представлені результати бібліомет- аналізу активністю публікацій вчених дослідних установ Московської області у сфері нанотехнологій.

Анотація наукової статті з нанотехнологій, автор наукової роботи - Мохначева Юлія Валеріївна, Харибіна Тетяна Миколаївна


Publication activity of organizations in Moscow region on nanotechnologies and nanosystems: bibliometric analysis

This publication represents bibliometric analysis of publication activity of scientists from research institutions Moscow region in the field of nanotechnologies.


Область наук:

 • нанотехнології

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Бібліосфера


  Наукова стаття на тему 'активність публікації організацій Московської області з проблем нанотехнологій і наносистем: бібліометрична аналіз'

  Текст наукової роботи на тему «активність публікації організацій Московської області з проблем нанотехнологій і наносистем: бібліометрична аналіз»

  ?Інформатика

  УДК [002.2: 62-022.53]: 001.8 ББК 78.606 + 30.6

  Активність публікації ОРГАНІЗАЦІЙ МОСКОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПРОБЛЕМ НАНОТЕХНОЛОГІЙ І наносистем: бібліометрична АНАЛІЗ

  © Ю. В. Мохначева, Т. Н. Харибіна, 2012

  Центральна бібліотека Пущинского наукового центру РАН (відділ Бібліотеки з природничих наук Російської академії наук) 142290, Московська обл., М Пущино, вул. Інститутська, 3

  Представлені результати бібліомет- аналізу активністю публікацій вчених дослідних установ Московської області в сфері нанотехнологій.

  Ключові слова: бібліометрична аналіз, Московська область, нанотехнології, активність публікації, цитованість, рейтинг наукових публікацій.

  This publication represents bibliometric analysis of publication activity of scientists from research institutions Moscow region in the field of nanotechnologies.

  Key words: bibliometric analysis, Moscow region, nanotechnology, publication activity, citation, rating of scientific publication.

  Необхідність переходу від ресурсної економіки до економіки, заснованої на знанні, все більше усвідомлюється в російському суспільстві. Згідно з багатьма прогнозами, вигляд XXI століття буде визначати розвиток нанотехнологій. Нано-наука і нанотехнології включені до складу національних пріоритетів більшістю провідних країн світу в тому числі і Росією, розвиток нанотехнологій набуває все більшої економічну актуальність [3, 5, 9].

  Наша країна має значний практичний досвід в даній галузі знань, володіє наукомісткими розробками, технологіями та кваліфікованими кадрами.

  Зараз основною проблемою Росії в розвитку нанотехносфери є низька ефективність перетворення результатів фундаментальних досліджень в практичні розробки з метою їх застосування в різних областях науки і техніки. Особливо гостро це позначається при патентування високотехнологічних розробок, до яких, зокрема, відносяться розробки в сфері нано-технологій [4, 6-8].

  Необхідність аналізувати документопо-ток по нанотематіке викликана бурхливим розвитком наукової думки в цій галузі і, як наслідок, значним зростанням числа публікацій. В останні роки з'являються роботи, присвячені результатам бібліометрична досліджень в на-нонауке [1-3, 5].

  Завдання нашого дослідження - виявлення публікацій нанотехнологічної тематики, що належать державним науковим установам, науково-виробничим компаніям і організаціям різних форм власності Московської області для їх бібліомет- аналізу за різними індикаторами. З цією метою вивчався документопоток за період 2000-2011 рр. Основні аспекти нашого дослідження:

  • динаміка активністю публікацій в досліджуваній області;

  • частотний розподіл публікацій по містах Московської області та по науково-дослідним установам (НДУ) з подальшим ранжуванням;

  • визначення частки іноземного капіталу в загальному масиві шуканих публікацій;

  • виявлення держав, з якими існує найбільш інтенсивне наукове співробітництво по нанотематіке;

  • аналіз частотного розподілу публікацій з наукових видань;

  • виявлення найбільш цитованих публікацій;

  • визначення публікацій, виконаних за підтримки різних фондів з подальшим їх ранжування за ступенем участі.

  В якості інформаційної бази для нашого дослідження використовувалися 2 бази даних (БД) Web of Science (^ S) компанії Thomson Reuters і Scopus (Elsevier).

  Дані, отримані за допомогою БД Web of Science і Scopus, показують, що кількість публікацій нанотехнологічної спрямованості в Московській області активно зростає: середній темп приросту по WоS склав 15%, по Scopus - 24% (табл. 1). Проаналізувавши публікації за місцем роботи авторів, ми визначили, що помітне лідерство (майже 2/3 всіх статей) нанотехнологи-чеський тематики за досліджуваний період в Московській області належить р Черноголовке і м Троїцьку (рис. 1).

  кількість публікацій

  300

  I Кількість статей в WoS

  Кількість статей в Scopus

  Населений пункт Московської області

  Мал. 1. Розподіл публікацій нанотехнологічної тематики по населеним пунктам Московської області за період 2000-2011 р.

  Наступним завданням нашого дослідження було визначення кола НДУ Московської області, найбільш активно займаються питаннями в сфері нанотехнологій (в табл. 2).

  Згідно зі статистичними даними табл. 2 за кількістю публікацій лідирує Інститут проблем хімічної фізики РАН (м Черноголовка), друге місце у Інституту спектроскопії РАН (м Троїцьк), на третьому - Московський фізико-технічний інститут (м Долгопрудний). Частка публікацій цих НДУ становить понад 40% в загальному

  кількості публікацій Московської області з нанотехнологій за досліджуваний період як за даними WоS, так і по Scopus.

  Цитованість - один з показників затребуваності публікацій в науковому світі, оскільки відображає вплив результату дослідження на наукове співтовариство і ступінь ймовірності того, що стаття може виявитися досить значимою. Питання про цитованості для вчених в останні роки є досить гострим, так як саме вона служить одним з ключових критеріїв для отримання необхідного фінансового супроводу досліджень.

  Варто також припустити, що виявлення публікацій з високою цитованістю може стати інструментом визначення тематичних напрямків, в яких можливе формування центрів наукового і, в перспективі, технологічної переваги.

  Найбільш цитовані публікації вчених Московської області з нанотехнологій за період 2000-2011 рр. представлені в табл. 3.

  Як видно з табл. 3, хорошим потенціалом впливу має стаття вчених з Інституту проблем технології мікроелектроніки і особливо чистих матеріалів РАН, опублікована в 2001 р в журналі Science, цитованість якої на поточний момент - 388. Спільна публікація російських вчених (Інститут фізики високого тиску РАН, м Троїцьк , Фізико-технічний інститут ім. А. Ф. Іоффе РАН м.Санкт-Петербург) і їхніх колег зі Швеції, Німеччини, Бразилії, опублікована в журналі Nature в 2001 р, процитована 367 раз. Інтерес до даної статті обумовлений прикладними можливостями відкриття феромагнітних властивостей полімеризованого фулерену для розробки систем зберігання даних нового покоління.

  Третя за кількістю посилань - стаття співробітників Інституту проблем технології мікроелектроніки і особливо чистих матеріалів РАН, опублікована в журналі Physical Review Letters в 2001 р, яка також викликала великий інтерес в науковому співтоваристві і за досліджуваний період була процитована 230 раз.

  Таблиця 1

  Активність публікації вчених Московської області по нанотематіке за період 2000-2011 рр.

  (За даними WоS і Scopus)

  БД 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  WoS 23 36 36 44 65 35 45 50 76 89 100 111

  Scopus 10 17 26 54 72 40 61 94 83 106 107 106

  250

  150

  100

  50

  Таблиця 2

  Рейтинг наукових організацій Московської області за кількістю публікацій нанотехнологічного профілю за період 2000-2011 рр. (За даними WоS і Scopus)

  НДУ Місто Кількість статей

  в WoS в Scopus

  Інститут проблем хімічної фізики РАН Черноголовка 157 149

  Інститут спектроскопії РАН Троїцьк 115 125

  Московський фізико-технічний інститут Долгопрудний 78 88

  Об'єднаний інститут ядерних досліджень Дубна 68 67

  Інститут проблем технології мікроелектроніки і особливо чистих матеріалів РАН Черноголовка 38 38

  Інститут фізики твердого тіла РАН Те ж 28 44

  Інститут фізики високих тисків ім. Л. Ф. Верещагіна РАН Троїцьк 27 31

  Технологічний інститут надтвердих і нових вуглецевих матеріалів Те ж 27 26

  Інститут проблем лазерних та інформаційних технологій РАН - »- 23 21

  Троїцький інститут інноваційних і термоядерних досліджень - »- 20 29

  Фрязінское відділення Інституту радіотехніки й електроніки РАН Фрязіно 20 40

  Інститут теоретичної та експериментальної біофізики РАН Пущино 16 32

  Інститут земного магнетизму, іоносфери і поширення радіохвиль РАН Троїцьк 14 8

  Інститут структурної макрокінетики і проблем матеріалознавства РАН Черноголовка 11 17

  Інститут білка РАН Пущино 10 14

  Філія інституту енергетичних проблем хімічної фізики РАН Черноголовка 9 10

  Всеросійський науково-дослідний інститут фізико-технічних і радіотехнічних вимірювань Менделєєве 7 11

  Інститут біофізики клітини РАН Пущино 7 21

  Інститут фізики високих енергій Протвино 5 4

  Інститут математичних проблем біології РАН Пущино 5 5

  Інститут фундаментальних проблем біології РАН Те ж 5 6

  Інститут біологічного приладобудування РАН - »- 4 8

  Інститут теоретичної фізики ім. Л. Д. Ландау РАН Черноголовка 4 5

  Інститут фізіологічно активних речовин РАН Те ж 4 5

  ЗАТ «Науково-технічний центр" Бакор "» Щербинка 4 4

  Інститут біохімії і фізіології мікроорганізмів ім. Г. К. Скрябіна РАН Пущино 3 4

  Науково-виробниче підприємство «Исток» Фрязіно 3 4

  Дослідницький інститут хімічного різноманіття Химки 3 3

  Центральний науково-дослідний інститут машинобудування Корольов 2 + 2

  Державний науковий центр прикладної мікробіології і біотехнології Оболенський 2 + 2

  Закінчення табл. 2

  НДУ Місто Кількість статей

  в WоS в Scopus

  Інститут нових хімічних проблем РАН Черноголовка 2 + 2

  Науково-виробнича фірма «АЛЬФА-АКОНІС» Долгопрудний 1 + 1

  Науково-виробниче об'єднання «Оптроніка» Те ж 1 + 1

  Центральний аерогідродинамічний інститут ім. М. Є. Жуковського Жуковський 1 + 1

  Науково-дослідний інститут науково-виробниче об'єднання «Луч» Подольск 1 + 1

  Інститут фізико-хімічних і біологічних проблем грунтознавства РАН Пущино 1 2

  Філія інституту біоорганічної хімії ім. М. М. Шемякіна і Ю. А. Овчинникова РАН Те ж саме 1 2

  ТОВ «Авеста-Проект» Троїцьк 1 3

  Відділення перспективних лазерних технологій інституту проблем лазерних та інформаційних технологій РАН Те ж 1 + 1

  Науково-дослідний інститут «Платан» Фрязіно 1 + 1

  Т а б л і ц а 3

  Найбільш цитовані публікації нанотехнологічної тематики вчених Московської області

  за період 2000-2011 рр. (За даними WoS)

  Автори Назва статті Журнал Рік Том № Сторінка (поч.) Цитируемость

  Kasumov A. Y. et al. Proximity-induced superconductivity in DNA Science 2001 291 5502 280 388

  Makarova T. L. et al. Magnetic carbon Nature 2001 413 6857 718 367

  Kociak M. et al. Superconductivity in ropes of single-walled carbon nanotubes Phys. Rev. Lett. 2001 86 11 2416 230

  Hutchison J. L. et al. Double-walled carbon nanotubes fabricated by a hydrogen arc discharge method Carbon 2001 39 5 761 163

  Brazhkin V. V. et al. Harder than diamond: dreams and reality Philos. Mag. A 2002 82 2 231 139

  Darmanyan S. A. et al. Light tunneling via resonant surface plasmon polariton states and the enhanced transmission of periodically nanostructured metal films: An analytical study Phys. Rev. B 2003 67 3 35424 123

  Rozenberg B. A. et al. Polymer-assisted fabrication of nanoparticles and nanocomposites Prog. Polym. Sci. 2008 33 1 40 95

  Anisimov S. I. et al. Selected problems of laser ablation theory Phys.-Usp. 2002 45 3 293 77

  Продовження табл. 3

  Автори Назва статті Журнал Рік Том № Сторінка (поч.) Цитируемость

  Lozovik Y. E. et al. Nanomachines based on carbon nanotubes Phys. Lett. A 2003 313 1-2 112 73

  Kasumov A. et al. Quantum transport through carbon nanotubes: Proximity-induced and intrinsic superconductivity Phys. Rev. B 2003 68 21 214521 68

  Pancheshnyi S.V. et al. Collisional deactivation of N-2 (C-3 Pi (u), v = 0, 1, 2, 3) states by N-2, O-2, H-2 and H2O molecules Chem. Phys. 2000 262 2-3 349 67

  Belikov A. V. et al. Double-wall nanotubes: classification and barriers to walls relative rotation, sliding and screwlike motion Chem. Phys. Lett. 2004 385 1-2 72 66

  Reulet B. et al. Acoustoelectric effects in carbon nanotubes Phys. Rev. Lett. 2000 85 13 2829 64

  Kazantseva N. E. et al. Magnetic behaviour of composites containing polyaniline-coated manganese-zinc ferrite J. Magn. Magn. Mater. 2004 269 1 30 51

  Andrievski R. A. Superhard materials based on nanostructured high-melting point compounds: achievements and perspectives Int. J. Refract. Met. H 2001 19 4-6 447 51

  Golberg D. et al. Structure, transport and fieldemission properties of compound nanotubes: CNx vs. BNCx (x < 0,1) Appl. Phys. A-Mater. 2003 76 4 499 50

  Dodziuk H. et al. Water solubilization, determination of the number of different types of single-wall carbon nano-tubes and their partial separation with respect to diameters by com-plexation with eta-cyclodextrin Chem. Commun. 2003 8 986 48

  Bellucci S. et al. Channeling of high energy beams in nanotubes Nucl. Instrum. Meth. B 2003 202 236 46

  Kasumov A. Y. et al. Thickness and low-temperature conductivity of DNA molecules Appl. Phys. Lett. 2004 84 6 1007 45

  Bichoutskaia E. et al. Interwall interaction and elastic properties of carbon nanotubes Phys. Rev. B 2006 73 4 45435 42

  Apel P. Swift ion effects in polymers: industrial applications Nucl. Instrum. Meth. B 2003 208 11 42

  Roche P. E. et al. Very low shot noise in carbon nanotubes Eur. Phys. J. B 2002 28 2 217 41

  Uversky V. N. Intrinsic disorder in proteins associated with neurodegenera-tive diseases Front. Biosci.-Landmark 2009 14 5188 40

  Закінчення табл. 3

  Автори Назва статті Журнал Рік Том № Сторінка (поч.) Цитируемость

  Le Kien F. et al. Spontaneous emission of a cesium atom near a nanofiber: Efficient coupling of light to guided modes Phys. Rev. A 2005 72 3 32509 40

  Bukhov N. G. et al. Energy dissipation in photosynthesis: Does the quenching of chlorophyll fluorescence originate from antenna complexes of photosystem II or from the reaction center? Planta 2001 212 5-6 749 40

  Lo W. J. et al. Physical, chemical, and biological characterization of pulsed laser deposited and plasma sputtered hydroxyapatite thin films on titanium alloy J. Biomed. Mater. Res. 2000 50 4 536 39

  Велике значення при здійсненні науково-дослідних розробок має фінансова складова. Тому ще одним важливим аспектом нашого дослідження було визначення ступеня впливу різних фондів підтримки на публікаційну активність вчених Московської області по нанотематіке за період 2008-2011 рр .:

  Фонд підтримки наукових досліджень

  Російський фонд фундаментальних досліджень

  Програма Президії РАН

  Міністерство освіти і науки

  6-а Рамкова програма Європейського Союзу

  ДФФД

  Фонд Президента РФ

  Федеральне агентство з науки та інновацій (Фаси)

  Німецький дослідний фонд

  EPSRC (The Engineering

  and Physical Sciences Research

  Council)

  Академія наук Словаччини Academy of Finland

  Розвиток наукового потенціалу вищої школи

  DOE

  Кількість згадок про фонд в публікації

  153

  48

  23

  9 5 5

  8

  4

  4 3 2

  2 + 2

  Dynasty Foundation ISTC

  National Institutes of Health

  National Science Foundation of China

  Royal Society

  Science and Technology Assistance Agency

  Science Foundation Ireland

  Shanghai Leading Academic Discipline Project

  US Department of Energy Office of Science

  US Civilian Research and Development Foundation (CRDF)

  Як видно, найбільшу кількість публікацій, виконаних на кошти грантів, доводиться на Російський фонд фундаментальних досліджень - 153 згадки в статтях.

  За даними WoS, 54% публікацій вчених Московської області по нанотематіке за 2008-2011 рр. були виконані за фінансової складової різних Фондів, що свідчить про активну підтримку наукових розробок у цій галузі з боку різних державних і бізнес-структур Росії і зарубіжжя.

  Торкаючись галузі міжнародного співробітництва, варто відзначити, що на тлі існуючого зростання інтеграційних процесів у наукових дослідженнях різних країн частка публікацій вчених-

  них Московської області в сфері нанотехнологій, виконаних при іноземному участі, склала 43%. При цьому найбільш тісне співавторство було з Францією, США, Німеччиною і Великобританією (рис. 2).

  кількість публікацій

  80 70 60 50 40 -30 20 -10 0

  | Держави-партнери по WoS | Держави-партнери по Scopus

  Мал. 2. Частотний розподіл публікацій Московської області по нанотематіке з іноземною участю країнами за період 2000-2011 рр. (За даними WoS і Scopus)

  Наступним важливим напрямком нашого дослідження було виявлення переліку видань, в яких публікувалися вчені Московської області по нанотематіке за період 2000-2011 рр. (Табл. 4).

  Той факт, що публікації по нанотематіке розподілилися по вельми широкого кола видань різної предметної спрямованості, говорить про проникнення нанотехнологій в різні області знання (рис. 3).

  кількість публікацій

  250 200

  39 23 20 19

  15 14 12 11

  t

  м §

  «S § g

  про та

  м

  про

  а

  м

  й а

  ^ J OS OS

  в§

  3s

  s

  Sh про S P

  з ой < g про

  s Е

  M

  g? "S

  і ^

  * z < ?

  М К

  J H

  про м г

  Т а б л і ц а 4

  «Ядерна» група видань, які опублікували статті по нанотематіке, авторами яких були фахівці Московської області за період 2000-2011 рр. (за даними

  Видання Кількість публікацій

  Листи в ЖЕТФ 51

  Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures 19

  Physical Review B 19

  Квантова електроніка 19

  Chemical Physics Letters 14

  Известия РАН. Сер. Хімічна 14

  Proceedings of the Society of Photo optical Instrumentation Engineers SPIE 13

  Journal of Applied Physics 11

  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 11

  Успіхи фізики 11

  AIP Conference Proceedings 10

  Carbon 10

  Nuclear Instruments Methods in Physics Research Section B Beam Interactions With Materials and Atoms 9

  Journal of Chemical Physics 8

  Лазерні дослідження в Росії 8

  NATO Science for Peace and Security Series C Environmental Security 8

  Physical Review A 8

  Proceedings of SPIE 8

  Applied Physics Letters 7

  Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials 7

  Journal of Physics Condensed Matter 7

  Physical Chemistry Chemical Physics 7

  Physics Letters A 7

  Успіхи Хімії 7

  Applied Physics A Materials Science Processing 6

  біохімія 6

  Мал. 3. Розподіл публікацій нанотехнологічної спрямованості, опублікованих вченими Московської області з різних галузей знання за період 2000-2011 рр. (За даними WоS)

  Таким чином, підбиваючи підсумки бібліометріче-ського аналізу наукових публікацій вчених Московської області в сфері нанотехнологій за 2000-

  450

  404

  400

  350

  300

  175 170

  150

  90

  100

  50

  0

  2011 рр., Можна зробити висновок про те, що значна частка робіт виконана за фінансової підтримки різних фондів і має досить високу цитованість. Публікації розподілилися по 316 видань різної предметно-тематичної спрямованості. Динаміка активністю публікацій в області нанотехнологій характеризується досить високими темпами приросту, що говорить про зростаючий числі досліджень, в тому числі за участю іноземних фахівців, у цьому науковому напрямку.

  Найбільш активно дослідження по нанотехно-логіям в Московській області ведуться в містах: Черноголовка, Троїцьк і Долгопрудний. Лідирують серед наукових установ в даній області: Інститут проблем хімічної фізики РАН (м Черноголовка), Інститут спектроскопії РАН (м Троїцьк) і Московський фізико-технічний інститут (м Долгопрудний).

  література

  1. біонанотехнологій: бібліометрична аналіз по БД Science Citation Index, 1995-2006 рр. / Л. Ф. Борисова [и др.] // Наук.-техн. інформ. Сер. 1, Орг. і методика інформ. роботи. - 2007. - № 8. - С. 7-13.

  2. Бусигіна Т. В. бібліометрична аналіз документально-інформаційного потоку по нанобіотех-монолог на основі реферативної бази даних

  «Scopus» (видавництво «Elsevier») // Бібліосфера. -2009. - № 4. - С. 31-42.

  3. Зибарева І. В., Зибарев А. В., Бузник В. М. Російська нанонауки: бібліометрична аналіз на основі баз даних STN International // Хімія в інтересах сталого розвитку. - 2010. - № 2. - С. 215-227.

  4. Мохначева Ю. В., Харибіна Т. Н. Бібліометріче-ський аналіз активністю публікацій організацій Московської області з проблем нанотехно-логій і наносистем // Бібліотеки національних академій наук. - Київ, 2010. - Вип. 8: Проблеми функціонування, тенденції розвитку. - C. 7-27.

  5. Терехов А. І. Нанобібліометрія: в оцінках по Росії потрібні уточнення // Наука і технології Росії (STRF.ru). - URL: http://strf.ru/material.aspx?CatalogId = 222&d_no = 45730 (дата звернення: 22.03.2012).

  6. Патентна активність в області нанотехнологій в Московській області Т. Н. Харибіна [и др.] // XVI конференція представників регіональних науково-освітніх мереж «RELARN-2009»: зб. тез. доп. - М.; СПб., 2009. - С. 162-164.

  7. Igami M. Exploration of the evolution of nanotechno-logy via mapping of patent applications // Scientomet-rics. - 2008. - Vol. 77, N 2. - P. 289-308.

  8. Leydesdorff L. The delineation of nanoscience and nanotechnology in terms of journals and patents: a most recent update // Scientometrics. - 2008. - Vol. 76, N 1. -P. 159-167.

  9. Nanobiotechnology as an emerging research domain from nanotechnology: a bibliometric approach / Y. Ta-keda [et al.] // Scientometrics. - 2009. - Vol. 80, N 1. -P. 23-38.

  Матеріал надійшов до редакції 31.08.2012 р.

  Відомості про авторів: Мохначева Юлія Валеріївна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, виконуючий обов'язки завідувача сектором, (4967) 73-04-15, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Харибіна Тетяна Миколаївна - старший науковий співробітник, заслужений працівник культури РФ, завідувач Центральною бібліотекою, (4967) 73-37-84, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: бібліометрична АНАЛІЗ /МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ /НАНОТЕХНОЛОГІЇ /активність публікації /цитованих /РЕЙТИНГ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ /BIBLIOMETRIC ANALYSIS /MOSCOW REGION /NANOTECHNOLOGY /PUBLICATION ACTIVITY /CITATION /RATING OF SCIENTIFIC PUBLICATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити