Представлена ​​стаття має оглядовий характер. У ній автор звертається до сучасних тенденцій розвитку гуманітарних наук. Обґрунтуванню піддається ідея про те, що сучасні реалії істотно впливають на особливості розвитку гуманітарної галузі знання, роблячи її більш гнучкою і відкритою. Також автором висвітлюється роль і характерні особливості такої перспективної і динамічно розвивається області гуманітарних наук, як лінгвістика. Рішення сучасних наукових питань мовознавчого властивості має високий ступінь актуальності. На сьогоднішній день коло лінгвістичних проблем стає значно ширше, вони мають міждисциплінарну спрямованість. У сучасному науковому світі активно вивчаються питання комунікативної теорії мови, теорії мовних актів, комунікативної граматики, методики викладання іноземних мов, проводиться аналіз сучасних дискурсивних практик, а також характеризуються особливості сучасної мовної особистості.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Герасимова К. Ю.


ESSENTIAL ISSUES OF MODERN LINGUISTICS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

This article is of an overview nature. The author addresses some modern trends in the development of the Humanities. The idea that modern realities significantly affect the development of the humanitarian branch of knowledge, making it more flexible and open, is being substantiated. The author also highlights the role and characteristic features of such promising and dynamically developing field of Humanities as Linguistics. The solution of modern scientific questions connected with Linguistics has a high degree of relevance. The range of linguistic problems is becoming much broader nowadays. They are of interdisciplinary nature. Scientific issues that are related to the communicative theory of language, the theory of speech acts, communicative grammar, language teaching methodology, the analysis of modern discursive practices, peculiar features of modern linguistic personality are being actively studied in the modern scientific world.


Область наук:
 • Мовознавство та літературознавство
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал
  Colloquium-journal
  Наукова стаття на тему 'АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ'

  Текст наукової роботи на тему «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ»

  ?PHILOLOGICAL SCIENCES / <<Ш1Ш (ШШМ ~ ЛШ®Ма1># 7Ш9)), 2 © 2 ©

  УДК 81

  Герасимова К.Ю. к.п.н., доцент кафедри іноземних мов ФГБОУ ВО «Оренбурзький державний педагогічний університет», м Оренбург

  РР1: 10.24411 / 2520-6990-2020-11505 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ТЕОРЕТИЧНІ І

  ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

  Gerasimova K. Yu.

  Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Foreign Languages ​​Department Orenburg State Pedagogical University

  ESSENTIAL ISSUES OF MODERN LINGUISTICS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

  анотація

  Представлена ​​стаття має оглядовий характер. У ній автор звертається до сучасних тенденцій розвитку гуманітарних наук. Обґрунтуванню піддається ідея про те, що сучасні реалії істотно впливають на особливості розвитку гуманітарної галузі знання, роблячи її більш гнучкою і відкритою. Також автором висвітлюється роль і характерні особливості такої перспективної і динамічно розвивається галузі гуманітарних наук, як лінгвістика. Рішення сучасних наукових питань мовознавчого властивості має високий ступінь актуальності. На сьогоднішній день коло лінгвістичних проблем стає значно ширше, вони мають міждисциплінарну спрямованість. У сучасному науковому світі активно вивчаються питання комунікативної теорії мови, теорії мовних актів, комунікативної граматики, методики викладання іноземних мов, проводиться аналіз сучасних дискурсивних практик, а також характеризуються особливості сучасної мовної особистості.

  Abstract

  This article is of an overview nature. The author addresses some modern trends in the development of the Humanities. The idea that modern realities significantly affect the development of the humanitarian branch of knowledge, making it more flexible and open, is being substantiated. The author also highlights the role and characteristic features of such promising and dynamically developing field of Humanities as Linguistics. The solution of modern scientific questions connected with Linguistics has a high degree of relevance. The range of linguistic problems is becoming much broader nowadays. They are of interdisciplinary nature. Scientific issues that are related to the communicative theory of language, the theory of speech acts, communicative grammar, language teaching methodology, the analysis of modern discursive practices, peculiar features of modern linguistic personality are being actively studied in the modern scientific world.

  Ключові слова: гуманітарні науки, полідисциплінарного, лінгвістика, сучасна мовна особистість, методика викладання іноземних мов, віртуальні засоби навчання іноземних мов.

  Keywords: Humanities, multidisciplinarity, Linguistics, modern language personality, methods of teaching foreign languages, virtual means of teaching foreign languages.

  Процеси, що відбуваються в сучасному світі, впливають на всі сфери життєдіяльності людини. Зокрема, наукова сфера діяльності піддається безперервним змінам, намагаючись відповідати найбільш важливим потребам людства на початку третього тисячоліття. Найбільш помітні і практично орієнтовані результати традиційно характерні для природничо області. Однак гуманітарні науки виконують не менш важливу роль у вирішенні ключових питань сучасного світу. До того ж, слідуючи вимогам сучасної соціальної ситуації, гуманітарні науки набувають більш гнучкий, інтегративний і полідисциплінарний характер, створюючи синтез не тільки з родинними гуманітарними науки, але також і з природничими науками [7, с. 172].

  Так, однією з динамічно розвиваються гуманітарних областей, є лінгвістика. Проблеми лінгвістичного спрямування викликають жвавий інтерес у представників освіти і науки, є основою для створення наукових і творчих лабораторій, проведення вебінарів, семінарів і науково-практичних конференцій, наймасштабніші з яких регулярно проводяться в центральних навчальних закладах міста Санкт-Петербурга, Москви, Омська, нижнього Новгорода. Основні результати наукових дискусій публікуються в мережі Інтернет, піддаються активного обговорення. Дослідники, що займаються питаннями мовознавства, відзначають, що сучасні тенденції вплинули на те, що в лінгвістичній сфері стали досліджувати те, що раніше не входило в коло її наукових інтересів. Відтепер частиною лінгвістичних проблем стає докладний і різнобічне дослідження теорії знакових систем,

  <<шушетім ~ ^ © і © мак>># 7 (1! 9)), 2 © 2 © / PHILOLOGICAL SCIENCES

  семантичних основ мови, взаємозв'язку мови і людської культури, ментальності [7, с. 172173]. У зв'язку з цим, активний розвиток отримують такі відрости як когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, лингвокультурология, комунікативна лінгвістика, лінгвостилістика, транслінгвістіка, корпусні лінгвістика [5, с. 186].

  Вищезазначені галузі лінгвістичного знання спрямовані на вирішення актуального протиріччя між потребою у вивченні особливостей поведінки знаків в реальних процесах комунікації і недостатньоюрозробленість даної проблеми. У зв'язку з цим особливого значення набуває розгляд різних аспектів теорії мовних актів, вивчення питань комунікативної граматики, а також комунікативної теорії мови [6].

  Також в сферу інтересів сучасної лінгвістики входять проблеми, що мають відношення до методики викладання іноземних мов, а саме використання ефективних методик, які дозволять підвищити пізнавальний інтерес, рівень комунікативної та пізнавальної компетенції студентів, що навчаються як на лінгвістичних, так і на нелингвистических напрямках підготовки. Зокрема, докладного розгляду піддається аналіз ефективності використання технології розвитку критичного мислення і проблемно-ситуативної технології в навчанні іншомовного читання, монологічного і діалогічного спілкування [1, с. 3-4]. Крім цього, в науково-методичній літературі висвітлюються проблеми продуктивного використання популярних видів Інтернет-комунікації (зокрема, мемів і подкастів) в процесі навчання лек-Сіко-граматичної і слухо-произносительной стороні іноземної мови. Застосування сучасних технологій в рамках лінгвістичної освіти дозволяє запропонувати учням різноманітні види роботи (наприклад, впізнавання граматичних моделей в тексті подкасту, структурна угрупування слів, складання питань для одного з персонажів і т.д.), створити належний рівень автентичності, удосконалювати вміння учнів мислити чітко і логічно, аргументовано висловлювати свою позицію, позитивно впливаючи на хід комунікації, а також ефективно працювати як в індивідуальному, так і в груповому режимі [4, с. 150-151; 8, с. 80-81]. При цьому, подібні технології можуть бути використані в процесі оволодіння різними лексико-граматичних-ським матеріалом з метою поліпшення розуміння різних мовних зворотів, сленгових виразів, стійких словосполучень [3, с. 138, 141].

  Особливу роль в прогресуванні сучасної лінгвістичної галузі грають віртуальні засоби навчання, які є «джерелом автентичних текстових, аудіальних і відео матеріалів, несучих міжкультурну, лінгвострано-ведческую і професійну інформацію» [2, с. 151]. Зокрема, сучасними дослідниками аналізуються дидактичні можливості таких навчальних Інтернет-матеріалів, як "Hotlist",

  "Multimedia scrapbook", "Treasure hunt", "Subject sampler", "Webquest" [2, с. 152].

  Таким чином, з огляду на те, що мова є багатостороннім, інтегративним феноменом, ключовими характеристиками сучасного лінгвістичного знання є междісціплінар-ність, комунікативність, антропоцентричность. Сучасну лінгвістичну науку також відрізняють відкритість всьому новому і гнучкість. До кола її інтересів входить ряд питань, пов'язаних не тільки безпосередньо зі структурою мови і його особливостями. Сучасна лінгвістика також не може прогресувати без дослідження сучасних тенденцій в методиці викладання іноземних мов.

  В цілому, лінгвістика початку XXI століття є такою областю знання, в рамках якої усвідомлення і подальшому обговоренню піддаються не тільки класичні питання мовознавства, а й робиться спроба визначити особливості сучасної мовної особистості, проводиться аналіз сучасних дискурсивних практик.

  література

  1. Андрієнко Т.Н. Способи активізації ре-чемислітельной активності студентів на заняттях з практики усного та писемного мовлення іноземної мови // Актуальні питання сучасної лінгвістики, філології та лінгводидактики: збірник наукових праць. - Липецьк: ЛДПУ імені П.П. Семенова-Тян-Шанського. - 2018. - С. 3-5.

  2. Головань І.В. Основні напрямки діяльності вчителя іноземної мови з обдарованими дітьми та дітьми з обмеженими можливостями здоров'я в рамках реалізації нових освітніх стандартів // Удосконалення викладання іноземних мов в школі і в вузі: зб. наук.-метод. тр. Вип. 20. - Кіров: ТОВ «Видавництво« Веселка-Пресс », 2017. - С. 35-39.

  3. Дворецький К.Ю. Меми як активний спосіб Інтернет-комунікації та вивчення іноземної мови // Актуальні питання лінгвістики в сучасному професійно-комунікативному просторі: матеріали VIII Міжнар. молодь. наук.-практ. конф. (Росія, Омськ 23 Квітня. 2019 г.). -2019. - С. 137-141.

  4. Жебраткіна І.Я. Використання підков-стов на заняттях з іноземної мови в немовному вузі // Актуальні питання сучасного мовознавства та тенденції викладання іноземних мов в немовних ВНЗ: теорія і практика: збірник статей і тез виступів міжвузівського науково-методичного семінару викладачів іноземних мов (23 жовтня 2018 рік) . - C. 7882.

  5. Іванова М.В. Актуальні проблеми лінгвістики (за матеріалами конкурсів останніх років Російського гуманітарного наукового фонду) // Вісник РУДН, серія Лінгвістика. - 2014. - № 2. - C. 178-190.

  6. Козирова А.А. Основні проблеми сучасної лінгвістики тексту: формування комунікативних умінь // Вісник КазГУКІ. - 2010. -№1. - Режим доступу:

  РШЬОШОГСАЬ 8С1Е1ЧСЕ8 /

  https://load.amosov.org.ua/www/science/2/osnovnye-proЫemy-

  sovremennoy-lingvistiki-teksta-formirovanie-

  kommunikativnyh-umeniy.

  7. Маслова В.А. Основні тенденції і принципи сучасної лінгвістики // Вісник РУДН. Серія: Русский та іноземна мови і методика їх викладання. - 2018. - Том 16. - № 2. - С. 172 190.

  8. Шевельова Е.А. Технологія розвитку критичного мислення в навчанні іноземної мови студентів лінгвістичних напрямків підготовки // Актуальні питання лінгвістики в сучасному професійно-комунікативному просторі: матеріали VIII Міжнар. молодь. наук.-практ. конф. (Росія, Омськ 23 Квітня. 2019 г.). -2019. - С. 148-152.


  Ключові слова: гуманітарні науки / полідисциплінарного / лінгвістика / сучасна мовна особистість / методика викладання іноземних мов / віртуальні засоби навчання іноземних мов. / Humanities / multidisciplinarity / Linguistics / modern language personality / methods of teaching foreign languages / virtual means of teaching foreign languages.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити