновіч Актуальні принципи і критерії відбору художнього тексту при роботі з таджицьким учнями

  Статтю присвячено питанням відбору художніх текстів російської літератури для викладання російської мови в таджицькій школі. Автори вивчають принципи і критерії відбору художніх текстів відповідно до рівня мовного розвитку учнів, способи їх адаптації, можливості практичного застосування при роботі з таджицьким школярами. Художній текст розглядається як мовна одиниця, що формує міжкультурну, комунікативну, когнітивну, країнознавчу компетенції і реалізує принцип комунікативного навчання. Адреса статті: www .gramota. net / m ate rials / 2/2020/3 / 61.html

  джерело

  Філологічні науки. Питання теорії і практики

  Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. Випуск 3. C. 295-299. ISSN 1997-2911.

  Адреса журналу: www.gramota.net/editions/2.html

  Зміст даного номера журналу: www .gramota.net / mate rials / 2/2020/3 /

  © Видавництво "Грамота"

  Інформація про можливість публікації статей в журналі розміщена на Інтернет сайті видавництва: www.gramota.net Питання, пов'язані з публікаціями наукових матеріалів, редакція просить направляти на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Методика викладання мови

  Language Teaching Techniques

  УДК 37.02 Дата надходження рукопису: 23.01.2020

  https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.3.61

  Статтю присвячено питанням відбору художніх текстів російської літератури для викладання російської мови в таджицькій школі. Автори вивчають принципи і критерії відбору художніх текстів відповідно до рівня мовного розвитку учнів, способи їх адаптації, можливості практичного застосування при роботі з таджицьким школярами. Художній текст розглядається як мовна одиниця, що формує міжкультурну, комунікативну, когнітивну, країнознавчу компетенції і реалізує принцип комунікативного навчання.

  Ключові слова і фрази: російську мову; російська література; російська мова як іноземна; міжкультурна комунікація; художній текст; метод відбору тексту; таджицька школа.

  Баришнікова Олена Миколаївна, к. Філол. н., доцент Саїдов Зайнулараб Забуріддіновіч

  Російський університет дружби народів, м Москва ent5753@mail.гы; zaynularab @ Ькги

  Актуальні принципи і критерії відбору художнього тексту при роботі з таджицьким учнями

  У нашій статті розглядаються особливості подання російської літератури на уроках російської мови в Таджикистані. Рівні мовного розвитку учнів пов'язані з різними акцентами в навчанні російській мові, в зв'язку з чим для кожного рівня важливо виділити свої принципи і критерії.

  Актуальність дослідження обумовлена ​​необхідністю мати сучасні методичні розробки в галузі використання художніх текстів з урахуванням спеціально розроблених принципів і критеріїв для таджицької аудиторії як має свою специфіку. Найважливіша сучасна проблема Таджикистану -разрив лінгводидактичної теорії та навчальної практики, ця проблема потребує своєчасного вирішення з позицій якісного навчання російській мові. Безумовно, достатня і повне використання лінгводидактичного потенціалу художніх текстів на заняттях з російської мови в Таджикистані дозволить максимально розкрити потенціал російської мови в процесі освоєння учнями, забезпечить їх позитивну мотивацію в навчанні, а також буде сприяти налагодженню зв'язків між російським і таджицьким народами. Розгляд актуальних принципів і критеріїв відбору художнього тексту при роботі з таджицьким учнями відповідно до рівня їх мовного розвитку дозволяє розробити базу для теоретичного осмислення даної проблеми і практичної організації уроків російської мови.

  Мета дослідження - розглянути актуальні принципи і критерії відбору художнього тексту при роботі з таджицьким учнями.

  завдання:

  1. Розглянути критерії відбору художнього тексту.

  2. Описати характер адаптації художнього тексту на уроках російської мови в Таджикистані.

  3. Розглянути значимість різних якостей літературного твору з позиції відбору текстів на уроках російської мови в Таджикистані.

  4. Розробити критерії та принципи відбору художніх текстів в таджицької школі відповідно до рівня мовного розвитку учнів.

  Наукова новизна даної роботи полягає в дослідженні актуальних принципів і критеріїв відбору художнього тексту російської літератури на уроках російської мови в Таджикистані з позиції художнього тексту як найважливішого дидактичного засобу; представлені можливості практичного застосування матеріалу в таджицької школі. У статті систематизовано принципи і критерії відбору художнього тексту при роботі з таджицьким учнями відповідно до рівня їх мовного розвитку.

  Питання відбору текстів художньої літератури для роботи з іншомовною аудиторією мають тривалу історію, їх розробляли з різних позицій. Так, А. Н. Васильєва і Т. І. Пабауская заклали основи аналізу мови художніх творів для викладання РСІ, М. І. Гореликова обгрунтувала методичні принципи мовностилістичних аналізу художніх творів, питаннями використання художніх текстів займалися такі дослідники, як Е. М. Верещагін , В. Г. Костомарова, Є. Л. Кудрявцева, С. К. Милославська та ін. Т. Є. Печериця виділяє особливості художнього тексту для відбору на заняттях по РКИ, Н. В. Кулібіна досліджувала питання адаптації художніх текстів для роботи з іноземними студентами, відзначаючи основні сучасні тенденції в цьому питанні.

  Для розуміння особливостей художнього тексту і методики відбору текстів в спеціальних цілях звернемося до критеріїв відбору і характером адаптації художнього тексту в процесі знайомства учнів з російською літературою на уроках російської мови в Таджикистані.

  Існують певні критерії відбору та особливості адаптації літературних текстів для викладання російської мови як іноземної.

  В іноземній аудиторії використання художніх текстів має свою специфіку, вони безумовно цінні для навчання. Чим же так важливий художній текст і які критерії відбору існують?

  З. А. Шамзі зазначає: «Лингвокультурологический принцип стверджує цінність художнього тексту як страноведческого матеріалу. Він виходить з того, що російські художні тексти, будучи зберігачами інформації про російську історію і культуру, дозволяють ... учням краще зрозуміти досліджуваний мову та її носіїв, сприяють підвищенню мовної культури і толерантності, а також підвищують пізнавальну мотивацію в навчанні »[12, с. 15-16].

  Ще один найважливіший аспект художнього тексту з позиції його використання в навчанні російської мови як іноземної в Таджикистані - його педагогічна цінність. Педагогічна цінність обумовлена ​​комунікативними, когнітивними, інформативними характеристиками, а також виховним потенціалом художнього тексту; всі дані характеристики повинні з позиції аспектів викладання бути актуальними для сучасної практики роботи з таджицьким учнями.

  Розглядаючи роботи з навчання російській мові в умовах Таджикистану, необхідно спиратися на специфіку місцевих соціолінгвістичних та дидактичних проблем.

  Російська мова в Таджикистані є іноземним, в зв'язку з цим всі особливості його викладання з цих позицій будуть актуальними, і їх необхідно враховувати. Лінгводидактика бере до уваги всі аспекти існування мов - ментальні прояви, мотиваційні установки, соціолінгвістичні умови функціонування [6].

  Найважливіша сучасна проблема Таджикистану - розрив лінгводидактичної теорії та навчальної практики, ця проблема потребує своєчасного вирішення з позицій якісного навчання російській мові. До сих пір часто спостерігається протиріччя в соціолінгвістичних аспектах викладання російської мови в Таджикистані, яке виражається в усвідомленні необхідності володіння російською мовою на різних рівнях (трудова міграція, навчання молоді в вузах Росії, отримання професійної освіти і т.д.), з одного боку, і в недостатній кількості годин, що виділяються для вивчення російської мови, в недостатньому опрацюванні навчальних планів в цій області - з іншого [4].

  Офіційно в Таджикистані статус російської мови досить високий як мови міжнаціонального спілкування, проте в побуті і в освітній системі російську мову перебуває на становищі мови іноземного, російської мовної середовища практично немає. Система навчання також викликає складності: часто вчителю доводиться викладати російську мову в класах, де близько сорока дітей, що неприпустимо і порушує основи навчання іноземної мови [3].

  Своєчасна і скрупульозна Лингвометодические інтерпретація художніх текстів дозволяє не просто виявити їх лінгводидактичний і лінгвокультурологічний потенціал для подальшого навчання, що важливо в роботі з учнями, а й розглядати тексти з позиції дозволу завдань по формуванню спеціальних компетенцій таджицьких учнів - мовної і соціокультурної.

  Демонстрація на базі спеціально відібраних художніх текстів російською мовою різних способів вираження значень і смислів дозволить учням перейти на нові рівні знання російської мови, російської ментальності, залучення до культурних основ Росії. Художній текст повинен володіти такими можливостями на наступних рівнях:

  - фонетичному;

  - лексичному;

  - граматичному;

  - стилістичному.

  Викладання вимагає своєчасної роботи з учнями, і одним з напрямків роботи педагога в області підбору художніх текстів для занять можна назвати формування мотивації учнів. Такий вплив завжди має носити позитивний характер.

  Відповідно до цілей навчання художні тексти використовуються з позиції об'єкта аналізу, і цей аналіз може носити характер:

  - філологічного;

  - лінгвістичного;

  - комплексного;

  - стилістичного;

  - лингвострановедческого.

  Кожен напрямок вимагає відповідного підходу, целеобразования, постановки завдань і відбору художніх текстів. Відзначимо, що грамотний підбір і подальше використання текстів в роботі з учнями виступають як найважливіша умова взаєморозуміння між російським і таджицьким народами на різних рівнях.

  Лингвокультурологический аспект в його сучасному розумінні дозволяє уточнити принципи відбору художніх текстів, а також кожному викладачеві вибрати свій власний, оптимальний для нього.

  Безумовно, художній текст цінний багатофункціональністю. Використання на уроках російської мови в Таджикистані літературних творів дозволяє приділити особливу увагу комплексності в розвитку навичок усного мовлення, причому як монологічного, так і діалогічного. Таким чином відбувається розвиток навичок читання, інтерпретації художніх текстів, отже, лексичний запас учнів розширюється і збагачується. Крім того, своєчасний і грамотний підбір літературних текстів при навчанні дозволить поглибити інтерес таджицьких учнів до російськомовної літератури і культури [Там же].

  Відзначимо, що в цілому робота над розумінням художніх текстів в процесі викладання літератури при роботі з таджицьким учнями належить до умінь, формування яких при навчанні є обов'язковим.

  Перейдемо до питання відбору художніх текстів для роботи з таджицьким учнями в процесі викладання російської мови. По суті, це і є найважливішою проблемою при роботі з іноземними учнями.

  Найчастіше говорять про специфічний «текстовому голод», який відчуває викладач російської мови, так як йому завжди бракує текстів для різних ситуацій на заняттях.

  Відбір тексту пов'язаний з різними факторами:

  - рівень підготовки учнів;

  - тематика занять;

  - особливості учнів;

  - особисті пристрасті учнів;

  - переваги викладачів.

  Відзначимо, що відбір текстів для роботи з учнями пов'язаний в тому числі з історичними особливостями взаємовідносин країн.

  Критерії при відборі:

  - письменник повинен бути відомим;

  - пізнавальна цінність твору;

  - виховна цінність твору;

  - тематична відповідність вже вивченого матеріалу;

  - співвіднесення з вивченими лексичними і страноведческими темами;

  - розуміння теми та твори учнями-іноземцями.

  Крім того, необхідно приділити увагу тому, щоб відібраний текст відповідав ефективному типу художнього тексту для читання іноземцями, тобто він повинен бути «посильною».

  Так, Т. Є. Печериця зазначає, що для роботи з іноземцями в цілому і з таджицьким учнями зокрема текст повинен бути оптимальним у відповідності з наступними особливостями [11]:

  - реалістичний метод зображення дійсності;

  - єдина точка зору;

  - зручний і достатній (не надмірна) для вивчення лексичний склад.

  Мабуть, в даному випадку оптимальним буде використовувати розповідь про долю людини як найбільш близький варіант тексту для іноземних учнів.

  Наприклад, тексти таких авторів радянського періоду, як Максим Горький, Микола Островський, Борис Польовий, Михайло Шолохов, Чингіз Айтматов, А. Твардовський, в достатній мірі відповідають всім перерахованим критеріям. Можна використовувати, наприклад, «Восени» В. Шукшина, «Уроки французького» В. Распутіна, «Блакитне і зелене» Ю. Казакова та ін.

  Виникає питання про значущість таких якостей літературного твору, як сюжетність і захопливість, при роботі з іноземними учнями шкільного віку. Чи дійсно вони важливі?

  Найбільш важливими в даному випадку представляються:

  - невеликий обсяг, що має на увазі можливість провести цілісний аналіз відразу з усіма учнями;

  - репрезентативність, що дозволяє показати найбільш характерні явища з позиції сучасного російського літературного процесу;

  - співзвуччя твори сучасності з позицій етичних, соціальних, політичних проблем;

  - художня цінність мови.

  Якщо говорити про літературу сучасної, можна виділити наступних авторів: Л. Улицька, М. Кучерская, Л. Петрушевська, Д. Биков, А. Бітов, В. Пєлєвін, Є.Гришковець і т.д.

  Постає питання про соціальну нейтральності тексту або про його проблемний характер; відзначимо, що вибір тут, скоріше, за викладачем, так як відповідно до ситуації в навчанні це може мати свої особливості.

  У статті «Адаптувати не можна зрозуміти» Н. В. Кулібіна розглядає питання адаптації художніх текстів у викладанні російської мови як іноземної, відзначаючи дві основні сучасні тенденції в цьому питанні [9].

  Ці тенденції безпосередньо пов'язані з цілями навчання і з планованою методикою роботи з текстом. Дослідник пропонує засновувати свій вибір на тому, що буде вивчатися - література чи мова, відповідно до чого визначається і методика, що може бути літературоцентричної або лінгвоцентрічной. Тут важливо відображення в даному аспекті подвійної природи художнього тексту, що реалізує на різних рівнях свій потенціал - лексичний, граматичний, синтаксичний і т.д.

  Тут же окремим питанням можна виділити проблему використання оригінального або адаптованого тексту, яку кожен вирішує по-своєму. Можливо поєднання повноцінного аналізу художнього тексту, для якого використовується «дбайлива» адаптація, з певними елементами роботи над мовним матеріалом. Безумовно, оригінальні мовні тексти складні для іноземних учнів, вони потребують адаптації, тобто в спрощення тексту відповідно до рівня мовної підготовки.

  Питання ступеня адаптації завжди цікавили фахівців. Так, А. Н. Васильєва виділяє наступні ступені адаптації: умовна, слабка, середня і сильна. Кожна з них має власну специфіку, своїми засобами, своєю методикою, кожна використовується з певним контингентом учнів [6].

  Крім того, не можна залишити поза увагою і ще одне важливе питання - сучасний режим читання. Саме ця специфіка часто не дозволяє використовувати тексти без адаптації. Звертаючи основну увагу на сюжет, лексику, захопливість, етичні і політичні реалії, іноземні учні, як правило, не помічають риторичних, стилістичних, поетичних особливостей твору. Сучасне повсюдне широке використання електронних медіа змінює звички, в тому числі звичку читати і міркувати. Учні читають багато, проте це електронне читання, що припускає вичленення необхідної інформації з відсіканням інформації неважливою. Сучасне читання характеризується поверховістю, небажанням бачити тонкощі і зокрема, зосередженням виключно на основний думки [5].

  Таким чином, розглянувши підходи різних авторів і практичний досвід відбору текстів для викладання російської мови як іноземної в школах Таджикистану, можна привести основні критерії для відбору зазначених текстів з позицій особливостей саме таджицьких учнів.

  Мовне середовище Таджикистану має свою специфіку, яка вимагає використовувати автентичні художні тексти. Виділимо загальні вимоги до будь-якого тексту, що використовується в роботі з таджицьким учнями. В першу чергу, текст повинен мати відповідний страноведческим потенціалом, необхідної цільової орієнтацією, бути в достатній мірі актуальним, типовим, оглядовим [4].

  Безумовно, можна говорити про перспективність подальшого дослідження в галузі вирішення проблем відбору художніх текстів для роботи з учнями в Таджикистані. До актуальних розробок даної теми можна віднести дослідження питань лінгводидактичних вимог, які пред'являються до художніх текстів в Таджикистані, і співвіднесення їх з російськими [3].

  Таким чином, питання відбору художнього тексту для викладання російської мови в Таджикистані вимагають особливого осмислення, в першу чергу, з позиції відповідності лінгводидактичне принципом, що припускає використання текстів з поступовим ускладненням граматичного і лексичного мовного матеріалу з урахуванням рівня володіння мовою таджицькою учнями.

  Крім того, лінгвокультурологічний принцип має на увазі твердження цінності текстів для навчання російської мови як іноземної з позиції саме страноведческого матеріалу.

  Лінгводидактична і лінгвокультурний складові виступають основою для відбору художнього тексту в практиці навчання таджицьких учнів російській мові, однак виділимо і інші критерії - рецептивні особливості таджицьких учнів, специфічне дозоване використання безеквівалентної лексики, також припускає поступове і поетапне знайомство таджиків з російською культурою.

  Як висновок можна запропонувати одне з методичних основ відбору художніх текстів на заняттях з російської мови в школах Таджикистану - принцип опори на рідну культуру таджиків. Це досягається на основі пошуку типологічних відповідностей історії та культури Росії і Таджикистану, що, з огляду на основні віхи історичного розвитку наших народів, не представляє великої проблеми і виступає як цікавий варіант для підвищення мотивації в навчанні.

  Переважним при відборі текстів виступає критерій еталонності мовної реалізації мовної норми. Багатий страноведческий матеріал дозволяє своєчасно і цілеспрямовано задіяти цей стандарт. Така еталонність властива текстам російської класичної літератури, а також літератури радянського періоду з її специфічною ясністю і колоритністю.

  Співвідношення поетичних і прозових творів в відбирає навчальному матеріалі варіюється в залежності від рівня володіння учнями російською мовою.

  В цілому, проведення уроків російської мови в таджицькій школі передбачає здійснення комплексних занять, в процесі яких у учнів з'являються можливості для оволодіння системою літературних і лінгвістичних понять російської мови на базі художніх текстів, що відрізняються образністю і виразністю. Односторонні підходи в даному випадку недопустимі. В обов'язковому

  порядку завдання викладання російської мови та літератури повинні бути пов'язані з розвитком комунікативної компетенції, тільки така спрямованість дозволить сконцентруватися на навчанні російській мові з позиції міжнаціонального навчання, на виробленні когнітивного і свідомого підходу при вивченні російської мови і т.д.

  Розвиток комунікативної лінгвокультурологічною компетенції учнів - ось на чому слід зосередитися, вирішуючи проблеми відбору художніх текстів для навчання російській мові в таджицької школі.

  Висновки: художній текст виступає найважливішим дидактичним засобом на уроках російської мови в таджицькій школі, є мовний одиницею, яка формує міжкультурну компетенцію і реалізує принцип комунікативного навчання. Художній текст виступає основою для системного формування різних видів компетенції - комунікативної, когнітивної, країнознавчої. Відбір художніх текстів при роботі з таджицьким учнями повинен здійснюватися на основі чітко вироблених принципів і критеріїв, що відповідають рівню мовного розвитку учнів.

  Основними критеріями і принципами відбору художнього тексту при роботі з таджицьким учнями традиційно виступають педагогічні цінності. Характер адаптації текстів повинен бути безпосередньо пов'язаний з рівнем мовного розвитку учнів, з ментальними проявами, мотиваційні-ми установками, соціолінгвістичний умовами.

  Найбільш важливими критеріями відбору художніх текстів в таджицької школі є популярність письменника, пізнавальна і виховна цінність, відповідність вже вивченого матеріалу, розуміння теми, художня цінність мови, доступність. Найважливішим принципом для відбору є лінгвокультурологічний, що має на увазі цінність текстів для навчання російської мови як іноземної з позиції страноведческого матеріалу, що відображає російську культуру і історію, також повинні враховуватися рецептивний принцип, принцип опори на рідну культуру таджиків, комплексність.

  Список джерел

  1. Азимов Е. Г., Щукін О. М. Сучасний словник методичних термінів і понять. Теорія і практика навчання мовам. М .: Російська мова. Курси, 2018. 496 с.

  2. Бачерікова В. Н. Художня література на заняттях з російської мови зі студентами-іноземцями: читання і принципи відбору: автореф. дис. ... к. Пед. н. М., 1966. 16 с.

  3. Валіджанова С. Р. Використання ігрових технологій на уроках російської мови в таджицькій школі з метою формування комунікативної компетенції // Вісник Інституту мов ім. Сотім Улугзаде. 2014. Т. 1. № 13. С. 67-71.

  4. Валіджанова С. Р. Сучасні підходи в навчанні комунікативної компетенції на уроках російської мови в таджицькій школі // Науково-теоретична конференція, присвячена 20-річчю Конституції Республіки Таджикистан: збірник. Душанбе: ТНУ, 2014. С. 103-105.

  5. Валіджанова С. Р. Формування основ культурологічної освіти в процесі проведення нестандартних уроків російської мови // Вісник Таджицького національного університету. 2017. № 4 (146). Ч. 6. С. 137-140.

  6. Васильєва А. Н. Російська художня література в іноземній аудиторії як предмет вивчення і як матеріал при навчанні мови. М .: МАПРЯЛ, 1972. 29 с.

  7. Гумбрехт Х.-У. Майбутнє читання? Спогади і роздуми про генеалогічне підході / пер. з англ. Н. Посе-лягина // Новое литературное обозрение. 2014. № 4 (128). С. 17-26.

  8. Журавльова Л. С., Зінов'єва М. Д. Навчання читання (на матеріалі художніх текстів). Изд-е 2-е, перераб. і доп. М .: Російська мова, 1988. 152 с.

  9. Кулібіна Н. В. Адаптувати не можна зрозуміти // Російську мову за кордоном. 2013. № 5. С. 22-30.

  10. Кулібіна Н. В. Художній текст в лінгводидактичне осмисленні: монографія. М .: Гос. ІРЯ, 2000. 303 с.

  11. Печериця Т. Є. Використання художніх текстів при навчанні російської мови як іноземної: відбір і адаптація текстів для читання в групах студентів-філологів підготовчих факультетів. М .: Видавництво МДУ, 1986. 94 с.

  12. Шамзі З. А. Принципи відбору художніх текстів в практиці викладання російської мови як іноземної (РСІ) для іракської аудиторії: автореф. дис. ... к. Пед. н. М., 2013. 23 с.

  Principles and Criteria for Choosing a Fiction Text when Teaching Russian to the Tajik Students

  Baryshnikova Elena Nikolaevna, Ph. D. in Philology, Associate Professor Saidov Zainularab Zaburiddinovich

  Peoples 'Friendship University of Russia, Moscow Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The article deals with the issue of selecting the Russian-language fiction texts to teach Russian at the Tajik school. The authors study the principles and criteria of fiction texts selection according to the pupils 'linguistic development level, ways of their adaptation, possibilities of practical application while working with the Tajik schoolchildren. The fiction text is considered as a speech unit forming crosscultural, communicative, cognitive and area studies competencies and realizing the principle of communicative teaching.

  Key words and phrases: Russian language; Russian literature; Russian as a foreign language; crosscultural communication; fiction text; method for choosing fiction text; Tajik school.


  Ключові слова: РОСІЙСЬКА МОВА / РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА / РОСІЙСКA МОВА ЯК ІНОЗЕМНА / МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ / ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ / МЕТОД ВІДБОРУ ТЕКСТУ / таджицькі ШКОЛА / RUSSIAN LANGUAGE / RUSSIAN LITERATURE / RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE / CROSSCULTURAL COMMUNICATION / FICTION TEXT / METHOD FOR CHOOSING FICTION TEXT / TAJIK SCHOOL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити