У статті проаналізовано деякі положення чинного митного законодавства та порядок його застосування митними органами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності уповноваженими економічними операторами. Виявлено виникають проблемні питання та визначено можливі варіанти їх вирішення

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Кондрашова Валентина Олександрівна, Мюттью Герман Євгенович


URGENT ISSUES OF APPLICATION OF CUSTOMS LEGISLATION IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY BY AUTHORIZED ECONOMIC OPERATORS

The article considers particular statements of current customs legislation and order of its implementation by customs bodies in foreign economic activity by authorized economic operators. Possible challenges are determined and options of meeting of challenges are revealed


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал
  Вчені записки Санкт-Петербурзького імені В. Б. Бобкова філії Російської митної академії
  Наукова стаття на тему 'АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ уповноваженими ЕКОНОМІЧНИМИ ОПЕРАТОРАМИ'

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні питання застосування МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ уповноваженими ЕКОНОМІЧНИМИ ОПЕРАТОРАМИ»

  ?S «

  S

  S про

  X

  s

  л s про

  X X

  w

  SS

  він

  зі Про

  і

  w

  ? про

  З

  W

  3 X

  л

  <

  Й

  н «

  <

  УДК 339.5

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ уповноваженими ЕКОНОМІЧНИМИ ОПЕРАТОРАМИ

  Кондрашова Валентина Олександрівна

  Балтійський митний пост (центр електронного декларування) Балтійської митниці СЗТУ ФТС Росії, заступник начальника відділу митного оформлення і митного контролю, e-mail:

  Мюттью Герман Євгенович

  Турухтан митний пост Балтійської митниці СЗТУ ФТС Росії, державний митний інспектор відділу митного оформлення і митного контролю, e-mail:

  У статті проаналізовано деякі положення чинного митного законодавства та порядок його застосування митними органами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності уповноваженими економічними операторами. Виявлено виникають проблемні питання та визначено можливі варіанти їх вирішення

  Ключові слова: митне регулювання; митний контроль; уповноважений економічний оператор; спеціальні спрощення

  URGENT ISSUES OF APPLICATION OF CUSTOMS LEGISLATION

  IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY BY AUTHORIZED ECONOMIC OPERATORS

  Kondrashova Valentina A.

  The Baltic customs checkpoint office (centre of paperless declaration) of Baltic Customs Service of NWCS of FCS of Russia, deputy director of Department of Customs declaration and Customs control, email:

  Myutte German E.

  Turukhtan customs checkpoint office of Baltic Customs Service of NWCS of FCS of Russia, state customs inspector of Department of Customs declaration and control

  The article considers particular statements of current customs legislation and order of its implementation by customs bodies in foreign economic activity by authorized economic operators. Possible challenges are determined and options of meeting of challenges are revealed

  Keywords: Customs legislation; Customs control; authorized economic operator, special simplification

  Для цитування: Кондрашова В.А., Мюттью Г.Є. Актуальні питання застосування митного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності уповноваженими економічними операторами // Вчені записки Санкт-Петербурзького імені В. Б. Бобкова філії Російської митної академії. 2017. № 2 (62). С. 34-36.

  Однією з новацій у сфері митного регулювання, встановлених набрав чинності Митним кодексом Митного союзу (ТК ТЗ), став інститут уповноважених економічних операторів (УЕО). Відповідно до положень МК МС уповноважений економічний оператор - юридична особа, яка відповідає умовам, зазначеним в статті 39 ТК ТЗ [1], яка має право користуватися спеціальними спрощеннями, передбаченими ст. 41 ТК ТЗ. Включення до реєстру УЕО відкриває для юридичної особи можливість користування окремими полегшеними процедурами митного контролю, тобто спеціальними спрощеннями. Згідно ст. 41 ТК ТЗ до спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору, відносяться:

  1) тимчасове зберігання товарів в приміщеннях, на відкритих майданчиках та інших територіях УЕО;

  2) випуск товарів до подання митної декларації відповідно до статті 197 МК МС;

  3) проведення митних операцій, пов'язаних з випуском товарів, в приміщеннях, на відкритих майданчиках та інших територіях УЕО;

  4) інші спеціальні спрощення, передбачені митним законодавством митного союзу [1].

  Одним з основних спеціальних спрощень, що використовуються УЕО при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, є випуск товарів до подання митної декларації. На підставі ст. 197 МК МС «при приміщенні під митні процедури, за винятком митної процедури митного транзиту, що ввозяться (ввезених) на митну територію митного союзу окремих категорій товарів, зазначених у ст. 178 МК МС, а також при застосуванні спеціальних спрощень щодо УЕО відповідно до п. 2 ст. 41 ТК ТЗ, випуск товарів може бути здійснено до подання митної декларації за умови, що декларантом представлені:

  Актуальні питання застосування

  1) комерційні або інші документи, що містять відомості про відправника та одержувача товарів, країну відправлення та призначення товарів, найменування, опис, класифікаційний код товару за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності на рівні не менше перших чотирьох знаків, кількість, вагу брутто і вартість товарів;

  2) зобов'язання в письмовій формі про подачу їм митної декларації та подання необхідних документів та відомостей не пізніше десятого числа місяця, наступного за місяцем випуску товарів, що містить відомості про цілі використання товарів і митною процедурою, під яку поміщаються товари;

  3) документи і відомості, що підтверджують дотримання заборон і обмежень, за винятком випадків, коли такі документи та відомості можуть бути представлені на дату подання митної декларації »[1].

  З урахуванням розглянутої ст. 197 МК МС при випуску товарів до подання митної декларації обов'язок зі сплати ввізних митних зборів, податків відносно цих товарів:

  1) виникає у декларанта з дати такого випуску;

  2) припиняється при внесенні (проставлення) в (на) митної декларації відміток про випуск товарів.

  У зв'язку зі зростанням обсягів декларування товарів УЕО з використанням спеціального спрощення «випуск товарів до подання митної декларації» виникає ряд актуальних питань, пов'язаних із застосуванням нормативних документів, що регламентують порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються УЕО.

  По-перше, з огляду на п. 4 ст. 197 МК МС «випуск до подачі митної декларації товарів, декларантом яких виступає уповноважений економічний оператор, застосовується за умови, що сума належних до сплати ввізних митних зборів, податків не перевищує суму забезпечення сплати митних зборів, податків, наданого уповноваженим економічним оператором відповідно до статті 39 цього Кодексу, якщо це передбачено законодавством держав - членів митного союзу »[1].

  Федеральним законом від 05.05.2014 № 115-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону« Про митне регулювання в Російській Федерації »в частині вдосконалення інституту уповноваженого економічного оператора» виключено сьоме речення частини 2 ст. 87 Федерального закону від 27.11.2010 № 311-Ф3 (випуск до подачі митної декларації товарів, декларантом яких виступає уповноважений економічний оператор, застосовується за умови, що сума належних до сплати ввізних митних зборів, податків не перевищує суму забезпечення сплати митних зборів, податків, наданого

  уповноваженим економічним оператором відповідно до ст. 39 ТК ТЗ) [2, 3].

  Таким чином, в даний час законодавством Російської Федерації не визначений порядок застосування забезпечення сплати митних зборів при випуску товарів до подання митної декларації на товари відповідно до ст. 197 МК МС. З урахуванням вищевикладеного відкритим залишається питання про те, чи можливе ухвалення рішення про випуск товару до подачі митної декларації в разі, якщо сума належних до сплати митних зборів, податків перевищує суму забезпечення сплати митних зборів, податків, наданого УЕО відповідно до ст. 39 МК МС.

  Крім того, виникає і питання про те, чи можливе ухвалення рішення про випуск товару до подачі митної декларації в разі, якщо термін дії наданого УЕО забезпечення сплати митних зборів і податків згідно зі ст. 39 ТК ТЗ закінчується раніше встановленого пп. 2 п. 1 ст. 197 МК МС терміну для подачі УЕО митної декларації (десяте число місяця, наступного за місяцем випуску товарів) з урахуванням положень п. 3 ст. 86 МК МС.

  Важливість і потреба в конкретизації на законодавчому рівні порядку випуску товару до подачі митної декларації пояснюється тим, що прийняття рішення про випуск товару до подачі митної декларації в обох перерахованих вище випадках тягне ризик утворення заборгованості перед митним органом щодо сплати митних платежів.

  Актуальним залишається також питання про відсутність технічної можливості здійснення контролю за розміром наданого УЕО забезпечення сплати митних платежів з урахуванням того, що митні органи, в яких можуть проводитися митні операції з товарами із застосуванням спеціальних спрощень, різні.

  По-друге, відповідно до п. 1 ст. 69 МК МС «в разі виявлення митним органом при проведенні контролю митної вартості товарів до їх випуску ознак, що вказують на те, що відомості про митну вартість товарів можуть бути недостовірними або заявлені відомості належним чином не підтверджені, митний орган проводить додаткову перевірку в установленому порядку» [1]. Пунктом 11 Порядку Контролю митної вартості товарів, затвердженого Рішенням комісії Митного союзу від 20.09.2010 № 376, також встановлено, що «якщо при проведенні контролю митної вартості до випуску товарів виявлені ознаки, що вказують на те, що заявлені при митному декларуванні товарів відомості про митну вартості можуть бути недостовірними або належним чином не підтверджені, то митний орган проводить додаткову перевірку будь-яким способом, що не були заборонені митним

  Актуальні проблеми сучасної економіки

  35

  законодавством Митного союзу, з метою прийняття рішення щодо митної вартості товарів »[4].

  При застосуванні спеціальних спрощень щодо уповноважених економічних операторів відповідно до п. 2 ст. 41 МК МС випуск товарів може бути здійснено до подання митної декларації за умови, що декларантом представлені: комерційні або інші документи, що містять відомості про відправника та одержувача товарів, країну відправлення та призначення товарів, найменування, опис, класифікаційний код товару за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності на рівні не менше перших чотирьох знаків, кількість, вагу брутто і вартість товарів.

  Таким чином, на етапі оформлення Зобов'язання про подачу митної декларації митна вартість декларантом товару не заявляється, контроль митної вартості митним органом не провадиться.

  На підставі вищевикладеного вважаємо, що на законодавчому рівні слід роз'яснити порядок дій посадових осіб митних постів, що виконують митні операції щодо товарів, які декларуються УЕО, в разі виявлення ознак недостовірного заяви відомостей про митну вартість товарів, у тому числі із застосуванням системи управління ризиками, на етапі оформлення декларації на товари (ДТ) або тимчасової декларації на товари (ВДТ), випущених до подачі митної декларації. З урахуванням того, що у посадових осіб митного поста відсутні правові підстави для прийняття рішення про проведення додаткової перевірки стосовно товару, задекларованого по ДТ (ВДТ) і випущеного відповідно до митної процедурою «випуск для внутрішнього споживання» до подачі митної декларації. Але невирішеним залишається питання про те, чи потрібно в цьому випадку направляти інформацію до відділів митного контролю після випуску товару для прийняття рішення по напрямку контролю митної вартості після випуску.

  У разі визнання дій посадових осіб щодо прийняття рішення про проведення додаткової перевірки щодо митної вартості в рамках СУР на етапі оформлення ВДТ правомірними виникає ще одне питання. Зокрема, важливо знати, який порядок дій посадових осіб у разі, якщо на момент закінчення терміну по виконанню обов'язків по сплаті ввізного мита, податків (десяте число місяця, наступного за місяцем випуску товарів) грошові кошти для надання забезпечення сплати митних платежів у зв'язку з прийняттям рішення про проведення додаткової перевірки за митною вартістю відсутні.

  По-третє, відповідно до ч. 13 ст. 86 Федерального закону «Про митне регулювання в Російській Федерації» від 27.11.2010 № 311-ФЗ «випуск товарів, декларантом яких виступає

  уповноважений економічний оператор, повинен бути завершений в день реєстрації декларації на товари у разі, якщо декларація на товари зареєстрована не менш ніж за чотири години до закінчення часу роботи митного органу, а в разі, якщо декларація на товари зареєстрована менш ніж за чотири години до закінчення часу роботи митного органу, - не пізніше чотирьох годин після початку роботи цього митного органу »[2]. Згідно з роз'ясненнями СЗТВ ФТС Росії від 16.01.2017 № 12-01-18 / 00764 зобов'язання може розглядатися в якості митної декларації, а уявлення зобов'язання в митний орган - як декларування товарів митному органу. При цьому чинним законодавством не регламентований порядок продовження терміну випуску зазначених товарів (зокрема, при виявленні з використанням системи управління ризиками ризиків, які передбачають проведення фактичного контролю товарів). В даному випадку, якщо прийнято рішення про необхідність проведення митного огляду відповідно до виявленими профілем ризику, термін проведення митного огляду буде лімітований терміном випуску товару, встановленим ч. 13 ст. 86 Федерального закону № 311-ФЗ, тобто тривалість митного огляду буде менш термінів, визначених для проведення митного огляду на підставі митного законодавства Російської Федерації.

  Таким чином, рішення деяких розглянутих в статті проблемних питань дозволить знизити ризик виникнення заборгованості зі сплати митних платежів перед митним органом, визначити однаковий порядок контролю митної вартості товарів, що переміщуються УЕО із застосуванням спеціального спрощення «випуск товару до подачі митної декларації», а також спростити порядок взаємодії УЕО з митними органами, що сприятливо відіб'ється на діяльності УЕО.

  Бібліографічний список:

  1. Митний кодекс Митного союзу (ред. Від 08.05.2015) (додаток до Договору про Митний кодекс Митного союзу, прийнятому Рішенням Міждержавної Ради ЄврАзЕС на рівні глав держав від 27.11.2009 № 17).

  2. Федеральний закон від 27.11.2010 № 311-ФЗ «Про митне регулювання в Російській Федерації».

  3. Федеральний закон від 05.05.2014 № 115-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону« Про митне регулювання в Російській Федерації »в частині вдосконалення інституту уповноваженого економічного оператора».

  4. Рішення комісії Митного союзу від 20.09.2010 № 376 «Про порядках декларування, контролю та коригування митної вартості товарів» // УПС «КонсультантПлюс» (дата звернення: 13.04.2017).


  Ключові слова: МИТНИЙ КОНТРОЛЬ / МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ / CUSTOMS CONTROL / УПОВНОВАЖЕНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ОПЕРАТОР / AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR / СПЕЦІАЛЬНІ СПРОЩЕННЯ / SPECIAL SIMPLIFICATION / CUSTOMS LEGISLATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити