туберкульоз легень характеризується активацією Т-лімфоцитів-хелперів 1 типу, а бронхіальна астма Т-лімфоцитів-хелперів 2 типу. Мета дослідження полягала у вивченні рівнів інтерлейкіну-4 і імуноглобуліну Е у хворих бронхіальною астмою і туберкульоз легень. Рівні загального IgE в сироватці крові і інтерлейкіну-4 були значно вище у хворих бронхіальною астмою і активним туберкульоз легень в порівнянні з хворими бронхіальною астмою і неактивними туберкульозними змінами в легеневій тканині.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Садигов А. С., сесь Т. П., Муригіна Г. Л., Малишев М. Є., Бакланова О. Е.


Activity of Th2 Lymphocytes in Patients with Bronchial Asthma and Pulmonary Tuberculosis

Pulmonary tuberculosis is associated with activation of Thl-cells and allergic bronchial asthma with activation of Th2 cells. The aim of the study was to detect IL-4 and IgE-levels in patients with bronchial asthma and pulmonary tuberculosis. Total serum IgE and IL-4 levels were significantly higher in patients with bronchial asthma and active pulmonary tuberculosis as compared to patients with bronchial asthma and inactive pulmonary tuberculosis. (Med. Immunol, 2001., vol. 3, N 4, pp 547-550)


Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2001


  Журнал: медична імунологія


  Наукова стаття на тему 'Активність Т-лімфоцитів хелперів 2 типу у хворих на бронхіальну астму і туберкульоз легенів'

  Текст наукової роботи на тему «Активність Т-лімфоцитів хелперів 2 типу у хворих на бронхіальну астму і туберкульоз легень»

  ?тГтлм "з ^» ^ Тм Короткі повідомлення

  © 2001, СПбРОРААКІ

  АКТИВНІСТЬ Т-лімфоцитів хелперів 2 ТИПУ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ І НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

  Садигов А.С., сесь Т.П., Муригіна Г.Л., Малишев М.Є., Бакланова О.Е.

  Науково-дослідний інститут пульмонології

  Санкт-Петербурзького Медичного Університету імені академіка І. П. Павлова

  Резюме. Туберкульоз легень характеризується активацією Т-лімфоцитів-хелперів 1 типу, а бронхіальна астма - Т-лімфоцитів-хелперів 2 типу. Мета дослідження полягала у вивченні рівнів інтерлейкіну-4 і імуноглобуліну Е у хворих на бронхіальну астму і туберкульоз легень. Рівні загального IgE в сироватці крові і інтерлейкіну-4 були значно вище у хворих на бронхіальну астму і на активний туберкульоз легень в порівнянні з хворими на бронхіальну астму і неактивними туберкульозними змінами в легеневій тканині.

  Ключові слова: іітерпейкіп-4, бронхіальна астма, туберкульоз легенів

  Sadygov A.S., Ses Т.P., Muryghina G.L., Malyshev М.E., Baklanova O.E.

  ACTIVITY OF Th2 LYMPHOCYTES IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA AND PULMONARY TUBERCULOSIS

  Abstract. Pulmonary tuberculosis is associated with activation of Thl -cells and allergic bronchial asthma - with activation of Th2 cells. The aim of the study was to detect IL-4 and IgE-levels in patients with bronchial asthma and pulmonary tuberculosis. Total serum IgE and IL-4 levels were significantly higher in patients with bronchial asthma and active pulmonary tuberculosis as compared to patients with bronchial asthma and inactive pulmonary tuberculosis. (Med.Immunol., 2001., vol.3, N 4, pp 547-550)

  Введення визнаними методами в останні роки проводить-

  Відповідно до теорії поляризації імунної отве- ся пошук нових біомаркерів запалення, в тому числі

  та Т-лімфоцити-хелпери 1 типу (Thl) ответствен- Ряд Ра ^ ог присвячений вивченню рівня IFN-у в плів-

  ни за розвиток клітинного імунітету, а Т-лім ральной рідини хворих на туберкульоз легень

  фоцітов-хелпери 2 типу (Th2) - гуморального. Ос [9Д5].

  новное роль в регуляції типу імунної відповіді і ® відміну від туберкульозу легенів бронхіальна в реалізації реціпрокіих взаємин між-астма (Б А) характеризується переважною ак-

  ду клонами Thl і Th2 клітин відіграють цитокіни у- тіваціей Т-лімфоцитів-хелперів 2-типу [10,12].

  інтерферон (IFN-y), інтерлейкіни-4 (IL-4), 12 Ключовим цитокіном, відповідальним за поляризується-

  (IL-12) і 10 (IL-10) [3 11 13] цію імунної відповіді по шляху Th2, є ін-

  Туберкульоз легень характеризується розвитком терлейкін-4, який, спільно з интерлейкином

  Thl-типу імунної відповіді, спрямованого на за- ^ і молекУляРньш комплексом CD40-CD40L навчаючи-

  щиту організму-господаря or Mycobacteria tuberculosis ствуется в запуску синтезу В-лімфоцитами антиген-

  [8]. Діагностика туберкульозу легень заснована на специфічних імуноглобулінів класу Е (IgE)

  цілому ряді клініко-рентгенологічних, мікро- 'залежна активація високоаффінних

  біологічних, функціональних і молекулярних рецепторів (FceRI) огрядних клітин і базофілів, а

  методів дослідження [2,5]. Поряд з цими загально- 1акже нізкоаффінние IgE - рецепторів (FceRII)

  еозинофілів призводить до звільнення в осередку вос-паления цілого ряду преформованих і с-Адреса для листування: зіруемий de novo біологічно активних речовин

  197089 Санкт-Петербург, Росія, вул. Рентгена, 12, з широким спектром прозапальних властивостей,

  НДІ пульмонології СПбГМУ ім. акад.І.П.Павлова, що забезпечують приплив активованих ефектор-

  Лабораторія молекулярної пульмонології. них клітин з периферичної крові в бронхіаль-

  Сесь Т.П. Тел .: (812) 234-19-24, ву систему і розвиток алергічного запалення

  факс (812) 234-90-46, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. [5] g зв'язку з цим поряд з клініко-анамнестічес-

  кими даними, показниками функції зовнішнього дихання і даними лабораторного дослідження рівні в крові і концентрація 1Е-4 в різних біологічних рідинах є загальновизнаними маркерами активності запалення при атопічної БА.

  Метою цього дослідження була оцінка активності Т-лімфоцитів-хелперів 2 типу у хворих з поєднанням туберкульозу легенів і бронхіальної астми.

  матеріали та методи

  Обстежено 104 хворих у віці від 20 до 70 років, 59 чоловіків і 45 жінок, які страждають на бронхіальну астму, що розвилася на тлі туберкульозу легенів. Залежно від активності туберкульозного процесу в легенях все хворі були розділені на 2 групи: I групу склали 35 пацієнтів, у яких бронхіальна астма розвинулася на тлі активного туберкульозного процесу в легенях, II групу - 69 хворих БА з різними за обсягом неактивними туберкульозними змінами в легеневій тканини.

  Групу порівняння (III) склали 32 хворих БА без супутнього туберкульозу легенів.

  Матеріалом дослідження служили зразки сироватки крові і рідини бронхоальвеолярного лаважу (ЖБАЛ).

  Визначення рівня 1Ь-4 в біологічних рідинах хворих проводили за допомогою методу їм-муноферментного аналізу з використанням комерційних тест-систем ( "Протеїновий контур", С-Пб.). Оптичну щільність оцінювали за допомогою ЕІБА-МАТ-ЗООО (БІС, США) з комп'ютерною обробкою отриманих даних. Результати виражали в пг / мл.

  Для визначення рівня ^ Е в сироватці крові хворих використовували комерційні тест-системи для імуноферментного аналізу ( "Полігност", С-Пб), результати виражали в кЕ / л.

  Результати та обговорення

  Результати дослідження рівнів 1Ь-4 в сироватці крові і ЖБАЛ, а також рівнів загального ^ Е в сироватці крові всіх обстежених хворих представлені в таблиці.

  Як видно з таблиці, в периферичної крові всіх обстежених хворих виявляються підвищені рівні ^ Е (у здорових осіб величина цього показника визначається в межах 39,6 - 144,5 кЕ / л). Найбільш високий вміст ^ Е відзначається у хворих I групи (326,0 ± 26,5 кЕ / л), що достовірно (Р<0,01) перевищує величину цього показника у хворих II групи (210,7 ± 14,1 кЕ / л).

  Таким чином, при Б А, що розвилася на тлі активного туберкульозу легенів, відзначається більш високий вміст ^ Е в крові в порівнянні з хворими БА з неактивними туберкульозними змінами в легенях.

  При вивченні рівня 1Ь-4 в сироватці крові хворих виявлено подібна закономірність: найбільш високий рівень 1Ь-4 в сироватці крові характерний для хворих I групи (151,2 ± 11,2 пг / мл), що достовірно (Р<0,01) перевищує величину цього показника у хворих II групи (90,5 ± 8,9 пг / мл). При цьому слід зазначити відсутність достовірних відмінностей рівнів 1Ь-4 і ^ Е в крові хворих, які страждають БА і на активний туберкульоз легенів (I група) і в групі порівняння -у хворих БА без туберкульозу легенів (III група).

  На відміну від периферичної крові, в рідині, максимально наближеною до вогнища запалення - ЖБАЛ, рівень 1Ь-4 достовірно (Р<0,01) вище у хворих I групи (120,4 ± 10,3 пг / мл) у порівнянні з III групою хворих (69,6 ± 8,2 пг / мл).

  Отримані дані свідчать про більш вираженою активації Т-лімфоцитів-хелперів 2 типу (якщо судити за рівнем 1Ь-4) у хворих на бронхіальну астму і на активний туберкульоз легень в порівнянні з хворими БА без супутнього туберкульозу легенів, причому ця закономірність не спостерігається у хворих БА з неактивним туберкульоз легень.

  Як відомо, у хворих на туберкульоз легень, на відміну від хворих Б А, переважає ТИ-тип імунної відповіді. В активації ТИ-лімфоцитів важливу роль відіграють 1ЕК-у активованих природних кілерів і 1Ь-12, звільняється альвеолярними макрофагами в мікрооточенні тьо-клітин. Слідом за розпізнаванням Т-клітинно-рецепторних комплексом антигену з молекулою МНС II класу і зв'язуванням з ко-стимулюючої молекулою В7, тьо-клітини активуються, вступають в проліфера-

  ЗМІСТ 11.-4 І КЗЕ В БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ ХВОРИХ

  № Діагноз № 11.-4, ЖБАЛ (пг / мл) І-4, сироватка крові (пг / мл) 1дЕ, сироватка крові кЕ / л)

  1 БА + активний туберкульоз легенів 35 120,4 ± 10,3 * 151,2 + 11,2 ** 362,0 ± 26,5 **

  II БА + неактивний туберкульоз легень 69 104,5 + 11,4 90,5 ± 8,9 210,7 ± 14,1 *

  III БА без туберкульозу легенів 32 69,6 + 8,2 120,6 + 12,3 306,4 + 17,3

  2001, Т. З, №4

  Активність Th2 при астмі і туберкульозі легенів

  цію і починають експресувати рецептори до IL-12. Взаємодія IL-12 з рецепторами призводить до активації Th 1 клітин і синтезу ними IFN-y [13]. Активовані Т-лімфоцити, виділені з плевральної рідини хворих на туберкульоз легень, продукують високі рівні IFN-y як спонтанно, так і після специфічної (PPD) стимуляції клітин in vitro [7,9,15].

  Зовсім інший тип запалення характерний для бронхіальної астми. На початкових етапах запалення у хворих на бронхіальну астму в мікрооточенні ThO-клітин присутні цитокіни, що забезпечують розвиток Th2 клону клітин, причому важливу роль в цьому процесі відіграє IL-4, звільняється активованими огрядними клітинами. Запальний інфільтрат в слизовій бронхів хворих на атопічну БА містить велику кількість ТЬ2-лімфоцитів і цитокінів, що залучають у вогнище запалення еозинофіли, базофіли і Нейт-рофіли [8,12].

  При поєднанні БА і туберкульозу легенів в бронхолегеневої системі хворих створюються умови для активації як ТИ, так і ТЬ2-лімфоцитів, оскільки в мікрооточенні ThO-клітин поряд з іншими цитокінами можуть бути присутніми як IL-12 і IFN-y, так і IL-4. У цьому випадку на рівні організму може розвиватися своєрідна "СШИБКА" відповідей ТИ і ТЬ2-клітин, які, як відомо, знаходяться в реципрокних взаєминах.

  Теоретично можна було б очікувати, що у хворих на бронхіальну астму і на активний туберкульоз легенів (I група) альвеолярнімакрофаги синтезують вищі рівні IL-12, що призводить до більш вираженої активації Thl-клітин, і відповідно за механізмом негативного зворотного зв'язку ТЬ2-клітини цих хворих синтезують IL-4 в більш низьких кількостях в порівнянні з хворими II групи, які страждають на бронхіальну астму і неактивним туберкульозом легень. Однак, згідно з отриманими даними, рівні IL-4 в ЖБАЛ і в периферичної крові, а також показники IgE в сироватці крові у хворих I групи перевищують відповідні параметри у хворих на бронхіальну астму і неактивним туберкульозом.

  Як пояснення більш вираженою активації ТЬ2-клітин у хворих на бронхіальну астму і на активний туберкульоз легень в якійсь мірі можуть служити дані, що свідчать про знижену продукції IL-12 альвеолярними макрофагами у хворих на бронхіальну астму [8,13], а також більш інтенсивні курси протитуберкульозної терапії , можливо, що призводять до більш вираженої активації клітин-ефекторів алергічного запалення у цих хворих [1,14,15].

  У будь-якому випадку, при поєднанні в одному організмі настільки різноспрямованих з точки зору

  иммунопатогенеза захворювань, як БА і туберкульоз легенів, в бронхолегеневої системі хворих створюються складні причинно-наслідкові прямі і зворотні зв'язки між різноманітними еф-фекторнимі клітинами запалення, їх продукту-ми-цитокінами, а також клітинами-мішенями, які, в свою чергу, також є активними ефекторами запалення.

  Список літератури

  1. Пухлик Б.М. Проблема хіміорезистентного туберкульозу та можливості її рішення // Проблеми туберкульозу, -1999.-№ 6.-С.17-20.

  2. Хоменко А.Г., Мишин В.Ю., Чуканов В.І., Корнєєв А.А., Вороніна Г.А., Васильєва І.А. Діагностика, клініка і тактика лікування остропрогрессірующіх форм туберкульозу легенів в сучасних умовах // Проблеми туберкулеза.-1999 № 1, - С.22-26.

  3. Boris L., Aarous A., Rumbyrt J., Cvietusa P., Negri J., Wenzel S. Interleukin-10 regulation in normal subjects and patients with asthma // J. of Allergy Ф clin. Immunol. - 1996.-Vol.97.-P. 1288-1296.

  4. Challa A., Pound J., Armitage R., Gordon J. Epitop - dependent Synergism and antagonism between CD 40 antibodies and soluble CD 40 -ligand for the regulation of CD 23 expression and IgE synthesis in human В cells // Allergy . -1999.- Vol.54.-P. 576-583.

  5. Connor Т., Sheehan S., Cryan B., Brennan N., Bredin C. The ligase chan reaction as a primary screening tool for the detection of culture positive tuberculosis // Thorax.-2000.-Vol.55.- P.955-958.

  6. Enerbuck L. The differentiation and maturation of inflammatory cells involved in the allergic response: must cells and basophils // Eur.J. of Allergy and Clin.Immunol.-1997.- Vol.52.-P.4-10.

  7. Katial R "Hershey J., Purohit-Seth Т., Belisle J., Brennan P., Spencer J., Engle R. Cell-mediated immune response to tuberculosis antigens: comparison of skin testing and measurement of in vitro gamma interferon production in whole-blood culture // Clin, and Diagn. Lab. Immunol.- 2001.-Vol.8.-P.339 -345.

  8. Plummeridge М., Armstrong L., Birchall М., Millar A. Reduced production of interleukin 12 by interferon у primed alveolar macrophages from atopic asthmatic subjects // Thorax.-2000.-Vol.55.-P.842-848.

  9. Ribera E., Espanol Т., Martinez - Vazquer J. Lymphocytic proliferation and gamma-interferon production after in vitro stimulation with PPD.Differences between tuberculous and non tuberculous pleurity in patients with positive tuberculin skin test // Chest.-1997. -Vol.97.-P. 1381-1385.

  10. Robinson D., Mamid Q., Ying S. Predominant Th2-like bronchoalveolar lymphocyte population in

  atopic asthma // N.Engl.J.Med.-1992 Vol.326.-P.298-304.

  11. Sad S., Mosmann T., Single IL-2-secreting precursor CD4 T-cell can develop into either Thl or Th2 cytokine secretion phenotype // I. Immunol. - 1994.-Vol. 153.-P.3514-3522.

  12. Savelkoul H., Neijeus H. Immune responses during allergic sensitization and the development of atopy // Eur.J. of Allergy and Clin.Immunol-2000.-Vol.55.-P.989-997.

  13. Trinchieri G. Immunobiology of Interleukin -12 // Immunol. Res.-1998 Vol.l7.-P.269-278.

  14. Wills - Karp M. Interleukin-12 as a target for modulation of the inflammatory response in asthma //Eur.J.of Allergy and Clin. Immunol.-1998 Vol. 53 -P.113-119.

  15. Wongtim S., Silachamroon U., Ruxrungtham K., Udompanich V., Limthongkul S., Charoenlap P., Nuchprayoon Ch. Interferon gamma for diagnosing tuberculosis pleural effusions // Thorax.-1999 Vol.54, -P.921-924.

  надійшла до редакції 15.03.2001 прийнята до друку 05.07.2001


  Ключові слова: Інтерлейкін-4 /БРОНХІАЛЬНА АСТМА /ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНІВ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити