У статті піднімається проблема формування та пропагування ціннісних орієнтирів за допомогою засобів масової інформації. поняття цінності розглянуто на перетині антропологічного, аксіологічного і лінгвістичного підходів. Проведено порівняльний аналіз заголовків британської та американської преси, який показав різновекторну спрямованість маніпулятивної роботи ЗМІ при егоцентризмі американської преси і екстравертність британської преси. Визначено три домінантні цінності обох культур.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - О. В. Епштейн, М. А. Боломожнова


VALUES MANIFRSTED IN HEADLINES OF BRITISH AND AMERICAN PRESS

The article raises the problem of the formation and promotion of value guidelines by means of the media. The concept of value is considered at the intersection of anthropological, axiological and linguistic approaches. A comparative analysis of the headlines of the British and American press was carried out, which showed the multi-directional orientation of the manipulative work of the media with the egocentrism of the American press and the extroversion of the British press. Three dominant values ​​of both cultures are defined


Область наук:
 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Міжнародний журнал гуманітарних та природничих наук

  Наукова стаття на тему 'актуалізації ціннісних ОРІЄНТИРІВ У заголовку АМЕРИКАНСЬКОЇ І БРИТАНСЬКІЙ ПРЕСИ'

  Текст наукової роботи на тему «актуалізації ціннісних ОРІЄНТИРІВ У заголовку АМЕРИКАНСЬКОЇ І БРИТАНСЬКІЙ ПРЕСИ»

  ?Актуалізація ціннісних ОРІЄНТИРІВ У заголовку АМЕРИКАНСЬКОЇ І БРИТАНСЬКІЙ ПРЕСИ

  О.В. Епштейн, канд. філол. наук, доцент М.А. Боломожнова, студент

  Оренбурзький державний педагогічний університет (Росія, м Оренбург)

  DOI: 10.24411 / 2500-1000-2020-10139

  Анотація. У статті піднімається проблема формування та пропагування ціннісних орієнтирів за допомогою засобів масової інформації. Поняття цінності розглянуто на перетині антропологічного, аксіологічного і лінгвістичного підходів. Проведено порівняльний аналіз заголовків британської та американської преси, який показав різновекторну спрямованість маніпулятівнойработи ЗМІ при егоцентризмі американської преси і екстравертність британської преси. Визначено три домінантні цінності обох культур.

  Ключові слова: цінність, ціннісний орієнтир, заголовок, засоби масової інформації, аксіологія.

  Вербальний компонент маніфестації мовної особистості відбивається в різного роду текстах і отримує лінгвокуль-турне характеристики в залежності від приналежності цієї особистості до певної культури і закладеної в неї програми мовного і соціальної поведінки. Ці характеристики можуть бути представлені стереотипами, ідеалами і нормами, навичками, знаннями, ціннісними орієнтирами в рамках певного соціокультурного простору [1].

  Формування ціннісної структури особистості в сучасному інформаційно-технологічному просторі відбувається в першу чергу за допомогою засобів масової інформації, які виступають в якості інструменту трансляції ідеалів і маніпулювання соціумом. В їх вербальної матерії цінності знаходять форму за рахунок фіксації в змісті мовних одиниць, отже, вони можуть бути виявлені в результаті лінгвістичного аналізу.

  Дане дослідження має на меті вивчення засобів ціннісного орієнтування в американській і британській культурах, актуалізуються в текстовому просторі ЗМІ.

  Специфіку мовного відображення етнокультурних цінностей за допомогою ЗМІ необхідно піддати аналізу з точки

  зору її маніпулятивної навантаження, тобто спробувати визначити як вербальний компонент може допомогти вплинути на ціннісні орієнтири і погляди людини. Все це обумовлює актуальність даного дослідження.

  Об'єктом дослідження є текст заголовків преси як різновид тексту масової інформації та масово-інформаційного дискурсу. Предметом дослідження виступають ціннісні орієнтири, що моделюються в заголовках американських і британських засобів масової інформації, в порівняльному аспекті.

  В роботі використовувалися методи ін-терпретатівного, порівняльного і се-Мантік-прагматичного аналізу, а також метод квантитативного підрахунку даних.

  Матеріалом дослідження послужили тексти заголовків друкованих та інтернет видань, опубліковані британськими та американськими ЗМІ за 2018-2019 рр .: The New York Times International, The Washington post, The Wall Street Journal, The New York Times, USA Today, The i Newspaper, The Independent, The Observer, The Guardian.

  Життя всього людства грунтується на численних цінностях, ціннісних орієнтирах та нормах. Поняття цінність, як найбільш часто зустрічається явище, є сутнісною складаю-

  щей світогляду людини, оскільки містить в собі всю специфіку особистих інтересів людини, національні особливості та відмінні риси.

  Поняття оцінки, так само як і поняття цінності пов'язане з культурою і національними особливостями кожної людини. Оцінка є значущим етапом соціалізації особистості і присутній на всіх рівнях мови. Сам процес оцінювання є співвіднесення отриманого результату з певним зразком. Іншими словами, оцінка визначається як кінцевий результат процесу оцінювання, цінність ж спрямована на певний ідеал або зразок.

  Нація або народ має систему цінностей, яка включає в себе ціннісні переконання, установки, ідеї тощо. У свою чергу, норма це обов'язкове правило, встановлене на державному рівні, на відміну від цінностей, орієнтованих на суб'єктивно індивідуальні переконання. Обидва аспекти вивчаються в рамках нормативно-ціннісної системи, що становить основу суспільства.

  Проаналізувавши сутнісні аспекти поняття цінність, слід дати визначення даного терміну. «Будучи одним з ключових понять сучасної суспільної думки, воно використовується в філософії, соціології, психології та педагогіці для позначення об'єктів і явищ, їх властивостей, а також абстрактних ідей, що втілюють в собі моральні ідеали і виступаючих як еталони належного» [2, с . 2].

  В даному дослідженні цінність розуміється як елемент національного світопорядку в колективній свідомості етносу, елемент системи оцінок всього сущого, що знаходить своє відображення в мовній матерії.

  В аксіології поняття цінність приділяється особлива увага. Згідно аксіологічному підходу цінність сприймається, як важливість певного об'єкта для суб'єкта, участь якого в цьому процесі задає явну антропологічну спрямованість аксиологических досліджень останніх років. При цьому «ціннісні характеристики і оцінність сама

  по собі усвідомлюються як одні з основних характеристик буття людини і суспільства », а« нагальна потреба соціально орієнтованої лінгвістики полягає у виявленні закономірностей і особливостей змін ціннісних смислів суспільства »[3, с. тисячі триста п'ятьдесят два].

  Значне, якщо не вирішальний вплив ЗМІ на життя суспільства не ставиться під сумнів дослідним спільнотою. В історичні періоди соціальних змін ЗМІ нерідко виступають в ролі «руйнівників сформованих цінностей», перетворюються на «механізми примітивізації думок, бажань і потреб людини, виробляючи поступову заміну справжніх культурних і духовних цінностей на псевдоцінності і симулякри» [4, с. 313]. На сучасному етапі розвитку суспільства, яке свідомо вибирає «псевдожізнь» онлайн, різні ЗМІ і зокрема преса, будучи продуктами соціального замовлення масової культури, підточують національні культурні основи, диктують і пропагує нові ідеали і цінності [4].

  Відповідно ЗМІ є головним джерелом освіти і виховання цінностей в сучасному суспільстві. ЗМІ здійснюють свою діяльність в двох напрямках: прищеплюють нові цінності і актуалізують цінності, вже закріпилися в суспільстві.

  Вербальне поле ЗМІ включає в себе аксиологическую складову, яка базується на таких поняттях як цінність, антіценность, оцінка і норма. Значущість події або інформації в ЗМІ оцінюється за наступними критеріями: динаміка або швидкість розвитку події, місце розташування, рівень значущості події (міжнародний федеральний, регіональний та ін.), Особливості і непередбачуваність події, рівень ворожості події і кількості людей, які брали участь у даній події. Освітлення певної події в ЗМІ здійснюється на двох рівнях: феноменальному (оповідач досяг якихось результатів) і мовностилістичні (ґрунтується на критеріях лінгвістичної

  грамотності та стилістичної експресивності мови оповідача).

  Так чи інакше, події піддаються оцінці по різних факторів формують масову свідомість через насаджування певної системи цінностей. проведено-

  Таблиця 1.

  ний семантико-прагматичний аналіз заголовок американської та британської преси дозволив сформувати списки ціннісних орієнтирів цих англомовних культур за змістом і представити їх у вигляді таблиці з наочними прикладами:

  Заголовки британських ЗМІ Заголовки американських ЗМІ

  1. Загальнолюдські (уявлення суспільства про цінності людства в цілому: надання прийнятних умов життя, вирішення проблеми біженців, іммігрантів, інвалідів, боротьба з голодом і ін.)

  1. Schools giving food parcels and clothes to poorest families (матеріал про підтримку бідних сімей з боку школи) 2. 'We are not superheroes' Schools call on limbless veterans to teach resilience (матеріал про психологічну допомогу дітям з боку людей, які пережили психологічні та фізичні травми) 1. The scary shortage of doctors for global infectious diseases (матюкав про брак лікарів для лікування швидко поширюються хвороб) 2. Digital Barriers Thwart Customers With Disabilities (матеріал про складнощі в управлінні власним капіталом для сліпих і глухих людей)

  2. Соціально-економічні (уявлення, що належать до сфери соціально-економічного життя країни: економічний добробут, підвищення рівня життя, боротьба з безробіттям та ін.)

  1. Fare rises and a railway system that is badly failing the country (матеріал про підвищення ціни проїзду і про якість роботи поїздів) 2. Britons will take place of low-skilled migrants (матеріал про нову імміграційну політику в період пост-Брексіта, націленої на працевлаштування громадян власної країни замість іммігрантів) 1. Small Bookstores Thrive by Expanding Beyond Books (матеріал про ринковий перевагу книжкових магазинів в порівнянні з сайтами) 2. Science takes a hit with government shuttered (матеріал про скорочення дослідних центрів і наукових кадрів у зв'язку з припиненням фінансування з боку держави)

  3. Культурно-естетичні (уявлення, що відносяться до культурного життя суспільства, естетичному вихованню і ціннісному відношенню до пам'ятників культури)

  1. Huge resonance today ': Scream print is centerpiece of major Munch exhibition (матеріал про популярність картини «Крик» на виставці) 2. British Museum has' head in the sand 'over the return of artifacts (матеріал про реакції британських музеїв на заклик повернути артефакти) 1. New life for old classics as thousands of copyrights expire (матеріал про скорочення авторських прав на роботи авторів минулих століть з метою використання їх творів суспільством) 2. The perennial appeal of Vincent van Gogh (матеріал про популярність картин Ван Гога)

  4. Національно-релігійні (уявлення, що відносяться до цінностей релігійного світу: свобода совісті, віротерпимість, недопущення релігійного екстремізму, шанобливе ставлення до інших релігій та ін.)

  1. Diversity lesson. The school where no one is an outsider. (Матеріал про школу, де вчаться діти різних рас і національностей) 2. Football does not have a gender or religion '(матеріал про рівноправність у футболі) 1. New rules could change the way students of color are disciplined (матеріал про прийняття певних правил знижують расову дискримінацію студентів) 2. What science can learn from religion (матеріал про взаємозв'язок релігії та науки)

  5. Воспитательно-освітні (уявлення, пов'язані з основними цінностями в суспільстві: виховання патріотизму, законослухняності, дотримання прийнятих у суспільстві норм, необхідність освіти і його вдосконалення, дотримання здорового способу життя та ін.)

  1. Apprenticeships 'We're missing out on the talents of 50% of the population (матеріал про навчання і кар'єрі молодих жінок) 2. Why study English? We're poorer in every sense without it (матеріал про необхідність вивчення англійської мови) 1. Holocaust story for the social media generation (матеріал про публікацію біографій жертв Голокосту в соціальній мережі) 2. The Deep Dangers of Life Online (матеріал про небезпеку соціальних мереж для життя людини)

  6. Науково-технічні (уявлення, що відносяться до науково-технічним відкриттям і досягнень)

  1. The end of hangovers? I'll drink to that (матеріал про винахід нешкідливою альтернативи алкоголю) 2. Scientists set sail in search of a stone-age land under North Sea (матеріал про експедицію до Північного 1. Astrophysicists struggle with cosmic confusion (матеріал про більш швидкому розширенні всесвіту , ніж припускали вчені) 2. Trends to follow, hype to ignore (матеріал про ис-

  морю) користуванні технологій в майбутньому і в даний час)

  7. Екологічні (уявлення, пов'язані з екологічними проблемами і пошуком їх рішень)

  1. Draft EU law would cut 400,000 tonnes of plastics pollution (матеріал про державний проект, що сприяє вирішенню проблеми забруднення пластиком) 2. Plastic chemicals found in bird eggs on Arctic island (матеріал про екологічні проблеми, що відбилися на птахах) 1. Oceans warming faster than previously thought, study finds (матеріал про підвищення температури океанів) 2. Could your beer help save the planet? (Матеріал про використання вітрової та сонячної енергії при виробництві пива)

  8. Сімейні (уявлення, що відносяться до сімейних цінностей, обов'язків і ролі сім'ї)

  1. Social media sites 'need to block children' (матеріал про необхідність закриття соціальних мереж для дітей) 2. Half of parents are exposed to vaccine misinformation (матеріал про дезінформацію батьків з приводу вакцин) 1. Why teenagers rejects parents 'solutions to their problems (матеріал про відсутність взаєморозуміння між поколіннями дітей і батьків) 2. Welcoming a grandchild, right in the delivery room (матеріал про зростаючу кількість дідусів і бабусь, присутніх при пологах своїх онуків)

  9. Споживчі (уявлення, що відносяться до проблем споживання товарів і послуг в суспільстві і проблемам підвищення рівня якості та комфорту для споживачів)

  1. Airports to spend millions buying anti-drone defences (матеріал про намір аеропортів позбутися дронів) 1. The new communal workspace: The lobby (матеріал про створення нового комфортного місця для роботи)

  10. Психологічні (уявлення, пов'язані з психологічними проблемами в суспільстві)

  1. Maths anxiety 'People are scared of looking foolish' (матеріал про те, чому люди бояться виглядати нерозумно) 2. Children rate their happiness at lowest level in a decade (матеріал про зниження рівня щастя у дітей) 1. The trauma of being alive (матеріал про психологічні травми, з якими люди вчаться справлятися все життя) 2. Why do people fall for fake news? (Матеріал про формування довірливості як причини процвітання дезінформації людей)

  11. Здоров'я нації (уявлення, пов'язані з проблем здоров'я суспільства і способам їх лікування)

  1. The hunt for the perfect flu vaccine. We've seen of smallpox, polio and measles - so why is a truly reliable flu jab so elusive? (Матеріал про ефективність вакцин) 2. Lack of sleep 'may raise risk of heart disease' (матеріал про користь сну) 1. Heart studies cast doubt on supplements (матеріал про неефективність популярних засобів і дієт) 2. Can organic diets lower cancer risk ? (Матеріал про користь органічної їжі)

  12. Спортивні (уявлення, пов'язані з основними подіями сфери спорту)

  1. Two games from history England's 10-point action plan to rule the world (матеріал про успішні стратегії спортивних команд). 2. England run risk missing out on best coaches (матеріал про ризик Англії втратити кращих тренерів) 1. Texas football players learn rugby technique (матеріал про використання нової техніки гри спортивними командами). 2. Big clubs and European leagues at odds (матеріал про те, що нові правила Ліги Чемпіонів стали причиною суперечок)

  13. Освітні (уявлення, що відносяться до проблем, пов'язаних з освітньою та науковою сферою)

  1. Schools to teach all children lifesaving skills including CPR (матеріал про намір шкіл навчати дітей основним навичкам порятунку життя) 1. A world of information at Wikipedia and a vortex of abuse (матеріал про складнощі редагування в Ві-кіпедіі)

  14. Географічні (уявлення, пов'язані зі сфе рою подорожей)

  1. A wave of creativity washes over a capital (матеріал містить поради мандрівникам)

  15. Геополітичні (уявлення, пов'язані з міждержавними і міжнародними відносинами)

  1. Arctic melt creates a new place for polar powers to fight over (матеріал про танення льодовиків і збільшенні територій, що сприяє міждержавним спорам)

  16. Дістрактівние (уявлення, що належать до сфери розваг і відпочинку)

  1. Moving image Van Gogh's greatest works brought to life (матеріал про використання нових технологій в мистецтві з метою пожвавити картину) 1. Apple's plan to challenge Netflix takes shape (матеріал про намір компанії Apple створити своє шоу)

  Результати виявленого змістовного контенту заголовків американських і британських ЗМІ можна наочно представити у вигляді такої діаграми:

  малюнок.

  Процентний підрахунок ціннісних орієнтирів, впроваджуваних ЗМІ в американську і британську культури дозволив виділити ціннісні домінанти. Так, преса США робить акцент на прищепленні соціально-економічних орієнтирів, освітньо-виховних, науково-технічних, дістрактівних, споживчих і цінностей, пов'язаних зі здоров'ям нації. Значна кількісна відмінність саме цих цінностей від таких в британській культурі пояснюється особистісно-орієнтованої політикою, властивої США протягом всієї історії їх існування. Високий рівень патріотизму, пошук шляху до успіху, збагачення, власну вигоду і великій різноманітності в сфері розваг це незмінні компоненти, складові стереотип Американської мрії. Вузька спрямованість на власні інтереси, проблеми власної нації також пояснюють повна відсутність геополити-

  чеських цінностей в заголовках американської преси і кількісне вираження ціннісної переорієнтації з суто сімейних ідеалів на близько-сімейні цінності в рамках соціальних інститутів і суспільних тенденцій (виховний компонент освітньої галузі, проблеми національної та релігійної ідентичності, культурно-естетичне виховання).

  Британська преса зосереджена на впровадженні та пропаганді культурно-естетичних, екологічних, освітніх, спортивних і сімейних цінностей. Повна відсутність інтересу цієї нації до географічних цінностям компенсується присутністю геополітичних орієнтирів, що можна пояснити важливою роллю Великобританії як великого політичного гравця в рамках Європейської політичної зони.

  Таким чином, порівняльний аналіз заголовків британської та американ-

  ської преси показав різновекторну на- си. Проте, рівну увагу обидві правління маніпулятивної роботи культури приділяють загальнолюдським, засобів масової інформації, ви- психологічним і національно-няющих функцію одного з головних про- релігійних цінностей, що дозволяє моутеров цінностей. Така векторна оп- виділити ці три види ціннісних ориен позиція полягає в егоцентризмі аме- тирів в групу ідеалів, які представляють риканської інформаційної культури та «вічний» інтерес. екстравертному характер британської прес-

  бібліографічний список

  1. Комаров Е.Н. Ціннісні орієнтири в заголовках французьких і російських засобів масової інформації: дис. ... канд. філол. наук. - Волгоград, 2003. - 199 с.

  2. Кирьякова А.В. Теорія цінностей - методологічний базис аксіології освіти // Електронне наукове видання «Аксіологія і инноватика освіти». - 2010. - №1. -З. 2-32. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.orenport.org.ua/axiology/?doc=3 Дата звернення: 21.02.2020

  3. Вотінцева Є.В., Фаткуллина Ф.Г. Аксіологічні проблеми сучасної лінгвістики // Вісник Башкирського уніврсітета. - 2015. - №4. - С. 1352-1355.

  4. Головін Ю.О., кохання О.В. Духовно-моральні цінності в православних ЗМІ // II мойсеївська читання: культура як фактор національної безпеки Росії. Доповіді та матеріали Загальноросійської (національної) наукової конференції / за ред. А.В. Костіної, В.А. Лукова. - М .: Московський гуманітарний університет, 2019. - С. 312 316.

  VALUES MANIFRSTED IN HEADLINES OF BRITISH AND AMERICAN PRESS

  O.V. Epshtein, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor MA. Bolomozhnova, Student Orenburg State Pedagogical University (Russia, Orenburg)

  Abstract. The article raises the problem of the formation and promotion of value guidelines by means of the media. The concept of value is considered at the intersection of anthropological, axiological and linguistic approaches. A comparative analysis of the headlines of the British and American press was carried out, which showed the multi-directional orientation of the manipulative work of the media with the egocentrism of the American press and the extroversion of the British press. Three dominant values ​​of both cultures are defined. Keywords: value, value guideline, headline, mass media, axiology.


  Ключові слова: цінність / ціннісний орієнтир / Заголовок / засоби масової інформації / аксіологія. / value / value guideline / headline / mass media / axiology

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити