Мета дослідження. Проаналізувати інформаційну базу даних періодичних і монографічних видань за паливною ефективністю і безпеки лікарських препаратів метронідазолу для зовнішнього застосування в процесі місцевої терапії захворювань шкіри в Російській Федерації. Матеріал і методи. В огляд включені матеріали зарубіжних і вітчизняних дослідників з розробки та клінічного застосування метронідазолу в сучасній медичній практиці. Результати. Розглянуто актуалізовані клініко-фармацевтичні характеристики препаратів метронідазолу для системного і топического використання при захворюваннях шкіри і м'яких тканин. Встановлено, що алгоритм лікарського застосування метронідазолу в дерматології відрізняється від такого в хірургії, терапії, акушерстві та гінекології, педіатрії. Відмічені особливості сучасної інтерпретації механізму дії метронідазолу в складі топічних препаратів при лікуванні акне і розацеа. У цих випадках метронідазол проявляє додатковий лікувальний ефект за рахунок механізмів опосередкованого характеру, що не маніфестують при системному застосуванні. Висновок. Незважаючи на вичерпну інформацію про системному дії метронідазолу, у вітчизняній літературі неповно відображені етіопатогенетичні та фармацевтичні особливості застосування топічних препаратів при лікуванні акне і розацеа. Незрозумілий лікувальний ефект препаратів для місцевого застосування багато в чому слід розглядати і аналізувати за рамками їх антимікробної активності. Це пов'язано з тим, що передбачувані патогенетичні механізми та причини ряду захворювань, при яких застосовується вищезазначене лікарський засіб, мало вивчені або взагалі не відомі. Зазначені особливості використання топічних препаратів метронідазолу в дерматології вимагають продовження клінічних досліджень з оцінки ефективності та безпеки застосування лікарського засобу, а також актуалізації та гармонізації його клініко-фармацевтичних характеристик в світлі сучасних досягнень медичної науки.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Кочеровец Володимир Іванович


Theory and Practice of the Use of Metronidazole Topical Preparations in Dermatology

The purpose of the study is to analyze the information database of periodicals and monographs on the efficacy and safety of metronidazole medications for external use in the process of local therapy of skin diseases in the Russian Federation. Material and methods. The review includes works of foreign and domestic researchers on the development and clinical use of metronidazole in modern medical practice. Results. Updated clinical and pharmaceutical characteristics of metronidazole preparations for systemic and topical use in diseases of the skin and soft tissues are considered. It has been established that the algorithm for the medicinal use of metronidazole in dermatology differs from that in surgery, therapy, obstetrics and gynecology, and pediatrics. Peculiarities of the modern interpretation of metronidazole mechanism of action as one of topical drugs in the treatment of acne and rosacea are noted. In these cases, metronidazole has an additional therapeutic effect due to mediated mechanisms that do not manifest with systemic use. Conclusion. Despite comprehensive information on the systemic effect of metronidazole, the etiopathogenetic and pharmaceutical features of the use of topical drugs in the treatment of acne and rosacea are not fully reflected in the domestic literature. The inexplicable therapeutic effect of topical preparations should be considered and analyzed in many respects beyond their antimicrobial activity. This is due to the fact that the alleged pathogenetic mechanisms and causes of a number of diseases in which the aforementioned drug is used are poorly studied or not known at all. The indicated features of the use of metronidazole topical preparations in dermatology require the continuation of clinical studies to evaluate the efficacy and safety of the drug, as well as the updating and harmonization of its clinical and pharmaceutical characteristics in the light of modern achievements in medical science.


Область наук:
 • фундаментальна медицина
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Антибіотики і хіміотерапія

  Наукова стаття на тему 'АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ застосування топічних ПРЕПАРАТІВ метронідазолу в ДЕРМАТОЛОГІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ застосування топічних ПРЕПАРАТІВ метронідазолу в ДЕРМАТОЛОГІЇ»

  ?DOI: 10.24411 / 0235-2990-2019-10043

  Актуальні питання теорії і практики застосування топічних препаратів метронідазолу в дерматології

  В. І. КОЧЕРОВЕЦ

  Перший Московський державний медичний університет ім. І. М. Сеченова, Москва

  Theory and Practice of the Use of Metronidazole Topical Preparations in Dermatology

  V. I. KOCHEROVETS

  I. M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow

  Мета дослідження. Проаналізувати інформаційну базу даних періодичних і монографічних видань за паливною ефективністю і безпеки лікарський препаратів метронідазолу для зовнішнього застосування в процесі місцевої терапії захворювань шкіри в Російській Федерації. Матеріал і методи. В огляд включені матеріали зарубіжний і вітчизняних дослідників з розробки та клінічного застосування метронідазолу в сучасній медичній практиці. Результати. Розглянуто актуалізовані клініко-фармацевтичні характеристики препаратів метронідазолу для системного і топического використання при захворюваннях шкіри і м'яких тканин. Встановлено, що алгоритм лікарського застосування метронідазолу в дерматології відрізняється від такого в хірургії, терапії, акушерстві та гінекології, педіатрії. Відмічені особливості сучасної інтерпретації механізму дії метронідазолу в складі топічних препаратів при лікуванні акне і розацеа. У цих випадках метронідазол проявляє додатковий лікувальний ефект за рахунок механізмів опосередкованого характеру, що не маніфестують при системному застосуванні. Висновок. Незважаючи на ісчерпитающую інформацію про системному дії метронідазолу, у вітчизняній літературі неповно відображені етіопатогенетичні та фармацевтичні особливості застосування топічних препаратів при лікуванні акне і розацеа. Незрозумілий лікувальний ефект препаратів для місцевого застосування багато в чому слід розглядати і аналізувати за рамками їх антимікробної активності. Це пов'язано з тим, що передбачувані патогенетичні механізми та причини ряду захворювань, при яких застосовується вищезазначене лікарський засіб, мало вивчені або взагалі не відомі. Зазначені особливості використання топічних препаратів метронідазолу в дерматології вимагають продовження клінічних досліджень з оцінки ефективності та безпеки застосування лікарського засобу, а також актуалізації та гармонізації його клініко-фармацевтичних характеристик в світлі сучасних досягнень медичної науки.

  Ключові слова: антибіотики, метронідазол, допоміжні речовини, топічні форми, розацеа.

  The purpose of the study is to analyze the information database of periodicals and monographs on the efficacy and safety of metronidazole medications for external use in the process of local therapy of skin diseases in the Russian Federation. Material and methods. The review includes works of foreign and domestic researchers on the development and clinical use of metronidazole in modern medical practice. Results. Updated clinical and pharmaceutical characteristics of metronidazole preparations for systemic and topical use in diseases of the skin and soft tissues are considered. It has been established that the algorithm for the medicinal use of metronidazole in dermatology differs from that in surgery, therapy, obstetrics and gynecology, and pediatrics. Peculiarities of the modern interpretation of metronidazole mechanism of action as one of topical drugs in the treatment of acne and rosacea are noted. In these cases, metronidazole has an additional therapeutic effect due to mediated mechanisms that do not manifest with systemic use. Conclusion. Despite comprehensive information on the systemic effect of metronidazole, the etiopathogenetic and pharmaceutical features of the use of topical drugs in the treatment of acne and rosacea are not fully reflected in the domestic literature. The inexplicable therapeutic effect of topical preparations should be considered and analyzed in many respects beyond their antimicrobial activity. This is due to the fact that the alleged pathogenetic mechanisms and causes of a number of diseases in which the aforementioned drug is used are poorly studied or not known at all. The indicated features of the use of metronidazole topical preparations in dermatology require the continuation of clinical studies to evaluate the efficacy and safety of the drug, as well as the updating and harmonization of its clinical and pharmaceutical characteristics in the light of modern achievements in medical science.

  Keywords: antibiotics, metronidazole, excipients, topical forms, rosacea.

  Серед найбільш відомих антимікробних лікарських засобів особливе місце займає метронідазол. Наявність унікальних фармакологи-

  © Колектив авторів, 2019

  Адреса для кореспонденції: 119991 Москва, вул. Б. Пироговська, д. 2, стор. 4. ПМГМУ ім. І. М. Сеченова

  чеських характеристик і багаторічна клінічна ефективність забезпечили йому заслужену популярність у хірургів, терапевтів, акушерів-гінекологів, дерматовенерологів, лікарів-стоматологів, інфекціоністів, провізорів та інших фахівців у сфері охорони здоров'я [1-7]. Оригінальність метронідазолу полягає в незвичайному соче-

  НА ДОПОМОГУ практикуючих лікарів

  Таблиця 1. Базові характеристики метронідазолу [11, 13- -15, 18, 20, 21]

  Антимікробний спектр:

  1. Антибактеріальний

  2. антипротозойним

  3. Протигельмітний

  1. Чутливі анаеробні бактерії:

  1. Грам (-) неспорообразующие палички і коки

  2. Клостридії

  3. Грам (+) коки (частина)

  2. Стійкі анаеробні бактерії:

  1. Грам (+) неспорообразующие палички і коки (частина)

  2. МоЬІипсш Брр.

  3. Більшість аеробів нечутливі

  Мета: ДНК

  Механізм: до кінця незрозумілий

  Енігма: Gargnerella vaginalis і Helicobacter pylori (мікроаерофіли)

  Клінічне застосування: лікування (профілактика) - 25 (1) показання

  Лікарські форми: таблетки, капсули, розчини, свічки, крем, гель, лосьйон

  тании антибактеріальної, антипротозойної і проти паразитарну активності, яка сприяє успішному застосуванню лікарського засобу в медичній практиці [8-10].

  Спочатку свого клінічного шляху метроніда-зол розглядався в якості тріхомонадоцідно-го препарату. Згодом він придбав статус універсального протівоанаеробного лікарського засобу [11]. Клінічна ефективність метронідазолу при лікуванні життєво загрозливих анаеробних інфекцій була незаперечно доведена в торако-абдомінальної хірургії, акушерстві та гінекології, травматології, щелепно-лицевої хірургії та хірургії м'яких тканин [1, 2, 4, 12]. Згодом була підтверджена ефективність метронідазолу і при інших захворюваннях. Його терапевтичний потенціал виявився затребуваний при комплексному лікуванні хелікобактеріоз-ної інфекції, бактеріальному вагінозі, виразковий гінгівіт, туберкульозі і т. Д. [13-19]. За даними сучасної наукової літератури, лікувально-профілактичні можливості метронідазолу далеко не вичерпані (табл. 1).

  Сучасна номенклатура препаратів ме-тронідазола представлена ​​формами випуску для прийому всередину, для внутрішньовенного, внутрівлага-ліщного і місцевого застосування [22-24]. Препарати метронідазолу місцевого (топічного) дії випускаються у формі гелю і крему. Крім того, в гінекологічній практиці додатково використовують вагінальні таблетки і супозиторії [26]. У дерматології топические препарати метронідазолу для зовнішнього застосування відомі на прикладі місцевого лікування акне, розацеа і інших захворювань шкіри [10, 13, 25-27].

  Ефективне застосування метронідазолу у вітчизняній медичній практиці з метою терапії розацеа і периорального дерматиту відомо широкому колу вітчизняних лікарів близько 40 років [24]. На початку 1980 р академік РАМН М. Д. Машковський, цитуючи у своїй книзі «Лікарські засоби» перші вітчизняних-

  ні публікації з лікування розацеа і інших захворювань шкіри [28-31], фактично анонсував нове показання для медичного застосування метронідазолу [24]. Протягом тривалого часу процес лікування метронідазолом в нашій країні обмежувався призначенням таблетованими-рова форм для перорального прийому [32]. Терапевтичний ефект, за матеріалами нор «документів, інструкцій для медичного застосування та ряду клінічних спостережень, оцінювався переважно за рахунок системної дії метронідазолу, тобто антимікробної активності [13, 14, 33]. З появою спеціальні «лікарських форм метронідазолу для зовнішнього застосування в РФ виникли умови для розробки і впровадження нових методів, схем і стандартів місцевої терапії розацеа, акне і інших захворювань шкіри [27, 34, 35].

  Перші топические препарати метронідазо-ла в формі мазі і желе отримали державну реєстрацію в РФ в період 1991-1995 рр. [36-38]. Хронологічно це збіглося з початком активного маркетингового просування оригінального препарату в США, який в листопаді 1988 був схвалений FDA [39]. До цього часу вже були переконливі дані по обгрунтованості і доцільності застосування препарату метронідазолу в формі 0,75% гелю для місцевого лікування розацеа [40-42].

  Практика застосування топічних препаратів метронідазолу в дерматології

  В даний час в Російській Федерації мають державну реєстрацію препарати метронідазолу для зовнішнього застосування від декількох виробників / заявників [23]. Лікарські препарати в формі крему випускаються відомими європейськими виробниками (Франція, Хорватія) з вмістом метронідазолу 0,75-1% (підстава). Препарати в формі гелю представлені на ринку вітчизняними про-

  Таблиця 2. Склад топічних препаратів метронідазолу для зовнішнього застосування, фактично присутніх на ринку РФ [23]

  Склад препаратів метронідазолу

  Форма випуску Крем для зовнішнього застосування Гель для зовнішнього застосування

  0,75% 1% 1% 1%

  Країна виробник Франція Хорватія Індія Росія

  N п / п; допоміжні речовини

  1 Пропіленгліколь 20 мг 50 мг 50 мг

  2 едетат динатрію 0,5 мг 0,5 мг

  3 метілпарагидроксибензоат 0,7 мг 0,32 мг 0,32 мг

  4 пропілпарагидроксибензоат 0,3 мг 0,40 мг 0,40 мг

  5 Карбомер 980 (карбопол 940) / карбомер 10 мг 10 мг

  6 Парафін рідкий 90 мг

  7 Віск імульсіонной / емульгуючий 125 мг 100 мг

  8 Бензиловий спирт 22 мг

  9 Ізопропіл пальмитат 20 мг

  10 Гліцерол 99,5% 40 мг 12,9 мг

  11 Сорбітол 70% некристалічний 50 мг

  12 Молочна кислота до рН = 4,8-5,2

  13 Натрію гідроксид 10% до рН = 4,8-5,2 1,27 мг 1,27 мг

  14 Вода очищена до 1 г 766,1 до 1 г до 1 г

  Всього допоміжних речовин 8 7 7 7

  Температура зберігання <25 ° С <25 ° С <30 ° С <25 ° С

  Термін придатності препарату 3 роки 2 роки 3 роки 3 роки

  Умови відпустки ОТС ОТС ОТС ОТС

  Примітка. ОТС - безрецептурний відпуск лікарських препаратів.

  виробниками, а також препаратом виробництва Індії. Найбільш затребуваними на ринку залишаються 1% препарати метронідазолу, що еквівалентно змісту метронідазолу 10 мг / г.

  Кремова форма метронідазолу (1%) в складі препарату Розамет (Ядран, Хорватія) найбільш тривалий час присутній на Російському ринку. Численні післяреєстраційного клінічні спостереження підтвердили високу ефективність і безпеку застосування препарату Розамет при лікуванні розацеа і ряду інших захворювань шкіри [33, 43].

  Взаємозамінність топічних препаратів метронідазолу для зовнішнього застосування

  Розглядаючи перспективи процедури взаємозамінності топічних препаратів ме-тронідазола в формі крему або гелю, необхідно не тільки враховувати ступінь ідентичності активної речовини, а й проаналізувати склад препарату в цілому. Склад лікарського препарату, за винятком активної речовини, може мати необмежену кількість компонентів і варіантів, які визначаються виробниками або розробниками лікарського препарату.

  Базовий перелік допоміжних речовин, включених до складу топічних препаратів ме-тронідазола для зовнішнього застосування, зареєстрованих в Російській Федерації, представлений 22 найменуваннями з урахуванням препаратів вироблених в Польщі, які в даний час не доступні. Склад топічних препаратів метронідазолу для зовнішнього застосування,

  фактично присутніх на ринку РФ [23], представлений в табл. 2.

  При цьому можна спостерігати як збіги, так і відмінності за якісними і кількісними характеристиками. Число компонентів в складі допоміжних речовин топічних препаратів метронідазолу в формі крему або гелю становить 7-8 інгредієнтів. Найбільш універсальними компонентами виявилися едетат дина-трия, пропіленгліколь, метілпарагідроксі-бензоат, пропілпарагідроксибензоат, карбо-мер. Перелік і діапазон кількісного вмісту допоміжних речовин у ряду відтворених лікарських препаратів багато в чому аналогічний, що важливо для процедури взаємозамінності [44-46].

  Природа і фізико-хімічні властивості допоміжних речовин можуть впливати на фармакологічні і, в тому числі, фармакокінеті-етичні властивості лікарського засобу. Нерідко допоміжні речовини здатні підсилювати або знижувати фармакологічна дія лікарського засобу під впливом різних причин.

  Правильний вибір допоміжних речовин дозволяє знизити концентрацію активного інгредієнта препарату при збереженні терапевтичного ефекту і зниження ризику побічних ефектів.

  Вичерпні дослідження впливу допоміжних речовин на абсорция топічних препаратів метронідазолу для зовнішнього застосування відсутні. Але при цьому відомо, що у таблетованих препаратів метроном-дазол для перорального прийому, в разі при-

  відсутністю ряду допоміжних речовин існує високий ризик біонееквівалентності. Наприклад, сорбітол, натрію лаурилсульфат і пропіленгліколь потенційно можуть зробити істотний вплив на біодоступність ме-тронідазола в організмі людини. Дані обставини зажадають кількісної та якісної ідентичності у випробуваного препарату по відношенню до його компаратору (референс-препарату) з урахуванням цих допоміжних речовин. Це в свою чергу, знизить ризик біонееквівалентності у відтворених препаратів метронідазолу [47].

  Як випливає з табл. 2, наявність пропіленглі-коля в складі більшості відтворених препаратів топічного метронідазолу може викликати певну настороженість у зв'язку з вищевказаними даними по біодоступності активної речовини. Крім того, у пацієнтів з розацеа, в силу порушеною бар'єрної функції шкіри, має місце підвищена сприйнятливість до дратівливим речовин, включаючи лаурилсульфат натрію [48]. Присутність сорбитола відзначено тільки у одного препарату для зовнішнього застосування у формі крему.

  Гармонізація інструкцій для медичного застосування топічних препаратів метронідазолу в дерматології

  Гармонізація документів, що регламентує застосування медичних лікарських препаратів придбала транснаціональний характер. Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) веде постійну роботу по гармонізації змісту національних інструкцій країн Європейського союзу (ЄС), які регламентують застосування медичних препаратів різних фармакотерапевтичних груп, в тому числі і антибіотиків [49]. В процесі роботи експерти встановлюють факти суттєвих відмінностей у викладі базових розділів зазначених документів, а також розглядають всі відповідні терапевтичні і ре-гуляторние керівництва ЄС. Подібна робота в США координується FDA.

  Необхідність гармонізації змісту інструкцій для медичного застосування препаратів метронідазолу для зовнішнього застосування в Російській Федерації очевидна. Документи виробників, що випускають рівнозначні лікарські форми метронідазолу, мають суттєві відмінності. Стосовно до лікарських препаратів метронідазолу для зовнішнього застосування, не у всіх випадках фігурують ідентичні показання [23].

  Аналіз даних дозволив встановити такі особливості:

  1) лікування розацеа є найбільш універсальним показанням для абсолютної більшості препаратів метронідазолу для зовнішнього застосування незалежно від лікарської форми і дозування;

  2) інші медичні показання щодо застосування топічних препаратів метронідазолу в дерматології в залежності від виробника (заявника) передбачали від одного до тринадцяти показань;

  3) для більшості препаратів метронідазолу для зовнішнього застосування встановлена ​​середня тривалість використання 3-4 міс. і можливість продовження лікування пацієнта протягом додаткових 3-4 міс.

  Гармонізація матеріалів по інших розділах інструкції для медичного застосування препаратів метронідазолу для зовнішнього застосування, безсумнівно, також вимагає своєї актуалізації. Особливо з питань фармакодинаміки і фармакокінетики, де сучасні дані по вивченню дерматокінетікі топического метро -нідазола відкривають нові горизонти розуміння інтегрального терапевтичної дії метронідазолу за рахунок неантібіотіческого, тобто протизапального, і інших передбачуваних ефектів. На жаль, це вирішити непросто, так як механізми, за допомогою яких метронідазол усуває запалення уражених ділянок шкіри у пацієнтів з розацеа, як і раніше невідомі [50]. Більш того, етіологія розацеа також залишається невідомою, а точний патогенез захворювання неясним [51]. Роль мікробного фактора в розвитку розацеа продовжує обговорюватися [52]. Demodex folliculorum, Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes, Helicobacter pylori та інші цільові мікроорганізми можуть посилювати протягом розацеа, стимулюючи вроджену імунну систему [53-60].

  Незрозумілий лікувальний ефект препаратів метронідазолу для місцевого застосування багато в чому слід розглядати і аналізувати за рамками їх антимікробної активності. Це пов'язано з тим, що передбачувані патогенетичні механізми та причини ряду захворювань, при яких застосовуються вищезазначене лікарський засіб, мало вивчені або взагалі невідомі. Зазначені особливості використання топічних препаратів метронідазолу в дерматології вимагають продовження клінічних досліджень з оцінки ефективності та безпеки застосування лікарського засобу, а також актуалізації та гармонізації його клини-ко-фармацевтичних характеристик в світлі сучасних досягнень медичної науки.

  В даний час, Міністерством охорони здоров'я Росії ведеться активна робота по приведенню інструкцій до єдиного формату.

  висновок

  Метронідазол, незважаючи на тривалість присутності на ринку, як і раніше, залишається затребуваним лікарським засобом, який несе широкі можливості застосування як при системному, так і при місцевому використанні. Топічні препарати метронідазолу в

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Anaerobic Infections in humans. Ed. S. M. Finegold, G.W.Lance. Academic Press, Inc. 1989; 851.

  2. Колесов А.П., Столбовий A.B., Кочеровец В.І.Анаеробние інфекції в хірургії. Л .: Медицина, 1989. - 160 с. / Kolesov A.P., Stolbovoj A.V., Kocherovets V.I. Anaerobnye infektsii v khirurgii. L .: Meditsina, 1989; 160. [in Russian]

  3. Harrison's principles of internal medicine, vol. 1-2. ed. J.D.Wilson, et al. 12-th ed., McGraw-Hill Inc, 1991; 2208.

  4. Цвелев Ю.В., Кочеровец В.І., Кіра Е.Ф., Баскаков В.П. Анаеробна інфекція в акушерсько-гінекологічній практиці. СПб .: Пітер Пресс, 1995. - 320 с. / Tsvelev Jyu.V, Kocherovets V.I., Kira E.F., Baskakov V.P. Anaerobnaya infektsiya v akushersko-ginekologicheskoj praktike. SPb .: Piter Press, 1995; 320. [in Russian]

  5. Pediatric Anaerobic Infections: diagnosis and management. Ed. I. Brook, 3-d ed. Marcel Dekker, Inc., 2002; 611.

  6 Textbook of family practice. Ed. R. E. Rakel, 6th ed., Saunders. 2002; 1725.

  7. Oral microbiology and immunology. Ed. R. J. Lamont, et al. ASM

  Press, 2006; 458.

  8. Cecil textbook of medicine. Ed. L. Goldman, J. C. Bennett. 21st ed. W.B.Saunders Company, 2000; 2308.

  9. Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases. vol. 1-2. Ed. G. L. Mendell, J. E. Bennett, R. Dolin. 6th ed., Elsevier Inc, 2005; 3661.

  10. Pharmacotherapy principles & practice. Ed. M. A.Chisholm-Burns, et al. 12-th ed., McGraw-Hill Companies, Inc, 2007; тисяча шістсот сімдесят одна.

  11. Antimicrobial Chemotherapy. Ed. D.Greenwood, R. G. Finch, P. Davey, & M. Wilcox. 5 th ed., Oxford University Press, 2007; 485.

  12 Anaerobic Infections: diagnosis and management. Ed. I.Brook. Informa healthcare USA, 2008; 417.

  13. USP DI, Drug information for the Health Care Professional, The United States Pharmacopeial Convention, Inc. Rockville 15th ed. 1995; 3279.

  14. USP DI, Drug information for the Health Care Professional. Thomson Micromedex, 27th ed. 2007; 3218.

  15. Кочеровец В.І. Ще раз про відоме. Акушерство і гінекологія. - 2009. - № 3. - С. 66-68. / Kocherovets V.I. Eshche raz ob izvest-nom. Akusherstvo i ginekologiya 2009 року; 3: 66-68.

  16. Red Book: 2006 Report of the Committee on Infectious Diseases. 27th ed., Elk Grove Vilage, IL. American Academy of Pediatrics, 2006; 992.

  17. Management of antimicrobials in infectious diseases: impact of antibionic resistance. Ed. A.G. Mainous III, C.Pomeroy. 2nd ed., Humana Press, 2010 року; 412.

  18. Vulvovaginal infection. Ed. W. J. Ledger & S. S. Witkin, Serand edition. Boca Raton: CRC Press, 2016 року; 164.

  19. Antibiotics: challenges, mechanisms, opportunities. Ed. K.Walsh, T.Wencewicz. Washington, DC: ASM Press, 2016 року; 477.

  20. Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Ed. G.W.Procop, et all., Seventh edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health 2017; 1606, IP-181.

  21. Kyra Yu, Lin C. Metronidazole in Kucers 'the use of antibiotics: a clinical review of antibacterial, antifungal, antiparasitic and antiviral drugs [edited by]. M.Lindsay Grayson et al, Seventh edition. Boca Raton: CRC Press 2017; 1807-1849.

  22. Drug Facts and Comparisons, Ed. W. Kluwer 2017; 4418. A-11, I-51.z

  23. Державний Реєстр лікарських засобів 2018. http // grls.rosminzdrav.org.ua / Gosudarstvennyj Reestr lekarstvennykh sredstv 2018. http // grls.rosminzdrav.org.ua [in Russian]

  24. Машковский М.Д. Лікарські засоби ч. II, 9-е изд. М .: Медицина, 1984. - 576 с. / Mashkovskij M.D. Lekarstvennye sredstva ch. II, 9-e izd. M .: Meditsina, 1984; 576. [in Russian]

  25. Orange Book: Approved Drugs Products with Therapeutic Equivalence Evaluations. 34th Edition, U.S. Department of Health and Human Services, 014., 3-211, 3-212, 3-213.

  РФ найбільш широко представлені 1% формами випуску, при цьому дані численних постреєстраційних клінічних досліджень підтверджують високу ефективність і безпеку 1% крему метронідазолу (препарат Ро-замет, Хорватія) в терапії розацеа і ряду інших дерматозів.

  26. Antibiotic and Chemotherapy. Ed. R. G. Finch, D. Greenwood, S. R. Norrby & R. J. Whitley. 9 th ed., Elsevier Ltd, 2010 року; 900.

  27. Державний Реєстр лікарських засобів. Том II. Типові клініко-фармакологічні статті. Офіційне видання (станом на 1 квітня 2008 р.) М .: 2008. - 1208 с. / Gosudarstvennyj Reestr lekarstvennykh sredstv. Tom II. Tipovye kliniko-farmakologicheskie stat'i. Ofitsial'noe izdanie (po sostoyanijyu na 1 aprelya 2008 g.). M .: 2008; 1208. [in Russian]

  28. Довжанський С.І., Тришкіна І.!., Яксанова Е.М. До патогенезу та терапії розацеа і периорального дерматиту. Вісник дерматології. - 1980. - № 4. - С. 38-40. / Dovzhanskij S.I, Grishkina I.G., Yaksanova E.M. K patogenezu i terapii rozatsea i perioral'nogo dermati-ta. Vestnik dermatologii 1980; 4: 38-40. [In Russian]

  29. Жиліна В.Т., Скоробогатова У В., Базикова А.П. Лікування хворих розацеа трихополом. Вісник дерматолологіі. - 1981. - № 11. - С. 66-67. / Zhilina V.G., Skorobogatova V.V., BazykovaA.P. Lechenie bol'nykh rozatsea trikhopolom. Vestnik dermatolologii 1981; 11: 66- 67. [in Russian]

  30. Бабаянц P.C., Іллінська А.В., Тромова С.А. та ін. Метронідазол в терапії розацеа і периорального дерматиту. Вісник дерматоло-логії. - 1983. - № 1. - С. 13-18. / Babayants R.S., Il'inskaya A.V., Gromova S.A. i dr. Metronidazol v terapii rozatsea i perioral'nogo der-matita. Vestnik dermatolologii 1983; 1: 13-18. [In Russian]

  31. Шахнес І.Є., Крепкер Я.Б. Досвід лікування розацеа і периорального дерматиту трихополом. Вісник дерматолологіі. - 1985. - № 3. - С. 55-58. / Shakhnes I.E., Krepker Ya.B. Opyt lecheniya rozatsea i perioral'nogo dermatita trikhopolom. Vestnik dermatolologii 1985; 3: 55-58. [In Russian]

  32. Машковский М.Д. Лікарські засоби ч. II, 12-е изд. М .: Медицина, 1993. - 688. / Mashkovskij M.D. Lekarstvennye sredstva ch. II, 12-e izd. M .: Meditsina, 1993. - 688.

  33. Лалаева A.M., Данилов С.І., Пирятинська В.А., Трібанова Т.В. Ро-замет крем високоефективний засіб лікування розацеа. Вісник дерматології і венерології. - 2005. - № 5. - С. 40-42. / Lalaeva A.M., Danilov S.I., Piryatinskaya V.A., Gribanova T.V. Rozamet krem ​​vysokoeffektivnoe sredstvo lecheniya rozatsea. Vestnik dermatologii i venerologii. - 2005. - № 5. - S. 40-42.

  34. Стандарт медичної допомоги хворим акне затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку 11.12.2007 р № 750. / Standart meditsinskoj pomoshchi bol'nym ​​akne utv. Prikazom Ministerstva zdravookhraneniya i sotsial'nogo razvitiya 11.12.2007 g. № 750.

  35. Стандарт медичної допомоги хворим розацеа затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку 11.12.2007 р № 757. / Standart meditsinskoj pomoshchi bol'nym ​​rozatsea utv. Prikazom Ministerstva zdravookhraneniya i sotsial'nogo razvitiya 11.12.2007 g. № 757.

  36. Державний Реєстр лікарських засобів і виробів медичного призначення. Офіційне видання на 1 липня 1994 р М.: 1994. - 512 с. / Gosudarstvennyj Reestr lekarstvennykh sredstv i izdelij meditsinskogo naznacheniya. Ofitsial'noe izdanie na 1 ijyulya 1994 g. M.:1994. - 512 s.

  37. Державний Реєстр лікарських засобів. Офіційне видання (станом на 1 серпня 1996 г.). М.: 1996. - 608 с. / Gosudarstvennyj Reestr lekarstvennykh sredstv. Ofitsial'noe izdanie (po sostoyanijyu na 1 avgusta 1996 g.). M.:1996. - 608 s.

  38. Державний Реєстр лікарських засобів. Офіційне видання (станом на 1 січня 2000 р.) М .: 2000. - 1202 с. / Gosudarstvennyj Reestr lekarstvennykh sredstv. Ofitsial'noe izdanie (po sostoyanijyu na 1 yanvarya 2000 g.). M .: 2000. - 1202 s.

  39. USP DI, Approved Drug Products and Legal Requirements. The United States Pharmacopeial Convention, Inc. Rockville 14th ed. 1994; 589. & suppl.

  40. Aronson I.K., Rumsfield J.A., West D.P., Alexander J., Fischer J.H., Paloucek F.P. Evaluation of topical metronidazole gel in acne rosacea. Drug Intell Clin Pharm 1987; 21: 346-351.

  41. Bleicher P.A, Charles J.H., Sober A.J. Topical metronidazole therapy for rosacea.Arch Dermatol 1987; 123: 609-614.

  42. Nielsen P.G. Metronidazole treatment in rosacea. Int J Dermatol 1988; 27: 1-5.

  43. Бутов Ю.С., Волкова О.М. Досвід застосування крему Розамет при лікуванні деяких дерматозів. Вісник дерматології і венерології. - 2005. - № 6. - С. 52-54. / Butov Jyu.S, VolkovaE.N. Opyt primeneniya krema Rozamet pri lechenii nekotorykh dermatozov. Vestnik dermatologii i venerologii. - 2005. - № 6. - S. 52-54.

  44. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/Cder/ob/search_product. cfm = 9.10.18

  45. Державний реєстр лікарських засобів. Т. I. Офіційне видання станом на 1 квітня 2008 року) М .: 2008. - 1398 с. / Gosudarstvennyj reestr lekarstvennykh sredstv. T. I. Ofitsial'noe izdanie po sostoyanijyu na 1 aprelya 2008 g.) M .: 2008. - 1398 s.

  46. ​​Федеральний закон РФ від 12 квітня 2010 року № 61-ФЗ (в ред. Від 03.07.2016) «Про обіг лікарських засобів». / Federal'nyj zakon RF ot 12 aprelya 2010 g. № 61-FZ (v red. Ot 03.07.2016) «Ob obrashchenii lekarstvennykh sredstv».

  47. Rediguieri C.F. etal. Biowaiver Monographs for immediate release solid oral dosage forms: metronidazole. J Pharm Sci 2011 року; 100: 5: 1618-1627.

  48. Zip C. The Role of skin care in optimizing treatment of acne and rosacea. STL 2017; 22: 3. http://www.skintherapyletter.com/rosacea/ role-of-skin-care-in-optimizing-treatment-of-acne-and-rosacea / = 8.10.18

  49. Assessment report for Tavanic and associated names. EMA / 543953/2012 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/docu-ment_library/Referrals_document/Tavanic/WC500132108.pdf

  50. https://drugs-list.com/ru/drug-item-noritate.html=11.10.18.

  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА:

  51. Chao Yu. Exploratory research for pathogenesis of papulopustular rosacea and skin barrier research in Besancon and Shanghai. Dermatology. Universite Bourgogne Franche-Comte, 2017. English

  52. Holmes A. D. Potential role of microorganisms in the pathogenesis of rosacea. J Am Acad Dermatol 2013; 69: 1025-1032.

  53. Murillo N, Aubert J., Raoult D. Microbiota of Demodex mites from rosacea patients and controls. Microb Pathog 2014; 71-72: 37-40.

  54. Jarmuda S, Mcmahon F., Zaba R. et al. Correlation between serum reactivity to Demodex-associated Bacillus oleronius proteins, and altered sebum levels and Demodex populations in erythematotelang-iectatic rosacea patients. J Med Microbiol 2014; 63: 258-262.

  55. Zandi S, Shamsadini S, Zahedi M. J. et al. Helicobacter pylori and rosacea. East Mediterr Heal J 2003; 9: 167-171.

  56. Whitfeld M, Gunasingam N, Leow L. J. et al. Staphylococcus epider-midis: A possible role in the pustules of rosacea. J Am Acad Dermatol 2011 року; 64: 49-52.

  57. Fitz-Gibbon S., Tomida S, Chiu B.-H. et al. Propionibacterium acnes Strain Populations in the Human Skin Microbiome Associated with Acne [Internet]. J Invest Dermatol 2013; 133: 2152-2160.

  58. Gallo R. L, Nakatsuji T. Microbial Symbiosis with the Innate Immune. Defense System of the Skin. J Invest Dermatol 2012; 131: 1974-1980.

  59. Fuller D, Rosacea M.S. [Internet]. J Midwifery Womens Health 2012; 57: 403-409.

  60. Bhate K. W. H. What's new in acne? An analysis of systematic reviews published in 2011-2012. Clin Exp Dermatol 2014; 39: 273-277.

  Кочеровец Володимир Іванович - д. М. Н., Професор, професор кафедри фармацевтичної технології і фармакології Інституту професійної освіти ФГАОУ ВО «Перший Московський державний медичний університет ім. І. М. Сеченова »(сеченовский Університет) Міністерства охорони здоров'я Росії


  Ключові слова: АНТИБІОТИКИ / МЕТРОНІДАЗОЛ / ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ / топічні ФОРМИ / розацеа / ANTIBIOTICS / METRONIDAZOLE / EXCIPIENTS / TOPICAL FORMS / ROSACEA

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити