У статті обґрунтовується ефективність ціннісно-акцентованого підходу до організації в вузі навчального процесу, інтегруючого гідності предметно, лічностноі практико-орієнтованої моделей освіти. Як його світоглядної основи розглядається аксіологічна тріада університетських цінностей: Верітізм, персоналізм, патріотизм. Ідентифікується і аналізується ключове конструктивне протиріччя, властиве інженерно-технічної освіти, між вимогами інноваційної економіки, що пред'являються до змісту сучасного інженерно-технічної освіти, і екологічним імперативом. Стверджується необхідність обґрунтування ціннісного профілю університетської організаційної культури, пропонується називати його «аксіологіка університету». Розглядається ціннісна амбівалентність техніки. Пропонується інтерпретація хайдеггеровского рішення «питання про техніці»В застосуванні до постановки двоєдиного завдання інженерно-технічної освіти: Підготовка професіонала і розвиток особистості. Обґрунтовується розуміння університету як джерела і моделі інноваційної економіки. В якості підстави структурно-функціональної изоморфности університету як соціального інституту в інноваційній економіці розглядається феномен «інноваційного ланцюжка».

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Цхадая Микола Денисович, Безгодов Дмитро Миколайович


Topical Issues of Value-Focused Engineering Education

The article justifies the effectiveness of value-focused education as a strategic approach in education, integrating on a value basis the advantages of subject, personality and practice-oriented education. The axiological triad of university values: Veritism, personalism, patriotism is considered as the corresponding value basis. The key structural contradiction of engineering education between the requirements of the innovative economy to the content of modern engineering education and the environmental imperative is identified and analyzed. The authors make the case for justifying the value profile of university organizational culture, and propose to refer to it as "axiologics of the university". They also examine an essential distinction between "value" and "purpose" phenomena as a basis for an operational definition of "value." Value ambivalence of the phenomenon of engineering is considered. The authors propose to interpret the Heidegger solution of the "question of technology"With regard to a dual challenge facing engineering education: Training of a professional on the one hand, and development of a personality on the other hand. The authors consider university as a source and model of innovative economy, explore the phenomenon of the "innovation chain".


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Вища освіта в Росії
  Наукова стаття на тему 'Актуальні питання ціннісного-акцентував ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ'

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні питання ціннісного-акцентував ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

  ?DOI: https://doi.org/l0.31992/0869-3617-2020-29-2-115-126

  Актуальні питання ціннісно-акцентованого інженерно-технічної освіти

  Цхадая Микола Денисович - д-р техн. наук, проф., президент університету. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Безгодов Дмитро Миколайович - радник при ректораті. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ухтинский державний технічний університет, Ухта, Росія Адреса: 169300, Республіка Комі, м Ухта, вул. Першотравнева, 13

  Анотація. У статті обґрунтовується ефективність ціннісно-акцентовано-го підходу до організації в вузі навчального процесу, інтегруючого гідності предметно, особистісно і практико-орієнтованої моделей освіти. Як його світоглядної основи розглядається аксіологічна тріада університетських цінностей: верітізм, персоналізм, патріотизм. Ідентифікується і аналізується ключове конструктивне протиріччя, властиве інженерно-технічної освіти, - між вимогами інноваційної економіки, що пред'являються до змісту сучасного інженерно-технічної освіти, і екологічним імперативом. Стверджується необхідність обґрунтування ціннісного профілю університетської організаційної культури, пропонується називати його «аксіологіка університету». Розглядається ціннісна амбівалентність техніки. Пропонується інтерпретація хайдеггеровского рішення «питання про техніку» в застосуванні до постановки двоєдиного завдання інженерно-технічної освіти: підготовка професіонала і розвиток особистості. Обґрунтовується розуміння університету як джерела і моделі інноваційної економіки. В якості підстави структурно-функціональної изоморфности університету як соціального інституту в інноваційній економіці розглядається феномен «інноваційного ланцюжка».

  Ключові слова: інженерно-технічна освіта, ціннісно-акцентоване освіту, цінності, ціннісні орієнтації, техніка, інноваційна парадигма, екологічний імператив, четирёхуровневая модель організаційної культури.

  Для цитування: Цхадая Н.Д., Безгодов Д.Н. Актуальні питання ціннісно-акцен-тірован інженерно-технічної освіти // Вища освіта в Росії. 2020. Т. 29 № 2. С. 115-126.

  DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-3-115-126

  Очевидно, що освіта будь-якого рівня, форми і напрямки є ціннісно-орієнтованим. Для того щоб підкреслити специфічну роль ціннісного виміру освітнього процесу, авторами вводиться поняття «ціннісно-ак-центірованное освіту».

  Вищі соціальні цінності і стратегічні освітні орієнтації

  Виходячи з того, що освітній процес включає три елементи: викладач, який навчається, навчальний предмет, - можна констатувати існування стратегічних освітніх моделей: предметно-

  орієнтованої, особистісно-орієнтованої, практико-орієнтованої [1]. Зрозуміло, що особистісно-зорієнтоване навчання, акцентуючи в якості пріоритетного позицію того, хто навчається, не заперечує особистісного статусу викладача (в зарубіжній педагогіці використовується термін «на студента освіту» [2]). У функціональному відношенні предметно-орієнтованому освіті може бути протиставлено практико-орієнтований-ве. При цьому ясно, що немає ніякої логічної протилежності між теоретичним і практичним освоєнням предметного змісту майбутньої професійної діяльності. Орієнтація на практику підкреслює складність і мінливість реальних умов застосування отриманих в освітньому процесі професійних знань, умінь і навичок. Передбачається, що реальна практика завжди сучаснішою досліджуваної теорії.

  На наш погляд, зазначені стратегічні освітні орієнтації корелюють з тріадою вищих соціальних цінностей, аналітично виділених С.Л. Франком в роботі «Духовні основи суспільства»: служіння, свобода, солідарність [3]. У нашій попередній публікації була запропонована її інтерпретація в контексті четирёхуровневой моделі університетської організаційної культури; в ролі ведучих університетських цінностей були названі верітізм, персоналізм і патріотизм. Ве-рітізм включає в себе цінність наукового знання, доказовість як мінімальний критерій науковості, а також служіння наукової істини. Персоналізм на увазі цінності особистості і свободи, а в якості моделі поведінки - повага до гідності людини, диалогизм як модель комунікації. Патріотизм має на увазі цінності Батьківщини, солідарності, конкретних спільнот і, відповідно, колективістську, солідарну модель поведінки [4].

  Неважко помітити, що в контексті запропонованої четирёхуровневой моделі уні-

  версітетской організаційної культури ціннісним підставою предметно-орієнтованої освіти є верітізм. Вивчення предметної області майбутньої професійної діяльності, яка охоплюється певним набором академічних дисциплін, має на увазі знайомство з результатами відповідних наукових досліджень, засвоєння цих результатів в якості достовірного знання, вироблення готовності використовувати це знання в майбутній професійній діяльності, сприяти збільшенню наукового знання, тобто відповідати канону служіння наукової істині. Звичайно, життєві та професійні перспективи того, хто навчається можуть далеко відхилятися від такої ідеалізованої схеми, але предметний зміст освітнього процесу в сучасному університеті означає саме предметність, задану еталоном наукового знання.

  Ціннісним підставою особистісно-орієнтованої освіти є персоналізм. Завдяки освоєнню освітньої програми навчається повинен придбати набір загальнокультурних і професійних компетенцій, при цьому формування компетенцій має здійснюватися як процес задоволення його фундаментальної потреби в освіті; він сам повинен бути активним суб'єктом освітнього процесу, тим самим сприяючи розкриттю і вдосконалення своїх особистісних якостей, здібностей і талантів.

  Цінність патріотизму відповідає практико-орієнтованого освіти, хоча і не з очевидністю. Змістовна зв'язок між ними є досить обґрунтованою. Практико-орієнтований-ний підхід в освіті конституюється через протиставлення предметно-орієнтованого. Останній в рамках такого протиставлення розуміється в абстрактно-теоретичному сенсі, який передбачає концентрацію академічних зусиль на зна-ніевом компоненті майбутньої професії. Од-

  нако реальна академічна практика в інженерно-технічну освіту ніколи не носила виключно «спекулятивного» характеру, вона завжди мала на увазі не тільки засвоєння суми знань, а й набуття вмінь і навичок. Більш ґрунтовне протиставлення практико-орієнтир-ванного підходу предметно-орієнтованому виростає з констатації розриву якраз між двома «практиками»: практичної складової освітнього процесу і реальної виробничої практики. Набір академічно освоєних умінь і навичок визнається експертами від виробництва або кількісно недостатнім, або не цілком адекватним. При цьому максимізація виробничих вимог до утворення призводить до досить абсурдним теоретичним і практичним результатам. Абстрактно кажучи, така ситуація нерозв'язна, бо ніяка попередня підготовка не робить майбутнього працівника повністю готовим, не рятує його від необхідності освоюватися в реальному виробничому процесі.

  Разом з тим тут потрібно підкреслити наступне. Складність і мінливість реальної виробничої практики пов'язана не тільки з постійною модернізацією техніки, технологій і виробничого процесу, вона обумовлена ​​також складністю міжособистісних відносин у виробничих колективах, впливом на виробництво різних соціумних контекстів (економічного, політичного, культурного, соціального), складністю систем управління виробництвом. Зрештою, складність і мінливість чисто технічної або технологічної складових є завжди результат координації зусиль великого числа людей, а завдання освоєння і оперування відповідною технікою і технологіями найчастіше якраз і має на увазі кооперацію з іншими професіоналами. Таким чином, посилення практичної складової в освітньому процесі практично означає інтенсифікацію загальної і професійної соціалізації учня, надання йому розуміння цінності солідарності, вміння

  співвідносити свою діяльність з діяльністю самих різних особистостей і спільнот. У нашій моделі університетської організаційної культури цінність солідарності інтерпретується як патріотизм, як прихильність цінності Батьківщини максимально великої спільноти особистостей, передбачає свідомість їх причетності єдиного цілого з певним комплексом цінностей, норм і смислів, які сприймаються ними як один з джерел власної ідентичності.

  Очевидно, що гармонізація предметної, особистісної та практичної орієнтації вимагає виявлення їх єдиного ціннісного підстави [5; 6]. Щоб відрізняти констітуіруемого в пропонованої інтерпретації ідей С. Франка освітню парадигму від банальної орієнтації на цінності, ми будемо називати її «ціннісно-акцентованою». Цим підкреслюється, що даний підхід не протиставляє ціннісну сферу предмету пізнання (природі), практиці (суспільству) або особистості, а, навпаки, гармонізує їхні стосунки. Тому ціннісно-акцен-тірован освіту - це не окремий підхід, як могло здатися, а саме парадигма, що припускає інтеграцію трьох вищеназваних стратегій на єдиному ціннісному підставі. Розглянемо її особливості.

  Ключове конструктивне протиріччя інженерної освіти

  За своєму споконвічному змісту інжеенер-но-технічна освіта розраховане на інноваційну модель економіки. Можна навіть стверджувати, що продукти інженерного мислення багато в чому є причиною виникнення інноваційної моделі економіки. Головне: техніка є практична реалізація думки, а це і є істота інноваційної економіки - постійне впровадження в практику прогресивних, спрямованих на ті чи інші поліпшення ідей. Ніякі перешкоди, небезпеки і загрози не можуть зупинити зростання технічної могутності людства в глобальному масштабі, тим бо-

  леї що не існує і консолідованого прагнення до такої припинення. Якщо не брати до уваги технократичні утопії, треба визнати, що ідеологи технічного прогресу шукають формулу управління цим процесом в ім'я продовження розвитку, але такого, яке було б стійким [7].

  Основоположним принципом для побудови інтегральної формули управління технічним прогресом можна вважати екологічний імператив, запропонований академіком М.М. Мойсеєвим [8]. Однак моделі суспільства, мислимі безпосередньо з понять «інноваційна парадигма» та «екологічний імператив», не можуть бути тривіально інтегровані в єдину модель. Протиріччя між інноваційної парадигмою сучасної економіки та екологічним імперативом є непереборним, що обумовлено її радикально ринковим характером; це протиріччя позначається як на характері сучасного техніко-технологічного прогресу, так і на характері інженерно-технічної освіти. Відносно ціннісного підстави інженерно-технічної освіти це протиріччя є ключовим, але також і конструктивним, оскільки спонукає до пошуку шляхів його діалектичного дозволу, до поглиблення критичного аналізу самого феномена інженерно-технічної професійної діяльності. Інтуїція такого дозволу концептуалізована в понятті «сталий розвиток» [7; 9]. При всіх його недоліках не можна не визнати головної думки, укладеної в ньому: треба докласти максимум зусиль, щоб не виникало трагічних для людей наслідків науково-технічного прогресу. Цей комплекс зусиль логічно передбачає науково-освітню та організаційно-управлінську складові. Найважливішою концептуальної завданням в цьому плані є рефлексивний аналіз і осмислення понять «цінність» і «техніка» в співтоваристві навчальних і що навчаються в технічних вузах.

  Від аксіології до аксіологіке

  Глобальну ситуацію сьогодні можна характеризувати як домінування ціннісного релятивізму і одночасно як світової ціннісний бум. Позицію релятивізму відстоюють багато сучасних інтелектуали [10; 11], вона визнається трендом навіть в сучасній епістемології, але ж знання завжди вважалося феноменом більш об'єктивним, ніж цінності [12]. Ціннісний релятивізм у формі «свободи» думок і інтерпретації соціальної реальності характерний і для масової свідомості [13].

  Тим часом практики вузівського управління повинні бути зацікавлені в культивуванні цінностей, що сприяють ефективному освоєнню освітніх програм в керованих ними освітніх організаціях. Очевидно також, що пропоновані навчаються цінності перш повинні бути прийняті науково-педагогічним, адміністративним і іншим персоналом вузу. Оскільки основу вузівського колективу складають вчені та викладачі, цінності вузівської організаційної культури повинні бути науково обгрунтовані, у всякому разі, твердження про їх переваги повинні задовольняти мінімальним критерієм науковості - доказовості. Досвід обгрунтування провідних університетських цінностей був запропонований авторами в ряді публікацій [14-16]. При всій авторитетності позиції ціннісного релятивізму в сучасній філософії та гуманітарних науках, в практиці пред'явлення цінностей і переконання до їх прийняття - це слабка позиція. Навпаки, рефлексивний аналіз і логічна аргументація залишаються найбільш ефективними методами пропозиції цінностей - у всякому разі, в ході їх публічного обговорення в спільнотах, об'єднаних інтелектуальною діяльністю.

  У контексті класичної теорії організаційної культури феномен цінності і, відповідно, ціннісної орієнтації визнається принципово усвідомлював; його зміст, за визначенням, має бути

  осмислено. Тому в контексті теорії організаційної культури вважається важливим декларувати цінності організації [17].

  Концептуальне зближення (навіть ототожнення) понять «цінність» і «життєві цілі» багато в чому обумовлено класичними дослідженнями Мілтона Рокича, який запропонував розрізняти цінності термінальні, що представляють собою фундаментальні життєві цілі людини, і цінності інструментальні, які служать або можуть служити досягненню перших [18] . У такій типології поняття «мета» і «цінність» робляться практично непомітними, оскільки всі інструментальні цінності також з необхідністю отримують статус цілей допоміжного порядку в життєвій перспективі людини. Але очевидно істотна відмінність між цінностями, що мають матеріальний носій, і цінностями духовного порядку, які не розпадаються на просторово обмежені екземпляри. Свобода або справедливість, наприклад, можуть бути визнані окремою особистістю в принципі недосяжними, але тим не менш не втратять цінності і будуть присутні в свідомості особистості як ідеал, як критерій оцінки тих чи інших життєвих ситуацій і не зможуть бути замінені будь-якої іншої цінністю. Крім того, на відміну від матеріальних цінностей спосіб буття духовних цінностей такий, що для їх досягнення не виникає необхідності ділити їх або у кого-то віднімати: «в домі Отця мого осель багато».

  Таким чином, можна констатувати сутнісне розходження феноменів мети і цінності. При цьому питання про сутнісну ідентифікації цінностей можна «взяти в дужки», задовольняючись операційним визначенням. Цінності - це мають місце в реальності, свідомо і вільно прийняті особистістю орієнтири, що визначають траєкторію руху особистості до будь-яких цілей і не мають при цьому примусової сили фізичного закону, правового порядку або морального боргу,

  а в своїй сукупності виступають граничним горизонтом життєвих цілей людини і одночасно його трансбіологіческой життєвою метою. Очевидно, що цим визначенням затверджується об'єктивний характер цінностей, їх відмінність за ступенем значущості (ціннісному вазі) для особистості, можливість як позитивних, так і негативних цінностей, а також логічної узгодженості цінностей в горизонті життя особистості. Ця позиція примикає до аксіології російського інтуїтивізму [19] і до філософської антропології М. Шелера [20].

  Ціна і цінність техніки

  Ідеологічний оптимізм з приводу науково-технічного прогресу в інформаційному просторі вже давно збалансований ідеологічним песимізмом (або скептицизмом) [21]. Загрози бурхливого технологічного розвитку цілком осмислені і широко маніфестувати тією частиною інтелектуальних еліт, яку Елвін Тоф-флер назвав технореволюціонерамі [22]. Він розділяє їх на «чистих утопістів», основний ідеологічний вектор яких він визначає як заклик до повернення в «першу технологічну хвилю», що неможливо з очевидних причин. Техно-революціонерів іншого роду Тоффлер оцінює високо. Він вважає безумовно позитивним, відповідним логіці «третьої хвилі» їх прагнення поставити процес глобальних технологічних інновацій під громадський контроль [22]. Якою мірою можливий такий контроль, Тоффлер не дуже замислюється, ймовірно, тому, що вірить в переважно позитивні результати технічного прогресу. Такі мислителі, як Карл Ясперс або Герберт Маркузе, навпаки, побоюються зворотній ситуації, коли людина і суспільство виявляться підпорядковані пануванню техніки [23; 24]. Треба визнати, що сучасна техніка як мінімум щодо посилення засобів контролю за особистістю дійсно робить перспективи тоталітаризму більш

  реальними, ніж при історично існували тоталітарних політичних режимах. Втім, логічно набагато більш загрозливими виглядають перспективи технізації природи самої людини, включаючи природу його психіки і інтелекту.

  Глибоку світоглядну амбівалентність феномену техніки розкрив Мартін Хайдеггер в своїх доповідях, перш за все - в статті «Питання про техніку». Він пропонує побачити в техніці глобальний спосіб трансформації дійсності, який можна порівняти з тією, яку здійснює наука. Остання редукує дійсність до природи, а глобальна техніка - до того стану, який Хайдеггер називає «постав» [25]. Технічна творчість може сприяти осягненню людиною реальності і самого себе, а може вести до екстенсивного зростання технічного могутності і самовпевненому безособистісному «панування» над природою. Техніко-технологічний постав амбівалентний: це може бути виразна постановка, виставка дійсності, істини буття, коли пошук технічних рішень буде вести до зростання самопізнання і рішенням «світової загадки», а може стати постачанням ресурсу - перетворенням реальності, вже перетвореної наукою в природу, в ресурс для прагматичного використання в перекручено, обмежено понятих інтересах людини. Останнє ставлення до реальності Хайдеггер називає «владою постава, що вимагає поставімості природи як складається-в-наявності» [25, с. 271].

  Якщо враховувати вказівку Хайдеггера про амбівалентне сутності техніки, про її принципову спорідненість з мистецтвом, а значить, і можливості бути не тільки виробництвом ресурсу життєзабезпечення, а й про-добутком, виведенням до розуміння істини буття, а звідси і сенсу людського життя, то інженерно технічна освіта можна витлумачити і проектувати як вирішальне двоєдине завдання. З одного боку, це підготовка професіонала, здатного створювати і експлуатувати

  складну техніку, з іншого - розвиток особистості, націленої на пошук оптимальних технічних рішень, які приводили б не до поневолення особистості і суспільства технікою, а, навпаки, до збереження для особистості можливості духовної свободи.

  Університет як модель і джерело інноваційної економіки

  Як в університеті, провідному підготовку інженерно-технічних кадрів, може бути реалізований на практиці ціннісно-акцентований підхід? Рівень і обсяг вимог, що пред'являються до професійної компетентності сучасного випускника вузу в з'єднанні з загальносоціальні вимогами, обсяг і складність яких постійно збільшуються, виключають можливість їх задоволення тільки за рахунок екстенсивного збільшення обсягу академічного навантаження на студента. Якщо зануритися в практику розробки і реалізації основних освітніх програм, робочих програм дисциплін, то не можна не помітити, що цей процес супроводжується

  постійної експертної дискусією про розподіл годин між дисциплінами, про доцільність збереження тих чи інших дисциплін, які не гарантованих навчальним планом в якості базових, нарешті - про конкретну тематичної вибірці в рамках окремих дисциплін. Конкретних теорій, методів, методик і понять, вироблених сучасними науками, дуже багато, і всі вони так чи інакше орієнтовані на рішення саме актуальних проблем, багато з них націлені на рішення не вузькопрофесійних, а загальних проблем, якими наповнена життя сучасної людини.

  Загостримо проблему. Ясно, що без якісної фундаментальної підготовки професіоналізм інженера виявляється висить в повітрі: він стає власником лише обмеженого числа інструментів, секрету ефективності яких просто не знає, і тоді будь-яка яка не передбачена інструкцією проблема стає для нього нерозв'язною. Значить, в його освітню програму потрібно закласти солідний блок природничо-наукових дисциплін, і як би

  не були дієві сучасні педагогічні технології, але хороший, фундаментальний курс математики і фізики просто необхідний. І це слід зазначити про іноземну мову. Якщо ж говорити про загально і вузькопрофільних дисциплінах, то обсяг технічних і технологічних новацій в сучасному світі такий, що завдання повноцінного знайомства з ними потенційно може вимагати всього академічного часу, відпущеного в вузі на підготовку. Від професіонала сучасний світ вимагає умінь захищати інтелектуальну власність, знання юридичних норм і законів, фінансової грамотності та інших механізмів здійснення особистої та організаційної господарської діяльності; вимагає знання методів охорони праці та захисту навколишнього середовища, цілісного розуміння всіх значущих для сучасного світу імплікацій екологічного імперативу; вимагає не просто доброго володіння комп'ютером, але вільної орієнтації в сучасній інформаційно-комунікаційному середовищі; вимагає відмінної знання менеджменту - не тільки в перспективі заміщення управлінських посад, хоча відома кар'єрна амбітність характерна для більшості хороших професіоналів, а й взагалі для адекватного сприйняття управлінських рішень. А ще слід врахувати актуальні запити сучасного суспільства і держави, що транслюються в освітні організації державними органами: це запит на антитерористичну захищеність, на загальну культуру здорового способу життя, на культуру інклюзивності в суспільстві, на протидію корупції, на культуру ненасильницької поведінки і культуру волонтерства, на культивування цінностей міжнаціональної та міжконфесійної злагоди, патріотизму і громадянської відповідальності. Кожна з перерахованих завдань передбачає як мінімум знайомство учнів з досить великим обсягом інформації. Важко, на-

  приклад, уявити собі сучасну освічену патріота Росії без доброго знання російської історії і цивілізаційних досягнень Росії.

  Якщо конкретизувати принцип відповідності підготовки інженерно-технічних кадрів інноваційної економічної парадигми і екологічному імперативу, то, з одного боку, відчуття непідйомною чисто академічною завдання має посилитися, але разом з тим при уважному розгляді виявиться ключ до вирішення завдання. Мова йде про так званої інноваційної ланцюжку [26]. У понятті «інноваційна ланцюжок» виражена базова структурно-функціональна модель інноваційної економіки, яка являє собою сукупність найбільш загальних етапів здійснення інновації - від народження ідеї до стійкої комерціалізації. Інноваційна ланцюжок, крім особистої інтелектуальної лабораторії автора нововведення і соціуму, що використовує кінцевий результат втілення ідеї, включає в себе ряд експертних і виробничих етапів, таких як економічний, екологічний, юридичний, іноді соціокультурне обгрунтування плідності нововведення, патентну експертизу, серію етапів пробних виробництв, організацію виведення продукту на ринок із застосуванням інтегрованих маркетингових технологій. Очевидно, що ніякої фахівець не здатний одноосібно забезпечити проходження ідеї по всіх ланках цього ланцюжка. Сучасний професіонал повинен, з одного боку, бути налаштованим на постійне продукування новацій, а з іншого - здійснювати свою конкретну функцію в одному з її ланок. Для максимально ефективного вирішення цієї двоякою завдання необхідно мати адекватне загальне уявлення про функціонування інноваційного ланцюжка і володіти повним набором компетенцій для ефективної комунікації всередині неї. Хороший інженер повинен розуміти мову своїх експертів і консультантів: економістів, екологів, юристів, соціологів, психологів і т.д.

  У своїх публікаціях автори вже формулювали тезу про изоморфности сучасної моделі університету інноваційної економіки [27]. Їх структурно-функціональна основа має вигляд інноваційного ланцюжка. І точно так само, як здійснення інновації в економіці можливе лише завдяки глибокій професійній диференціації і сумірною кооперації учасників інноваційних ланцюжків, вирішення основної освітньої завдання - щодо інженерно-технічної освіти особливо - може і повинно вирішуватися за рахунок інтенсифікації внутріуні-версітетской кооперації учасників. Найважливіші лінії кооперації утворюють групи, що забезпечують реалізацію освітніх програм і здійснення науково-технічних інновацій. Інтенсифікація всіх об'єктивних ліній співпраці сприятиме досягненню синергійного ефекту у вирішенні академічних завдань. А найголовнішим університетським освітнім ефектом має стати розуміння випускниками цінності професійної солідарності в рамках інноваційних ланцюжків, а також вміння та навички міжособистісного співробітництва [28].

  література

  1. Окушова А.Г. Зміна педагогічних парадигм як методологічний резонанс зміни типів філософського мислення // Вісник Томського державного педагогічного університету. 2005. Вип. 2 (46). С. 7-11.

  2. Байденко В.І, Селезньова Н.А. Оптика погляду на майбутнє (стаття 3) // Вища освіта в Росії. 2017. № 12 (218). С. 120-132.

  3. Франк С.Л. Духовні основи суспільства. М .: Республіка, 1992. 511 с.

  4. Цхадая Н.Д., Безгодов Д.Н., Бєляєва О.І. Когнітивний тренд в реалізації третьої місії університету // Вища освіта в Росії. 2019. Т. 28. № 2. С. 117-133.

  5. Безгодов Д.Н. Концептуальні засади організаційної культури вузу // Вища освіта в Росії. 2008. № 7. С. 125-130.

  6. Безгодов Д.Н. Семиотическая динаміка організаційної культури вузу: основні кате-

  горіі // Вісник вятського державного гуманітарного університету. Педагогіка і психологія. 2013. № 2 (3). С. 55-59.

  7. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987). URL: http://www.un-documents.net/our-common-future

  8. Моїсеєв Н.Н. Сучасний антропогенез і цивілізаційні розломи // Питання філософії. 1995. № 1. С. 3-30.

  9. Снакін В.В. Шлях до сталого розвитку: міфи і реальність // Век глобалізації. 2016. № 1-2. С. 80-86.

  10. Габермас Ю. Моральна свідомість і комунікативна дія. СПб .: Наука, 2006. 384 с.

  11. Соціальна епістемологія / Под ред. І.Т. Касавіна. М .: Канон +, 2010. 712 с.

  12. Гайденко П.П. Історія грецької філософії в її зв'язку з наукою. М .: Наукова думка; СПб .: Університетська книга, 2000. 319 с.

  13. Почебут Л. Г., Мейжис І. А. Соціальна психологія. СПб .: Пітер, 2010. 672 с.

  14. Безгодов Д.Н. Аксіологія С.Л. Франка та організаційна культура вузу // Вісник Вятського державного гуманітарного університету. 2011. № 4 (3). С. 30-36.

  15. Цхадая Н.Д. Цінності в стратегічному управлінні сучасним російським університетом // Вища освіта в Росії. 2018. Т. 27. № 3. С. 105-113.

  16. Цхадая Н.Д., Безгодов Д.Н., Бєляєва О.І. Цінності в діалектиці структурної і серед-вої складових університету // Вища освіта сьогодні. 2018. № 8. С. 64-68.

  17. Шейн Е. Організаційна культура і лідерство / Пер. з англ. під ред. В.А. Співака. СПб .: Пітер, 2002. 336 с.

  18. Rokeach М. The nature of human values. New York: The Free Press, 1973. 453 p.

  19. Лоський Н.О. Цінність і буття. Харків: Фоліо; М .: АСТ, 2000. 864 с.

  20. Шелер М. Вибрані твори. М .: гно-зіс, 1994. 490 с.

  21. Нова технократична хвиля на Заході / Под ред. П.С. Гуревича. М .: Прогрес, 1986. 453 с.

  22. Тоффлер Е. Третя хвиля. М .: АСТ, 784 с.

  23. Ясперс К. Сенс і призначення історії. М .: Политиздат, 1991. 527 с.

  24. Маркузе Г. Одновимірна людина. М .: RFFL-book, 1994. 368 с.

  25. Хайдеггер М. Питання про техніку // Хайдеггер М. Час і буття. М .: Республіка, 1993. С. 221-237.

  26. Ніконова А.А. Стратегічні рішення технологічних завдань в моделі інноваційних екосистем // Велика Євразія: розвиток, безпеку, співпрацю. Щорічник. Вип. 2 Ч. 1. М .: ІНІСН РАН, 2019. С. 406-414.

  27. Цхадая Н.Д. Від навчально-консультаційного пункту до університетського комплексу //

  Вища освіта в Росії. 2008. № 5. С. 59-65.

  28. Безгодов Д.Н. Профільний адаптаційний модуль організаційної культури університету // Вища освіта в Росії. 2015. № 12. З 118-123.

  Стаття надійшла до редакції 20.12.19 Прийнята до публікації 15.01.20

  Topical Issues of Value-Focused Engineering Education

  Nikolay D. Tskhadaya - Dr. Sci. (Engineering), Prof., President of the University, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Dmitry N. Bezgodov - Rectorate advisor, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ukhta State Technical University, Ukhta, Russia

  Address: 13, Pervomaiskaya str., Ukhta, Komi Republic, 169300, Russian Federation

  Abstract. The article justifies the effectiveness of value-focused education as a strategic approach in education, integrating on a value basis the advantages of subject, personality and practice-oriented education. The axiological triad of university values: veritism, personalism, patriotism is considered as the corresponding value basis. The key structural contradiction of engineering education - between the requirements of the innovative economy to the content of modern engineering education and the environmental imperative - is identified and analyzed. The authors make the case for justifying the value profile of university organizational culture, and propose to refer to it as "axiologics of the university". They also examine an essential distinction between "value" and "purpose" phenomena as a basis for an operational definition of "value." Value ambivalence of the phenomenon of engineering is considered. The authors propose to interpret the Heidegger solution of the "question of technology" with regard to a dual challenge facing engineering education: training of a professional - on the one hand, and development of a personality - on the other hand. The authors consider university as a source and model of innovative economy, explore the phenomenon of the "innovation chain".

  Keywords: engineering education, value-focused education, values, value orientations, technology, innovation paradigm, environmental imperative, organizational culture

  Cite as: Tskhadaya, N.D., Besgodov, D.N. (2020) Topical Issues of Value-Focused Engineering Education. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 29, no. 2, pp. 115-126. (In Russ., Abstract in Eng.)

  DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-2-115-126

  References

  1. Okushova, A.G. (2005). The Change of Pedagogical Paradigms as the Methodological Resonance of Changing Types in Philosophical Thinking. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagog-icheskogo universiteta = Tomsk State Pedagogical University Bulletin. No. 2 (46), pp. 7-11. (In Russ., Abstract in Eng.)

  2. Baidenko, V.I., Selezneva, N.A. (2017). Optics of Looking to the Future (Paper 3). Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. No. 12 (218), pp. 120-132. (In Russ., Abstract in Eng.)

  3. Frank, S.L. (1992). Dukhovnye osnovy obshchestva [Spiritual Foundations of Society]. Moscow: Respublika Publ., 511 p. (In Russ.)

  4. Tskhadaya, N.D., Bezgodov, D.N., Belyaeva, O.I. (2019). Cognitive Trend in the Implementation of the Third Mission of the University. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia .. Vol. 28, no. 2, pp. 117-133. (In Russ., Abstract in Eng.)

  5. Bezgodov, D.N. (2008). [Conceptual Foundations of University Organizational Culture]. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. No. 7, pp. 125-130. (In Russ.)

  6. Bezgodov, D.N. (2013). Semiotic Dynamics of Organizational Culture of Higher Education Institution: Main Categories. Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta Pedagogika i psikhologiya = Herald of Vyatka State University. No. 2 (3), pp. 55-59. (In Russ., Abstract in Eng.)

  7. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987). Available at: http://www.un-documents.net/our-common-future

  8. Moiseyev, N.N. (1995). [Modern Anthropogenesis and Civilizational Faults]. Voprosyfilosofii = Philosophy Issues. No. 1, pp. 3-30. (In Russ.)

  9. Snakin, V.V. (2016). The Way to Sustainable Development: Myths and Reality. Vek globalizatsii = Age of Globalization. No. 1-2, pp. 80-86. (In Russ., Abstract in Eng.)

  10. Habermas, J. (2001). Moral Consciousness and Communicative Action. The MIT Press, 244 p. (Russian translation: St. Petersburg: Nauka Publ., 2006, 384 p.)

  11. Kasavin, I.T. (Ed). (2010). SotsiaVnaya epistemologiya [Social Epistemology]. Moscow: Kanon + Publ., 712 p. (In Russ.)

  12. Gaidenko, P.P. (2000). Istoriya grecheskoy filosofii v ee svyazi s naukoy [History of Greek Philosophy in Its Relationship to Science]. St. Petersburg: Universitetskaya kniga Publ., 319 p. (In Russ.)

  13. Pochebut, L.G., Meyzhis, I.A. (2010) Sotsial'nayapsikhologiya [Social Psychology]. St. Petersburg: Piter Publ., 672 p. (In Russ.)

  14. Bezgodov, D.N. (2011). S.L. Frank's Axiology and Organizational Culture of Higher Education Institution. Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta. Pedagogika i psikhologiya = Herald of Vyatka State University. No. 4 (3), pp. 30-36. (In Russ., Abstract in Eng.)

  15. Tskhadaya, N.D. (2018). Values ​​in Strategic Management of the Modern Russian University. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 27, no. 3, pp. 105-113. (In Russ., Abstract in Eng.)

  16. Tskhadaya, N.D., Bezgodov, D.N., Belyaeva, O.I. (2018). Values ​​in Dialectics of Structural and Environmental Components of the University. Vysshee obrazovanie segodnya = Higher Education Today. No. 8, pp. 10-14. (In Russ., Abstract in Eng.)

  17. Schein, E.H. (2010). Organizational Culture and Leadership. 4th ed. Jossey-Bass, 464 p. (Russian translation by V.A. Spivak: St. Petersburg: Piter, 2008, 336 p.)

  18. Rokeach, M. (1973). The Nature ofHuman Values. New York, The Free Press, 453 p.

  19. Lossky, N.O. (2000). Tsennost 'i bytie [Value and Life]. Kharkiv: Folio Publ .; Moscow: AST Publ., 864 p. (In Russ.)

  20. Scheler, M. (1994). Izbrannyyeproizvedeniya [Selected Works]. Transl. from German. Moscow: Gnozis Publ., 490 p. (In Russ.).

  21. Gurevich, P.S. (Ed) (1986). Novaya tekhnokraticheskaya volna na Zapade [A New Technocratic Wave in the West]. Moscow: Progress Publ., 453 p. (In Russ.)

  22. Toffler, A. (1984). The Third Wave. Bantam, 560 p. (Russian translation: Moscow: AST Publ. 2010, 784 p.)

  23. Jaspers, К. (1949). Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Artemis-Verlag, 360 p. (Russian translation: Moscow: Politizdat Publ., 1991, 527 p.)

  24. Marcuse, H. (1994). One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Beacon Press, 257 p. (Russian translation: Moscow: RFFL-book Publ., 368 p.)

  25. Heidegger, М. (1954). Die Frage nach der Technik. In: Die Kunste im technischen Zeitalter. Munchen, s. 70-108. (Russian translation: Ed. Bibikhin, V.V. Heidegger М. Vremya i bytie. Stati'i i vystupleniya [Time and Being: Collections of reports]. Moscow: Respublika Publ., 1993, 447 p.)

  26. Nikonova, A.A. (2019). [Strategic Solutions to Technological Challenges in the Model of Innovative Ecosystems]. In: Gerasimov, V.I. (Ed) Bolshaya Evraziya: Razvitiye, bezopasnost ', sotrudnichestvo [Big Eurasia: Development, Security, Cooperation: Yearbook]. Issue 2, part 1, pp. 406-414. (In Russ.)

  27. Tskhadaya, N.D. (2008). [From Training and Advisory Point to University Complex]. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. No. 5, pp. 59-65. (In Russ.)

  28. Bezgodov, D.N. (2015). Profile Adaptable Module of Organizational Culture of the University. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia .. No. 12, pp. 118-124. (In Russ., Abstract in Eng.)

  The paper was submitted 20.12.19 Accepted for publication 15.01.20


  Ключові слова: ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ ОСВІТА / Ціннісні-акцентував ОСВІТА / ЦІННОСТІ / ціннісні орієнтації / ТЕХНІКА / ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА / ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ / ЧЕТИРЁХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ / ENGINEERING EDUCATION / VALUE-FOCUSED EDUCATION / VALUES / VALUE ORIENTATIONS / TECHNOLOGY / INNOVATION PARADIGM / ENVIRONMENTAL IMPERATIVE / ORGANIZATIONAL CULTURE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити