У статті розкривається сутність людського потенціалу як найважливішого ресурсу розвитку сфери послуг. Автор розглядає проблеми ефективного використання людського потенціалу в умовах зростання ролі сфери послуг в регіональній економіці.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Гібадатова Г. Р.


The article reveals the essence of human potential as one of the most important sources of the service industry development. The author investigates the matter of effective use of human potential in times of increasing role of the service industry in the regional economics.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена


  Наукова стаття на тему «Актуальні питання підвищення ефективності використання людського потенціалу сфери послуг республіки Башкортостан '

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні питання підвищення ефективності використання людського потенціалу сфери послуг республіки Башкортостан»

  ?Г. Р. Гібадатова

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ПОСЛУГ

  РЕСПУБЛІКИ БАШКОРТОСТАН

  Робота представлена ​​кафедрою менеджменту і маркетингу філії Всеросійського заочного фінансово-економічного інституту в м Уфі. Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Ю. Ю. Черкасова

  У статті розкривається сутність людського потенціалу як найважливішого ресурсу розвитку сфери послуг. Автор розглядає проблеми ефективного використання людського потенціалу в умовах зростання ролі сфери послуг в регіональній економіці.

  147

  ГРОМАДСЬКІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

  The article reveals the essence of human potential as one of the most important sources of the service industry development. The author investigates the matter of effective use of human potential in times of increasing role of the service industry in the regional economics.

  Найважливішою особливістю світового розвитку в останні десятиліття став випереджаюче зростання сфери послуг, темп зростання яких значно перевищив темпи зростання самого ВВП. До кінця XX в. частка послуг у ВВП США досягла 69,3%, Великобританії - 70,3%, Японії - 68,8%, а зайнятість в цій перспективній сфері економіки склала відповідно в США - 77,4%, Великобританії - 71,7%, Японії - 59% 1. У Республіці Башкортостан частка послуг в ВРП в 2006 р склала лише 28,7% при зайнятості в сфері послуг 51,8% економічно активного населення. Порівнюючи співвідношення зайнятих у сфері послуг і частки послуг у ВВП в розвинених країнах і аналогічне співвідношення в республіці відразу напрошується висновок про неефективне використан-ванні людських ресурсів в сфері послуг регіону.

  Третинний сектор економіки має особливу соціально-економічної значимістю. Його розвиток тісно пов'язане з рівнем і якістю життя населення, з розширенням можливостей споживчого вибору, впливає на швидкість адаптації економіки до технологічних змін. Сфера послуг займає особливе місце в структурному перетворенні економіки, сприяючи досягненню її рівноважного макроекономічного стану.

  Людський потенціал грає першорядну роль в довгостроковому розвитку сфери послуг. Це пов'язано з тим, що економічна форма послуги відрізняється від економічної форми товару характером прямого зв'язку агентів обміну, їх економічні відносини реалізуються не через відносини речей як в товарному обміні, а безпосередньо через відносини людей2, тому саме характеристики людського потенціалу визначають здатність сервісної організації розвиватися, поза-

  дрять інновації, набувати конкурентних переваг.

  Формування конкурентоспроможного людського потенціалу сфери послуг дол -жно стати вихідним напрямком при виробленні механізму впливу на стратегічний розвиток галузі, приведення її у відповідність до нових соціально-економічних реалій.

  Поняття «людський потенціал» є результатом еволюції таких понять, як «трудовий потенціал» і «робоча сила». Термін «людський потенціал», на відміну від попередніх понять, фокусує увагу на людському факторі, важливості особистісних якостей, що відповідає потребам розвитку сучасної економіки. Що відбуваються в останні десятиліття зміни у вітчизняній економіці зумовили необхідність пошуку нових підходів до позначення зростаючу роль особистості в системі продуктивних сил. З цієї причини в науковій літературі з'явилася нова економічна категорія - «людський потенціал».

  За логікою сучасних тенденцій, ми визначаємо людський потенціал як здатність до постійного розвитку та всеосяжної розвиваючої діяльності, що виникає в результаті інтеграції всього спектру можливостей працівників (інтелектуальних, соціальних, психико-фі-фізіологічних і т. Д.) І виявляється при певних умовах.

  Специфічність структури капіталомісткості сфери послуг з переважанням людського капіталу є черговим доказом важливості людського потенціалу в розвитку досліджуваної сфери економіки.

  За останні роки намітилася тенденція збільшення частки зайнятих у сфері послуг. Але в 2006 році частка зайнятих в сфері послуг скороти-

  Актуальні питання підвищення ефективності використання людського потенціалу...

  лась в порівнянні з 2005 роком на 3,5%, що пов'язано зі скороченням чисельності працюючих в сфері послуг по ремонту автотран-спортних засобів, мотоциклів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

  Про особливості та тенденції розвитку людського потенціалу сфери послуг можна судити за рівнем плинності кадрів. Трудові колективи сфери послуг не ста -більни. Інтенсивний рух працівників є ознакою низького рівня

  Вибуття працівників підприємств сфери мул

  привабливості галузі для трудових ресурсів. Можливості ефективного використання людського потенціалу в умовах, коли 53,6% працівників вибуває щорічно, як це сталося, наприклад, в 2006 р в готельному і ресторанному бізнесі, дуже обмежені. Мобільність населення не є особливістю російського менталітету, і висока плинність кадрів - це наслідок важких, непривабливі умови праці.

  Таблиця 1

  их послуг за власним бажанням у 2006 р.3

  Вид послуг Вибуло протягом року всього, тис. Чол. У тому числі за власним бажанням

  тис. чол. в% до всього, що вибув

  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт техніки і предметів особистого користування 19,2 18,6 96,9

  Готелі та ресторани 4,0 4,0 100,0

  Транспорт і зв'язок 29,7 23,4 78,8

  Фінансова діяльність 5,6 2,3 41,1

  Операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг 38,2 26,9 70,4

  Всього 96,7 75,2 77,8

  Наведені в табл. 1 дані показують, що основна частка вибулих в Протягом 2006 р звільнилися за власним бажанням. Виняток становить фінансова діяльність - сфера послуг, де заробітна плата значно перевищує среднерес-публіканського рівень.

  Рівень заробітної плати в сфері послуг менше середньореспубліканського (табл. 2), що робить галузь менш привабливою для працівників в умовах незадоволеності базових потреб.

  Високий рівень плинності кадрів і низький рівень заробітної плати являють -

  Таблиця 2

  Динаміка середньомісячної номінальної нарахованої заробітної плати працівників сфери послуг

  Вид послуг Сре іменний] плата днемесячная пьная заробітна еаботніков, руб. У% до средньореспубліканський рівню

  2004 2005 2006 2004 2005 2006

  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт техніки і предметів особистого користування 3467,3 4824,0 9369,8 64,3 73,0 108,5

  Готелі та ресторани 3239,7 4234,6 5312,8 60,1 64,0 61,5

  Транспорт і зв'язок 7777,8 9286,7 10989,9 144,3 140,5 127,3

  Фінансова діяльність 13823,9 15459,3 18262,9 256,5 233,8 211,6

  Операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг 6208,4 7516,9 8359,2 115,2 113,7 96,8

  Освіта 3248,4 4018,7 5107,3 ​​60,3 60,8 59,2

  Охорона здоров'я та надання соціальних послуг 3639,1 4526,9 6094,5 67,5 68,5 70,6

  Надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг 4108,5 5174,6 6288,6 76,2 78,3 72,8

  ГРОМАДСЬКІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

  ся ознаками того, що в даний час передумови для повноцінного, ефективного використання людського потенціалу сфери послуг ще не сформовані. Рівень заробітної плати впливає на структуру споживання працівників, що, в свою чергу, впливає на розвиток людини. В умовах, коли на практиці реалізуються ідеї «економічно дешевого працівника» і «економічно ефективного населення» можливості для інтенсифікації використання людського потенціалу дуже обмежені.

  Людський потенціал є їм -кім поняттям, що включає такі підсистеми, як особистісний, комунікаційні-

  ний, творчий, психофізичний «субпотенціали». І з метою підвищення ефективності використання людського потенціалу сфери послуг важливо активізувати всі його елементи, так як саме в сфері послуг значимість особистісних, комунікаційних і творчих чинників незмінно зростає в силу інтерактивного характеру надання послуг. Але незадоволеність базових потреб працівників сфери послуг і, як наслідок, нереалізованість людського потенціалу є основними економічними факторами, що гальмують процес інтенсивного розвитку сфери послуг.

  Список літератури

  1 Світова економіка: глобальні тенденції за 100 років / Под ред. І. С. Корольова. М .: ІСЕМВ РАН, 2003. С. 517-538.

  2 Клікіч Л. М. Сфера послуг: закономірності та тенденції розвитку // Економіка і управління. 2006. № 4. С. 54-61.

  3 Праця та зайнятість в Республіці Башкортостан: Статистичний збірник / територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Республіці Башкортостан. Уфа, 2006. С. 66.


  Ключові слова: СФЕРА ПОСЛУГ /РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ /ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ /РЕСПУБЛІКА БАШКОРТОСТАН

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити