У даній статті авторами розглядаються особливості інвестування в агропромисловому комплексі Краснодарського краю. Проаналізовано показники соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу Краснодарського краю, відображена структура ВРП краю і сальдований фінансовий результат організацій за видами економічної діяльності. Виявлена ​​позитивна динаміка в розвитку сільського господарства і третьої сфери АПК. Відзначається, що підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин відбувалося на основі інтенсифікації галузі, активізації інвестування в інноваційні технології. Позначена роль обробних виробництв, зайнятих виробництвом харчових продуктів, в забезпеченні регіону продовольством. Акцентується увага на тому, що Краснодарський край посідає перше місце по інвестиційному потенціалу в Південному федеральному окрузі. Виділено пріоритетні інвестиційні бізнес-проекти перспективного розвитку агропіщевогоподкомплекса на середньострокову перспективу, що набуває особливої ​​актуальності в процесі реалізації політики імпортозаміщення.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Бєлова Л.О., Вертій М.В.


Activization of investment activity as a factor in the development of the agro-industrial complex of Krasnodar Region

In this article authors consider features of investment in agro-industrial complex of Krasnodar Krai. The indicators of social and economic development of agro-industrial complex of Krasnodar region are analyzed, the structure of GRP of the region and the balanced financial result of the organizations by types of economic activity are reflected. The positive dynamics in the development of agriculture and the third sphere of agriculture is revealed. It is noted that the increase in crop yields and animal productivity was based on the intensification of the industry, the intensification of investment in innovative technologies. The role of processing industries engaged in food production in providing the region with food is indicated. The attention is focused on the fact that the Krasnodar region ranks first in terms of investment potential in the southern Federal district. The priority investment business projects of perspective development of agro-food complex in the medium term, which is of particular relevance in the implementation of the policy of import substitution.


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник Академії знань

  Наукова стаття на тему 'АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ АПК Краснодарського краю'

  Текст наукової роботи на тему «АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ АПК Краснодарського краю»

  ?Л. А. Бєлова - професор кафедри економіки і ЗЕД, к.е.н., Кубанський державний аграрний університет (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.),

  L. A. Belova - Professor of Economics and foreign trade Department, Ph. D., Kuban state agrarian University (Russia);

  М. В. Вертій - доцент кафедри економіки та ЗЕД, к.е.н., Кубанський державний аграрний університет (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  M. V. Vertiy - associate Professor of Economics and foreign trade, Ph. D., Kuban state agrarian University (Russia).

  АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ АПК Краснодарського краю ACTIVIZATION OF INVESTMENT ACTIVITIES AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF KRASNODAR REGION

  Анотація. У даній статті авторами розглядаються особливості інвестування в агропромисловому комплексі Краснодарського краю. Проаналізовано показники соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу Краснодарського краю, відображена структура ВРП краю і сальдований фінансовий результат організацій за видами економічної діяльності. Виявлена ​​позитивна динаміка в розвитку сільського господарства і третьої сфери АПК. Відзначається, що підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин відбувалося на основі інтенсифікації галузі, активізації інвестування в інноваційні технології. Позначена роль обробних виробництв, зайнятих виробництвом харчових продуктів, в забезпеченні регіону продовольством. Акцентується увага на тому, що Краснодарский край посідає перше місце по інвестиційному потенціалу в Південному федеральному окрузі. Виділено пріоритетні інвестиційні бізнес-проекти перспективного розвитку агропіщевогоподкомплекса на середньострокову перспективу, що набуває особливої ​​актуальності у процесі реалізації політики імпортозаміщення.

  Annotation. In this article authors consider features of investment in agro-industrial complex of Krasnodar Krai. The indicators of social and economic development of agro-industrial complex of Krasnodar region are analyzed, the structure of GRP of the region and the balanced financial result of the organizations by types of economic activity are reflected. The positive dynamics in the development of agriculture and the third sphere of agriculture is revealed. It is noted that the increase in crop yields and animal productivity was based on the intensification of the industry, the intensification of investment in innovative technologies. The role of processing industries engaged in food production in providing the region with food is indicated. The attention is focused on the fact that the Krasnodar region ranks first in terms of investment potential in the southern Federal district. The priority investment business projects of perspective development of agro-food complex in the medium term, which is of particular relevance in the implementation of the policy of import substitution.

  Ключові слова: агропромисловий комплекс, валовий регіональний продукт, інвестиції, сільське господарство, інвестиційна привабливість, пріоритети, продовольство, імпортозаміщення.

  Keywords: agriculture, gross regional product, investments, agriculture, investment attractiveness, priorities, food, import substitution.

  Сьогодні Краснодарський край є одним з лідерів регіонів Росії по виробництву і переробці сільськогосподарської продукції і постачання продовольства в промислові центри країни. Краснодарський край посідає перше місце в Росії за обсягом валової продукції сільського господарства.

  Важливі завдання у розвитку виробництва сільськогосподарської галузі в регіоні покладено на Міністерство сільського господарства і переробної промисловості Краснодарського краю. Головні цілі міністерства полягають у тому, щоб підвищити ефективність сільського господарства регіону, поліпшити конкурентоспроможність продукції, що виготовляється, налагодити сталий розвиток територій сільського призначення, забезпечити зайнятість населення в сільському господарстві, поліпшити якість життя сільських громадян і оплату за їх працю, сформувати ринок з продукцією сільського господарства , який буде ефективно функціонувати, дбати про безпеку природних ресурсів регіону, які потрібні для безперервного функціонування сільського господарства, підтримка галузі бджільництва всілякими заходами державної підтримки, викриття обсягу інвестицій в галузь АПК Краснодарського краю [4].

  Чисельність населення краю на 1 січня 2018 р становила 5 603,4 тис. Осіб (3,8% населення Росії), питома вага сільського населення - 45,1%. (Таблиця 1). Середньорічна чисельність населення за досліджуваний період збільшилася на 3,7%, при цьому частка сільського населення скоротилася на 1 п. П. Так само скоротилася і чисельність зайнятих в сільському, лісовому господарстві, полюванні, рибальстві і рибництві на 35,2% за 5 досліджуваних років.

  Таблиця 1 - Показники соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу Краснодарського краю [6] _

  Показник 2013 р 2014 р 2015 р 2016 р 2017 р 2017 р до 2013 р,%

  Чисельність населення краю, тис. Чол. 5 404,3 5 453,3 5 513,8 5 570,9 5 603,4 103,7

  Питома вага сільського населення,% 46,1 45,9 45,7 45,4 45,1 -

  Валовий регіональний продукт *: всього млрд. Руб. 1 663,0 1 784,8 1 933,5 2 015,9 2 352 141,4

  на душу населення, руб. 309 838 328 771 352 601 363 731 419 745 135,5

  Продукція сільського господарства, млрд. Руб. в т. ч .: 254,7 286,5 365,8 402,8 412,6 162,0

  продукція рослинництва 184,5 206,3 275,8 303,5 303,2 164,3

  продукція тваринництва 70,2 80,2 90,0 99,4 109,1 155,4

  Виробництво харчових продуктів, включаючи напої та тютюн, млрд руб. 205,4 251,1 318,6 329,2 329,6 160,5

  Середньорічна чисельність зайнятих в економіці, тис. Чол. 2 330,8 2 322,4 2 546,1 2 553,2 2 599,1 111,5

  в тому числі: сільське, лісове господарство, полювання, рибальство і рибоводство2 381,3 377,2 270,4 272,7 247,0 64,8

  Частка осіб зайнятих в сільському, лісовому господарстві, полюванні, рибальстві і рибництві,% 16,4 16,2 10,6 10,7 9,5 -

  Середньомісячна нарахована заробітна плата працівників АПК, руб. в тому числі: 20 442 22 782 25 681 28 307 30 240 147,9

  сільського господарства: 18 296 20 031 24 596 25 511 27 711 151,5

  рослинництві 19 426 21 657 24 178 26 677 27 914 143,7

  тваринництві 20 285 23 196 25 456 27 048 29 932 147,6

  промисловості, включаючи напої та тютюн 22 856 25 415 28 099 30 591 37 961 166,1

  Величина прожиткового мінімуму (в середньому на душу населення), рублів в місяць все населення 7 021 7 701 9 349 9 732 10 062 143,3

  Індекс цін виробників сільськогосподарської продукції,% 101,6 110,1 123,6 98,5 92,2 -

  Число організацій сільського господарства, лісового господарства, полювання, рибальства і рибництва, одиниць 5 668 5 421 5 333 5 057 4 761 84,0

  Сальдований фінансовий результат організацій сільського господарства, мисливства та лісового господарства, млрд руб. 12,5 19,8 42,6 42,6 25,5 в 2 рази

  * У 2017 році представлені попередні дані

  Питома вага валового регіонального продукту краю у виробництві ВРП Росії становить 3,0%, в 2017 році він досяг 2 352 млрд. Рублів, що перевищує показник 2013 року на 41,4%. Темп приросту ВРП на душу населення склав 35,5%. У структурі ВРП на частку сільського господарства, мисливства та лісового господарства припадає 13,4% (рисунок 1).

  '| Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

  | Обробні виробництва

  | будівництво

  | Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

  | Транспорт і зв'язок

  | Операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг

  | Державне управління і забезпечення військової безпеки; обов'язкове соціальне забезпечення

  | Охорону здоров'я та надання соціальних послуг

  | освіту

  | Інші

  Малюнок 1 - Структура ВРП краю і сальдований фінансовий результат організацій за видами економічної діяльності, 2016 р% [6]

  Найбільшу питому вагу регіонального продукту припадає на галузі: транспорт і зв'язок - 17,9%; оптову і роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 17,6%; обробні виробництва; операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг з 11,4%. Сальдований фінансовий результат організацій сільськогосподарської діяльності склав в звітному році 9,6% [3]. Завдяки ефективній діяльності всіх учасників сільського господарства, обсяг продукції сільського господарства в 2017 р склав 412,6 млрд. Рублів, що на 62% вище показника 2013 р Частка продукції, виробленої в галузі рослинництва, склала 73,5%, тоді як на частку тваринницької продукції припадало лише 26,5%.

  У 2017 року обсяг продукції, виробленої в рослинництві, склав 303,2 млрд. Рублів, і підвищився в порівнянні з 2013 р на 64,3%. Найбільше зростання обсягів виробництва в 2017 р по відношенню до 2012 р склався за такими видами: зернові і зернобобові культури в 1,6 рази, цукрові буряки - на 21,8%, виробництво овочів - на 15,9% (рисунок 2).

  2013 2014 2015 2016 2017

  V Зернові і зернобобові культури (у вазі після доробки) - всього У Цукрові буряки _ Насіння олійних культур | ^ Овочі

  Малюнок 2 - Динаміка зростання валового збору окремих сільськогосподарських

  культур,% до 2012 р [6]

  Землі сільськогосподарського призначення регіону займають десяту частину всіх угідь Південного федерального округу. Велика частина площі грунту - це чорноземи, які охоплюють 4 805 тис. Га, що становить 4% російських запасів.

  Урожайність сільськогосподарських культур в регіоні збільшилася за останні 3 роки (таблиця 2), що в значній мірі зумовлене активізацією процесу інтенсифікації в галузі.

  Таблиця 2 - Урожайність сільськогосподарських культур в господарствах Краснодарського краю всіх категорій, ц / га_

  Культура (група культур) 2013 р 2014 р 2015 р 2016 р 2017 р 2017 р до 2013 р,%

  Зернові та зернобобові культури (у вазі після доробки) 50,4 53,4 55,9 56,4 57,3 113,7

  з них: пшениця озима 50,1 54,7 57,5 ​​58,4 62,0 123,8

  пшениця яра 27,7 31,9 34,1 39,8 43,9 158,5

  ячмінь озимий 53,1 49,8 59,5 53,7 57,6 108,5

  ячмінь ярий 30,5 32,7 34,8 36,4 40,3 132,1

  жито озиме 48,5 2,2 34,9 38,2 37,4 77,1

  кукурудза на зерно 53,0 53,2 53,5 55,0 50,4 95,1

  овес 26,8 31,0 31,6 33,9 33,9 126,5

  просо 18,8 17,1 23,8 21,4 20,8 110,6

  гречка 4,7 5,5 7,7 14,7 10,4 221,3

  рис 57,6 62,9 63,0 59,9 59,9 104,0

  зернобобові 21,0 24,2 27,7 32,2 37,7 179,5

  з них горох 21,8 25,6 27,6 32,9 38,7 177,5

  Цукрові буряки 517,1 490,3 461,3 534,5 493,2 95,4

  Олійні культури 24,1 22,1 21,8 23,6 23,5 97,5

  з них: соняшник 25,7 22,1 21,8 23,6 25,4 98,8

  соя 20,4 16,9 16,1 20,3 19,2 94,1

  Картопля 100,0 107,4 108,2 112,2 117,5 117,5

  Овочі відкритого грунту 106,8 111,8 121,1 116,6 123,7 115,8

  Плоди і ягоди 107,1 96,6 99,9 127,9 126,3 117,9

  Виноград 103,6 99,9 85,9 117,0 94,4 91,1

  Щорічно покращується якість добрив і садивного матеріалу. Модернізація галузі триває, що робить позитивний вплив як на розвиток підприємств, так і на економіку краю в цілому.

  Одним показників, що відображають ефективний розвиток галузі, є зростання продуктивності тварин (таблиця 3), який досягається якісним вдосконаленням кормової бази та умов утримання худоби і птиці, матеріально-технічного забезпечення галузі, ветеринарного обслуговування, що передбачає інвестиції в інноваційні технології розвитку галузі.

  Таблиця 3 - Динаміка продуктивності тварин в сільськогосподарських організаціях Краснодарського края_

  Показник 2013 р 2014 р 2015 р 2016 р 2017 р 2017 р до 2013 р,%

  Надій молока на одну корову, кг 6 017 6 389 6 624 6 761 7 132 118,5

  Середньодобовий приріст однієї голови на відгодівлі та вирощуванні, грамів: великої рогатої худоби 632 642 666 675 699 110,6

  свиней 549 544 604 630 572 104,2

  Середній річний настриг вовни з однієї вівці, кг 2,3 2,4 1,9 2,3 2,1 91,3

  Середня річна несучість курей-несучок, штук 276 287 306 294 297 107,6

  За аналізований період зросла продуктивність великої рогатої худоби і свиней на вирощуванні і відгодівлі, приріст склав 10,6% і 4,2% відповідно, надій молока на 1 корову зріс на 18,5%, несучість на 7,6%. Зниження простежується лише за річним настригу шерсті з однієї вівці.

  Забезпечення регіону продовольством - одна з найважливіших задач, які здійснюють підприємства та організації сфери обробних виробництв, зайняті виробництвом харчових продуктів [2].

  Практично за всіма видами харчової продукції найбільший обсяг виробництва припадав на частку великих і середніх підприємств. Зокрема, консерви м'ясні (м'ясовмісну) і консерви молочні згущені виробляються тільки великими і середніми підприємствами краю.

  Краснодарський край посідає перше місце по інвестиційному потенціалу в Південному федеральному окрузі. Загальний обсяг інвестицій в основний капітал Краснодарського краю в 2017 р склав 484,1 млрд. Руб. Найбільш інвестиційно-привабливою галуззю регіону є транспортування і зберігання (малюнок 3).

  Рисунок 3 Розподіл обсягу інвестицій в основний капітал в Краснодарському краї за видами економічної діяльності, млрд. Рублів 2017 г. [4]

  Шкали на горизонтальній осі мають такі визначення:

  1 - транспортування і зберігання;

  2 - обробляє виробництво;

  3 - розвиток сільського господарства;

  4 - торгівля оптова та роздрібна;

  5 - постачання електричної енергії, газом і паром;

  6 - діяльність в галузі інформації та зв'язку;

  7 - інші галузі.

  У 2017 року на частку сільського господарства з усіх інвестицій регіону в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування довелося 5,68%, що вище цього показника 2013 року на 3,9 п.п. (Таблиця 4).

  Таблиця 4 - Обсяг інвестицій в АПК Краснодарського краю [6]

  Обсяг інвестицій 2013 р 2014 р 2015 р 2016 р 2017 р 2017 р до 2013 р,%

  Інвестиції в основний капітал за все, млрд. Руб. 955,2 750,2 606,8 435,1 484,1 50,7

  Обсяг інвестицій в основний капітал АПК, млрд руб. в тому числі в: 22,5 28,1 29,5 38,9 42,7 189,8

  в сільське господарство 16,1 20,1 21,1 31,0 27,5 170,8

  Частка інвестицій в сільське господарство,% 72,0 71,5 68,5 69,7 64,4 -

  Частка інвестицій в сільське господарство в загальному обсязі інвестицій регіону,% 1,69 2,68 3,48 7,12 5,68 -

  Загальна площа житлових приміщень, що припадає в середньому на одного жителя, м2 всього 23,3 23,8 24,4 25,0 25,7 110,3

  в сільській місцевості 22,6 22,9 23,3 23,6 24,0 106,2

  Обсяг інвестицій в основний капітал АПК краю збільшився на 89,8%, а в сільському господарстві на 70,8%. При цьому важливо відзначити, що це відбувається на тлі загального зниження обсягу інвестицій в основний капітал регіону на 49,3%.

  Обсяг інвестицій в сільське господарство Краснодарського краю щорічно збільшується (таблиця 5).

  Таблиця 5 - Динаміка інвестицій в сільське господарство Краснодарського краю

  Роки Обсяг інвестицій, млн. Руб. Посівна площа, тис. Га Число сільгосппідприємств, одиниць Чисельність працівників сель-госп-підприємств тис. Чол. Доводиться інвестицій на:

  100 га площі посіву, тис. Руб. одне сель-хозпред-прия-буття, тис. руб. одного працівника, тис. руб.

  2013 16 181 3 657 5 668 381,3 44,2 3 854,8 42,4

  2014 20 113 3 658 5 421 377,2 55,0 3 710,2 53,3

  2015 20 215 3 679 5 333 270,4 54,9 3 790,5 74,6

  2016 27 140 3 693 5 057 272,7 73,5 5 366,8 99,5

  2017 27 500 3 697 4 761 247,0 74,4 5 776,1 111,3

  2017 до 2013,% 189,8 101,1 84,0 64,8 168,3 149,8 в 2,6 раз

  Найбільш високі темпи зростання припадають на обсяг інвестицій на одного працівника, за 5 досліджуваних років показник збільшився в 2,6 раз, основною причиною зростання стало зниження чисельності працівників сільськогосподарських підприємств на 35,2% і збільшення інвестицій в сільському господарстві на 89,8%.

  Обсяг інвестицій на 100 га площі посіву в краї в 2017 р склав 74,4 тис. Руб., Що на 68,3% перевищує показники 2013 р Інвестиції на одне сільськогосподарське підприємство збільшилися на 49,8% і в звітному періоді склали 5 776,1тис. рублів.

  АПК регіону має високу інвестиційну привабливість з двох причин: - в краї ємний і добре функціонуючий внутрішній ринок, що дозволяє безперервно здійснювати діяльність по збуту продукції сільського господарства. На цьому ринку є безліч компаній повного циклу. Крім того, вироблена продукція є джерелом для харчової та переробної промисловості. Зовнішній ринок Краснодарського краю розширюється;

  - спостерігається активна підтримка сільського господарства з боку держави в рамках Відомчою цільової програми «Підтримка початківців фермерів в Краснодарському краї». Ця програма включає в себе заходи з підтримки підприємств і організацій на початковому етапі. Сюди відносяться пільги, субсидії, оплата першого придбання обладнання і т. Д. Щоб отримати ці податкові пільги і субсидії, підприємству необхідно отримати схвалення адміністрації регіону, привласнює проекту його статус [1].

  Таблиця 6 - Пріоритетні інвестиційні бізнес-проекти перспективного розвитку ЩЖЩЩК? огошіЕомпла КГА на середньострокову пе рспекгіву [41

  Назва проекту Проектна потужність потреб-НЙЕЙ.В «шжт млн. Руб. Термін повернення Щ&ліг Чистий дисконтир Ован-щй дохід млн руб. ттфован- ашч ™ мости Внутрішня норма прибутковості Індекс при Я5ШШХ Ш Валова виручка, млн руб. Число робочих місць ші платщкн, млн руб

  Прошводственно-логнстческій комплекс г у продукції 1214 6205 5.3 5026 6.7 24,0 1,01 1730 150 579

  Завод з переробки сільськогосподарської продукції 15 300 5,25 49 7 14,7 1,10 299 113 55

  Підприємство з глибокої переробки зернових 196 7041 1,02 17442 3,9 21,0 2,89 7560 356 1363

  Розміщення тепличного комплексу 17221 4.25 13371 4.25 9.86 1.65 84645 553 5507

  Підприємство плодово-ягідних культур 36 1463 3.55 170 6.3 20.0 1.95 802 58 111

  Молочно-товарна ферма 2.5 1500 5.0 266 6.7 26.5 1.1 1463 125 346

  Ферма по розведенню 1СРС м'ясної породи 1236 57 10,7 40 12,6 21,2 1,74 207 12 36

  Тваринницький комплекс 2400 500 4.7 169 4.7 35.1 1.24 450 105 74

  Завод з переробки молока 2160 583 6.5 46 6.7 11.9 1.10 680 105 343

  Птахоферма по вирощуванню індиків 4.7 265 7.0 76 4.5 41.1 1.19 438 99 53

  Краснодарський інвестиційний портал розмістив понад 70 різних інвестиційних проектів зі створення та розвитку агропіщевого кластера АПК краю, найбільш пріоритетні з них відображені в таблиці 6.

  Пріоритетними інвестиційними проектами за кількістю і масштабами виробництва є будівництво і розміщення підприємств по переробці м'ясомолочної, овочевої продукції, зернових і плодово-ягідних культур, виготовлення комбікормів, харчосмакової продукції.

  Реалізація цих та інших бізнес-проектів інвестиційно-інноваційного розвитку процесів з переробки сільськогосподарської продукції, в тому числі, які передбачають заморожування, сушіння, консервування, фасування та інші технології щодо пріоритетного розвитку агропіщевого підкомплексу АПК регіону, є стратегічним напрямком розвитку АПК на середньо- довгострокову перспективу [5].

  Створення умов для збільшення інвестиційної активності, взаємодії різних учасників інвестиційного процесу зростає в сучасних умовах і визначає необхідність створення дієвого механізму формування перспективної інвестиційної політики за допомогою економічних, нормативно-правових, фінансових, організаційних, соціальних та інших впливів з боку органів федерального і регіонального управління.

  джерела:

  1. Бєлова Л. А., Вертій М. В. Інвестиційна привабливість як чинник інвестиційної безпеки регіону

  // Інституційні перетворення в економіці Росії / Матеріали міжнародної наукової конференції. -

  2018. - С. 51-57.

  2. Бєлова Л. А., Вертій М. В. Механізми та інструменти державного регулювання сільського господарства в Краснодарському краї // Економіка і підприємництво. - 2017. - № 12-1 (89). С. 213-221.

  3. Вертій М. В., Бєлова Л. А. Тенденції розвитку інвестиційного потенціалу АПК Краснодарського краю // Інституційні перетворення в економіці Росії / Матеріали міжнародної наукової конференції. - 2018. - С. 8794.

  4. Офіційний сайт Департаменту інвестицій та розвитку малого і середнього підприємництва Краснодарського краю. - [Електронний ресурс] Режим доступу: www.kubaninvest.org.ua/.

  5. Сарана Д. С., Вертій М. В. Сучасні тенденції інвестиційного розвитку Краснодарського краю // Економіка і підприємництво. - 2017. № 11 (88). С. 274-279.

  6. Сільське господарство Краснодарського краю. Статистичний збірник. 2017: Стат. зб. / Краснодарстат - Краснодар, 2018. - 234 с.

  Sources:

  1. Belova L. А., Vertiy M. V. Investment attractiveness as a factor of the region's investment security // Institutional transformations in the Russian economy / Materials of the international scientific conference. - 2018. - p. 51-57.

  2. Belova L. А., Vertiy M. V. Mechanisms and instruments of state regulation of agriculture in the Krasnodar Territory // Economy and Entrepreneurship. - 2017. - № 12-1 (89). Pp. 213-221.

  3. Vertiy M.V., Belova L.A. Tendencies of development of the investment potential of the agro-industrial complex of the Krasnodar Territory // Institutional transformations in the Russian economy / Proceedings of the international scientific conference. -2018. - p. 87-94.

  4. The official website of the Department of Investments and the Development of Small and Medium-Sized Enterprises of Krasnodar Region. - [Electronic resource] Access mode: www.kubaninvest.org.ua/.

  5. Saran D.S., Verti M.V. Modern trends in the investment development of the Krasnodar Territory // Economy and Entrepreneurship. - 2017. № 11 (88). Pp. 274-279.

  6. Agriculture of the Krasnodar Territory. Statistical collection. 2017: Stat. Sat / Krasnodarstat - Krasnodar, 2018. - 234 p.


  Ключові слова: АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС / Валовий РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ / ІНВЕСТИЦІЇ / СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО / ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ / ПРІОРИТЕТИ / ПРОДОВОЛЬСТВО / імпортозаміщення / AGRICULTURE / GROSS REGIONAL PRODUCT / INVESTMENTS / INVESTMENT ATTRACTIVENESS / PRIORITIES / FOOD / IMPORT SUBSTITUTION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити