В роботі висвітлено теоретичні та практичні аспекти постановки та організації обліку розрахунків в персоналом по оплаті праці

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Гребньова Марина Євгенівна, Подтуркіна Ольга Олександрівна, Савченко Юлія Станіславівна


TOPICAL ISSUES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF CALCULATIONS WITH STAFF ON PAY

The work deals with theoretical and practical aspects of formulation and organization of accounting of calculations with the personnel on payment


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Науковий вісник Криму

  Наукова стаття на тему «Актуальні питання організації обліку розрахунків з персоналом з оплати праці '

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні питання організації обліку розрахунків з персоналом з оплати праці»

  ?УДК 331.2

  Гребньова Марина Євгенівна, доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ФГБОУ ВО «Курський державний університет»,

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Подтуркіна Ольга Олександрівна, магістрантка 2 курсу факультету економіки і менеджменту ФГБОУ ВО КГУ

  e-mail: podturkina.oa. podturkina @ gmail.com

  Савченко Юлія Станіславівна, магістрантка 2 курсу факультету економіки і менеджменту ФГБОУ ВО КГУ

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ

  Анотація: у роботі висвітлено теоретичні та практичні аспекти постановки та організації обліку розрахунків в персоналом по оплаті праці.

  Ключові слова: облік, персоналу, оплата праці, основна заробітна плата, додаткова заробітна плата.

  TOPICAL ISSUES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF CALCULATIONS WITH STAFF ON PAY

  Abstract: the work deals with theoretical and practical aspects of formulation and organization of accounting of calculations with the personnel on payment.

  Keywords: accounting, personnel, wages, basic wages, additional wages.

  Важливу роль для підприємства відіграє правильна організація бухгалтерського обліку, яким займається самостійний структурний підрозділ -Бухгалтерія, яке здійснює свою діяльність відповідно до Феде-

  НАУКОВИЙ ВІСНИК КРИМУ, № 2 (13) 2018 ральним законом від 06.12.2011 №402-ФЗ «Про бухгалтерський облік». Відділ бухгалтерії на підприємстві АТ «Альфа +» має назву «416 відділ», який в свою чергу поділяється на кілька бюро, кожне з яких має свою спеціалізацію галузі бухгалтерського обліку. Кожне бюро має свого начальника, що підкоряється головному бухгалтеру, який в свою чергу підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства. Згідно ФЗ «Про бухгалтерський облік» і іншим нормативним актам, що регулюють бухгалтерський облік, а також з урахуванням інших нормативно-правових актів РФ, організація АТ «Альфа +» самостійно розробляє облікову політику, яка встановлює сукупність способів ведення бухгалтерського обліку. Крім облікової політики організація бухгалтерського обліку також будується на внутрішніх наказах по підприємству. На підприємство не рідше ніж один раз на рік проводяться аудиторські перевірки фінансової звітності незалежною аудиторською фірмою. Бухгалтерський облік на підприємство ведеться автоматизованим способом з використанням інформаційних систем 1С: Підприємство 8.2, 1С: Зарплата і управління персоналом 8.2, ІІСУП ERP MAX.

  Для документального оформлення здійснюваних господарських операцій підприємством застосовуються форми первинних документів, які є обов'язковими до застосування відповідно до чинного законодавства, а також уніфіковані форми первинної облікової документації і самостійно розроблені форми первинних облікових документів, в певних випадках можуть застосовуватися первинні облікові документи, складені контрагентами підприємства. На підприємстві АТ «Альфа +» основним нормативним документом, який регулює взаємовідносини між працівником і роботодавцем, є Трудовий Кодекс Російської Федерації, а також інші нормативні правові акти, які містять норми трудового права. Розмір заробітної плати працівникам підприємства встановлюється організацією і прописується в трудовому договорі.

  Основними принципами системи оплати праці на підприємстві АТ «Альфа +» є:

  НАУКОВИЙ ВІСНИК КРИМУ, № 2 (13) 2018

  - рівна оплата за рівну працю;

  - створення можливостей для зростання заробітної плати у всіх категорій працюючих;

  - диференційована заробітна плата в залежності від обсягу виконання робіт, складності та відповідальності виконуваної роботи, значущості професії, рівня загальних і спеціальних знань, займаної працівниками посади;

  - випереджаюче зростання продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати;

  - пріоритет зростання заробітної плати досягається за рахунок зростання економічних показників.

  Зміна умов оплати праці на підприємство може проводитися тільки за згодою сторін трудового договору, або в односторонньому порядку з ініціативи організації, якщо дотримані умови, порядок і терміни, зазначені в статті 74 ТК РФ.

  Розмір місячної заробітної плати на підприємстві АТ «Альфа +» не може бути нижчою за прожитковий мінімум, який встановлений в регіоні.

  Рівень заробітної плати працівників максимальним розміром не обмежується і залежить від результату праці всього колективу і від особистого внеску кожного працівника в якість праці.

  За угодою сторін трудового договору можемо бути встановлений вищий розмір оплати праці, ніж той, який передбачений чинними на підприємство локальними документами, що пов'язано з затребуваністю в конкретному працівника і його кваліфікації.

  На підприємстві АТ «Альфа +» діють наступні системи оплати праці:

  - відрядно - преміальна;

  - почасово - преміальна.

  Розрахунок основної заробітної плати працівникам за почасово-преміальною системою оплати праці представлений в таблиці 1.

  Таблиця 1 - Розрахунок основної заробітної плати працівникам за почасово-преміальною системою оплати праці

  Табельний № ПІБ Посада Кількість робочих днів у місяці Фактично відпрацьовано днів Оклад, руб. Премія, руб. Сума, руб. проводка

  Савелов М. І. Секре тар 21 21 8300,00 5810,00 14110,00 Дт 26 - Кт 70

  VO Щукін Л. Я. Опера тор ЕОМ 21 21 7500,00 5250,00 12750,00 Дт 25 - Кт 70

  00 Рюмшин С. В. Комірник 21 21 9600,00 6720,00 16320,00 Дт 25 - Кт 70

  Залежно від умов організації виробництва можуть застосовуватися в окремих випадках відрядна, побічно - відрядна, акордна і інші системи оплати праці.

  Розрахунок основної заробітної плати працівникам по відрядній системі оплати праці представлений в таблиці 2. Нарахування та виплата заробітної плати працівникам підприємства провадяться відповідно до глави 21 ТК РФ, колективним договором, діючими системами оплати праці, преміальними положеннями та іншими локальними і нормативними актами підприємства. Виплата заробітної плати за відпрацьований час проводиться два рази на місяць у строки, які визначені колективним договором, а саме 10 і 25 числа кожного місяця, а в разі, якщо дати виплати заробітної плати випадають на вихідні або святкові дні, виплата відбувається в крайній день перед вихідними або святковими днями. Джерелом оплати праці і його стимулювання є фонд оплати праці, який утворюється в результаті всіх видів діяльності підприємства. Фонд оплати праці складається з фонду заробітної плати і фонду споживання.

  НАУКОВИЙ ВІСНИК КРИМУ, № 2 (13) 2018 Таблиця 2 - Розрахунок основної заробітної плати працівникам по відрядній системі оплати праці

  Табельний № ПІБ Посада Розцінка за одиницю, руб. Кількість одиниць, шт. Сума, руб. проводка

  Іващенко Г.П. Слюсар 16,00 1700 27200,00 Дт 25 Кт 70

  VO Якунін ДО. Токар 5,00 3250 16250,00 Дт 25 Кт 70

  00 Титов І.І Фрезерувальник 115,00 210 24150,00 Дт 25 Кт 70

  Фонд споживання на підприємство планується з коштів прибутку, яка отримана від усіх видів діяльності і спрямовується на забезпечення спінальних пільг і гарантій працівників. Фонд споживання передбачає також заохочення працівників за сприяння впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, виплати працівникам до святкових дат та інші виплати заохочувального характеру. До основної заробітної плати на підприємстві АТ «Альфа +» відносяться всі види доплат до вартового тарифу і місячного окладу:

  - доплата за нічні години (з 22.00ч. до 6.00ч.) - 40% від тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи;

  - оплата за керівництво бригадою 7 - 15% від тарифної ставки почасового, присвоєного розряду, згідно Колективного договору;

  - оплата понаднормових годин;

  - відрядження по РСІ;

  - оплата (премія) за особисте клеймо - 10% від тарифної ставки почасового;

  - надбавка за вчений ступінь;

  НАУКОВИЙ ВІСНИК КРИМУ, № 2 (13) 2018

  - доплата за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці згідно з Протоколом атестації робочих місць (згідно Колективного договору, від 4 до 12%);

  - надбавка за стаж роботи з секретними документами;

  - надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю.

  Наприклад, працівник повинен був відпрацювати 160 годин і отримати оплату за відпрацьований час у розмірі 15000 руб., А фактично відпрацював 170 годин і, такому чином, отримав 15937,50 руб.

  Додаткова заробітна плата передбачає оплату праці та гарантійні компенсаційні виплати працівникам і включає в себе:

  - доплату за суміщення професій (посад);

  - надбавку за високу кваліфікацію;

  - доплату за розширення зони обслуговування;

  - доплату водіям за суміщення професій експедитора в залежності від тривалості відрядження;

  - виплати різниці в окладах при заміщенні;

  - оплату святкових і вихідних днів;

  - доплату за роботу в святкові і вихідні дні;

  - доплату за класність водіїв;

  - оплату відпустки поточного місяця;

  - додаткова відпустка за шкідливі умови праці;

  - оплату гособязанностей;

  - оплату за донорські дні;

  - оплату за підготовку кадрів;

  - оплату навчальної відпустки;

  - вихідна допомога при звільненні;

  - погодинної простій з вини роботодавця;

  - оплату оренди житла;

  НАУКОВИЙ ВІСНИК КРИМУ, № 2 (13) 2018

  - винагороду за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції;

  - допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів підприємства;

  - допомога жінкам, які мають дітей у віці до 3-х років;

  - виплату за результатами екзаменаційної сесії в розмірі МРОТ;

  - компенсацію за невикористану відпустку при звільненні;

  - разові виплати робітникам і спеціалістам;

  - оплату 2/3 тарифу за неробочі святкові дні;

  - компенсаційну виплату замість видачі молока за роботу у шкідливих умовах праці.

  Наприклад, Федеренко Е.Л. в лютому 2017 роки хворів 5 днів і має загальний страховий стаж шість років. До розрахункового періоду входять 2015 і 2016 роки. У розрахунковому періоді Федеренко Е.Л. нараховані виплати в 2015 році в розмірі 680000 руб., а в 2016 року - 680000 руб. Фактичний заробіток Федеренко Е.Л. за 2015 рік перевищує граничну базу для нарахування внесків (680000 руб. > 670000 руб.) І не досяг її максимальної межі в 2016 році (680000 руб. < 718000 руб.), Тому суму допомоги потрібно розраховувати виходячи з граничної бази для нарахування внесків за 2015 рік (670000 руб.), А за 2016 рік - виходячи з фактичних виплат, нарахованих на користь Федеренко Е.Л. (680000 руб.). Фактичний заробіток, виходячи з якого розраховується допомога Федеренко Е.Л., становить 1350000 крб. (670000 руб. + 680000 руб.). Страховий стаж Федеренко Е.Л. становить шість років, а значить, що він має право на допомогу в розмірі 80%. Середній денний заробіток для розрахунку допомоги Фе-Деренко Е.Л. становить 1479,45 руб. (1350000 руб. Розділити на 730 днів і помножити на 0,8), також отримана сума менше гранично допустимої -1901,37 руб. Сума допомоги до нарахування за лікарняним листком Федеренко Е.Л. становить 7397,25 руб. (1479,45 руб. Помножити на 5 календарних днів хвороби). Таким чином, за рахунок підприємства буде оплачено 4438,35 руб., А за рахунок коштів ФСС - 2958,9 руб.

  Наприклад, Суховицького М.Р. оформила відпустку з 1 по 28 квітня 2017 року. За розрахунковий період їй нараховано 295000 руб. Розрахунковий період відпрацьований повністю. Середній денний заробіток дорівнює 839,02 руб. (295000 руб.

  розділити на 12 місяців і на 29,3). Підсумкова сума відпускних складе 23492,56 руб. (839,02 руб. Помножити на 28 днів відпустки).

  Синтетичний облік розрахунків по додатковій заробітній платі представлений в таблиці 3.

  Таблиця 3 - Облік розрахунків по додатковій заробітній платі

  № операції Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, руб.

  Дт Кт

  1 Нараховано оплату за лікарняним листком Федеренко О.Л .: за рахунок коштів підприємства: за рахунок ФСС: 25 69 70 70 4438,35 2958,90

  2 Нараховано оплату відпускних Суховицького М.Р. 96 70 23492,56

  3 Нараховано вихідну допомогу Гладких Е.М. при звільненні 25 70 24300,00

  4 Нараховано оплату за раціональну пропозицію Зузкіх Д.В. 84 70 5500,00

  5 Нараховано оплату навчальної відпустки Поранений О.М. 26 70 17600,00

  6 Нараховано доплату за класність водія Дрібних К.Д. 44 70 700,00

  Преміювання працівників здійснюється за умови досягнення основних виробничих показників, які передбачені преміальними положеннями. Преміювання на підприємство носить системний характер в межах зароблених коштів. Преміювання персоналу проводиться щомісяця за досягнутими результатами роботи за попередній місяць або за досягнення результатів етапу НДДКР. Премія нараховується працівнику за фактично відпрацьований час з урахуванням доплати за нічні години, за керівництво бригадою, за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умови праці, за суміщення професій, за розширення зони обслуговування, за класність водіїв, надбавка за високу кваліфікацію, виплати різниці в окладах при заміщенні, оплати святкових і вихідних днів (в одинарному розмірі). праців-

  кам, що припинив трудові відносини з підприємством премія за відпрацьований час не виплачується. Виплати премії працівнику, в тому числі при звільненні з підстав, передбачених статтями 78, 79, 80 ГК РФ, виробляються одночасно з заробітною платою.

  При недосягнення зазначених у Положенні про преміювання показників премія працівникам нараховується в меншому розмірі або не нараховується повністю. Підставою для зменшення розміру або ненарахування премії є встановлення факту грубого порушення трудової дисципліни, в тому числі прогулу, поява працівника на роботі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння, вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного), порушення працівником вимог охорони праці, якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на виробництві, аварія, катастрофа), а також в інших випадках, передбачених Положенням про преміювання.

  Список джерел:

  1. Гребньова, М.Є. Проблеми формування оборотних коштів підприємства [Текст] / М.Є. Гребньова // У збірнику: Актуальні проблеми економіки та управління Матеріали наукової конференції. Упоряд. Є.Ю. Каблучків. - 2016. -С. 70-72

  2. Гребньова, М.Є. Фінансовий облік, як базова інформація для аудиторської перевірки організації [Текст] / М.Є. Гребньова, Ю.П. Пашков // У збірнику: Освіта і наука в сучасних реаліях Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х томах. - 2017. - С. 147-149

  3. Широбоков, В.Г. Облік і аудит розрахунків з оплати праці та податку на доходи фізичних осіб [Текст] / В.Г. Широбоков // Аудиторські відомості. -2014. - №1. - С.18-31


  Ключові слова: ОБЛІК / ПЕРСОНАЛУ / ОПЛАТА ПРАЦІ / ОСНОВНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА / ДОДАТКОВА ЗАРОБІТНА ПЛАТА / ACCOUNTING / PERSONNEL / WAGES / BASIC WAGES / ADDITIONAL WAGES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити