З газової фази на холодній підкладці при гелієвих температурах приготавливалась аморфна плівка конденсату з великими надлишковими енергією, конфигурационной ентропією і вільним об'ємом в вигляді вакансій і їх агрегатів. Досліджено температурна залежність розпаду цього метастабильного стану, визначеного даним активним середовищем. Спостерігалося спікання в коливальному режимі. Застосовувався структурно-чутливий зонд лазерний запуск фотохімічної реакції, по протіканню якої можна судити про активність метастабільною середовища.

Анотація наукової статті з нанотехнологій, автор наукової роботи - Титов В. А.


AKTIVE MEDIA OF CONGLOMERATING FILM FROM METHAN WITH CHLORINE AT HELIUM TEMPERATURE

Amorphous film was prepared by vapor deposition on stand, cooling to helium temperature. We had every reason to believe that an excess of energy, configuration entropy and free volume in form of vacancies or its aggregates were given. Temperature relationship of decay of this metastable system (active media) was investigated. Occillatory conglomeration was observed. Structure sensitive zond puls of laser photochemical reactions, its numerical characteristics were used for measuring of activity of the media.


Область наук:

 • нанотехнології

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Математична фізика і комп'ютерне моделювання


  Наукова стаття на тему 'Активне середовище спікається плівки конденсату метану з хлором при гелієвих температурах'

  Текст наукової роботи на тему «Активне середовище спікається плівки конденсату метану з хлором при гелієвих температурах»

  ?© Титов В.А., 2011

  УДК 541.141.1; 535.343.1; 541.18 ББК 22.317 + 22.16 + 22.36

  Активному середовищі спікається ПЛІВКИ КОНДЕНСАТУ МЕТАНУ З хлору при гелієвих ТЕМПЕРАТУРАХ

  В.А. Титов

  З газової фази на холодній підкладці при гелієвих температурах приготавливалась аморфна плівка конденсату з великими надлишковими - енергією, конфигурационной ентропією і вільним об'ємом в вигляді вакансій і їх агрегатів. Досліджено температурна залежність розпаду цього метастабильного стану, визначеного даним активним середовищем. Спостерігалося спікання в коливальному режимі. Застосовувався структурно-чутливий зонд - лазерний запуск фотохімічної реакції, по протіканню якої можна судити про активність метаста-більной середовища.

  Ключові слова: енергоємна склоподібна плівка, сверхпересищеніе структури вакансіями, осциляції, самовплив середовища, лазерний фотоліз, температурні дослідження.

  Вступ

  Два газу подавалися в кріостат через окремі сопла і одночасно конденсировались в однорідну суміш на холодній підкладці у вакуумі. Обраний в якості матричного газу метан в діапазоні температур від 0 до 35 К і в діапазоні тисків від 0 до 500 кПа демонструє чотири фази. Так, встановивши температуру 25 К, змінюючи тільки тиск, можливо отримати всі чотири [11]. Поліморфізм метану, а також фактор стеричного придушення кристалізації, посилений за допомогою введення домішки хлору, при високих швидкостях охолодження сприяють Стеклообразование.

  Анізотропію зв'язків молекули метану відображають ориентационно-залежні межмоле-кулярние потенціали - ЩГ, в, ф) [12]. Шляхом накладення ЩГ), знятих при різних фіксованих в і ф, можна отримати модельний многоямний потенціал і * (г). Звернувшись до процесу фізичної соконденсаціі двох молекулярних пучків на підкладці, що має гелієву температуру, відзначимо, що молекулярно-шорстка поверхня плівки конденсату надає сукупність нерівноцінних місць адсорбції для молекул двох сортів. Місця адсорбції розрізняються по енергетичному ознакою, інакше кажучи, різняться глибиною потенційних ям для адсорбованих молекул. Чим більше анізотропія зв'язків, тим більше кількість різних місць адсорбції. При досить низьких температурах підкладки відбувається зростання ефективності першого прилипання і зменшується ймовірність потрапляння в найбільш глибоку потенційну яму. Фіксацію молекули в дрібній ямі будемо називати попаданням в структурну пастку (СЛ, st). Прилипла молекула вступає у взаємодію з деякою фононної підсистемою і передає їй частину своєї енергії, затримуючись в СЛ. Ситуація, що формується за такою моделлю плівка конденсату набуває унікальну структуру неравновесного скла з надлишковою конфигурационной ентропією і надлишкової енергією, щільність якої позначимо qst. Їй також властивий надмірна вільний обсяг, зокрема, в порівнянні зі склом, отриманим шляхом гарту з

  рідкої фази. Досягається сверхпересищеніе вакансіями, чому сприяє далека агрегація, обговорена в [8].

  Кінетика дифузійного процесу освіти зерен нової фази в пересиченому твердому розчині описана аналітично [4; 7] для півпростору, на пізній стадії цього процесу і без сверхпересищенія. У разі спікання роль молекул розчиненої речовини відіграють вакансії, а роль зерен - пори, що виходять за рахунок коагуляції вакансій.

  Оскільки розподіл молекул по енергетичним станам встановлюється сильнонерівноважних і можлива участь енергетичних ланцюгів в різних процесах, то середовище є активною і в роботі обговорюється кількісна міра активності. Таке середовище, зокрема, може знижувати енергію активації для проміжних етапів хімічного перетворення, тобто проявляти каталітичні властивості. Необхідна умова прояви середовищем активності - наявність в ній СЛ і, відповідно, qst Ф 0. Достатньою умовою є неізолірованность СЛ, тобто наявність перколяційного кластера, в якому протікають енергетичні ланцюги.

  експеримент

  На підкладці при гелієвих температурах приготавливалась склоподібна плівка з екстремальної структурної неравновесностью, енергоємна і сверхпересищенная вакансіями. Температурна залежність процесу розпаду цього метастабильного стану вивчена в роботі. Розпад включав явища переносу з інтенсивними пов'язаними потоками, капілярний рух (течія) середовища в жідкоподобном стані і відрізнявся новою якістю - протіканням в режимі коливань. Експериментальним фактом, на який, зокрема, спираються пропоновані в роботі феноменологічні модельні уявлення про станах активної середовища, є прямонаблюдавшіеся для будь-якої ділянки зразка перетворення оптично-прозрач-ної середовища в оптично-каламутну середу з подальшим відновленням прозорості і далі таким помутнінням її .. . і т. д. [9].

  Компоненти суміші вступають в хімічну реакцію, керований запуск якої на обраній площадці зразка здійснювався лазерним променем. Діаметр площадки фотолиза (реактора) становив 2 мм. На одному зразку діаметром 40 мм вдавалося провести більше десяти реакцій - зондувань з урахуванням зміни светорассеивающей кільцевої структури на ньому. Спостереження коливань спікання, в поєднанні зі специфічним зондуванням активності реакційної суміші, проведено в широкому діапазоні температур від 13 до 45 К, а для стану зразка № 4 - до 57 К.

  I. Першим в переліку експериментальних методів повинен стояти вибір компонентів суміші. Між молекулами-партнерами немає специфічних взаємодій і вони не створюють комплексів. При конденсації з газової фази на холодній підкладці компоненти створюють стеклообразную плівку конденсату оптичної якості, що робить можливим застосування оптичних методик дослідження. При реагуванні в газовій фазі вони демонструють ендотерміку. Представляло інтерес їх реагування в створеній активному середовищі.

  Досвідченим шляхом було визначено оптимальний режим (ОР) приготування зразка з вихідним високим оптичним якістю. Це включало визначення: 1) пропорції змішування реагентів по газу від 4: 1 до 5: 1; 2) швидкісного режиму напуску матричного газу У0 = 3,0 х 1016с-1 х см-2 (потік середньої інтенсивності); 3) часу напуску газів - 30 хв; 4) температури підкладки під час напилення Т0 = 28 ± 0,5 К (Т0 «0,3 температури плавлення матриці Тт), температура контролювалася термопарою на периферійній частині круглої підкладки, поблизу хладопроводов;

  5) типу підкладки - плавлений кварц, зі сталим на ній температурним профілем по радіусу, які мали «розмах» 28 + 31 К.

  Перевірялося - істотно чи ориентирующее вплив структури підкладки на що формується структуру конденсату. Критерієм наявності такого впливу могло стати якісна зміна протікання спікання при незмінних режимах приготування зразка і зміна активності середовища, виявлене лазерним зондирующим фотоліз. умови структур-

  но-геометричного сполучення в парі змінювалися шляхом зміни підкладок. Використовувалися дві кристалічні - флюоритового (CaF2) і кварцова ^ Ю2), аморфна - плавлений кварц і металева підкладка з міді. Якісних змін коливань спікання не було виявлено, результати фотолиза відтворювалися. Зроблено висновок про відсутність ефектів орієнтованого зростання, а також виникнення пружно напружених псевдоморфное нижніх шарів, що роблять істотний вплив на наростаючу неорієнтовану власну структуру плівки.

  Зроблений висновок також спростило машинний алгоритм отримання симульованих модельних структур - перколяційних кластерів по ОДА-моделі (обмежена дифузією агрегація, DLA). Також застосування комп'ютерного моделювання натурної структури склоподібного конденсату забезпечило наочність, необхідну для формулювання положень модельних уявлень про стан структури, активності середовища і коливаннях спікання.

  Були визначені профілі на зразку по його радіусу [9]:

  а) температурний профіль Т (г);

  б) товщина профілю d (r);

  в) нерівномірність розподілу хлору ^ 1 (г).

  Для отримання Т (г) на підкладці з плавленого кварцу від хладопроводов до центру розміщувалося кілька вбудованих в підкладку термопар - «розмах» в ЗР становив 28 31 (± 0,5) До.

  Товщина профілю для ЗР визначався одноразово за допомогою сколювання плівки в криостате і порівняння з еталонами - каліброваними нитками, на яких не осідав конденсат. Зміна товщини склало 60 90 мкм. Радіальна нерівномірність вихідної опти-

  чеський щільності D0 на довжині хвилі А = 337 нм вказала на існування 1,5-кратного відмінності концентрацій молекул хлору, з переважанням в центрі зразка. Якісне оцінювання механічних властивостей плівки (крихкість, пластичність) вироблялося методом порівняння з поведінкою плівок інших сумішей, зокрема, з плівкою етилену з хлором, що демонструвала крихке поведінку з утворення тріщин і відсутністю спікання. При Т0 = 28 К плівка метану з хлором була пластичної.

  При вивченні першого коливання спікання в стані оптично-каламутній середовища, в світлі некогерентного джерела, досліджувалася форма великих оптичних неоднорідностей. Кривим поверхонь кордонів розділу фаз, в розвиваються модельних уявленнях механізму коливань спікання, відводиться важлива роль. Встановлено, із застосуванням визуализатора, що форма цих неоднорідностей - великих пір є кулястої.

  II. Перевірялося виконання закону Бугера-Ламберта-Бера на використаної довжині хвилі А1 = 337 нм (азотний лазер з Р = 1 мВт) в діапазоні змін оптичної щільності D = 3 6, спостерігалися в зразках. Фотоліз здійснювався в смузі диссоциативного

  поглинання молекул С12. Прозорість метану і продуктів реакції на А1 дозволяла вивчати кінетику реакції по похідній, що дає темп убутку оптичної щільності dD / dt в зоні реактора, обмеженою лазерним плямою. Изотермичности забезпечувалася ефективним теплоотводом на підкладку. Щоб переконатися в цьому, досліджувався квантовий вихід реакції Y в залежності від інтенсивності лазерного пучка в межах від 0,110 до 1,210, де 10 = 5 х 1016 см-2 х с-1 - інтенсивність фотолизу пучка. Незалежність Y від I підтвердила, що при 10 лазерним нагрівом практично можна знехтувати. Перетин поглинання молекули хлору на довжині хвилі А1 відомо: з = 2 х 10-19 см2, квантовий вихід витрати цих молекул в фотохімічної реакції Y = (dD / dt) / с х 10.

  У всіх дослідах по дослідженню низькотемпературної частини залежно Y (T) застосовувався наступний порядок проходження початкового етапу: 1) формування зразка в ОР; 2) плавне охолодження (-1 К / тт) з проведенням 5 6 вимірювань до 13 К. У дослідах № 1, 2, 3 разом

  з незмінністю квантового виходу витрати молекул хлору Y реєструвалися незмінність фази коливання спікання, тобто спостерігалося «заморожування» коливання спікання. Під час експерименту № 4 спікання не спостерігалося при будь-яких температурах від 13 до 57 К. Відлік Y і Т вище

  точки склування (Т ^) отримані в режимі короткочасного наближення до кордону випаровування плівки конденсату, де починається погіршення оптичної якості зразка. Алгоритм приготування зразка № 4 був наступним: після проходження трьох повних коливань спікання при температурах поблизу (Т ^ + 2 К) і досягненні третього за рахунком просвітлення плівки застосовувався 15-хвилинний ізотермічний ультразвукової «отжиг». Вважається, що в структурі зразка досягалася невироджених аморфна упаковка, що підтверджується ходом температурної залежності Y (T), чисельним значенням температури склування Т ' «2/3 Тт [5] і великим значенням величини Еа4.

  В результаті критичного аналізу методичних прийомів експериментування встановився остаточний варіант алгоритму проведення дослідів 1, 2, 3 по дослідженню температурних залежностей Y в діапазонах температур по обидві сторони від температур склування, що передбачає облік фази коливання спікання для обраного на зразку реактора і проведення всіх температурних досліджень при Т > Т 'в ідентичних умовах, а саме: 1) отримання 4-5 відліків тільки при нагріванні (+ dT / dt); 2) витримування однакового темпу нагрівання 4 К / тт; 3) вироблення не більше ніж 15% молекул хлору в реакторі; 4) після однократного нагрівання в дослідах (крім № 4) зразки вважалися непридатними. Результати вимірювань представлені на малюнку 1, частина А, у вигляді графіків Y (T).

  У практиці матричної ізоляції [2; 3] твердоподобное поведінку іменується «жорсткої матрицею», вказуються значення температури Т <0,3 Тт, при яких відсутні структурні перебудови матриці і не спостерігається дифузія ізольованих в ній частинок. Інтервал температур від 0,3 до 0,5 Тт рекомендований для «відпалу» матриці. Верхні позначки Тпрі температурному дослідженні активних станів 1, 2, 3 відповідали значенням 0,5 Тт. Отримання висхідного ділянки для зразка № 4 зажадало «закидів» до кордону випаровування зразка 57 К.

  Виділяючи явище коливань спікання, слід підкреслити, що спостереження за 240 хв трьох повних згасаючих коливань вироблено в області аномального стеклования при температурі Т '+ 2 К, тобто в низькотемпературної частини інтервалу «відпалу». При температурах Т < Т 'спостерігалося припинення спікання в коливальному режимі, з фіксацією фази Ф ^ Тривалість спостереження в інтервалі від 13 до 22 К досягала 120 хвилин. При нагріванні вище Т 'коливання спікання поновлювалися, фаза знову змінювалася в часі від Ф1. Для зразків 1, 2, 3 (див. Рис. 1, частина А) на температурних залежностях квантового виходу витрати молекул хлору Y під лазерним пучком при Т < Т 'реєструвалася «полку» з незмінним Y - низькотемпературний межа (НТП). При нагріванні вище Т? (Т? 1, Т ^ 2, Т ^ 3) спостерігалося зростання Y - аррениусовскую області. Ефективні енергії активації реакції досліджувалися по 4-5 отсчетам в аррениусовскую областях при названому високому темпі нагріву, тобто методом «швидких закидів» до позначки Т = 45 К. Далі наводяться значення Y на НТП (точка «старту») і розраховані по чисельним значенням пар - Т »енергії активації, а також температури склування Т 'для різних станів коливального процесу: до першого коливання спікання Y1 = 0,2; Еа1 = 1 кДж / моль; Т ^ 1 = 27 К; після першого коливання спікання Y2 = 0,12; Еа2 = 6 кДж / моль; Т ^ 2 = 33 К; після другого коливання спікання (вимір в центрі зразка) Y3 = 0,06; Еа3 = 11 кДж / моль; Т ^ 3 = 38 К; після третього коливання спікання і додаткового ультразвукового «відпалу» (вимір в просвітлиться центрі зразка) Y4 < 0,001; Еа4 = 29 кДж / моль; Т ^ 4 = 53 К. Наведені значення енергії активації слід порівнювати зі значенням Е а = 16 кДж / моль для газу.

  На користь наявності ланцюгового хімічного перетворення свідчать значення Y, що перевершують одиницю в «Арреніус», і спостереження нетривалого темнового реагування навіть при Y = 0,2.

  Обговорення

  Зазвичай практикується вивчення процесу склування за температурними залежностями фізичних величин, що визначаються структурою стеклообразующих систем [5]. такий физичес-

  кой величиною, зокрема, є Y, що характеризує темп хімічного перетворення в реакторі. Вибір місця і часу створення реактора на зразку були систематизовані, і реактор виступив зондом стану структури, а отримання Y і Еа - цілями зондування.

  Схема реакції приведена в [1]. У газовій і рідкій фазах ендотермічну реакції становила АН = 4 кДж / моль [6; 10], а енергія активації в газовій фазі - 16 кДж / моль [1]. Зауважимо, що роль клітинного ефекту в розупорядкованих твердих середовищах з високою активністю, з великою надлишковою енергією, тобто енергоємних середовищах, все більше мінімізується в міру збільшення їх активності [3].

  На запропонованих температурних залежностях Y (T) області аномального стеклования [5] поділяють НТП з твердоподобним поведінкою середовища і високотемпературну частину - Арен-Усівського, з жідкоподобним поведінкою. У кожному разі область аномального стеклования (ОАС) містить Т - точку перелому в типі поведінки. Чисельні значення її залежать від ступеня структурної релаксації, що випливає з відповідних пар значень Е а і Т ^

  НТП - «полку» на графіку Y (T) пояснюється незмінюваність коефіцієнтів дифузії при твердоподобном поведінці і умов для протікання енергетичних ланцюгів в «замороженому» перколяційні кластері.

  Дифузія в склі, пересичені вакансіями, включає руху по вакансіях і їх малим агрегатів. Нижче Тлокальние фрагменти структури і весь перколяційні кластер плавно втрачають здатність мати різні молекулярні розташування, інакше кажучи, в ньому вимикаються конфігураційні ступеня свободи (що має привести до зміни теплоємності), стає неможливим капілярний рух жідкоподобного конденсату і, відповідно, припиняється спікання в коливальному режимі.

  Проводилось зондування і в області аномального стеклования (ОАС). Для ОАС характерна неоднозначність Y, додатково тут потрібно враховувати: темп і напрямок руху по температурі (± dT / dt); тривалість загальної витримки при Т > Т ^; фазу коливання спікання - у зв'язку з помітним проявом структурного гістерезису в цій області. Важлива особливість полягає в тому, що витрачання збереженої енергії д в ОАС починає здійснюватися двома способами: і на збільшення конфигурационной ентропії, і на активацію хімічного перетворення. Тому Y в ОАС знижувався, проте на малюнку 1, частина А, ці точки не нанесені. Тут для чотирьох дослідів положення ОАС на температурної осі змінюються, а штриховими лініями показані екстраполяції для НТП і висхідної гілки. Вони дають в місці перетину точку перелому - значення температури склування Т ^ визначення якої необхідно для передбачення типу поведінки нерівноважної структури зразка.

  Досвід № 4 відповідає досягненню кінцевого стану - конфігурації правильної аморфної сітки, тобто рівноважної структурі, вийшла з разупорядоченной стеклообразной фази. У цьому, кінцевому в еволюції стані, конфігураційна ентропія прагне до нуля і енергоємність д теж наближається до нуля.

  Продовжимо формування модельних уявлень для приватних складових процесів, в складі складного явища коливальної релаксації, по температурної залежності коливань в області аномального стеклования. Якщо зразок охолоджувався від (Т ^ + АТ), то в ОАС поступово припиняється спікання, що пов'язується зі зникненням молекулярної рухливості. При цьому «заморожування» фази коливання спікання Ф1 не слід пов'язувати з спаданням мікропорожнеч, оскільки має місце відновлення коливань при подальшому нагріванні з фазою Ф = 2М / Т + Ф1. Сукупність зовнішніх проявів дозволяє побічно судити про властивості структури - «заморожується» нерівноважна конфігурація аморфної сітки, припиняється агрегація вакансій, втрачається здатність до жідкоподобному капілярному пересуванню середовища. Якщо ж проводити нагрівання плівки від (Т ^ - АТ), то в області аномального стеклования поновлюються коливання спікання, оскільки відновлюється здатність до перетікання і включається поширений в природі механізм - капілярний пересування середовища.

  Властивість кривих поверхонь рідини з різною кривизною створювати різницю тисків на кінцях капілярів, імовірно, є тим основним механізмом, який визначає хід температурної залежності поведінки коливань спікання.

  Деталізуючи найважливіші властивості активного середовища - колективні ефекти і сильне са-мовоздействіе, відзначимо, що порції надлишкової енергії, розміщені в окремих просторово-рознесених структурних пастках, перетікають і акумулюються у вигляді енергетичних ланцюгів. Ланцюги обриваються з найбільшою ймовірністю на поверхнях великих пір, успішно обтікаючи дрібні агрегати вакансій, а також і в реакторі-зонді, якщо такий створюється лазерним пучком в зразку, і в потоці поточної жідкоподобной середовища. Кожна ланка енергетичного ланцюга являє собою активаційний вихід молекули зі своєї структурної пастки, і цей акт є витратним, але загальний баланс енергії в ланцюзі позитивний і може порівнюватися з енергетикою зв'язків в поле вандерваальсовскіх сил. Уявлення про індукційному періоді, який реєструвався в реакторі при кожному зондуванні, такі - це відрізок часу, необхідний для накопичення в реакторі множинних пошкоджень структури, на яких стануть обриватися енергетичні ланцюги, що активують ланцюгове хімічне перетворення.

  На малюнку 1, частина В, по осі абсцис відкладено число повних коливань спікання N. Встановлено досвідченим шляхом, що час їх проходження може бути зменшено на порядок впливом ультразвуку на зразок [9]. По осі ординат відрахував ефективна енергія активації фотохімічного перетворення в реакционноспособна склі з різним ступенем нерівноважності структури - Е а в кДж / моль. Також на осі ординат відкладена міра активності нерівноважної середовища а (зростає зверху вниз). Найбільша активність а = 1,0 приписується вихідного стану -образец № 1, з Е = 1 кДж / моль; найменша активність у зразка № 4 з Еа4 = 29 кДж / моль.

  Мал. 1, частина А. Температурна залежність квантового виходу витрати молекул хлору Y в реакторі, створеному лазерним пучком з довжиною хвилі Х1 = 337 пт, в плівці стеклообразного конденсату метану

  з хлором при температурах від 13 до 57 К:

  1, 2, 3, 4 - різні стани нерівноважної структури, спікається в коливальному режимі конденсату: 1 - до першого коливання; 2 - після першого коливання; 3 - після другого коливання спікання;

  4 - зразок рівноважної структури після третього коливання спікання і ультразвукового відпалу в області аномального стеклования. Е, Еа2, Еа3, Еа4 - ефективні енергії активації при різних станах структурної нерівноваги; Т, Т ^ 2, Т, Т - температури склування для різних станів структурної релаксації, відлік яких дається кількістю повних коливань спікання

  Мал. 1, частина В. Ефективна енергія активації фотохімічного перетворення в реакційно-здатний склі метану з хлором Е при різних нерівноважні структури, вимірюваних кількістю N коливань спікання, які пройшли в зразку.

  Повним коливанням вважалося проходження процесів від «просвітлення» до «просвітлення», а (Щ - введена в роботі міра активності середовища при дискретизації релаксації нерівноважної структури за допомогою рахунку коливань спікання

  висновок

  На температурній залежності У (Г) точка перегину розділяє області твердоподобного поведінки, де спікання призупиняється, і жідкоподобного поведінки, де спікання протікає в коливальному режимі. Важлива роль при коливаннях спікання належить капілярному руху (течією) жідкоподобной середовища при наявності ефектів самовоздействия. Обговорено активність а метастабільною нерівноважної середовища. У відповідність їй можна поставити конкретні чисельні значення ефективної енергії активації фотохімічної реакції між компонентами суміші - Еа.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Бендерський, В. А. Кінетика фотолиза хлору в механічно-напружених матрицях метану при 15-60 К / В. А. Бендерський, В. А. Титов, П. Г. Філіппов // Докл. АН СРСР. - 1984. - Т. 278. - С. 1157.

  2. Крейдок, С. Матрична ізоляція / С. Крейдок, А. Хінчкліф; пер. з англ. А. К. Мальцева. - М.: Мир,

  1978. - 173 с.

  3. кріохімія / під ред. М. Московіц, Г. Озіна; пер. з англ. В. А. Батюка, І. А. Леенсон. - М.: Мир,

  1979.- 594 с.

  4. Ліфшиц, І. М. Про кінетики дифузійного розпаду пересичених твердих розчинів / І. М. Ліф-тттіц. В. В. сльози // ЖЕТФ. - 1958. - Т. 35, вип. 2 (8). - С. 479-492.

  5. Сандітов, Д. С. Фізичні властивості невпорядкованих структур / Д. С. Сандітов, Г. М. Бартенєв. -Новосибірськ: Наука, 1982. - 256 с.

  6. Сергєєв, Г. Б. / Г. Б. Сергєєв, А. В. Пухівський, В. В. Смирнов // Докл. АН СРСР. - 1981. - Т. 252. -С. 685-689.

  7. сльози, В. В. Дифузійний розпад твердих розчинів / В. В. сльози, В. В. Сагалович // Успіхи фіз. наук. - 1977. - Т. 151, вип. 1. - С. 67.

  8. Титов, В. А. Коливання спікання в напилень плівці метану і метану з хлором при гелієвих температурах / В. А. Титов // ЖТФ. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 713-717.

  9. Титов, В. А. осцилюють спікання напилень плівки / В. А. Титов // Изв. Волгогр. держ. техн. унта: межвуз. зб. науч. ст. - Волгоград, 2010. - №9 3 (63). - С. 56-63.

  10. Bell, T. M. / T. M. Bell, K. A. Perkins, P. G. Perkins // Chem. Phys. - 1977. - V 81. - P. 2611-2616.

  11. Medina, I. On the existence of phase IV of solid methane / I. Medina // Chem. Phys. Let. - 1982. - V. 85, № 1. - P. 91-93.

  12. Yamamoto, T. Theory of phase transitions in solid methanes / T. Yamamoto, Y. Kataoka, K. Okada // J. Chem. Phys. - 1977. - V 66, № 6. - P. 2701-2708.

  AKTIVE MEDIA OF CONGLOMERATING FILM FROM METHAN WITH CHLORINE AT HELIUM TEMPERATURE

  VA. Titov

  Amorphous film was prepared by vapor deposition on stand, cooling to helium temperature. We had every reason to believe that an excess of energy, configuration entropy and free volume in form of vacancies or its aggregates were given. Temperature relationship of decay of this metastable system (active media) was investigated. Occillatory conglomeration was observed. Structure - sensitive zond -puls of laser photochemical reactions, its numerical characteristics were used for measuring of activity of the media.

  Key words: energatical glass film, supersaturation by vacancies, oscillations, selfaction of media, laser photolysis, temperature studying.


  Ключові слова: Енергоємність стеклообразного ПЛЕНКА /СВЕРХПЕРЕСИЩЕНІЕ СТРУКТУРИ вакансій /осциляції /самовплив СЕРЕДОВИЩА /ЛАЗЕРНИЙ фотолизу /ТЕМПЕРАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ /ENERGATICAL GLASS FILM /SUPERSATURATION BY VACANCIES /OSCILLATIONS /SELFACTION OF MEDIA /LASER PHOTOLYSIS /TEMPERATURE STUDYING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити