Область наук:
 • Біотехнології в медицині
 • Рік видавництва 2000
  Журнал: Вісник РОНЦ ім. Н. Н. Блохіна РАМН
  Наукова стаття на тему 'Активність ферментів метаболізму андрогенів у хворих з пухлиною Юїнга і хондросаркома'

  Текст наукової роботи на тему «Активність ферментів метаболізму андрогенів у хворих з пухлиною Юїнга і хондросаркома»

  ?Клінічні ісследовнія

  CLINICAL INVESTIGATIONS

  © Колектив авторів, 2000.

  : УДК 616-006.33.04 + 616-006.83: 577.1

  В. Г. Дегтяр, Т. В. Бабкіна, Н. Е. Кушлінскій,

  Ю. М. Соловйов, Н. Н. Трапезников

  г АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ МЕТАБОЛІЗМУ

  Андрогенів У ХВОРИХ НА ПУХЛИНОЮ Юінг І хондросаркоми

  НДІ клінічної онкології

  Як відомо, лікування хворих з пухлинами кісток вважається складною проблемою для практичної медицини. Серед різних видів комбінованого лікування цієї патології гормональна терапія не знайшла ще належного застосування. У той же час в літературі [1-3] представлені дані про зміну гормонального статусу хворих з саркомами кісток, і зокрема статевих стероїдних гормонів. Це дає підставу припустити, що у хворих з саркомами кісток або порушується регуляція біосинтезу статевих стероїдів в гонадах (і / або в надниркових залозах?), Або имет місце ектопічний біосинтез статевих стероїдів в саркомах кісток. Більш того, наявність рецепторів статевих стероїдів в саркомах кісток може вказувати на гормональну чутливість пухлин, при якій ендокринна терапія зможе привести до поліпшення результатів лікування.

  Розробка адекватних підходів до гормонотерапії передбачає розуміння не тільки механізмів гормональної регуляції росту відповідної пухлини, а й механізмів регуляції стероїдогенезу. Однак, незважаючи на важливість проблеми по вивченню ролі статевих стероїдних гормонів у хворих з кістко і хрящоутворюючої пухлинами, кількість досліджень, пов'язаних з даною проблемою, невелика.

  Нещодавно нами було показано, що в первинних остеосаркомі кісток має місце метаболізм андрогенів і виявлена ​​активність основних ферментів їх метаболізму [7]. Наявність активності ферментів метаболізму андрогенів дає підставу припустити, що андрогени відіграють певну роль в патогенезі остеосаркоми. Впливу на активність зазначених ферментів - передумова для нових підходів у лікуванні остеосарком.

  Мета цього дослідження - порівняння активності ферментів метаболізму андрогенів в первинних пухлинах у хворих хондросаркома і пухлиною Юїнга.

  VG.Degtjar, T. V.Babkina, N.E.Kushlinsky, Yu.N.Soloviev, N.N. Trapeznikov

  ANDROGEN METABOLIC ENZYME ACTIVITY IN PATIENTS WITH EWING'S TUMOR AND CHONDROSARCOMA

  Institute of Clinical Oncology

  Treatment of bone tumors is a great problem of practical medicine to-day. Hormonal therapy is not yet a recognized treatment modality of these diseases. However, there are publications [1-3] reporting of changes in hormonal status in patients with bone sarcoma, in particular as concerns sex steroid hormones. These changes may relate either to dysreg-ulation of steroid biosynthesis in gonades (and / or adrenals?) Or to ectopic biosynthesis of sex steroid hormones in patients with bone sarcoma. Besides, the presence of sex steroid receptors in a bone sarcoma may be indicative of hormonal sensitivity of the tumor and therefore of efficiency of endocrine therapy in this case.

  Development of adequate approaches to hormonotherapy must be based on both the knowledge of mechanisms of tumor growth hormonal regulation and regulatory mechanisms of steroid synthesis. However, there are too few studies on the role of sex steroid hormones in osteogenic or chondrogenic tumors in spite of the great significance of this problem.

  We reported previously [7] of androgen metabolism in primary osteogenic sarcoma and activity of principal enzymes related to the metabolism. The enzyme activity suggests that androgens play a certain role in sarcoma development. Regulation of the enzyme activity may be a new approach to osteosarcoma treatment.

  The purpose of this study was to compare activities of enzymes related to androgen metabolism in primary chondrosarcoma and Ewing's tumor.

  Materials and Methods. The study was performed in 10 patients with chondrosarcoma and 9 patients with Ewing's tumor.

  The androgens 4-androstene-17p-ol-3-one (T), 5a-androstane-17 (3-ol-3-one (DHT), 5<x-androstane-3a, 17p-diol (3a-D), 5a-androstane-3p, I7p-diol (3p-D) and 4-androstene-3,17-dione (A4) were supplied by Sigma (USA). [L, 2,6,7-JH] -testosterone (PH] -T) (specific radioactivity 80-100 Ci / mmol) and 5a-dihydro- [I, 2,6,7-3H] -testosterone ([- 'H-DHT]) (specific radioactivity 80-105 Ci / mmol) were supplied by Amersham Int.PLC (United Kingdom).

  Матеріали та методи. Б дослідження було включено 10 хворих хондро-саркомою і 9 хворих з пухлиною Юїнга.

  Андрогени 4-андростен-17р-ол-3-он (Т), 5а-андростан-17р-ол-3-он (ДГТ), 5а-андростан-За, 17р-діол (За-Д), 5а-андростан- зр, 17Ь-діол (зр-Д) і 4-андростен-3,17-діон (А4) отримані з фірми «Sigma» (США). [1,2,6,7-3Н] -тестостерон ([3Н] -Т) (питома радіоактивність 80-100 Кі / ммоль) і 5а-дигідро [1,2,6,7-3Н] -тестостерон ([ 3Н-ДГТ]) (питома радіоактивність 80-105 Кі / ммоль) отримані з фірми «Amersham Int. PLC »(Великобританія).

  Для поділу метаболітів і для очищення [3Н] -Т і [3Н] -ДГТ використовували пластинки Silufol з шаром силікагелю 100 мк, розміром 15x15 см (фірма «Kavalier», Чехія). Хроматографію проводили в системі розчинників бензол: ацетон: етанол (9: 1: 0,5, за обсягом) 3 рази.

  Метаболіти, що утворюються андрогенів в зразках пухлин кісток визначали за описаним раніше методу з незначними модифікаціями [б]. Шматочки тканин з пухлини розтирали в порцеляновій ступці в рідкому азоті, додавали натрій-фосфат буфер (0,05 моль / л, pH 7,4) з розрахунку 700 мкл на 200 мг тканини, розморожували і гомогенат центрифугували 10 хв при 5000 g з охолодженням (центрифуга Optima ТМ TLC, «Beckman», США). Супернатант використовували для визначення активності ферментів. У скляні пробірки 12x70 мм вносили очищений розчин [3Н-Т] або [3Н-ДГТ] (чистота не менше 98%) з розрахунку 8-9-104 імп / хв в пробі і відповідно розчин Т або ДГТ в етанолі для отримання кінцевої концентрації стероїду 10-7 моль / л в інкубаційному розчині (див. нижче). Розчинник випарювали на водяній бані при температурі не вище 60 "С. В льоду в пробірки вносили 50 мкл гомогенату пухлини (в контрольну пробу - 50 мкл натрій-фосфатного буфера) і 50 мкл того ж буферного розчину, що містить 100 мкг D-шокози, 100 мкг D-глюкозо-б-фосфату, по 25 мкг НАДН2 і НАДФН2 і 50 мЕ глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Проби інкубували 1 год у водному термостаті при 37 "С, потім до кожної пробі додавали 10 мкл 1 н. соляної кислоти і 10 мкл етанольного розчину немічених андрогенів з концентрацією 1,0 мг / мл кожного визначається метаболіти. Після ліофілізації до проб додавали 100 мкл суміші абсолютний етанол: бензол (9: 1, за об'ємом), хроматографіровалі, висушували пластинку 5 хв при 80 "С, плями андрогенів виявляли в парах йоду, вирізали і заливали сцинтилятором у флаконах. Радіоактивність визначали в спектрометрі LS 6500 ( «Beckman», США).

  Кількість кожного метаболіту розраховували в фетомолях з урахуванням концентрації субстрату і співвідношення радіоактивності в плямі до загальної радіоактивності в вирізаних плямах. Активність ферментів (А ^ Стеро-ід: НАД (Ф) -оксідоредуктаза (5а-Р), За-гідроксістероідоксідоредуктаза (За-SRB), Зр-гідроксістероідоксідоредуктаза (Зр-SRB), 17р-гідроксістероідоксідоредуктаза (17р-ГСР ), 6,7-гідроксістероідоксідоредуктази (6,7-SRB)) розраховували за кількістю відповідного метаболіту (або суми метаболітів), утвореного 1 мг загального білка гомогенату за 1 год.

  При інкубації з Т активність 5а-Р визначали за освітою 5сс-ДГТ, Зос-Д і Зр-Д, активність 17р-ГСР - за освітою А4; при інкубації з ДГТ активність За-ГСР - за освітою За-Д, активність Зр-ГСР - за освітою Зр-Д, активність 6,7-ГСР - за освітою «полярних» з'єднань, рухливість яких при хроматографії була менше, ніж рухливість Зр -Д; радіоактивність визначали в вирізаних ділянках пластинки від лінії старту до плями Зр-Д.

  Концентрацію загального білка в гомогенате визначали за методом Lowry [8] на спектрофотометрі DU 650 ( «Beckman», США).

  Результати та обговорення. При визначенні активностей 17 (3-ГСР і 5а-Р як субстрат використовували Т. Активність 5сс-Р визначали як суму утворилися метаболітів - 5а-ДГТ, За-Д і 3 (3-Д. Останнє має принципове значення для пухлин кісток, так як утворення зазначених метаболітів, т. е. активність 5а-Р, ми виявили і в пухлини Юінга, і в хондросаркома, однак освіти 5а-ДГТ серед продуктів метаболізму т не було виявлено в ряді пухлин.

  При вивченні метаболізму андрогенів у хворих з пухлиною Юїнга і хондросаркома ми виявили активність всіх зазначених ферментів метаболізму, (див. Вище). Активність цих ферментів в досліджених пухлинах варіювала в широких межах (див. Таблицю).

  При порівнянні активності ферментів метаболізму андрогенів в цих двох групах виявлено, що найбільша I

  Silufol plates 15x15 cm with a 100m silica gel layer (Kavalier, Czech Republic) were used to separate metabolites and to purify [3H] -T and [3H] -DHT. Chromatography was carried out 3 times using a solvent system ben-zene: aceton: ethanol (9: 1: 0.5 v / v).

  Detection of the resultant androgen metabolites in bone tumor specimens was carried out by a method described elsewhere [5] with minor modifications. Tumor tissue pieces were triturated in liquid nitrogen, Na-phosphate buffer (0.05 mol / 1, pH 7.4), 700 mcl per 200 mg tissue, was added to the triturated tumor specimens, the resultant mixture was melted, and the homogenate was centrifuged 10 min at 5,000g under cooling (centrifuge Optima TM TLC, Beckman, USA). The supernatant was used to measure enzyme activity. Purified [3H-T] or [3H-DHT] solutions (purity not less than 98%) 8-9x104 ppm and respective T or DHT ethanol solutions were transferred to glass test tubes 12x70 mm to have a 10-7 mol / 1 steroid end concentration in incubation solution (see below). The solvent was evaporated on water bath at a temperature not higher than 60 "C. Tumor homogenate, 50 mcl, and the same buffer solution, 50 mcl, containing 100 meg D-glucose, 100 meg D-glucose-6-phosphate, 25 meg NADH2 and 25 meg HADPH2, 50 mE glucose-6-phosphate dehydrogenase were placed in the test tubes on ice. The specimens were incubated 1 h in water thermostat at 37 "C, then 10 mcl IN hydrochloric acid and 10 mcl ethanol solution of unlabeled androgens at a 1.0 mg / ml concentration of every metabolite to be determined were added to each specimen. After lyophilization 100 mcl mixture of absolute ethanol and benzene (9: 1 v / v) was added to the specimens, the resultant mixture underwent chromatography, the plate was dried 5 min at 80oC, androgen stains were developed in iodine vapor, cut out, placed in vials into which scintillant was added. Radioactivity was measured using an LS 6500 spectrometer (Beckman, USA).

  Content of each metabolite was calculated in fmol with respect to substrate concentration and radioactivity ratio and total radioactivity in stains. Activities of enzymes [A'lsteroid: NAD (P) -oxidoreductase (5a-R), 3a- hydroxysteroidoxidoreductase (3a-HSR), 3p-hydroxysteroidoxidoreductase (3p-HSR), 17p- hydroxysteroidoxidoreductase (17P-HSR), 6 , 7 hydroxysteroidoxidore-ductase (6,7-HSR)] were calculated by the content of relevant metabolite (or the total of several metabolites), produced in mg total homogenate protein for 1 h. After incubation with T the activity of 5a-R was determined by production of 5a-DHT; the activities of 3aD, 3p-D and 17p-HSR were determined by production of A4; after incubation with DHT the activity of 3a-HSR was determined by production of3a-D, the activity of 3p-HSR was determined by production of 3p-D, the activity of 6,7-HSR was determined by production of polar compounds with a lower chromatographic mobility as compared to 3p-D; radioactivity was measured in the cut-out plate fragments from the start line to the stain corresponding to 3p-D.

  Homogenate total protein concentration was measured by the Lowry technique [8] using a DU 650 spectrophotometer (Beckman, USA).

  Results and Discussion. T was used a substrate in measurement of 17p-HSR and 5a ~ R activities. The 5a-R activity was defined as the total of resultant metabolites 5a-DHT, 3a-D and 3 (3-D. The latter condition is of principal importance for bone tumors because production of these metabolites, ie 5a-R activity, is also detected in Ewing's tumor and in chondrosarcoma, while 5cc-DHT is not found among T metabolism products in some tumors.

  When studying androgen metabolism in patients with Ewing's tumor and chondrosarcoma we found activities of all the above-mentioned metabolism enzymes (see above). The enzyme activities in the tested tumors varied considerably (see the table).

  Comparison of the activities in the two tumor types demonstrated that the 3a ~ HSR activity was the highest and the 17 (3-HSR was the lowest (see the figure). Note that the activities of 3a-HSR, 3P-HSR and 17 ( 3 HSR were much higher in Ewing's tumor than in chondrosarcoma, while the 5a-R and 6,7-HSR activities were higher in chondrosarcoma than in Ewing's tumor (see the figure), the differences in the 3p-HSR activities between the two tumors (Student's test) were statistically significant, while the differences in 5a-R were approaching the significance limit (0.005<p<0.01).

  Clinical Investigations

  Таблиця Table

  Активність ферментів метаболізму андрогенів в пухлини Юінга і хондросаркома (М + т)

  Androgen metabolic enzyme activities in Ewing's tumor and chondrosarcoma (Mean + S.D.)

  Фермент Нозологічна форма

  пухлина Юінга (п = 9) хондросаркома (n = 10)

  5cc-P / 5a-R 17Р-ГСР / 17J3-HSR ЗР-ГСР / ЗР-HSR За-ГСР / За-HSR 6,7-ГСР / 6,7-HSR 1731 + 512 (19-5003) 345 ± 106 (135-734) 4127 + 715 (1235-7949) 6860 + 1299 (2304-14664) 988 + 364 (79-2860) 3064 ± 487 (1065-4898) 158 ± 83 (318-658) 1452 ± 226 (750 -2575) 3298 ± 1231 (449-9529) 1352 ± 533 (375-3967)

  Enzymes Ewing's tumor (n = 9) chondrosarcoma (n = 10)

  Tumor type

  П p і м e ч а й і e. У дужках вказані межі розкиду величин. Note. Numbers in parentheses are ranges.

  активність була у Зос-ГСР порівняно з активністю інших ферментів. Найменша активність була виявлена ​​у 17р-ГСР (див. Малюнок). Необхідно відзначити, що активності За-ГСР, 3 [3-ГСР і 17Р-ГСР були значно вище в пухлини Юінга, ніж в хондросаркома, а активності 5а-Р і 6,7-ГСР вище в хондросаркома, ніж в пухлини Юінга (див . малюнок), проте в обох пухлинах достовірно за критерієм Стьюдента розрізнялася активність ЗР-ГСР (р = 0,004), а відмінність в активності 5а-р було на кордоні достовірності (0,005<р<0,01).

  Представлені дані дозволяють розташувати активності ферментів метаболізму в пухлині Юінга і хондросаркома в наступному порядку:

  пухлина Юінга - За-ГСР>Зр-ГСР>5а-Р>б, 7-ГСР> 17Р-ГСР;

  хондросаркома - За-ГСР>5а-Р>ЗР-ГСР>б, 7-ГСР> 17Р-ГСР.

  Пухлина Юінга відносно рідкісне захворювання нейроектодермального походження, розвивається в юному віці (в нашому дослідженні пацієнти були віком від 14 до 19 років). Хондросаркома зустрічається в 2 рази частіше пухлини Юінга, виникає в більш пізньому віці, може бути первинною або з'явитися результатом пухлинної трансформації доброякісних хрящових пухлин або хрящових дисплазій [4] (вік хворих в представленому дослідженні від 37 років до 61 року). Поки важко відповісти однозначно на питання, чому при даних патологіях в пухлинах значно відрізняється тільки активність двох ферментів метаболізму андрогенів 5А-Р і Зр-ГСР. Можна вказати дві основні причини цих відмінностей. По-перше, зміни активності ферментів метаболізму андрогенів можуть бути специфічними для розглянутих типів пухлин. По-друге, ці відмінності можуть бути пов'язані зі значною різницею у віці пацієнтів: хворі з пухлиною Юїнга були

  1 2 3 4 5

  Малюнок. Середня активність ферментів метаболізму андрогенів в пухлини Юінга (світлі стовпчики) і хондросаркома (темні стовпчики).

  1 - активність 5а-Р; 2 - 17Р-ГСР; 3 - Зр-ГСР; 4 - За-ГСР;

  5 - 6,7-ГСР.

  Figure. Mean activities of androgen metabolic enzymes in Ewing's tumor (light bars) and in chondrosarcoma (dark bars).

  1, 5a-R; 2, 17P-HSR; 3, 3p-HSR; 4, 3a-HSR; 5, 6,7-HSR.

  Our findings suggest that the activities of the metabolic enzymes in Ewing's tumor and in chondrosarcoma should be arranged in the following order:

  Ewing's tumor: 3a-HSR>3P-HSR>5a-R>6,7-

  HSR>17p-HSR;

  chondrosarcoma: 3a-HSR>5a-R>3p ~ HSR>6,7-HSR> 17-p-HSR.

  Ewing's tumor is a rather rare neuroectodermal disease that develops in juvenile patients (in our study aged 14 to 19 years). Chondrosarcoma is two-fold more frequent than Ewing's tumor and develops at an older age (in our study the patients 'age ranged from 37 to 61 years); it may arise as a primary lesion or result from neoplastic transformation of benign cartilaginous tumors or dysplasia [4]. It is difficult to give a definite answer to the question why these tumors demonstrated different activities of only two enzymes involved in androgen metabolism, i.e. 5a-R and 3P-HSR. There may be two reasons for this finding. First, the discovered changes in activities of androgen metabolic enzymes could be specific for the tumor types in question. Second, the differences might be due to the large age variation of the patients with the two tumors in question, cf. 14 to 19 years for Ewing's tumor and 37 to 61 years for chondrosarcoma.

  The presented findings suggest that Ewing's tumor and chondrosarcoma express principal enzymes of androgen metabolism and degree of expression of these enzymes varies considerable. It is important that the differences in activity were found for two principal enzymes of androgen metabolism, that is for 5a-R responsible for transformation of T (the main human androgen) into a cell effector androgen DHT and 3p-HSR responsible for DHT inactivation in target cells [5] and therefore may be related to regulation of tumor intracellular DHT content. However, the supposition may also be made that androgen metabolites (not only DHT) play a certain role in pathogenesis of the two tumor types considered, though further study is needed to verify this supposition.

  у віці від 14 до 19 років, а хворі з хондросаркома -від 37 років до 61 року.

  На підставі поданих результатів можна зробити висновок, що в пухлинах Юінга і хондросаркома має місце експресія основних ферментів метаболізму андрогенів і рівень експресії цих ферментів різний. Важливо відзначити, що відмінності в активності пов'язані з двома важливими ферментами метаболізму андрогенів: 5а-Р, яка перетворює основний андроген в організмі людини Т в клітинний андроген-ефектор ДГТ, і 3 | 3-ГСР, яка «інактивує» ДГТ в клітинах-мішенях [5]. Отже, це може бути пов'язано з регуляцією внутрішньоклітинного змісту ДГТ в пухлинах. У той же час не можна виключити, що метаболіти андрогенів (не тільки ДГТ) можуть відігравати певну роль у патогенезі двох типів досліджених пухлин, однак для підтвердження цих припущень необхідні подальші дослідження.

  © Колектив авторів, 2000. УДК 616-009.7-085: 616-006-05

  М. Є. Ісакова, 3. В. Павлова, В. В. Брюзгин

  КЕТАНОВ В ЛІКУВАННІ хронічного больового синдрому в онкологічних ХВОРИХ

  Відділення амбулаторних методів лікування і діагностики РОНЦ ім. Н. І. Блохіна РАМН

  При прогресуванні злоякісних пухлин виражений больовий синдром виникає у 60-80% хворих, що вимагає регулярного застосування анальгетиків. Використання опадів в клінічній практиці було першою спробою призначення лікарських препаратів, купирующих болю сильної інтенсивності незалежно від їх етіопатогенезу в зв'язку з наявністю вираженого аналге-зірующего ефекту.

  Однак, з огляду на ряд небажаних побічних реакцій (нудота, блювота, запори і т. П.), Опіоїди не набули широкого поширення в лікуванні хронічного болю.

  В кінці 80-х років ситуація різко змінилася в зв'язку з впровадженням в клінічну практику нестероїдних протизапальних препаратів, одним з представників яких є кетанов - новий периферичний анальгетик, що поєднує в собі такі властивості, як:

  1) висока аналгезирующей активність, рівна за ступенем вираженості препаратів опиоидного ряду;

  2) висока безпека в зв'язку з відсутністю побічних реакцій, характерних для наркотичних анальгетиків;

  3) пролонговану дію;

  4) можливість застосування як орально, так і парентерально.

  Кеторолаку - трометамин (торадол, кетродол) - пірролозамещенний дериват арілацетіловой кислоти, є чинним інгредієнтом препарату кетанов, який

  ЛІТЕРАТУРА / REFERENCES

  1. Корницкий М. А. // Зап. Онколь. - 1974. - Т. 20. - С. 26-31.

  2. Кушлінскій Н. Е., Бассалик Л. С., Соловйов Ю. М. та ін. //

  Там же. - 1992. - Т. 38. - С. 279-230.

  3. Кушлінскій Н. Е., Соловйов Ю. М., Амірасланов А. Т. //

  Укр. ОНЦ РАМН. - 1993. - №2. - С. 31-37.

  4. Трапезников Н.Н., Подцубная І. В., Артамонова Т. І. та ін.

  // Справочнікпо онкології. - М., 1996. - С. 169-172.

  5. Bartsch W., Klein Н., Schiemann U. et al. // Ann. N.Y. Acad.

  Sol. - 1990. - Vol. 595. - P. 53-66.

  6. Degtiar W. G., Loseva L. A., Isachenkov V. A. // Endocrinol.

  exp. - 1981. - Vol. 15. - P. 181-190.

  7. Kushlinsky N. E., Degtiar W. G., Babkina Т. V., Trapeznikov N.

  N. / Int. Congress on Hormonal Steroids, 10-th: Abstracts. - Quebec City, 1998. - P. 148.

  8. Lowry О. H., Roserbrough N. J., Farr A. L., Randall K. J. // J.

  biol. Chem. - 1951. - Vol. 193. - P. 265-275.

  Надійшла 22.10.99 / Submitted 22.10.99

  M.E.Isakova, Z. VPavlova, V. V.Bryuzgin

  KETANOV IN THE TREATMENT OF CHRONIC PAIN IN CANCER PATIENTS

  Department of Out-Patient Treatment and Diagnosis, N.N.Blokhin CRC, RAMS

  Sixty to eighty percent of patients with progressive cancer experience severe pain requiring regular administration of analgesics. Opioid therapy with a marked analgesic effect was the first attempt to control strong pain irrespective of its cause. However, these agents are not widely used to control chronic pain due to side effects (nausea, vomiting, constipation etc.).

  In the late eighties there was a considerable progress in the situation related to the appearance of non-steroid antiinflammatory drugs. Ketanov is a new peripheral analgesic from this class that combines positive properties such as (1) high analgesic activity similar to that of opioids; (2) good safety characteristics, no side-effects specific of narcotic analgesics; (3) long-lasting effect; (4) availability of oral and parenteral formulations.

  Ketorolac tromethamine (toradol, ketrodol), a pyrrolo-substituted derivative of arylacetylic acid, is the active ingredient of the drug ketanov supplied by Ranbaxy both in tablets and ampoules.

  Ketanov inhibits production of pain mediators prostaglandins through inhibition of cyclooxygenase synthesis. It does not bind to opioid receptors and therefore has no effect on the central nervous system, does not suppress the respiratory center or smooth muscular contractility. Ketanov analgesic effect is greater than its anti-inflammatory, antipyretic and aggregation effects.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити