Вивчено вплив мінеральної води родовища «Комсомольське» на показники вільнорадикального гомеостазу в умовах експерименту на тварин. Показано, що досліджувана мінеральна вода активувала певні ланки антиоксидантної ланцюга, підвищуючи активність еритроцитарної каталази на 65%, і сприяла ослаблення інтенсивності аскорбатзавісімого перекисного окислення ліпідів, що виражалося в значному зниженні концентрації малонового діальдегіду в крові дослідних тварин. Можливо, здатність знижувати інтенсивність окислювальних процесів і одночасно з цим активувати системи антиоксидантного захисту може лежати в основі протекторного противоязвенного дії даної мінеральної води.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Бадмаева Саглар Євгенівна, Теплий Давид Львович


ACTIVITY OF ANTIOXIDANT SYSTEMS AND INTENSITY OF PEROXIDATION PROCESSES IN ANIMALS UNDER THE INFLUENCE OF BALNEOTHERAPY

The influence of the mineral water of the Komsomolskoye deposit on the indicators of free-radical homeostasis was studied in an animal experiment. It has been shown that this mineral water activated certain links of the antioxidant chain (increasing the activity of erythrocyte catalase by 65%) and helped to reduce the intensity of ascorbate-dependent lipid peroxidation, which resulted in a significant decrease in the concentration of malondialdehyde in the blood of experimental animals. Perhaps the ability to reduce the intensity of oxidative processes and at the same time activate antioxidant protection systems may underlie the protective anti-ulcer action of this mineral water.


Область наук:
 • фундаментальна медицина
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Астраханський медичний журнал

  Наукова стаття на тему 'АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ І ІНТЕНСИВНІСТЬ процесів пероксидації У ТВАРИН НА ТЛІ бальнеотерапія'

  Текст наукової роботи на тему «АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ І ІНТЕНСИВНІСТЬ процесів пероксидації У ТВАРИН НА ТЛІ бальнеотерапія»

  ?_ОРІГІНАЛЬНИЕ ІССЛЕДОВАНІЯ_

  14.03.11 - Відновлювальна медицина, спортивна медицина, лікувальна фізкультура, курортологія і фізіотерапія

  (Медичні науки)

  УДК 576: 615.8: 616-091: 616-092 DOI 10.17021 / 2019.14.3.58.66 © С.Є. Бадмаева, Д.Л. Теплий, 2019

  АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ І ІНТЕНСИВНІСТЬ процесів пероксидації У ТВАРИН НА ТЛІ бальнеотерапія

  Бадмаева Саглар Євгенівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології і фізіології, ФГБОУ ВО «Коломацький державний університет ім. Б.Б. Городовикова », Росія, Республіка Калмикія, 358000, м Еліста, вул. Пушкіна, д. 11, тел .: 8-909-395-06-80, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Теплий Давид Львович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології, морфології, генетики та біомедицини, ФГБОУ ВО «Астраханський державний університет», Росія, 414000, м Астрахань, пл. Шаумяна, д. 1, тел .: (8512) 24-66-58, e-mail: physiology-agu @ mail. ru.

  Вивчено вплив мінеральної води родовища «Комсомольське» на показники вільнорадикального гомеостазу в умовах експерименту на тварин. Показано, що досліджувана мінеральна вода активувала певні ланки антиоксидантної ланцюга, підвищуючи активність еритроцитарної каталази на 65%, і сприяла ослаблення інтенсивності аскорбатзавісімого перекисного окислення ліпідів, що виражалося в значному зниженні концентрації малонового діальдегіду в крові дослідних тварин. Можливо, здатність знижувати інтенсивність окислювальних процесів і одночасно з цим активувати системи антиоксидантного захисту може лежати в основі протекторного противоязвенного дії даної мінеральної води.

  Ключові слова: бальнеологічні чинники, вільно-радикальний гомеостаз, малоновий діальдегід, антиоксидантні ферменти.

  ACTIVITY OF ANTIOXIDANT SYSTEMS AND INTENSITY OF PEROXIDATION PROCESSES IN ANIMALS UNDER THE INFLUENCE OF BALNEOTHERAPY

  Badmaeva Saglar E., Cand. Sci. (Biol.), Associate Professor of Department, Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov, 11 Pushkin St., Elista, 358000, Russia, Republic of Kalmykia, tel .: 8-909-395-06-80, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Teply David L., Dr. Sci (Bio.), Professor, Head of Department, Astrakhan State University, 1 Shaumyana Square, Astrakhan, 414000, Russia, tel .: (8512) 24-66-58, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  The influence of the mineral water of the Komsomolskoye deposit on the indicators of free-radical homeostasis was studied in an animal experiment. It has been shown that this mineral water activated certain links of the antioxidant chain (increasing the activity of erythrocyte catalase by 65%) and helped to reduce the intensity of ascorbate-dependent lipid peroxidation, which resulted in a significant decrease in the concentration of malondialdehyde in the blood of experimental animals. Perhaps the ability to reduce the intensity of oxidative processes and at the same time activate antioxidant protection systems may underlie the protective anti-ulcer action of this mineral water.

  Key words: balneological factors, free radical homeostasis, malondialdehyde, antioxidant enzymes.

  Вступ. Роль окисного стресу постульовано для багатьох патологічних станів, його участь доведено при розвитку різних захворювань серцево-судинної, нервової та імунної систем. В даний час прийнято вважати, що окислювальний стрес робить значний внесок в розвиток всіх запальних захворювань різного генезу. Відомо, що реактивні форми кисню (РФК) і інші вільні радикали генеруються як побічні продукти нормальної клітинної метаболічної активності [19, 21, 22]. Супероксиддисмутаза (СОД), Церулей.--плазмін, каталаза і глутатіон є ферментами, які беруть участь у захисті клітин від їх

  шкідливої ​​дії. РФК виробляються і в шлунково-кишковому тракті (ШКТ), але їх роль в патофізіології і патогенезі захворювань органів шлунково-кишкового тракту недостатньо вивчена. Незважаючи на захисний бар'єр, який створюється слизовою оболонкою, стресогенні чинники різної природи можуть викликати окисне пошкодження і запальні реакції шлунково-кишкового тракту за участю епітелію і клітин імунної системи. Це пов'язано з порушенням вільно-радикального гомеостазу та його зрушенням як в сторону надлишкового освіти в клітці радикалів і перекисів, так і в бік зниження адекватного рівня антиоксидантного захисту [4]. Тому все частіше патогенез різних захворювань з боку слизової органів шлунково-кишкового тракту, включаючи виразкову хворобу шлунка, рак шлунково-кишкового тракту і запальні захворювання кишечника, частково або повністю пов'язують з окислювальним стресом. Розкриття сигнальних подій, ініційованих окисними вільними радикалами, а також фізіологічних реакцій на такий стрес важливо для кращого розуміння патогенезу захворювання і розробки нових методів лікування станів, для яких сучасні методи лікування не завжди є достатніми [5, 23, 24].

  Бальнеологічні чинники - мінеральні води - вже давно і з успіхом застосовуються для лікування хвороб різного профілю, в тому числі запальної патології органів шлунково-кишкового тракту. Маючи високу терапевтичної активністю і при цьому мінімальним набором побічних ефектів, вони завжди включаються в комплекс лікування цих захворювань. Територія Республіки Калмикія в своєму розпорядженні значний запас лікувальних бальнеологічних об'єктів, які як і раніше залишаються маловивченими. Увага даного дослідження було зосереджено на мінеральних водах родовища «Комсомольське», так як вони активно використовуються місцевим населенням для лікування захворювань різних органів і систем, в тому числі виразкової патології шлунка. Однак комплексного наукового дослідження лікувальних ефектів мінеральних вод цього родовища, а також механізмів, відповідальних за їх реалізацію, не проводилося [1, 2].

  У зв'язку з цим метою даної роботи стало вивчення в умовах експерименту показників активності перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і елементів антиоксидантної захисту у тварин на тлі впливу мінеральної води родовища «Комсомольське».

  Матеріали і методи дослідження. Всі експерименти були виконані на білих безпородних щурах-самцях вагою 200-250 г. Тварин утримували в стандартних умовах віварію, в пластикових клітках по 7 тварин в кожній, щури мали вільний доступ до їжі і води. Експерименти виконували відповідно до етичних принципів гуманізації експериментів на тварин, сформульованими Європейським науковим фондом (2000).

  Попередньо щури були розділені на 2 групи: контрольну і дослідну. Досвідчена група протягом 7 днів в якості пиття отримувала мінеральну воду родовища «Комсомольське» (Республіка Калмикія) загальною мінералізацією 0,9 г / л (столове розведення), контрольна група -Звичайний водопровідну воду. Кількість тварин в кожній групі склало 10 особин.

  Про швидкості спонтанного ПОЛ судили за кількістю (нмоль / л) утворюється малонового ді-альдегіду (МДА) в крові і гомогенатах печінки і шлунка, що визначається за методом І. Д. Сталевий і Т.Г. Гарішвілі в разі вихідного, спонтанного і аскорбатзавісімого ПОЛ (1977) [14]. МДА утворює з тіобарбітурової кислотою (ТБК) забарвлений в рожевий колір тріметіновий комплекс, при цьому інтенсивність забарвлення розчину прямо пропорційна концентрації ТБК-продуктів. Вимірювання екстинкції всіх проб виробляли на спектрофотометрі «Beckman Coulter DU-800» ( «Beckman Coulter, Inc.», США) при 532 нм в кюветі з товщиною шару 1 см.

  Активність каталази в крові (сироватці і еритроцитарної маси) визначали за методом М.А. Королюка (1988) [9]. Реакція запускається додаванням 0,1 мл плазми крові або гомогенату тканини (100 мг тканини на 1 мл трис-НС1-буфера, 0,05 М, рН 7,8) до 2 мл 0,03% розчину перекису водню. Інтенсивність забарвлення вимірювали на спектрофотометрі «Beckman Coulter DU-800» при довжині хвилі 410 нм. Каталазну активність розраховували за формулою:

  Е = (Ах - Ао) х V х t х K ,

  де Е - активність каталази (в нкат / л); Ах і Ао - екстинкція холостий і досвідченою проб; V - обсяг вноситься проби (0,1 мл); t - час інкубації (600 с); К - коефіцієнт міллімолярной екстинкції перекису водню (22,2 * 103ммоль "1хсм" 1).

  Активність СОД в сироватці крові визначали за методом С. Чеварі і співавторів (1985) [16], який заснований на здатності СОД конкурувати з нитросиним тетразолием за супероксидні аніони. Вимірювання оптичної щільності виробляли на спектрофотометрі «Beckman Coulter DU-800» при довжині хвилі 540 нм. Розрахунок активності СОД (у відсотках блокування) виробляли за формулою:

  Ео - Епр

  % Блокування = - х 100% ,

  Ео

  де Ео - екстинкція реакційної суміші в відсутності СОД (нульовий проби); Епр - екстинкція досліджуваної проби в стані рівноваги.

  Рівень церулоплазміну - основного мідь-протеида крові - визначали за прискореною методикою Е.В. Тен (1981) [15]. Метод заснований на реакції окислення парафенилендиамина. Екстинкцію розчину вимірювали на спектрофотометрі «Beckman Coulter DU-800» при довжині хвилі 440 нм. Активність церулоплазміну визначали в одиницях оптичної щільності.

  Статистичну обробку отриманих експериментальних даних проводили за допомогою LSD-тесту пакета прикладних програм Statistica 13.0 (модифікований t-критерій Стьюдента) (StatSoft, Росія) для нормально розподілених даних. Дані по кожному показнику представляли у вигляді середнього значення ± стандартна помилка середнього. Відмінності вважали значущими при p < 0,05.

  Результати дослідження та їх обговорення. Мінеральна вода родовища «Комсомольське», збір якої виробляли 10 вересня 2018 р за хімічним складом характеризується як вода хлоридно-натрієво-кальцієва, слабокислою реакції (рН = 6,19). За температурної категорії відноситься до холодних вод. За органолептичними характеристиками досліджувана вода прозора, являє собою безбарвну рідину без запаху, солонувату на смак. Наявність токсичних речовин: групи азоту (нітрати - нітрити - іони амонію) не перевищує норм, вказаних в ГОСТ Р 54316-2011 «Води мінеральні природні питні». Жорсткість води склала 52,55 ммоль / л.

  При вивченні показників вільно-радикального гомеостазу були отримані наступні результати.

  Печінка. Найбільш значимі зміни МДА виявлялися в печінці, що пов'язано з широким набором ферментних систем в гепатоцитах (до 90% всіх лізосомальних ферментних систем). Так, у разі вихідного, спонтанного і аскорбатзавісімого ПОЛ його концентрація в гомогенате печінки у тварин контрольної групи в середньому склала 1,26 ± 0,27; 9,6 ± 1,2 і 107,6 ± 10,4 нмоль / л, відповідно. Після 7-денного напування тварин дослідної групи мінеральною водою вміст МДА в печінці незначно (не встановлено достовірних відмінностей у порівнянні з контролем) змінилося в порівнянні з відповідними показниками у щурів контрольної групи і склало 1,5 ± 0,08, 7,9 ± 0 , 2 і 123,7 ± 2,1 нмоль / л, відповідно (рис. 1).

  140

  120 | 100

  § 80 і

  <З 60 «

  S 40 20 0

  контроль Досвід

  --

  1 "1"

  | Вихідний ПОЛ? Спонтанне ПОЛ? Аскорбатзавісімое ПОЛ

  Мал. 1. Порівняння показників МДА у тварин контрольної і дослідної груп в разі вихідного, спонтанного і аскорбатзавісімого ПОЛ в гомогенатах печінки

  Кров. У порівнянні з контрольними тваринами у щурів, які отримували в якості пиття воду родовища «Комсомольське», спостерігалися значно нижчі показники ПОЛ: на 34% знизився рівень МДА в разі спонтанного ПОЛ (20,6 ± 3,9 нмоль / л в контролі і 13 , 6 ± 2,3 нмоль / л в досвіді) і на 61% - при аскорбатзавісімом ПОЛ (30,5 ± 2,9 нмоль / л в контролі і 11,9 ± 1,3 в досвіді, р = 0,0046) (рис. 2).

  40

  35 30 25

  «20

  ЦД 15

  %

  5 0

  1

  контроль Досвід

  | Вихідний ПОЛ? Спонтанне ПОЛ? Аскорбатзавісімое ПОЛ

  Мал. 2. Порівняння показників МДА в крові у тварин контрольної і дослідної груп в разі вихідного, спонтанного і аскорбатзавісімого ПОЛ (* - р < 0,05 до норми)

  Таким чином, на відміну від результатів, отриманих щодо динаміки МДА в гомоге-Натах печінки контрольних і дослідних тварин при спонтанному і неферментативного (аскорбатза-вісім) ПОЛ, де значення МДА були практично порівнянні з контрольними або кілька їх перевищували, в крові спостерігалося значиме зменшення концентрації ТБК-продуктів у дослідних тварин під дією мінеральних вод, що, можливо, свідчить про підвищення активності ланок антиоксидантної ланцюга в крові.

  Шлунок. Значення МДА в гомогенатах шлунка були значно нижче в порівнянні з печінкою, однак мали схожу динаміку (рис. 3).

  *

  18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

  контроль

  досвід

  | Вихідний ПОЛ? Спонтанне ПОЛ? Аскорбатзавісімое ПОЛ

  Мал. 3. Порівняння показників МДА у тварин контрольної і дослідної груп в разі вихідного, спонтанного і аскорбатзавісімого ПОЛ в гомогенатах шлунка

  Так, в шлунку контрольних тварин рівень МДА в разі спонтанного ПОЛ, викликаного додаванням в зразки дистильованої води, склав 13,2 ± 1,9 нмоль / л, при аскорбатзавісімом ПОЛ - 8,9 ± 1,7 нмоль / л. Характерною динаміки підвищення рівня МДА при додаванні аскорбінової кислоти, найбільш помітною в разі зразків печінки і в меншій мірі крові, відносно тканин шлунка виявлено не було. У дослідних тварин на тлі споживання мінеральної води родовища «Комсомольське» спостерігалася тенденція до підвищення рівня МДА при неферментативне ПОЛ - рівень МДА в гомогенатах шлунка перевищував значення контролю на 55%

  і склав 14,0 ± 1,3 нмоль / л. Однак достовірної значущості між порівнюваними результатами виявлено не було.

  Зменшення продукції ТБК-продуктів (МДА) в крові могло бути викликано активацією елементів антиоксидантної захисту. У зв'язку з цим в сироватці крові контрольних та дослідних тварин була виміряна активність таких ферментів антиоксидантної системи, як каталаза, СОД і це-рулоплазмін.

  У тварин контрольної групи (интактная норма) активність каталази в крові склала: в сироватці - 45,85 ± 4,3 нкат / л; в еритроцитарної маси - 11,025 ± 0,9 нкат / л. У тварин дослідної групи, які отримували в якості пиття мінеральну воду родовища «Комсомольське» в столовому розведенні, активність сироваткової каталази в порівнянні з контролем практично не змінилася і склала в середньому 45,7 ± 8,6 нкат / л. Значні зміни (р = 0,021) виявлялися щодо еритроцитарної каталази - її активність у досвідчених тварин перевищувала аналогічну в контролі в 4,4 рази і склала 48,5 ± 10,8 нкат / л (рис. 4).

  60

  ч

  л ?

  50 40 30 20 10

  Т

  т

  контроль

  ? Сироватка? еритроцитарна маса

  досвід

  Мал. 4. Порівняння показників рівня каталази в крові у тварин (сироватка і еритроцитарна маса) контрольної та дослідної груп (* - р < 0,05 до норми)

  Відносно активності СОД, вимірюваної в процентах блокування, були отримані наступні результати. У контрольній групі тварин вона склала 11,6 ± 2,2%, тоді як в дослідній групі - 13,6 ± 2,7%. Значущих відмінностей між цими порівнюваними показниками виявлено не було (рис. 5).

  0

  я

  про «

  Про

  л і

  до

  ^

  Про

  20

  «16

  до до

  § 12

  л

  до

  е 8

  ?

  контроль

  досвід

  Мал. 5. Порівняння показників активності супероксиддисмутази (в% блокування) в крові у тварин контрольної і дослідної груп

  Рівень церулоплазміну (в одиницях оптичної щільності, А) в сироватці крові контрольних тварин склав в середньому 0,47 ± 0,05 А, у тварин дослідної групи - 0,35 ± 0,08 А (рис. 6). Значущих зрушень його концентрації на тлі прийому мінеральних вод також не зафіксовано.

  4

  0

  <

  Я S Я

  ю л про про

  ч і про

  ч _ ^ ю SX ts

  ьч

  я л я s до S ч W

  л до

  (U

  m

  про ?

  0,6

  0,5

  0,4 0,3

  0,2

  0,1

  контроль

  досвід

  Мал. 6. Порівняння показників активності церулоплазміну (в одиницях абсорбції) в крові у тварин контрольної і дослідної груп

  Висновок. За підсумками дослідження можна зробити висновок про різноспрямованого дії мінеральної води родовища «Комсомольське» на різні ланки вільно-радикального гомеостазу в печінці, крові і шлунку тварин. Шлунок тварин як об'єкт дослідження було обрано не випадково, так як досліджувана мінеральна вода активно використовується місцевим населенням для лікування захворювань гастроентерологічного профілю. Для з'ясування механізмів, що лежать в основі реалізації протекторного ефекту мінеральної води відносно слизової оболонки шлунка, і було проведено дане дослідження.

  Відомо, що в основі розвитку будь-якої патології лежить виснаження адаптаційного потенціалу клітини [13]. Питання переходу захисно-пристосувальної реакції організму в стадію напруги і виснаження адаптаційного потенціалу і раніше є однією з найважливіших проблем гастроентерології. Для їх успішного вирішення необхідно з'ясування клітинних механізмів, які свідчать про формування патологічної реактивності клітини. Тому одним з ефективних способів профілактики запальної патології органів шлунково-кишкового тракту в даний час є використання антиоксидантів, так як вже на ранній стадії розвитку адаптації відбувається мобілізація інгібіторів вільнорадикальних процесів в клітині, внаслідок чого може виникнути їх дефіцит і зрушення клітинного гомеостазу, що призводить до надмірного накопиченню в клітці реактивних продуктів перекисного окислення ліпідів [6, 7].

  У літературі в достатньому обсязі є дані, які дозволяють судити про те, що різні бальнеологічні чинники надають свою лікувальну дію, відновлюючи red-ox гомеостаз клітини [11, 12, 17]. Значною мірою ці роботи стосуються вивчення лікувальних властивостей пелоїдів і мінеральних вод при різних запальних захворюваннях опорно-рухової системи та хвороб органів шлунково-кишкового тракту [3, 8, 10, 18, 20, 25]. В даному дослідженні було показано, що мінеральна вода родовища «Комсомольське» впливає на різні ланки вільно-радикального гомеостазу: з одного боку, в значній мірі перешкоджає надмірному утворенню ТБК-продуктів (МДА) в крові при спонтанному і аскорбатзаві-Сімом перекисне окислення ліпідів, з іншого - більш ніж в 4 рази підвищує активність еритроцит-тарної каталази, не дуже впливаючи на інші ферменти антиоксидантного захисту клітини. Деяке підвищення рівня малонового діальдегіду в печінці і шлунку у дослідних тварин було незначним і статистично значущим.

  Список літератури

  1. Абушінова, Н. М. Перспективи використання питної мінеральної води Кетченеровского родовища (свердловина 249/157) як засіб первинної профілактики захворювань / Н. Н. Абушінова, С. Є. Бадмаева, М. М. Сангаджи, А. А. Ельбікова // Природничі науки. - 2015. - № 2 (51). - С. 47-51.

  2. Абушінова, Н. Н. Екологія і геологічна історія формування лікувальних грязей озер Кумо-Маничською западини, перспективи їх використання / Н. Н. Абушінова, В. Г. Лазарєва, В. І. Бамбеева, Г. Е. Самоніна, В . К. Фролков // Геоекологія, інженерна геологія, гідрогеологія, гЕОКРІОЛОГІЇ. - 2006. - № 4. - С. 360-364.

  3. Бадретдинова, Л. М. мікроекологічними статус і антиоксидантний биопотенциал у хворих остео-артрозом до і після санаторно-курортного лікування / Л. М. Бадретдинова, Р. Р. Бадретдінов, Б. А. Шендеров, А. В. Шакула / / Медичний вісник Башкортостану. - 2010. - Т. 5, № 4. - С. 109-114.

  0

  4. Воробйова, А. А. Гострофазових білки лактоферрин і церулоплазмін при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки / А. А. Воробйова, А. А. Демидов // Вісник Волгоградського державного медичного університету. - 2007. - № 3 (23). - С. 62-65.

  5. Воронков, А. В. Оцінка респірометріческой функції мітохондрій в умовах патологій різного генезу / А. В. Воронков, Д. І. Поздняков, С. А. Нігарян, Е. І. Хурі, К. А. Мірошниченко, А. В. Сосновська,

  E. А. Олохова // Фармація і фармакологія. - 2019. - Т. 7, № 1. - С. 20-31.

  6. Дружина, Н. А. Вплив мінеральних вод Лучінецкого родовища на окислювальний метаболізм організму / Н. А. Дружина, В. М. Шестопалов, А. Ю. Моїсеєв, Н. К. Родіонова, Е. Б. Ганжа, Л. І. Маковецька, Н. П. Моісеєва // Хімія і технологія води. - 2012. - T. 34, № 4. - С. 345-355.

  7. Єфименко, Н. В. Специфічні зміни активності антиоксидантної системи крові під впливом курсового застосування модифікованої наночастинками селену мінеральної води пятигорского джерела в експерименті / Н. В. Єфименко, А. В. Абрамцова // Фізіотерапія, бальнеологія і реабілітація. - 2016. -Т. 15, № 3. - C. 116-120.

  8. Іванов, Е. М. Бальнеотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту мінеральними водами Далекого Сходу / Е. М. Іванов, В. В. Книшова, А. Д. Бєляєв, П. Ф. Кику // Бюлетень фізіології і патології дихання. - 2000. - Вип. 6. - C. 34-40.

  9. Королюк, М. А. Метод визначення активності каталази / М. А. Королюк, Л. І. Іванова, І. Г. Майорова, В. Е. Токарев // Лабораторна справа. - 1988. - № 1. - С. 16-19.

  10. Мосіна, Л. В. Особливості стресових ерозивновиразкових ушкоджень шлунка і тонкої кишки / Л. В. Мосіна, Л. В. Матвєєва, Е. А. Мітіна, А. Е. Гераськин // Експериментальна і клінічна гастроентерологія. - 2011. - № 12. - C. 49-54.

  11. Осипов, Ю. С. слабосульфідна мінеральні води в медичній реабілітації хворих з токсичними ураженнями печінки на санаторно-курортному етапі / Ю. С. Осипов, А. Г. Пак, Н. А. Токарєва // Курортна медицина. - 2013. - № 1. - С. 39-41.

  12. Осипов, Ю. С. хелікобактерну антральний гастрит на етапі курортного лікування / Ю. С. Осипов, Т. П. Жигунова, А. Х. Ебзеев, А. Г. Пак // Медичний вісник Півдня Росії. - 2012. - № 3. - C. 77-81.

  13. Соколова, Г. Н. Імунний механізм в пато- і саногенезу при виразковій хворобі шлунка в осіб середнього і літнього віку / Г. Н. Соколова, Т. М. Царегородцева, Е. В. Ткаченко, Т. І. Сєрова / / Клінічна геронтологія. - 2006. - Т. 12, № 1. - С. 34-40.

  14. Сталева, І. Д. Метод визначення малонового діальдегіду за допомогою тіобарбітурової кислоти / І. Д. Сталева, Т. Г. Гарішвілі // Сучасні методи в біохімії / під ред. В. Н. Орєхович. - М.: Медицина, 1977. - С. 66-68.

  15. Тен, Е. В. Експрес-метод для визначення активності церулоплазміну в сироватці крові / Е. В. Тен // Лабораторна справа. - 1981. - № 6. - С. 334-335.

  16. Чеварі, С. Роль СОД в окислювальних процесах клітини і метод її визначення в біологічних матеріалах / С. Чеварі, І. Чаба, І. сіней // Лабораторна справа. - 1985. - № 11. - С. 578-581.

  17. Філімонов, Р. М. До механізму дії питних мінеральних вод в тонкій кишці / Р. М. Філімонов, М. Ю. Герасименко // Фізіотерапія, бальнеологія і реабілітація. - 2016. - Т. 15, № 1. -С. 11-14.

  18. Benedetti, S. Biomarkers of oxidation, inflammation and cartilage degradation in osteoarthritis patients undergoing sulfur-based spa therapies / S. Benedetti, C. Canino, G. Tonti, V. Medda, P. Calcaterra, G Nappi, F. Salaffi,

  F. Canestrari // Clinical biochemistry. - 2010. - Vol. 43, № 4. - P. 973-978.

  19. Chen, H. Anti-oxidative, anti-secretory and anti-inflammatory activities of the extract from the root bark of Lycium chinense (Cortex Lycii) against gastric ulcer in mice / H. Chen, OJ Olatunji, Y. Zhou // Journal of natural medicines. 2016. - Vol. 70, № 3. - P. 610-619.

  20. Fioravanti, A. Mechanisms of action of spa therapies in rheumatic diseases: what scientific evidence is there? / A. Fioravanti, L. Cantarini, G M. Guidelli, M. Galeazzi // Rheumatology International. - 2011. - Vol. 31, № 1. - P. 1-8.

  21. Li, S. The role of oxidative stress and antioxidants in liver diseases / S. Li, H. Y. Tan, N. Wang, Z. J. Zhang, L. Lao, C. W. Wong, Y. Feng // International journal of molecular sciences. - 2015. - Vol. 16 (11). - P. 26087-26124.

  22. Li, W. Anti-ulcerogenic effect of cavidine against ethanol-induced acute gastric ulcer in mice and possible underlying mechanism / W. Li, X. Wang, H. Zhang, Z. He, W. Zhi, F. Liu, Y. Wang, X. Niu // International Immuno-pharmacology. - 2016. - Vol. 38. - P. 450-459.

  23. Matz, H. Balneotherapy in dermatology / H. Matz, E. Orion, R. Wolf // Dermatologic therapy. - 2003. -Vol. 16, № 2. - P. 132-140.

  24. van Rensburg, C. E. J. The antiinflammatory properties of humic substances: a mini review / C. E. J. van Rensburg // Phytotherapy Research. - 2015. - Vol. 29, № 6. - P. 791-795.

  25. Zhang, Y. J. Antioxidant phytochemicals for the prevention and treatment of chronic diseases / Y. J. Zhang, R. Y. Gan, S. Li, Y. Zhou, A. N. Li, D. P. Xu, H. B. Li // Molecules. - 2015. - Vol. 20, № 12. - P. 21138-21156.

  References

  1. Abushinova NN, Badmayeva SE, Sangadzhiyev MM, El'bikova AA Perspektivy ispol'zovaniya pit'yevoy mineral'noy vody Ketchenerovskogo mestorozhdeniya (skvazhina 249/157) v kachestve sredstva pervichnoy profilaktiki zabolevaniy [The possibility of drinking mineral water of Ketchenerovskoe field (hole No. 249/157) as a means of primary prevention of diseases]. Estestvennye nauki [Natural Sciences], 2015-го, no. 2 (51), pp. 47-51.

  2. Abushinova NN, Lazareva V G., Bambeyeva VI, Samonina GE, Frolkov VK Ekologiya i geologicheskaya istoriya formirovaniya lechebnykh gryazey ozer Kumo-Manychskoy vpadiny, perspektivy ikh ispol'zovaniya [Ecology and geological history of therapeutic mud formation in the Kumo-Manych depression lakes and the prospects in their use]. Geoekologiya, inzhenernaya geologiya, gidrogeologiya, geokriologiya [Environmental Geoscience Journal. Engineering Geology, Hydrogeology, Geocryology], 2006, no. 4, pp. 360-364.

  3. Badretdinova LM, Badretdinov RR, Shenderov BA, Shakula AV Mikroekologicheskiy status i anti-oksidantnyy biopotentsial u bol'nykh osteoartrozom do i posle sanatorno-kurortnogo lecheniya [Colon microecological status and blood antioxidative biopotential, free radicals level in osteoarthrosis patients before and after sanatorium and spa treatment]. Meditsinskiy vestnik Bashkortostana [Bashkortostan Medical Journal] 2010, vol. 5, no. 4, pp. 109-114.

  4. Vorob'yeva A. A., Demidov A. A. Ostrofazovyye belki laktoferrin i tseruloplazmin pri yazvennoy bolezni zheludka i dvenadtsatiperstnoy kishki [Acute phase proteins lactoferrin and ceruloplasmin in ulcer disease of stomach and duodenum]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta [Journal of Volgograd State Medical University], 2007, no. 3 (23), pp. 62-65.

  5. Voronkov A. V., Pozdnyakov D. I., Nigaryan S. A., Khuri E. I., Miroshnichenko K. A., Sosnovskaya A. V., Olokhova E. A. Otsenka respirometricheskoy funktsii mitokhondriy v usloviyakh patologiy razlichnogo geneza [Evaluation of the respirometric function of mitochondria under conditions of pathologies of various genesis]. Farmatsiya i farmakologiya [Pharmacy and Pharmacology], 2019, vol. 7, no. 1, pp. 20-31.

  6. Druzhina NA, Shestopalov VM, Moiseyev A. YU., Rodionova NK, Ganzha EB, Makovetskaya LI, Moiseyeva NP Vliyaniye mineral'nykh vod Luchinetskogo mestorozhdeniya na okislitel'nyy metabolizm organizma [Influence of the mineral waters of the Luchinetsky deposit on the oxidative metabolism of the body]. Khimiya i tekhnologiya vody [Journal of Water Chemistry and Technology] 2012, vol. 34, no. 4, pp. 345-355.

  7. Efimenko NV, Abramtsova AV Spetsificheskiye izmeneniya aktivnosti antioksidantnoy sistemy krovi pod vliyaniyem kursovogo primeneniya modifitsirovannoy nanochastitsami selena mineral'noy vody pyatigorskogo istochnika v eksperimente [The specific changes in the activity of the antioxidative system of blood under the influence of courses of treatment with the use of mineral water from the Pyatigorsk source modified by nano-scale particles of selenium (an experimental study)]. Fizioterapiya, bal'neologiya i reabilitatsiya [Russian Journal of Physiotherapy, Balneology and Rehabilitation], 2016, vol. 15, no. 3, pp. 116-120.

  8. Ivanov E. M., Knyshova V. V., Belyaev A. D., Kiku P. F. Bal'neoterapiya zabolevaniy zheludochno-kishechnogo trakta mineral'nymi vodami Dal'nego Vostoka [Balneotherapy of gastrointestinal tract disorders by mineral waters of Far East]. Byulleten 'fiziologii i patologii dyhaniya [Bulletin of Physiology and Pathology of Respiration], 2000., no. 6, pp. 34-40.

  9. Korolyuk M. A., Ivanova, L. I., Mayorova I. G, Tokarev, V. E. Metod opredeleniya aktivnosti katalazy [Method for determination of catalase activity]. Laboratornoe delo [Laboratory work], 1988, no. 1, pp. 16-19.

  10. Mosina L. V, Matveeva L. V., Mitina E. A., Geras'kin A. E. Osobennosti stressovykh erozivno-yazvennykh povrezhdeniy zheludka i tonkoy kishki [Peculiarities of stress erosive ulcerous injuries of stomach and small intestine]. Eksperimental'naya i klinicheskaya gastroenterologiya [Experimental and Clinical Gastroenterology], 2011, no. 12, pp. 49-54.

  11. Osipov Yu. S., Pak A. G, Tokareva NA Slabosul'fidnyye mineral'nyye vody v meditsinskoy reabilitatsii bol'nykh s toksicheskimi porazheniyami pecheni na sanatorno-kurortnom etape [Low-sulfide mineral waters in the rehabilitation of patients with toxic liver lesions at sanatoria and resort stage]. Kurortnaya meditsina [Resort Medicine], 2013, no. 1, pp. 39-41.

  12. Osipov Yu. S., Zhigunova T. P., Ebzeyev A. Kh., Pak A. G Khelikobakternyy antral'nyy gastrit na etape ku-rortnogo lecheniya [Helicobacter pylori antral gastritis on spa treatment level]. Meditsinskiy vestnik Yuga Rossii [Medical Herald of the South of Russia] 2012, no. 3, pp. 77-81.

  13. Sokolova GN, Tsaregorodtseva TM, Tkachenko E. V, Serova TI Immunnyy mekhanizm v pato- i sano-geneze pri yazvennoy bolezni zheludka u lits srednego i pozhilogo vozrasta [Immune mechanism in the patho- and sanogenesis of stomach ulcer of aged patients] . Klinicheskaya gerontologiya [Clinical Gerontology], 2006, vol. 12, no. 1, pp. 34-40.

  14. Stal'naya I. D., Garishvili, T. G. Metod opredeleniya malonovogo dial'degida s pomoshch'yu tiobarbiturovoy kisloty [Method for determination of malondialdehyde using thiobarbituric acid]. Sovremennye metody v biokhimii [Modern methods in biochemistry]. Ed. V N. Orekhovich, Moscow, Meditsina [Medicine], 1977, pp. 66-68.

  15. Ten E. V. Ekspress-metod dlya opredeleniya aktivnosti tseruloplazmina v syvorotke krovi [Express method for determining the activity of ceruloplasmin in serum]. Laboratornoe delo [Laboratory work], 1981, no. 6, pp. 334-335.

  16. Chevari S., Chaba I., Seney I. Rol 'SOD v okislitel'nykh protsessakh kletki i metod ee opredeleniya v biologicheskikh materialakh [The role of SOD in the oxidative processes of the cell and the method for its determination in biological materials ]. Laboratornoe delo [Laboratory work], 1985, no. 11, pp. 578-581.

  17. Filimonov R. M., Gerasimenko M. Yu. K mekhanizmu deystviya pit'yevykh mineral'nykh vod v tonkoy kishke [On the mechanism of action of drinking mineral waters in the small intestines]. Fizioterapiya, bal'neologiya i reabilitatsiya [Russian Journal of Physiotherapy, Balneology and Rehabilitation], 2016, vol. 15, no. 1, pp. 11-14.

  18. Benedetti S., Canino C., Tonti G., Medda V, Calcaterra P., Nappi G., Salaffi F., Canestrari F. Biomarkers of oxidation, inflammation and cartilage degradation in osteoarthritis patients undergoing sulfur-based spa therapies. Clin. Biochem., 2010 vol. 43, no. 1, pp. 973-978.

  19. Chen H., Olatunji O. J., Zhou Y. Anti-oxidative, anti-secretory and anti-inflammatory activities of the extract from the root bark of Lycium chinense (Cortex Lycii) against gastric ulcer in mice. Journal of natural medicines, 2016, vol. 70, no. 3, pp. 610-619.

  20. Fioravanti A., Cantarini L., Guidelli G M., Galeazzi M. Mechanisms of action of spa therapies in rheumatic diseases: what scientific evidence is there? Rheumatol. Int., 2011, vol. 31, no. 1, pp. 1-8.

  21. Li S., Tan H. Y., Wang N., Zhang Z. J., Lao L., Wong C. W., Feng Y. The role of oxidative stress and antioxidants in liver diseases. Int. J. Mol. Sci., 2015-го, vol. 16 (11), pp. 26087-26124.

  22. Li W., Wang X., Zhang H., He Z., Zhi W., Liu F., Wang Y., Niu X. Anti-ulcerogenic effect of cavidine against ethanol-induced acute gastric ulcer in mice and possible underlying mechanism. International Immunopharma-cology, 2016, vol. 38, pp. 450-459.

  23. Matz H., Orion E., Wolf R. Balneotherapy in dermatology. Dermatologic therapy, 2003 vol. 16, no. 2, pp. 132-140.

  24. van Rensburg C. E. J. The antiinflammatory properties of humic substances: a mini review. Phytotherapy Research, 2015-го, vol. 29, no. 6, pp. 791-795.

  25. Zhang Y. J., Gan R. Y., Li S., Zhou Y., Li A. N., Xu D. P., Li H. B. Antioxidant phytochemicals for the prevention and treatment of chronic diseases. Molecules, 2015-го, vol. 20, no. 12, pp. 21138-21156.

  14.03.06 - Фармакологія, клінічна фармакологія

  (Медичні науки)

  УДК 616-001.34

  DOI 10.17021 / 2019.14.3.66.71

  © А.В. Воронков, Д. І. Поздняков, К.А. Мірошниченко, 2019

  ОЦІНКА Дозозалежне ДІЇ НОВОГО ПОХІДНОГО піримідиніл В УМОВИ ХРОНІЧНУ травматичної енцефалопатії

  Воронков Андрій Владиславович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології, П'ятигорський медико-фармацевтичний інститут - філія ФГБОУ ВО «Волгоградський державний медичний університет» МОЗ Росії, Росія, 357532, м П'ятигорськ, пр. Калініна, д. 11, тел .: + 7-962-427-35-55, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Поздняков Дмитро Ігорович, кандидат фармацевтичних наук, старший викладач кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології, П'ятигорський медико-фармацевтичний інститут - філія ФГБОУ ВО «Волгоградський державний медичний університет» МОЗ Росії, Росія, 357532, м П'ятигорськ, пр. Калініна, д. 11 , тел .: + 7-918-756-08-89, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Мірошниченко Кирило Олександрович, аспірант кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології, П'ятигорський медико-фармацевтичний інститут - філія ФГБОУ ВО «Волгоградський державний медичний університет» МОЗ Росії, Росія, 357532, м П'ятигорськ, пр. Калініна, д. 11, тел .: + 7-962-022-04-36, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Представлені результати дослідження, що характеризують залежність між дозою і фармакологічним ефектом нового похідного піримідину в умовах змодельованої хронічної травматичної енцефалопатії у щурів. Як препарат порівняння виступав холіну альфосцерат. Патологію моделювали шляхом механічної дії вантажу масою 150 г на тім'яну область черепної коробки щурів протягом 7-денного періоду (один раз на добу). При цьому оцінювали зміна концентрації наступних біомаркерів: GFAP, р-амілоїд, білок S100B, NSE, за допомогою імуноферментного аналізу. Встановлено, що введення нового похідного піримідину в дозі 100 мг / кг надає найбільш виражене


  Ключові слова: БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ / вільнорадикальних ГОМЕОСТАЗ / малонового діальдегіду / АНТИОКСИДАНТНІ ФЕРМЕНТИ / BALNEOLOGICAL FACTORS / FREE RADICAL HOMEOSTASIS / MALONDIALDEHYDE / ANTIOXIDANT ENZYMES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити