Ця стаття присвячена комплексному дослідженню процесу забезпечення прав і свобод людини і громадянина з боку правоохоронних органів в умовах введення спеціальних правових режимів. У статті виявлено та проаналізовано існуючі в зазначеній сфері актуальні проблеми, а також запропоновано шляхи вдосконалення механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах введення спеціальних правових режимів.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Хасанова Л.Р., Суханова А.А.


ACTUAL QUESTIONS OF ENSURING THE RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN IN THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT UNDER CONDITIONS OF INTRODUCING SPECIAL LEGAL REGIMES

This article is devoted to a comprehensive study of the process of ensuring the rights and freedoms of man and citizen by law enforcement agencies in the context of the introduction of special legal regimes. The article identifies and analyzes the problems existing in this area, and also suggests ways to improve the mechanism for ensuring the rights and freedoms of man and citizen in the context of the introduction of special legal regimes.


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник Уральського інституту економіки, управління і права
  Наукова стаття на тему 'Актуальні питання ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ'

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні питання ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ»

  ?УДК 342.9

  Хасанова Л.Р., Суханова А.А.

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В ДІЯЛЬНОСТІ

  ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

  Ця стаття присвячена комплексному дослідженню процесу забезпечення прав і свобод людини і громадянина з боку правоохоронних органів в умовах введення спеціальних правових режимів. У статті виявлено та проаналізовано існуючі в зазначеній сфері актуальні проблеми, а також запропоновано шляхи вдосконалення механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах введення спеціальних правових режимів.

  Ключові слова: права і свободи людини і громадянина, спеціальні правові режими, правоохоронні органи; діяльність правоохоронних органів, забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

  * * *

  Hasanova L.R., Sukhanova A.A.

  ACTUAL QUESTIONS OF ENSURING THE RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN IN THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT UNDER CONDITIONS OF INTRODUCING

  SPECIAL LEGAL REGIMES

  This article is devoted to a comprehensive study of the process of ensuring the rights and freedoms of man and citizen by law enforcement agencies in the context of the introduction of special legal regimes. The article identifies and analyzes the problems existing in this area, and also suggests ways to improve the mechanism for ensuring the rights and freedoms of man and citizen in the context of the introduction of special legal regimes.

  Keywords: human and civil rights and freedoms, special legal regimes; law enforcement agencies, law enforcement activities, ensuring the rights and freedoms of man and citizen.

  *

  В даний час в світі спостерігається досить висока кількість терористичних актів, стихійних лих, природних катаклізмів, а також військових дій, що визначає необхідність постановки питання про механізм правового регулювання неординарних надзвичайних ситуацій. Даний механізм впливає на суспільні відносини за допомогою введення спеціальних правових режимів.

  * *

  У зв'язку з тим, що Російська держава, згідно з Конституцією Російської Федерації, прийняло на себе зобов'язання щодо забезпечення, дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина при будь-яких умовах, вона зобов'язана забезпечити права і свободи та при введенні спеціальних правових режимів.

  Основне завдання спеціальних режимів полягає в тому, щоб забезпечити безпеку людини, суспільства і держави

  при виникненні зовнішніх і внутрішніх загроз, зберегти територіальну цілісність і незалежність держави при збройних конфліктах, визначити порядок забезпечення прав і свобод людини і громадянина на територіях, де проводяться спеціальні заходи в умовах надзвичайних ситуацій шляхом застосування спеціальних заходів і обмежень.

  Вирішити це завдання неможливо без використання сил і засобів, наявних в арсеналі правоохоронних органів, які є головним суб'єктом забезпечення безпеки держави, охорони і захисту прав і свобод людини і громадянина.

  Актуальність дослідження обумовлена ​​тим, що введення спеціального режиму завжди допускає обмеження прав і свобод людини і громадянина та одночасно розширює повноваження правоохоронних органів, і можливі прогалини і протиріччя в законодавстві, що регулює забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також діяльність правоохоронних органів в ситуації спеціального режиму може привести до серйозних несприятливих наслідків. Отже, вивчення відповідної проблематики представляє гострий практичний інтерес. Подібні теоретичні дослідження покликані створити передумови для вдосконалення законодавства, зміцнення законності і правопорядку в державі та підвищення ефективності роботи правоохоронних органів.

  Мета дослідження полягає в комплексному вивченні процесу забезпечення прав і свобод людини і громадянина з боку правоохоронних органів в умовах спеціальних правових режимів; у виявленні існуючих в зазначеній сфері проблем і пропозиції шляхом вдосконалення механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах спеціальних правових режимів.

  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: розглянути поняття, сутність і види прав і свобод людини і громадянина як об'єкта забезпечення з боку правоохоронних органів; охарактеризувати процес забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності правоохоронних органів, його зміст і специфіку; розкрити поняття, сутність і класифікацію спеціальних правових режимів; виділити особливості забезпечення прав і свобод людини і громадянина при введенні спеціальних правових режимів; вивчити правові основи діяльності, завдання та функції правоохоронних органів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах введення спеціальних правових режимів; виявити проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності правоохоронних органів в умовах введення спеціальних правових режимів і запропонувати шляхи їх вирішення.

  Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають в ході забезпечення прав і свобод людини і громадянина з боку правоохоронних органів в умовах введення спеціальних правових режимів.

  Предметом дослідження є проблемні аспекти забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності правоохоронних органів в умовах введення спеціальних правових режимів, а також їх нормативно-правове регулювання.

  Методологічна основа дослідження обумовлена ​​поставленими метою і завданнями. В ході проведення дослідження використовувалися такі методи, як аналіз юридичної літератури, вивчення і узагальнення відомостей, синтез, аналогія, діалектичний метод, логіко-юридичний, системний, конкретно-соціологічний методи, метод аналізу письмових джерел, історико-правовий метод, аналіз су-

  Дебні практики, причинно-наслідковий аналіз, метод порівняння та ін.

  Основні результати цього дослідження можуть бути зведені до наступного.

  Права і свободи людини і громадянина як об'єкт забезпечення з боку правоохоронних органів виступають як всілякі моделі поведінки, які закріплені в законі і гарантовані державою, а також підлягають охороні і захисту з боку правоохоронних органів. Саме правоохоронні органи реалізують, гарантують, захищають права і свободи людини і громадянина в рамках своєї компетенції.

  Під правоохоронними органами розуміються державні і недержавні органи, а також громадські організації, що забезпечують законність і правопорядок, захист прав, свобод та інтересів людини і громадянина, різних організацій, суспільства і держави в цілому, що попереджають і припиняють правопорушення та злочини, застосовуючи при цьому заходів державного примусу або громадського впливу на-віч, яка порушила закон і порядок, на основі законодавства РФ [8, с. 64.].

  Діяльність правоохоронних органів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах спеціальних правових режимів врегульована Конституцією РФ [1], ФКЗ «Про воєнний стан» [3], ФКЗ «Про надзвичайний стан» [2], ФЗ «Про протидію тероризму» [ 5], нормами і принципами міжнародного права, а також актами, безпосередньо регламентують діяльність конкретних правоохоронних органів, наприклад, ФЗ «Про поліцію» [6], ФЗ «Про прокуратуру» [4] і т.д.

  Слід зазначити, що єдиного законодавчого визначення спеціального правового режиму в даний час не існує. На основі проведеного аналізу різних джерел може бути

  запропонована наступна формулювання. Спеціальні режими - це особливий порядок діяльності суб'єктів адміністративно-правових відносин, який ґрунтується на нормах адміністративного права і застосовується при підвищеної суспільної небезпеки для подолання неординарних ситуацій і негативних наслідків.

  Спеціальні режими мають розгорнуту класифікацію. Вони згруповані за різними підставами: за предметом регулювання [11, с. 151], за підвідомчістю у встановленні режимів, з підстав введення, по тимчасовому критерію [9, с. 100] і т.д.

  Сутність спеціальних правових режимів полягає в забезпеченні безпеки суспільства і держави при наявності зовнішніх і внутрішніх загроз шляхом прийняття особливих заходів і ефективному протистоянні екстремальних ситуацій [7, с. 157].

  Особливості забезпечення прав і свобод людини і громадянина з боку правоохоронних органів в умовах спеціальних режимів випливають з особливостей конкретного спеціального режиму. При цьому обмеження і спеціальні заходи, які є головними особливостями, повинні бути легітимними, що не суперечать конституційним і міжнародним правовим нормам, а також створювати оптимальні умови для життєдіяльності людини, стабільності суспільства і безпеки держави.

  Під обмеженнями прав і свобод людини і громадянина в умовах введення спеціальних правових режимів слід розуміти зменшення кількості варіантів або встановлення меж юридично дозволеного поведінки, які утрудняють реалізацію прав і свобод усіх осіб, при цьому наділяючи органи державної влади та посадових осіб великими повноваженнями. В рамках таких обмежень дотримуються умови та підстави їх встановлення, обумовлені необхідністю захисту суспільних відносин і пре-

  редбачені нормативними правовими актами.

  Підстави обмеження прав і свобод це причини, зумовлені позицією політико-правової концепції свободи особистості, що визначають наявність в Конституції РФ, ФКЗ і ФЗ меж реалізації прав і свобод людиною і громадянином, що забезпечують дотримання належного балансу між інтересами людини, суспільства і держави та їх безпекою в умовах неординарних ситуацій [10, с.136].

  На основі аналізу правозастосовчої практики можна зробити висновок про необхідність підвищення якості професійної підготовки співробітників правоохоронних органів для здійснення своїх повноважень в умовах спеціальних режимів. З цією метою співробітників правоохоронних органів слід готувати за спеціальними програмами, що включає вдосконалення фізичної підготовки, рівня знань в області права, навичок психологічного контролю, що дозволить вирішити завдання щодо забезпечення безпеки населення, захисту його прав, свобод та інтересів в умовах дії спеціальних правових режимів.

  В умовах дії спеціальних правових режимів загострення схильна і така проблема ефективного здійснення діяльності правоохоронних ор-

  ганов щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, як професійна деформація, що виражається, зокрема, в нетактовну, різкому і брутальне ставлення працівників правоохоронних органів до громадян.

  Звісно ж, що дана проблема може бути вирішена за рахунок створення, вдосконалення та підвищення ефективності діяльності підрозділів по роботі з особовим складом як всередині системи правоохоронних органів в цілому, так і в рамках структури окремих правоохоронних органів.

  Таким чином, діяльність правоохоронних органів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах введення спеціальних правових режимів здійснюється в особливій, надзвичайної формі, яка застосовується, коли повсякденні форми організації роботи правоохоронних органів не в змозі забезпечити ефективне вирішення завдань по відновленню громадського порядку, забезпечення захисту і охорони прав і свобод людини і громадянина. Тому завдання, що стоять перед правоохоронними органами в умовах дії спеціальних режимів, вимагають якісного та ефективного правового регулювання. Звісно ж, що важлива роль в даному процесі повинна бути відведена відомчим нормативно-правовим актам.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Конституція Російської Федерації (прийнята на всенародному голосуванні 12 грудня 1993 г.) // Відомості Верховної РФ. 2014. 4 серпня. № 31. У розділі ст. 4398.

  2. Про надзвичайний стан: Федеральний конституційний закон від 30 травня 2001 р. № 3-ФКЗ // Російська газета. 2001. 2 червня. № 105.

  3. Про військовому становищі: Федеральний конституційний закон від 30 січня 2002 № 1 ФКЗ // Російська газета. 2002. 2 лютого. № 21.

  4. Про прокуратуру Російської Федерації: Федеральний закон від 17 січня 1992р. № 2202-1 // Російська газета. 1995. 25 листопада. № 229.

  5. Про протидію тероризму: Федеральний закон від 6 березня 2006р. № 35-ФЗ // Російська газета. 2006. 10 березня. № 48.

  6. Про поліцію: Федеральний закон від 7 лютого 2011 року № 3-ФЗ // Російська газета. 2011. 8 лютого. № 25.

  7. Алексєєв С.С. Теорія держави і права: підручник для вузів. 3-е видання. М .: Норма, 1998. 265 с.

  8. Звоненко Д.П., Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. Адміністративне право: Підручник для вузів. М .: Юстіц-Інформ, 2007. 416 с.

  9. Лукашова Е.А. Права людини: Підручник для вузів. М .: Норма; ИНФРА-М, 2011. 560 с.

  10. Овсянко Д.М. Адміністративне право: Підручник для вузів. 3-е изд., Перераб. і доп. М .: МАУП, 2000. 468с.

  11. Радько Т.Н. Теорія держави і права в схемах і визначеннях: Навчальний посібник. М .: Проспект, 2011. 568 с.

  REFERENCES

  1. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on December 12, 1993) // Collected legislation of the Russian Federation. 2014. 04 August. №31. Art. 4398.

  Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii (prinyata vsenarodnym golosovaniyem 12 dekabrya 1993 g.) // Sobraniye zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii. 2014. 04 avgusta. №31. St. 4398.

  2. On the state of emergency: Federal Constitutional Law of May 30, 2001. No. 3-FKZ // Russian newspaper. 2001. June 2. No. 105.

  O chrezvychaynom polozhenii: Federal'nyy konstitutsionnyy zakon ot 30 maya 2001g. № 3-FKZ // Rossiyskaya gazeta. 2001. 2 iyunya. № 105.

  3. On martial law: Federal Constitutional Law of January 30, 2002 No. 1 FKZ // Russian Newspaper. 2002. February 2. No. 21.

  O voyennom polozhenii: Federal'nyy konstitutsionnyy zakon ot 30 yanvarya 2002 g. № 1 FKZ // Rossiyskaya gazeta. 2002. 2 fevralya. № 21.

  4. On the prosecutor's office of the Russian Federation: Federal Law of January 17, 1992 g. No. 2202-1 // Russian newspaper. 1995. November 25. No. 229. O prokurature Rossiyskoy Federatsii: Federal'nyy zakon ot 17 yanvarya 1992g. № 2202-1 // Rossiyskaya gazeta. 1995. 25 noyabrya. № 229.

  5. On Countering Terrorism: Federal Law of March 6, 2006 No. 35-FZ // Russian newspaper. -2006. March 10. No. 48. O protivodeystvii terrorizmu: Federal'nyy zakon ot 6 marta 2006 g. № 35-FZ // Rossiyskaya gazeta. 2006. 10 marta. № 48.

  6. On the police: Federal Law of February 7, 2011 g. No. 3-FZ // Russian newspaper. 2011. February 8. No. 25. O politsii: Federal'nyy zakon ot 7 fevralya 2011 року № 3-FZ // Rossiyskaya gazeta. 2011. 8 fevralya. № 25.

  7. Alekseev S.S. Theory of state and law: a textbook for universities. 3rd edition. M .: Norma, 1998. 265 p.

  8. Zvonenko D.P., Malumov, A.Yu., Malumov, G.Yu. Administrative law: textbook for high schools. M .: Justits-Inform, 2007. 416 p.

  9. Lukashova E.A. Human rights: a textbook for high schools. M .: Norma; INFRA-M, 2011. 560 p. Lukashova Ye.A. Prava cheloveka: uchebnik dlya vuzov. M .: Norma; INFRA-M, 2011. 560 s.

  10. Ovsyanko D.M. Administrative law: textbook for universities. - 3rd ed., Revised. and add. M .: Yurist, 2000. 468 p.

  11. Radko, T.N. The theory of state and law in schemes and definitions: a training manual / T.N. Radko. M .: Prospect, 2011. 568 p.

  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

  СУХАНОВА Олександра Андріївна, викладач кафедри прокурорського нагляду і організації правоохоронної діяльності; викладач кафедри конституційного права та муніципального права Інституту права ФГБОУ ВО «Челябінський державний університет», м Челябінськ.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Хасанова Лія Радиковна, студентка Інституту права ФГБОУ ВО «Челябінський державний університет», м Челябінськ.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Дата надходження: 03.10.2019

  рецензент:

  кандидат юридичних наук

  Утарбеков Ш.Г.


  Ключові слова: Права і свободи ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА / СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВОВІ РЕЖИМИ / ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ / ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ / ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА / HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS / SPECIAL LEGAL REGIMES / LAW ENFORCEMENT AGENCIES / LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES / ENSURING THE RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити