На основі результатів власних досліджень обґрунтовано необхідність посилення зворотних зв'язків в системі підвищення кваліфікації педагогів з фізичної культури з метою підвищення ефективності фізичного виховання у вузі.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Надточій А. Ю.


ACTIVATION OF THE FEEDBACK SYSTEM TRAINING OF PHYSICAL TRAINING TEACHERS

Based on the results of our study justifies the need to amplification backward linkages in the system increase qualification teachers of physical training in order to improve the effectiveness of physical training in higher school.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Вісник Томського державного педагогічного університету

  Наукова стаття на тему 'Активізація зворотних зв'язків в системі підвищення кваліфікації педагогів з фізичної культури'

  Текст наукової роботи на тему «Активізація зворотних зв'язків в системі підвищення кваліфікації педагогів з фізичної культури»

  ?УДК 373.1.018.42

  А. Ю. Надточій

  АКТИВІЗАЦІЯ ЗВОРОТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ

  З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  На основі результатів власних досліджень обґрунтовано необхідність посилення зворотних зв'язків в системі підвищення кваліфікації педагогів з фізичної культури з метою підвищення ефективності фізичного виховання у вузі.

  Ключові слова: підвищення кваліфікації, викладання фізичної культури у вузі, зворотні зв'язки, дистанційна освіта.

  Фізичне виховання студентів у вузі має на меті підтримати або поліпшити показники не тільки фізичної підготовленості, але і функціональних можливостей, необхідних для повноцінної адаптації студентів до навчального процесу [1, с. 16].

  Тим часом, як показали результати моніторингу параметрів фізичного розвитку і функціонального стану студентів, проведеного нами в ряді вузів м Томська, на всьому протязі навчального процесу спостерігається або стагнація цих параметрів (14%), або їх негативний тренд (66%) з загальної маси тестованих студентів і лише 20% студентів мали приріст показників фізичного і функціонального стану організму. Причиною цього, на наш погляд, є той факт, що існуючі методологічні підходи до розробки робочих програм з фізичного виховання у вузі не завжди відповідає фактичним функціональним можливостям організму студентів. При цьому виявлена ​​невідповідність параметрів фізичного розвитку, з одного боку, і функціонального стану організму студентів, з іншого боку, було характерним не тільки для основної, а й підготовчої та спеціальної медичних груп.

  Причиною цієї невідповідності, мабуть, була та обставина, що зміст робочих програм з фізичної культури визначається самим викладачем, хоча і базується на державному стандарті. На наш погляд, рівень і характер рухових навантажень, закладений в програму проведення занять з фізичної культури, повинен варіюватися відповідно до динаміки параметрів фізичного розвитку і функціонального стану студентів.

  Проте зміна підходу до розробки програм, побудованих в більшій мірі на обліку функціональних можливостей організму студентів, а не параметрів їх фізичного розвитку, ускладнене тим, що у більшості педагогів з фізичної культури сформований стандартний підхід до цього процесу. За існуючим положенням справ, варіабельність цих програм огра-

  нічена поділом студентів на медичні групи за рівнем соматичного здоров'я і фізичного розвитку.

  Домогтися високої ефективності викладання фізичної культури у вузі можливо шляхом обліку адаптаційних, функціональних можливостей організму студентів при розробці робочих програм. Крім цього необхідно вирішити і проблему моніторингу функціональних можливостей студентів, розробивши для цієї мети відповідну методичну базу. У сукупності вищесказане виливається в проблему вдосконалення системи підвищення кваліфікації педагогів з метою досягнення більш високого рівня викладання фізичної культури у вищих навчальних закладах.

  Підвищення кваліфікації є однією з найбільш ефективних форм післявузівської освіти професорсько-викладацького складу. Ефективність системи підвищення кваліфікації заснована на широкому використанні сучасних засобів навчання. Ці кошти включають очну і заочну форми проведення занять, а також застосування технологій дистанційного навчання з використанням можливостей Інтернету [2].

  Основною метою системи підвищення кваліфікації педагогів є забезпечення безперервного професійної освіти. Сенс безперервності освіти полягає у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії для професійного, кар'єрного та особистісного росту [3, с. 118]. Виходячи з цього можна сказати, що оновлення змісту навчання в контексті з досягненнями сучасних педагогічних технологій є необхідним процесом.

  Справа в тому, що використання можливостей зворотних зв'язків слухачів зі структурою, яка забезпечує процес підвищення кваліфікації (далі-система підвищення кваліфікації - СПК), використовується не досить ефективно. При цьому основними функціями зворотних зв'язків усередині цієї системи є забезпечення стійкості її функціонування, що досягається за рахунок стабільності і незмінності цих функцій. функція

  зовнішніх зворотних зв'язків полягає в забезпеченні активного діалогу слухачів з СПК в період між очною формою їх навчання. І якщо розвиток системи підвищення кваліфікації, що досягається стабільністю функціонування внутрішніх взаємодій, є позитивною властивістю, то стагнація зовнішніх зв'язків є в сучасних умовах фактором, що перешкоджає безперервному підвищенню кваліфікації [4, с. 129].

  Проблема ефективності зворотних зв'язків в педагогічній взаємодії учня з СПК в останні десятиліття привертає увагу багатьох вчених і практиків. Вітчизняні дослідники характеризують зворотний зв'язок як повернення інформації до навчального з метою уточнення відповідності виконуваного їм дії заданому. Саме з цих позицій досліджені багато аспектів зворотного зв'язку в процесі навчання [5, с. 99].

  У своєчасному отриманні інформації про сучасний стан даної проблеми, її обговоренні та прийнятті відповідних рішень потребують як слухачі, так і сама структура, що забезпечує безперервність підвищена-

  шення кваліфікації. Зворотній зв'язок створює передумови для суб'єктних особистісно орієнтованих контактів на рівнях організації пізнавальної діяльності учнів і самоврядування нею.

  У педагогічній науці зворотний зв'язок розглядається як основна умова оптимального здійснення дидактичного взаємодії, що виступає складною соціально-інформаційною системою [6, 7]. Одна з можливих систем зворотних зв'язків в структурі перепідготовки та підвищення кваліфікації наочно представлена ​​на рис. 1.

  Претендент, використовуючи засоби комунікації з використанням Інтернету, звертається на сайт СДО для ознайомлення з послугами, які надаються. Після реєстрації і первинного ознайомлення претендент приймає рішення про згоду навчання або відхилення пропозицій. Після прийняття рішення відповідно до цілей претендента їм здійснюється вибір форми навчання - або підвищення кваліфікації, або атестація, або отримання другої спеціальності. В кінцевому рахунку взаємодія претендента з

  Мал. 1. Структура реалізації можливостей учня в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації за А. П. Мерненко, 2004. СДО - структура дистанційної освіти. Розподілена база даних - база даних навчальної організації, яка містить всю

  інформацію для навчання

  СДО полягає в узгодженні плану-графіка роботи з координатором навчальної організації. Ця взаємодія є двонаправленим і включає в себе прямі і зворотні зв'язки. При цьому реєстрація, первинне знайомство з СДО, згода на роботу в пропонованій СДО є технологічними маніпуляціями, що забезпечують зв'язок претендента з навчальною структурою. Внутрішні зворотні зв'язки в структурі реалізації можливостей учня забезпечують отримання результатів тестового контролю (бібліотека завдань), отримання навчальної інформації та консультування з нею в інтерактивному режимі, а зовнішні - взаємодія з координатором СДО через розподілену базу даних.

  Очевидно, що умовою зростання професіоналізму педагогічних кадрів є посилення зв'язків з провідною організацією, зокрема СПК. З урахуванням сучасних тенденцій найбільш оптимальним в здійсненні і реалізації цих завдань є використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які забезпечують безперервність освіти в системі підвищення кваліфікації (рис. 2).

  Мал. 2. Структура взаємодії слухачів, навчальної організації і вузьких фахівців в системі підвищення кваліфікації з використанням зворотних зв'язків

  Слухач, використовуючи технічні можливості, що забезпечують безпосередній зв'язок з СПК, здійснює вибір форми навчання (очну, дистанційну) та його мета - підвищення кваліфікації, атестація, отримання другої спеціальності. СПК, використовуючи очну форму навчання і засоби ІКТ, надає слухачеві можливість вибору освітніх контентів в друкованому та електронному варіантах. В процесі двосторонньої взаємодії слухач має можливість реалізовувати свої освітні потреб-

  ності, звертаючись до спеціалізованого сайту і беручи участь в обговоренні нагальних проблем в блогах і форумах. В кінцевому рахунку активізація зворотних зв'язків створює передумови для отримання безперервної освіти і самовдосконалення слухача в системі підвищення кваліфікації.

  Таким чином, активізація зворотних зв'язків в системі підвищення кваліфікації педагогів в період між очним навчанням, на наш погляд, можлива із застосуванням таких форм:

  - надання інформаційних послуг з спеціалізованого сайту СПК;

  - постановка актуальних проблем в галузі викладання вузівської фізичної культури на блогах провідних фахівців в галузі фізичної культури з метою їх подальшого обговорення;

  - надання можливості обговорення проблем викладання фізичної культури у вузі на спеціалізованих форумах;

  - пересилання електронних форм освітніх контентів слухачам по електронній пошті.

  Використання ІКТ для інтерактивного обміну інформацією між педагогами та СПК суттєво розширює склад і можливості ряду компонентів освітнього середовища в системі підвищення кваліфікації. Так, до числа джерел навчальної інформації в цих умовах можна віднести інформаційно-довідкові системи, електронні підручники та енциклопедії, ресурси Інтернету і т. Д. Природно, що активна частина педагогів використовує в своїй роботі ці джерела і в рамках існуючої освітньої системи. Однак в даний час розвиток нових технологій дистанційної освіти робить таку роботу не досить ефективною. Позитивним моментом дистанційної освіти є надання учнем можливості самим визначати спрямованість навчання, зміст і тематику очних і заочних спецкурсів, погоджувати час і місце навчання, консультуватися з фахівцями і колегами, користуючись розвиненими інформаційними ресурсами.

  У свою чергу, вибір форм професійної підготовки педагогів з фізичної культури має на увазі рішення декількох основних завдань. По-перше, це ознайомлення слухачів з актуальною проблемою з наданням даних про реальний стан справ в реалізації лічностнооріентірованного підходу до фізичного виховання у вузі. По-друге, це освоєння слухачами технології моніторингу фізичного розвитку і функціонального стану студентів протягом навчально-тренувального процесу в вузі. По-третє, це ознайомлення слухачів з принципами формування навчальних програм, побудованих не стільки на основі врахування фізичної

  підготовленості, скільки на результатах оцінки функціонального стану студентів.

  Таким чином, активізація зворотних зв'язків педагогів з фізичної культури з СПК є ефективним засобом обміну актуальною інформацією в міжсесійний період і, як наслідок, підвищенням їх професіоналізму. Інтерак-

  тивний режим спілкування педагогів з СПК в повній мірі дозволяє забезпечити їх освітні потреби в сфері фізичного виховання студентів, сприяючи реалізації індівідуальнодіфференцірованного підходу до навчально-виховного процесу викладання фізичної культури у вузі.

  1.

  2.

  Список літератури

  Денисов Н. Л. Фактори, що впливають на адаптацію до умов навчального середовища студентів цивільного і курсантів військового ВНЗ: авто-реф. дис. ... канд. мед. наук. Томськ, 2010. 24 с.

  Горбунова Л. Н., Семибратов А. М. Підвищення кваліфікації педагогів в області інформаційно-комунікативних технологій як розвивається система // Пед. інформатика. 2004. № 3. С. 3-10.

  3. Грицкевич Н. К. Структуровані форми електронних засобів навчання в системі вузівського і післявузівської освіти // Укр. ТГПУ. 2009. Вип. 7 (85). С. 118-121.

  4. Малиночка Е. Г. Зворотній зв'язок і рефлексія в педагогічному процесі // Мат-ли IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Проектування інноваційних процесів у соціокультурній та освітній сферах». Сочі, 2001. 408 с.

  5. Фішман Л. І. Зворотні зв'язку в управлінні педагогічними системами: досвід класифікації та конструювання: моногр. СПб .: Ін-т освіти дорослих; Самара, 1993. 394 с.

  6. Тализіна Н. Ф. Педагогічна психологія: навч. сел. для студ. середніх пед. навч. закладів. М .: Видавництво. центр «Академія», 1998. 288 с.

  7. Фішман Л. І. Зворотні зв'язку в управлінні педагогічними системами: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 1994. 40 с.

  Надточій А. Ю., викладач.

  Томський політехнічний університет.

  Вул. Леніна, 30, м Томськ, Томська область, Росія, 634050. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Матеріал надійшов до редакції 03.09.2010.

  A.Yu. Nadtochiy

  ACTIVATION OF THE FEEDBACK SYSTEM TRAINING OF PHYSICAL TRAINING TEACHERS

  Based on the results of our study justifies the need to amplification backward linkages in the system increase qualification teachers of physical training in order to improve the effectiveness of physical training in higher school.

  Key words: physical training in higher school, qualification increase, feedback, distant education.

  Tomsk Polytechnic University.

  Pr. Lenina, 30, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ /ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВНЗ /ЗВОРОТНІ ЗВ'ЯЗКУ /ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ /PHYSICAL TRAINING IN HIGHER SCHOOL /QUALIFICATION INCREASE /FEEDBACK /DISTANT EDUCATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити