У статті викладені результати порівняння рівня емоційного інтелекту у осіб, що займаються тілесно-орієнтованої терапією, а саме Кундаліні йогою, і бальними танцями, які проявляються в показниках емоційної обізнаності, здатності управління своїми емоціями та емоціями інших людей, самомотивації, емпатії, контролю експресії та емоційної стабільності в групах, які освоюють активні методи соціально-психологічного навчання. Проведене емпіричне дослідження і подальший статистичний аналіз отриманих результатів показав значущі відмінності між групами піддослідних.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Тарасов С.В., Бєлова О.А., Казанцева Д.Б., Закащікова С.В.


ACTIVE METHODS OF SOCIOPSYCHOLOGICAL TRAINING IN BODY-ORIENTED THERAPY GROUPS AS FORMATIVE ENVIRONMENT OF EMOTIONAL COMPETENCE

The article presents the results of comparing the level of emotional intelligence in individuals involved in body-oriented therapy, namely the Kundalini yoga and ballroom dancing, which manifest themselves in terms of emotional awareness, control the ability of their emotions and the emotions of others, self-motivation, empathy, expression control and emotional stability Group, active mastering techniques of social-psychological training. Empirical research and subsequent statistical analysis of the results showed significant differences.


Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АКТИВНІ МЕТОДИ СОЦПСІХОЛОГІЧЕСКОГО НАВЧАННЯ В ГРУПАХ ТОЙ ЯК формують середовище ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «АКТИВНІ МЕТОДИ СОЦПСІХОЛОГІЧЕСКОГО НАВЧАННЯ В ГРУПАХ ТОЙ ЯК формують середовище ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ»

  ?DOI: 10.18454 / IRJ.2016.52.187 Тарасов С.В.1, Бєлова О.А.2, Казанцева Д.Б. 3, Закащікова С.В.4

  1ORCID: 0000-0001-8291-4452, Кандидат психологічних наук; 2ORCID: 0000-0002-1199-8625, магістр; 3ORCID: 0000-0001-6977-0052, Кандидат психологічних наук; 4ORCID: 0000-0001-6302-3056, бакалавр,

  Пензенський державний університет АКТИВНІ МЕТОДИ СОЦПСІХОЛОГІЧЕСКОГО НАВЧАННЯ В ГРУПАХ ТОЙ ЯК формують середовище ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  анотація

  У статті викладені результати порівняння рівня емоційного інтелекту у осіб, що займаються тілесно-орієнтованої терапією, а саме Кундаліні йогою, і бальними танцями, які проявляються в показниках емоційної обізнаності, здатності управління своїми емоціями та емоціями інших людей, самомотивації, емпатії, контролю експресії та емоційної стабільності в групах, які освоюють активні методи соціально-психологічного навчання.

  Проведене емпіричне дослідження і подальший статистичний аналіз отриманих результатів показав значущі відмінності між групами піддослідних.

  Ключові слова: емоційний інтелект, тілесно-орієнтована терапія (ТОТ), бальні танці, активні методи соціально-психологічного навчання.

  Tarasov S.V.1, Belova O.A.2, Kazanceva D.B. 3, Zakashhikova S.V. 4

  1ORCID: 0000-0001-8291-4452, PhD in Psychology; 2ORCID: 0000-0002-1199-8625, master, 3ORCID: 0000-0001-69770052, PhD in Psychology; 4ORCID: 0000-0001-6302-3056, bachelor, Penza State University ACTIVE METHODS OF SOCIOPSYCHOLOGICAL TRAINING IN BODY-ORIENTED THERAPY GROUPS AS FORMATIVE ENVIRONMENT OF EMOTIONAL COMPETENCE

  Abstract

  The article presents the results of comparing the level of emotional intelligence in individuals involved in body-oriented therapy, namely the Kundalini yoga and ballroom dancing, which manifest themselves in terms of emotional awareness, control the ability of their emotions and the emotions of others, self-motivation, empathy, expression control and emotional stability Group, active mastering techniques of social-psychological training.

  Empirical research and subsequent statistical analysis of the results showed significant differences.

  Keywords: emotional intelligence, body-oriented therapy, dancing, active methods of social and psychological training.

  У зв'язку з тим, що рівень психічного здоров'я особистості залежить від сукупного впливу на неї соціальних, психічних і біологічних факторів, в даний час все більшу увагу в світі приділяється залученню міжсекторальних стратегій, що дають можливість комплексного інтегрального підходу при оздоровленні особистості. Шляхи зміцнення психічного здоров'я включають заходи з підтримки та надання медичної та психологічної допомоги починаючи з раннього дитинства і до досягнення похилого віку; програми з розвитку і вдосконалення; програми щодо відмови від нездорового способу життя, від вживання тютюну, від нездорового харчування та недостатньої фізичної активності, від шкідливого вживання алкоголю, що призводять до стресового ослаблення організму і ризику виникнення серйозних захворювань [1].

  Дедалі більшого розвитку набуває і сфера спортивно-оздоровчих послуг. За статистичними даними на 2014 рік 50,9% працездатного населення Росії веде фізично активний спосіб життя, займається спортом, туризмом, йогою, танцями, відвідує фітнес клуби і інші оздоровчі центри [2].

  Нові технології проникають і в різні сфери психологічної науки: все частіше використовуються активні методи навчання (АМО) психологічним навичкам. У цій сфері нові можливості через усвідомлення тілесних проявів, як пізнання себе через емпіричний досвід відкриває метод тілесно -орієнтованої терапії (ТОТ). В ході групової взаємодії в тілесно-орієнтованих терапевтичних групах, відповідно до рівнів пізнавальної активності, реалізуються такі процеси як накопичення досвіду через наслідування, пошук себе через можливість самовираження, здатність до творчої імпровізації та ін. [3].

  Групова динаміка сприяє формуванню соціально значущих навичок вербальної та невербальної комунікації. З використанням АМО в групах ТОЙ відбувається розкриття як характерологічних особливостей кожної окремої особистості, так і творчого потенціалу групи в цілому.

  З метою визначення навичок рухової експресії осіб в групах, які освоюють активні методи соціально-психологічного навчання, в наведеному нижче дослідженні використано таке поняття як емоційний інтелект і враховані етапи сприйняття, усвідомлення, подальшого осмислення і оволодіння своїми емоціями. В ході дослідження була перевірена гіпотеза, про можливе розходження в рівні емоційного інтелекту у осіб, що займаються тілесно-орієнтованої терапією і танцями, за допомогою визначення ступеня міжособистісного і внутриличностного емоційного осознованія, самомотивації, емпатійних та експресивних навичок зовнішнього вираження або стримування як показника емоційної стабільності.

  Вибірку для дослідження склали особи працездатного віку, (від 19 до 35 років) в кількості 60 осіб, з них 26 чоловіків і 34 жінки. Відбір учасників був обумовлений наявністю проактивного життєвої позиції у виборі оздоровчої та освітнього середовища. Групу № 1 склали люди, які займаються Кундаліні йогою (12 чоловіків і 18 жінок). Групу № 2 склали люди, які займаються бальними танцями (14 чоловіків і 16 жінок).

  В якості методичного матеріалу були використані:

  1. Тест Н. Холла «Емоційний інтелект» для виведення показників за рівнем розвитку емоційної обізнаності, якістю володіння своїми емоціями і управління емоціями оточуючих, здатності до самомотивації і емпатії. Результати діагностики наведені в таблиці 1.

  2. Опитувальник емоційного інтелекту «Емінем» Д.В. Люсина, де були виявлені показники по коррелирующим з тестом Н. Холла шкалами визначення рівнів осознованія і управління емоціями, емотивних і експресивних якостей (таб. 2).

  3. Методика, що визначає рівень емоційної стабільності «Шкала емоційної стабільності -нестабільності (нейротизма)» Г. Айзенка (таб. 3).

  Таблиця 1 - Тест «Емоційний інтелект» Н. Холла

  Рівні Парціальний емоційний інтелект Інтегративний рівень ЕІ (%)

  Емоції. обізнаності ь (%) Управле ня своїми емоціями (%) самомотивація я (%) Емпатія (%) Управле ня емоціями інших людей (%)

  1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр.

  Низький 17 27 43 80 20 54 10 67 13 47 20 57

  Сер. 63 67 50 20 57 33 67 7 67 47 77 43

  Високий. 20 6 7 - 23 13 23 26 20 6 3 -

  Таблиця 2 - Опитувальник емоційного інтелекту «Емінем» (Д.В. Люсин)

  Рівні Група міжособові. ЕІ Загальний показат. МЕІ Внутріліч. ЕІ Загальний показате ль ВЕІ Загальний ЕІ

  МП МУ

  ВП ВУ ВЕ

  Оч. низький 1 10% 13% 13% 3% 23% 40% 20% 7%

  2 46% 27% 47% 57% 53% 13% 37% 46%

  Низький 1 23% 10% 17% 20% 17% 7% 27% 20%

  2 27% 37% 23% 17% 20% 13% 33% 27%

  Середній 1 40% 63% 44% 74% 54% 20% 40% 70%

  2 27% 33% 30% 23% 27% 70% 27% 27%

  Високий 1 23% 7% 23% - 3% 13% 13% 3%

  2 - 3% - 3% - 4% 3% -

  Оч. високий 1 4% 7% 3% 3% 3% 20% - -

  2 - - - - - - - -

  Таблиця 3 - «Шкала емоційної стабільності - нестабільності (нейротизма)» Г. Айзенка

  Рівні вираженості емоційно стабільності Результати у відсотках

  1 гр. 2 гр.

  Емоційно стабільний 80% 40%

  Середньо стабільний 20% 50%

  Дуже емоційно нестабільний - 10%

  В результаті проведених методик отримані наступні висновки:

  1. Особи, що займаються Кундаліні йогою, показали середній рівень розвитку міжособистісного емоційного інтелекту, що виражається «в здатності до емпатії, активного слухання і невербальному розуміння емоційних станів на рівні інтуїції; здатності до управління емоціями оточуючих, викликаючи «потрібні» емоції у людей і контролюючи небажані »і низький рівень в здатності« володіти власними почуттями, контролювати хід своїх думок, можливості керувати своїм емоційним станом і настроєм »відповідно до описів, запропонованими Дж. Майєром, П. Селовеем, Х. Вайсбахом, У. Дакс, Д. В. Люсина [4].

  2. Для осіб, що займаються бальними танцями за результатами тестування можна відзначити низький рівень за показниками міжособистісного і внутриличностного емоційного інтелекту за винятком шкал «емоційна обізнаність», «управління своїми емоціями» по тесту Н. Холла і шкалою «контроль експресії» опитувальника Д.В . Люсина.

  3. За шкалою Г. Айзенка рівень емоційної стабільності вище у осіб, що займаються Кундаліні йогою.

  Існуючі відмінності в рівні емоційного інтелекту у осіб, які обирають тілесно-орієнтовану

  терапію, у вигляді Кундаліні йоги і осіб, що займаються танцями, були підтверджені шляхом математичної обробки даних із застосуванням t-критерію Стьюдента та коефіцієнта рангової кореляції Спірмена:

  1. Тест «Емоційний інтелект» Н.Холла: парціальний емоційний інтелект: в зоні значущості шкали «Управління своїми емоціями» ^ ЕМП = 3,9), «Самомотивация» ^ ЕМП = 2,7), «Управління емоціями інших людей ^ ЕМП = 3,4), інтегративний рівень емоційного інтелекту = 4,3) - в зоні значущості.

  2. Опитувальник емоційного інтелекту «Емінем» (Д.В.Люсін): міжособистісний емоційний інтелект за шкалою «Розуміння чужих емоцій» в зоні значущості ^ ЕМП = 4,2); «Управління своїми емоціями» ^ ЕМП = 2.2) - в зоні невизначеності; внутрішньоособистісний емоційний інтелект за шкалою «Розуміння своїх емоцій» ^ ЕМП = 3,7) - в зоні значущості; загальний показник внутрішньоособистісного емоційного інтелекту 0 ^ = 2,2) - в зоні невизначеності; загальний показник міжособистісного емоційного інтелекту 0омп = 3,3) - в зоні значущості; загальний показник емоційного інтелекту ^ ЕМП = 3,4) знаходиться в зоні значущості.

  3. Методика «Шкала емоційної стабільності - нестабільності (нейротизма)» Г. Айзенка tемп = 3,1 знаходиться в зоні значущості.

  4. Розрахунок коефіцієнта рангової кореляції Спірмена між тестом Н. Холла «Емоційний інтелект» і опитувальником емоційного інтелекту «Емінем» (Д.В. Люсин):

  • У групи осіб, що займаються йогою: rs = 0.745;

  • У групи осіб, які займаються танцями: rs = 0.595;

  • Н0 відкидається. Кореляція між А і В статистично значуща.

  Отже, кореляційний аналіз підтвердив гіпотезу про статистичної залежності значень декількох змінних виявивши тенденцію достовірної зв'язку в досліджуваних вибірках.

  За результатами проведеного дослідження і подальшого статистичного аналізу отриманих даних значущі відмінності між групами піддослідних були виявлені за такими показниками емоційного інтелекту: управління своїми емоціями, самомотивації, розпізнання емоцій інших людей, розуміння чужих емоцій, емоційна стабільність, розуміння своїх емоцій, управління чужими емоціями, контроль експресії, а так само за загальними показниками міжособистісного, внутриличностного і загального емоційного інтелекту. Відмінності не підтвердилися за шкалою «емоційна обізнаність» Н. Холла.

  Таким чином, результати проведеного дослідження дають нам підставу припустити кореляційний позитивну динаміку спрямовану на підвищення рівня емоційного інтелекту при використанні активних методів навчання в групах тілесно-орієнтованої терапії в якості формує середовища емоційної компетенції. Надалі ми плануємо розширити наші дослідження.

  Список літератури / References

  1. Психічне здоров'я. Інформаційний бюлетень. Квітень 2016 р // Всесвітня організація охорони здоров'я [Офіц. сайт]. 29.08.2016 URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/ru/

  2. Особи у віці 15 років і більше, здатні вести активний спосіб життя і займалися якимись видами активного відпочинку // Федеральна служба державної статистики [Електронний ресурс]. 08.2016. URL: http://www.gks.org.ua/bgd/regl/b15_44/Main.htm

  3. Колектив авторів. Методика викладання психології: конспект лекцій [електронний ресурс] 08.2016. URL: http://www.razlib.org.ua/ psihologija / metodika_prepodavanija_psihologii_konspekt_lekcii / index.php

  4. Рижов Д.М. Сучасні уявлення про емоційний інтелект // Вісник чуваської державного педагогічного університету ім. І Я. Яковлева, - 2012. № 1-2. С. 142-147

  Список літератури латинськими символами / References in Roman script

  1. Psihicheskoe zdorov'e. Informacionnyj bjulleten '[Mental health. News bulletin]. Aprel '2016 g. // Vsemirnaja organizacija Zdravoohranenija [world health organization] [Ofic. sajt]. 29.08.2016 URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/ru/ [in Russian]

  2. Lica v vozraste 15 let i bolee, sposobnye vesti aktivnyj obraz zhizni i zanimavshiesja kakimi-libo vidami aktivnogo otdyha [Persons aged 15 years and over, able to lead an active lifestyle and engaged in any outdoor activities] // Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki [Federal State Statistics Service] [Electronic resource]. 29.08.2016. URL: http://www.gks.org.ua/bgd/regl/b15_44/Main.htm [in Russian]

  3. Kollektiv avtorov. Metodika prepodavanija psihologii: konspekt lekcij [Methods of teaching psychology: the abstract of lectures] [Electronic resource] 29.08.2016. URL: [in Russian]

  4. Ryzhov D.M. Sovremennye predstavlenija ob jemocional'nom intellekte [Current concepts of emotional intelligence] // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I.Ja. Jakovleva [Bulletin of the Chuvash State Pedagogical University. AND I. Yakovleva], - 2012. № 1-2. S. 142-147 [in Russian]

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.52.190 Щілинний Т.Т.1, Беганцова І.С.2

  'ORCID: 0000-0002-8637-0111, Доктор педагогічних наук, професор,

  2ORCID: 0000-0001-7851-6275, Кандидат психологічних наук, доцент, Національний дослідницький Нижегородський державний університет ім. Н.І. Лобачевського Робота виконана за підтримки гранту РГНФ №14-06-00798 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І ГРУПИ у вихованні СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ

  анотація

  Автори розглядають можливі причини труднощів адаптації студентів на початку навчання у вузі, пропонують спеціально сформований комплекс діагностичних процедур для вивчення особистісних і професійних характеристик студентів, особливостей групової динаміки в процесі навчально-професійної діяльності. Використання запропонованого діагностичного комплексу сприяє оптимізації адаптаційних процесів, профілактиці криз особистісного і професійного розвитку учнів, корекції професійно-особистісних дисгармоній.

  Ключові слова: професійна освіта, рання діагностика, оцінка очікуваного впливу діагностики.

  Shchelina T.T.i, Begantcova LS.2

  'ORCID: 0000-0002-8637-0111, PhD in Pedagogy, Professor, 2ORCID: 0000-0001-7851-6275, PhD in Psychology, Associate professor National research Nizhny Novgorod state University. N. Lobachevsky PSIHOLOGO-PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS OF DEVELOPMENT OF INDIVIDUALS AND GROUPS

  IN THE EDUCATION OF MODERN STUDENTS

  Abstract

  The authors consider possible causes of difficulties of adaptation of students at the beginning of study at the University, offer a specially formed complex of diagnostic procedures to examine personal and professional characteristics of students, characteristics of group dynamics in the process of educational and professional activities. The use of the proposed diagnostic complex contributes to the optimization of adaptation processes, the prevention of crises, personal and professional development of students, correction ofprofessional and personal disharmonies.

  Keywords: higher education, students, psychological and pedagogical diagnostics.

  У сучасній науці і практиці вищої освіти актуалізувалося ряд проблем, обумовлених соціально-психологічними характеристиками сучасного студентства. На особливу увагу в цьому сенсі вимагають проблема адаптації та самоадаптації розвивається особистості майбутнього професіонала, формування його соціальної і професійної ідентичності. У дослідженнях вітчизняних вчених, що займаються психолого-педагогічними проблемами сучасної освіти, адаптації учнів на різних ступнях і етапах освоєння освітнього стандарту відводиться особлива роль. Сутнісні, змістовні, організаційно-діяльні і результативні показники адаптації пов'язують сьогодні не тільки з показниками входження навчаються в ритм освітньої організації, прийняття ними вимог і правил поведінки і взаємодії, задоволеності проживанням нової ситуації. Більшою мірою адаптація співвідноситься з особливою сферою професійної діяльності педагога і психолога в процесі супроводу і підтримки учнів. Це передбачає створення сприятливих соціально-психологічних умов для успішного навчання і психологічного розвитку учнів в ситуаціях взаємодії в освітньому процесі.

  В умовах мінливої ​​психології дитинства та юнацтва різні аспекти адаптації молодих людей до навчання в новій ситуації розвитку вищої освіти стає предметом особливого дослідницького інтересу багатьох вчених (Т.П. Браун, Е. Вартанова, В.Н. Грибов, І.Є. Лілієнталь, С.М. Мадорский, А.А. Реан, А.Е. Рослякова, Т.Б. Соломатіна). Важливий висновок, зроблений за підсумками аналізу теоретичних висновків і експериментальних даних, полягає в констатації неможливості зафіксувати якесь кінцеве стан


  Ключові слова: ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ / EMOTIONAL INTELLIGENCE / Тілесно-орієнтована терапія (ТОТ) / BODY-ORIENTED THERAPY / БАЛЬНІ ТАНЦІ / DANCING / АКТИВНІ МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ / ACTIVE METHODS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити