Розглянуто механізм оргпроектування ІКС (інтегрованої корпоративної структури). Виділено цілі, принципи та етапи створення ІКС, в т.ч. для лісопромислових підприємств. Розкрито відмінності підходів до оргпроектірованіе і створення ІКС. Запропоновано узагальнену схема етапів створення ІКС

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Трубченко Т. Г., Єрьомін В. В.


The article considers the mechanism of organizational designing ICS (integrated corporate structure). The purposes, principles and stages of creation ICS, including timber industry enterprises are selected. The distinctions of the approaches to orgprojecting and creation ICS are disclosed. The generalized circuit of stages of creation ICS is offered


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Вісник Томського державного педагогічного університету

  Наукова стаття на тему «Актуальні питання реалізації механізму формування інтегрованих корпоративних структур в лісопромислової сфері '

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні питання реалізації механізму формування інтегрованих корпоративних структур в лісопромислової сфері»

  ?УДК 338.33

  Т.Г. Трубченко, В.В. Єрьомін

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В лісопромислового СФЕРІ

  Томський політехнічний університет

  Сучасний період розвитку ринкових відносин різко актуалізував проблему вдосконалення практики організаційного проектування корпоративних структур, в тому числі в лісопромислової сфері. У той же час широко відомі в сфері підприємництва численні рекомендації з бізнес-планування в основному придатні для задач класу окремих інвестиційних проектів або вже сформованих інтегрованих структур.

  У методологічних цілях важливо визначити основні особливості моделей економічної поведінки власників на підприємствах - потенційних учасників корпорації. Безумовно, що питання гармонізації інтересів всіх потенційних учасників інтегрованої корпоративної структури (ІКС) є одними з базових елементів концепції організаційного проектування інтегрованих структур.

  Під організаційним проектуванням ІКС будемо розуміти процес стратегічного планування формування інтегрованої структури на основі обґрунтування ефективності майбутньої інтеграції з урахуванням взаємозацікавленості, взаємо-мовигодності, добровільності участі фірм - потенційних учасниць. При цьому враховуються основні постулати сучасного управління організаціями: системність організації, цілісність організації та безперервність розвитку організації [1].

  Виходячи з цього, позначимо основну мету організаційного проектування ІКС: обгрунтування синергічного ефекту об'єднання на основі формування і реалізації обґрунтованого плану або оргпроекта, багатогранного за своїм змістом.

  Слід врахувати, що цілі оргпроектування і цілі створення ІКС - не тотожні поняття. Метою створення ІКС можна вважати формування ІКС, максимально адаптованої до ринкових реалій на основі забезпечення конкурентоспроможності та відповідності споживчому попиту.

  Необхідність розробки організаційних проектів (або планів спільної діяльності)

  диктується не тільки науково-управлінськими вимогами, але і нормативними, що містяться, зокрема, в законодавстві про фінансово-промислових групах Росії [2].

  Під оргпроект ІКС будемо розуміти управлінський документ, розроблений з метою обгрунтування ефективності створення нової і (або) реформування діючої інтегрованої корпоративної структури і містить інформацію, необхідну і достатню для прийняття відповідних управлінських рішень на основі норм, які суперечать чинному законодавству.

  Існують і інші визначення. Наприклад, В. Лисов пропонує трактувати оргпроект як «спосіб і інструментарій перевірки вихідних концептуальних гіпотез щодо спектра і глибини синергических ефектів об'єднання» [3]. Автором також вказується необхідність модифікації змісту оргпроектів в залежності від трьох бізнес-цілей:

  - створення нового інтеграційного утворення в розрахунку на отримання синергічного ефекту скоординованої спільної діяльності;

  - збереження реально функціонуючого освіти в розрахунку на пролонгування синергічного ефекту в умовах виникнення внутрішньокорпоративних або зовнішніх чинників-загроз;

  - розвиток (посилення) існуючого освіти з урахуванням оцінки актуальності чи застосування, збереження або розширення коопераційних зв'язків, або згортання (або, навпаки, розширення) поля корпоративного взаємодії між партнерами [3].

  Очевидно, що стосовно кожного із зазначених напрямків підходи до формування оргпроектів і їх зміст будуть мати істотні відмінності. Таким чином, визначимо відмінності в оргпроект створення і реструктуризації корпоративної структури.

  Відзначимо, що при складанні оргпроекта створення інтегрованої корпоративної структури основний акцент повинен бути зроблений на виявленні учасників потенційного об'єднання, всебічному аналізі їх реального стану і потенци-

  ала і обгрунтуванні синергічного ефекту майбутньої спільної діяльності. Важливу частину становить і обгрунтування організаційної форми корпорації.

  На відміну від оргпроекта створення ІКС, при розробці оргпроекта реструктуризації вже діючої корпоративної структури акцент буде зміщений в сторону виявлення найбільш або потенційно конкурентоспроможних елементів (підприємств, виробництв) в рамках інтегрованої структури і виключення тих елементів, які не забезпечують вкладу в загальну синергію, а також виявлення та усунення зовнішніх і внутрішніх обставин, що перешкоджають реалізації інтеграційного потенціалу.

  При цьому слід спиратися на дотримання як мінімум трьох імперативних умов збереження і розвитку відповідних процесів: «по-перше, інтеграція покликана сприяти поліпшенню фінансових можливостей учасників ІКС на базі спільної реалізації комерційно вигідних замовлень, знаходження додаткових сегментів платоспроможного попиту або зниження витрат; по-друге, в ІКС повинні постійно бути задіяні можливості кооперування, розвиватися взаємовигідний обмін ресурсами, товарами і послугами; по-третє, в ефективно діючих ІКС не може не забезпечуватися керованість, заснована на адміністративному, акціонерному та інших видах контролю і регулювання спільної діяльності »[3].

  Як показує досвід ефективно діючих корпорацій, успіх спільної діяльності багато в чому пов'язаний з якістю опрацювання оргпроекта як багатофункціонального управлінського документа. Але часто виникає безліч непрорабо-працьованих моментів, серед яких [3]:

  - методологічні, пов'язані зі складнощами вироблення адекватної концепції і стратегії спільної діяльності організацій, досить часто різних за виробничо-господарським параметрам і юридичним статусом;

  - методичні, пов'язані з недосконалістю опрацювання механізму ув'язки перспективних цільових рубежів інтеграційної взаємодії з показниками оргпроекта, нерозумінням необхідності підготовки альтернативних варіантів корпоративної стратегії і самого оргпроекта, недосконалістю прийомів розрахунку доданків синергії, дефіцитом методик обстеження підприємств на предмет їх поточної і перспективної корпоративної діяльності, відсутністю жорстких вимог до достовірності попередньої інформації і збалансованості окремих показників оргпроекта;

  - організаційно-процедурні, що складаються в недостатній опрацьованості послідовник-

  ності дій проектантів і в цілому схем їх взаємодії і процедур експертизи проектів і алгоритмів прийняття остаточних рішень.

  При цьому процес оргпроектування є найбільш тривалим і досить витратним при формуванні ІКС (див. Таблицю) [4]:

  Характеристика процесу оргпроектування ІКС

  Етап Кількість місяців Середній ранг фінансових витрат (1 - найбільші, 5 - найменші)

  Вироблення ініціативної пропозиції щодо створення інтегрованої структури 4, 5 3, 3

  Опрацювання питань об'єднання 7, 8 2, 3

  Підготовка організаційних документів 4, 6 2, 6

  Узгодження організаційних документів 5, 6 3, 0

  Юридичне оформлення об'єднання 4, 2 + 2, 4

  Організаційне проектування повинно здійснюватися на принципах стратегічного планування, сформульованих ще А. Файолем [1]: єдність планування, що означає, що плани всіх елементів організації (підрозділів або окремих господарських одиниць) слід розглядати в тісному взаємозв'язку; безперервність планування, пов'язана з необхідністю обліку в планах організації постійних змін у зовнішньому середовищі і одночасної розробки сукупності взаємопов'язаних довгострокових, середньострокових, річних і оперативних планів; гнучкість планування, яка полягає в здатності організації передбачати альтернативні варіанти планів, які враховують різні сценарії розвитку факторів, що визначають ключові параметри зовнішнього і внутрішнього середовища; принцип участі, що передбачає залучення широкого кола працівників організації до процесу планування.

  Однак ці принципи в більшій мірі відносяться до функціонування окремих підприємств і не враховують специфіки ІКС.

  На наш погляд, до базових принципів формування ІКС на сучасному етапі слід віднести наступні: орієнтацію структури і діяльності створюваної (реструктурируемой) корпорації на реальні потреби ринку і реалізацію інтересів власників; добровільність об'єднання господарських суб'єктів при дотриманні існуючих законодавчих норм; забезпечення збалансованості потенціалів виробничої,

  фінансової, інфраструктурної, маркетингової, керуючої підсистем створюваної корпорації, а також окремих елементів всередині даних підсистем; забезпечення взаємної вигоди учасників об'єднання; виявлення та нівелювання зон конфліктності; забезпечення гнучкості системи індикаторів ефективності діяльності підприємств; орієнтація на використання сучасних досягнень як теоретичних і практичних напрацювань в області менеджменту, орієнтованих на підвищення ефективності управління, так і НТП; залучення професійного кадрового складу.

  У процесі формування інтегрованих структур в лісовій галузі необхідно, на нашу думку, враховувати свої специфічні принципи. Зокрема, до вищеназваних можна додати такі: орієнтацію на довгострокову співпрацю, що пояснюється специфікою і тривалістю процесу доведення лісосировини до стадії глибокої переробки; врахування екологічних аспектів, так як збільшення обсягів виробництва в рамках ІКС може спричинити за собою порушення екологічного балансу регіону (країни); орієнтацію не тільки на споживчий попит, а й на інтереси лісової політики держави; орієнтацію на міжнародні стандарти якості; облік соціального аспекту, пов'язаного насамперед з соціально-економічним становищем жителів великої кількості населених пунктів і лісових селищ, де лісогосподарські і лісопромислові підприємства є практично єдиними сферами прикладання праці; орієнтацію на принципи сталого управління лісами.

  Важливим елементом методології організаційного проектування корпорацій є обгрунтування основних стадій даного процесу. Наприклад, П. Чітіпаховян пропонує етапи процесу розробки стратегічного плану функціонування та розвитку ІКС з урахуванням «м'яких» і «жорстких» форм інтеграції підприємств, вказуючи, що акценти в плануванні переносяться або на базові підприємства, які очолюють продуктові або регіональні «дивізіони» (в разі «м'яких» форм інтеграції), або на рівень материнської компанії (при «жорсткої» інтеграції). Так, в разі крайньої, автором виділяються наступні послідовні етапи:

  1. Прийняття управлінського рішення про початок процесу інтеграції та визначення місії корпорації в прогнозованому періоді.

  2. Визначення основних тенденцій в настою-

  щем і ретроспективному аспекті в конкретних сферах корпоративного бізнесу для окремих учасників і ІКС на основі проведення маркетингових досліджень та SWOT-аналізу.

  3. Визначення якісних пріоритетів і кількісних рубежів розвитку прогнозованої сфери бізнесу, їх ув'язка з ресурсними можливостями конкретних СБО і корпорації в цілому.

  4. Проектування переліку заходів, ресурсно і організаційно забезпечують прийнятну динаміку розвитку корпорації, високий ступінь ймовірності руху від базисного до цільового рівня планованих показників [1].

  Не заперечуючи актуальності та обгрунтованості вищевикладених положень, відзначимо, що, на наш погляд, автором не в повній мірі охоплені стадії оргпроектування. Зокрема, не актуалізується стадія, що припускає сам процес об'єднання і оцінку ефективності сформованої ІКС з точки зору отримання синергії на основі системи показників.

  З урахуванням розглянутих раніше підходів можна рекомендувати наступну схему формування інтегрованих корпоративних структур, актуальну і для підприємств ЛПК:

  1. Планування інтеграції підприємств: формування місії (бізнес-ідеї) об'єднання; Визначення передбачуваного складу учасників об'єднання.

  2. Аналіз потенціалу учасників об'єднання: балансовий аналіз і подальша експертна оцінка факторів зовнішнього і внутрішнього середовища потенційних учасників; діагностика ресурсного потенціалу майбутніх учасників об'єднання; проведення SWOT-аналізу та виявлення «ключових факторів успіху»; оцінка синергічного потенціалу майбутніх учасників об'єднання.

  3. Формування ІКС: прийняття рішення про включення підприємств в ІКС і подальша реєстрація; Розробка та апробування системи показників оцінки економічної взаємодії в ІКС; аналіз і коригування показників ефективності діяльності ІКС.

  Таким чином, з огляду на складність і багатогранність процесу оргпроектування створення інтегрованих структур в лісовій галузі, завдання по всебічному дослідженню і адекватного відображення синергічного потенціалу в оргпроек-тах російських ІКС стають пріоритетними.

  Надійшла до редакції 05.12.2006

  література

  1. Чітіпаховян П. Методологічні проблеми стратегічного планування розвитку інтегрованих корпоративних структур // Ріс. екон. журн. 2000. № 9.

  2. Дементьєв В. Фінансово-промислові групи в економіці (спецкурс). Тема 10. Шляхи підвищення якості проектів ФПГ // Там же. 1999. № 5-6.

  3. Лисов В. Актуальні аспекти оргпроектування інтегрованих корпоративних структур // Там же. 2000. № 1.

  4. Кузик М., Симачев Ю. Проблеми стимулювання інтеграційних процесів в державному секторі промисловості // Там же. 2003. № 4.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити