Овес і ячмінь, володіють усіма необ-дімимі кормовими властивостями, але утримуючи-щие в своєму складі більше 10% клітковини, малопридатні для використання в годуванні моногастричних тварин (птиці і свиней), так як клітковина перешкоджає взаємодій-ствию кормового субстрату з кишковими ен-зимами. Сенс активування полягає в руйнуванні стінок сирої клітковини мето-дом тонкого помелу. Метою цієї робо-ти було визначення можливості і осо-бенностей активування плівчастих культур шляхом дезінтеграції. Робота виконана на базі лабораторії нових кормових засобів Новосибірського державного аграрного університету. З технологічних позицій оптимальною є подрібнюють-ність пшениці, тонка фракція якої со-ставлять 74%. Ізмельчаемость зерноотхо-дів і ячменю нижче на 6 і 4,7% соответствен-но, що цілком задовольняє вимоги подальшого використання отриманої борошна в приготуванні кормових гранул. При цьому фракційний склад вівса при даному режимі роботи млина не відповідає пред'явлений-ним вимогам. Шляхом підбору різних зернових сумішей (з включенням до їх складу культур з високим вмістом клітковини після активації з використанням дезінтегра-тора в вигляді палацовий млини) з'являється реальна можливість застосування в годую-ванні моногастричних тварин пленчатих зернових культур і їх поєднань в якості повноцінного кормового кошти. Досліджень-ня показали, що з плівчастих культур ак-тівіруемость ячменю висока. При відкритті заслінки на 75% співвідношення кормових годину-тиц тонкої і грубої фракції становить 69,3: 30,7%. Яка активується вівса при анало-гічних режимі недостатня, співвідношення тонкої і грубої фракцій 48,0: 52,0%. Активи-вання поєднань плівчастих культур визна-чає задовільну якість борошна. Варіювання тонкої фракції в межах 62,6-66,7, грубої 33,3-37,4%.

Анотація наукової статті по агробіотехнології, автор наукової роботи - Клемешова І.Ю., Алексєєва З.М., Реймер В.А., Тарабанова Є.В., Реймер Д.С.


GRAIN OF FILMY CULTURES ACTIVATION BY A DISINTEGRATION METHOD

Oats and barley possess all necessary fodder properties, but contain more than 10% of cellulose in their structure which is of little use in feeding of mono-gastric animals (poultry and pigs) as cellulose interferes with interaction of fodder substratum with intestinal enzymes. The sense of activation consists in destruction of walls of crude cellulose by method of a high milling. The purpose of the study was the definition of opportunity and features of filmy cultures activation by disintegration. The study was performed on the basis of laboratory of new fodder means of Novosibirsk state agricultural uni-versity. From technological positions the grindability of wheat is optimal, as its thin fraction makes 74%. The grindability of grain wastes and barley is lower than 6 and 4.7%, respectively, which easily meets the requirements of further using of obtained flour in feed pellets preparation. Thus the fractional structure of oats at this operating mode of a mill does not meet the imposed requirements. By selec-tion of different grain mixes (with inclusion in their structure of cultures with the high content of cellu-lose after activation with use of disintegrator in the form of a manual mill) there is a real possibility of application filmy grain crops and their combinations as full-fledged fodder means in feeding of mono-gastric animal. Researches showed that among filmy cultures barley'S activation ability was high. When opening the gate for 75% the ratio of fodder particles of thin and rough fraction makes 69.3: 30.7%. Oats activation ability at the similar mode is insufficient; a ratio of thin and rough fractions is 4.0: 52.0%. Activation of combinations of filmy cul-tures defines satisfactory quality of the flour. The variation of thin fraction was within 62.6-66.7, rough fraction variation was 33.3-37.4%.


Область наук:

 • Агробіотехнології

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Вісник Красноярського державного аграрного університету


  Наукова стаття на тему 'Активація зерна плівчастих культур методом дезінтеграції'

  Текст наукової роботи на тему «Активація зерна плівчастих культур методом дезінтеграції»

  ?УДК 664.7 І.Ю. Клемешова, З.М. Алексєєва, В.А. Реймер,

  Е.В. Тарабанова, Д.С. Реймер

  АКТИВУВАННЯ ЗЕРНА плівчастими культур методом дезінтеграції

  I.Yu. Klemeshova, Z.N. Alekseeva, V.A. Reymer, E.V. Tarabanova, D.S. Reymer

  GRAIN OF FILMY CULTURES ACTIVATION BY A DISINTEGRATION METHOD

  Клемешова І.Ю. - канд. с.-г. наук, доц. каф. розведення, годування і приватної зоотехнії Новосибірського державного аграрного університету, Новосибірськ. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Алексєєва З.М. - д-р с.-г. наук, проф. каф. розведення, годування і приватної зоотехнії Новосибірського державного аграрного університету, Новосибірськ. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Реймер В.А. - д-р с.-г. наук, проф. каф. розведення, годування і приватної зоотехнії Новосибірського державного аграрного університету, Новосибірськ. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Тарабанова Є.В. - канд. біол. наук, доц. каф. технології та товарознавства харчової продукції Новосибірського державного аграрного університету, Новосибірськ. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Реймер Д.С. - асп. каф. розведення, годування і приватної зоотехнії Новосибірського державного аграрного університету, Новосибірськ. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Овес і ячмінь, володіють всіма необхідними кормовими властивостями, але містять в своєму складі більше 10% клітковини, малопридатні для використання в годуванні моногастричних тварин (птиці і свиней), так як клітковина перешкоджає взаємодії кормового субстрату з кишковими ензимами. Сенс активування полягає в руйнуванні стінок сирої клітковини методом тонкого помелу. Метою цієї роботи було визначення можливості і особливостей активування плівчастих культур шляхом дезінтеграції. Робота виконана на базі лабораторії нових кормових засобів Новосибірського державного аграрного

  Klemeshova I.Yu. - Cand. Agr. Sci., Chair of Breeding, Feeding and Special Animal Husbandry, Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Alekseeva Z.N. - Dr. Agr. Sci., Chair of Breeding, Feeding and Special Animal Husbandry, Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Reymer V.A. - Dr. Agr. Sci., Chair of Feeding and Special Animal Husbandry, Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Tarabanova E.V. - Cand. Biol. Sci., Assoc. Prof., Chair of Technology and Merchandizing of Food Products, Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Reymer D.S. - Post-Graduate Student, Chair of Cultivation, Feeding and Special Animal Husbandry, Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  університету. З технологічних позицій оптимальною є подрібнюють-ність пшениці, тонка фракція якої становить 74%. Ізмельчаемость зерноотходов і ячменю нижче на 6 і 4,7% відповідно, що цілком задовольняє вимоги подальшого використання отриманої борошна в приготуванні кормових гранул. При цьому фракційний склад вівса при даному режимі роботи млина не відповідає висунутим вимогам. Шляхом підбору різних зернових сумішей (з включенням до їх складу культур з високим вмістом клітковини після активації з використанням дезінтегратора у вигляді палацовий млини) з'являється

  Вісник, КрасГАУ. 2016. № 12

  реальна можливість застосування в годівлі моногастричних тварин пленчатих зернових культур і їх поєднань в якості повноцінного кормового кошти. Дослідження показали, що з плівчастих культур ак-тівіруемость ячменю висока. При відкритті заслінки на 75% співвідношення кормових частинок тонкої і грубої фракції становить 69,3: 30,7%. Яка активується вівса при аналогічному режимі недостатня, співвідношення тонкої і грубої фракцій 48,0: 52,0%. Активація поєднань плівчастих культур визначає задовільну якість борошна. Варіювання тонкої фракції в межах 62,6-66,7, грубої 33,3-37,4%.

  Ключові слова: активування зерна, фракційний склад, зерновідходи, пшениця, овес, ячмінь.

  Oats and barley possess all necessary fodder properties, but contain more than 10% of cellulose in their structure which is of little use in feeding of mono-gastric animals (poultry and pigs) as cellulose interferes with interaction of fodder substratum with intestinal enzymes. The sense of activation consists in destruction of walls of crude cellulose by method of a high milling. The purpose of the study was the definition of opportunity and features of filmy cultures activation by disintegration. The study was performed on the basis of laboratory of new fodder means of Novosibirsk state agricultural university. From technological positions the grindability of wheat is optimal, as its thin fraction makes 74%. The grindability of grain wastes and barley is lower than 6 and 4.7%, respectively, which easily meets the requirements of further using of obtained flour in feed pellets preparation. Thus the fractional structure of oats at this operating mode of a mill does not meet the imposed requirements. By selection of different grain mixes (with inclusion in their structure of cultures with the high content of cellulose after activation with use of disintegrator in the form of a manual mill) there is a real possibility of application filmy grain crops and their combinations as full- fledged fodder means in feeding of mono-gastric animal. Researches showed that among filmy cultures barley's activation ability was high. When opening the gate for 75% the ratio of fodder particles of thin and rough fraction makes 69.3: 30.7%. Oats activation ability at the similar mode is

  insufficient; a ratio of thin and rough fractions is 4.0: 52.0%. Activation of combinations of filmy cultures defines satisfactory quality of the flour. The variation of thin fraction was within 62.6-66.7, rough fraction variation was 33.3-37.4%.

  Keywords: grain activation, fractional structure, grain wastes, wheat, oats, barley.

  Вступ. Овес і ячмінь, володіють всіма необхідними кормовими властивостями, але містять в своєму складі більше 10% клітковини, малопридатні для використання в годуванні моногастричних тварин: птиці та свиней. Питання полягає не в тому, що сама сира клітковина майже не гідролізується ферментами шлунково-кишкового тракту, а в тому, що вона «тримає» поживні речовини в рослинних клітинах, виключаючи контакт «субстрат-фермент». Активація зернових субстанцій направлено на руйнування опорних стінок клітковини, що перешкоджають взаєминам поживних речовин кормового субстрату з кишковими ензимами. Раніше було встановлено, що найкращим помелом з точки зору фізіологічних взаємин «корм-тварина» є такий, при якому в подрібненої масі вміст кормових частинок тонкої фракції (від 200 до 400 мкм) складає близько 70%, грубої близько 30%. Дослідження показали, що при такому співвідношенні фракцій значно збільшується перетравність поживних речовин корму, збільшується протеолітична активність власних ферментів зерна [1, 5]. Активація як спосіб отримання кормового сировини відпрацьовувалося раніше на дезинтеграторе МП-250, де подрібнення досягається за рахунок дії пальців, що обертаються в протилежних напрямках і подрібнюючих всю біомасу без поділу її на фракції. Засобом служили пшеничні висівки і зерновідходи [4]. При цьому в результаті активування були отримані кілька різні технологічні характеристики отримання активованої борошна в залежності від вихідної якості сировини [2, 3].

  Мета роботи. Визначити можливості та особливості активування плівчастих культур шляхом дезінтеграції.

  Завдання: оцінити який активується ячменю і вівса за фракційним складом; визначити

  можливість і особливості активування різних сполучень зернових культур за фракційним складом.

  Методи досліджень. Робота виконана на базі лабораторії нових кормових засобів Новосибірського державного аграрного університету. Для активування зернових субстратів використовувався дезинтегратор МП-250. Подача сировини на млин регулювалася за допомогою заслінки. Ранніми дослідженнями була доведена доцільність відкриття заслінки на 75%, однак це стосувалося лише пшеничних висівок і зерновідходів і визначалося оптимальним за фракційним складом, тимчасовим і енергетичним витратам, виходу активованої біомаси зернової сировини [3]. У цьому експерименті використовувалися ячмінь і овес, тому для оцінки активируемого-сти визначали гранулометричний склад борошна після помелу на ситах з розмірами вічок 200-400-600-800 мкм. При виконанні даної роботи важливо було отримати фракційний склад, близький до оптимального: тонка фракція близько 70%, груба - близько 30%.

  Для активування відбиралися проби зерна ячменю і вівса, а також їх суміші: ячмінь + зерновідходи (1/1), овес + зерновідходи (1/1), ячмінь + пшениця + зерновідходи (в рівних частках), ячмінь + овес + пшениця + зерновідходи (по 25%). У пробі містилося по 10 кг зерна. В якості контролю приймалися показники фракційного складу активованої борошна пшениці і зерновідходів. Умовні позначення активованих субстратів: АВП - активована високоферментатівная пшениця; АВК

  - активовані високоферментатівние зерновідходи; АВЯ - активоване високоферментатівний ячмінь; АВО - активоване високоферментатівний овес.

  Отримані результати оброблені методами варіаційної статистики з використанням програми «Microsoft Exsel».

  Результати досліджень та їх обговорення. Біологічна і харчова цінність ячменю і вівса досить вивчена. В процесі активування не надається будь-якого впливу на ці показники. Можна стверджувати лише, що при поділі активованої біомаси на фракції закономірно відбувається перерозподіл основних поживних речовин корму, макро- і мікроелементів, амінокислот по фракціям помелу. Так, в тонкої фракції (200-300 мкм) активованих пшеничних висівок вміст сирого протеїну вище, ніж в грубій, в 2,6 рази, сирого жиру - в 1,5 рази, при цьому вміст сирої клітковини в 1,6 рази нижче. Ця закономірність характерна для будь-якого зернового активованого субстрату і є теоретичною основою для виробництва білкової борошна рослинного походження [6].

  У нашому випадку інтерес представляє питання активируемого плівчастих культур і їх поєднань. Кожен з оцінюваних видів зерна в результаті подрібнення може бути звернений в конкурентоспроможне кормове засіб при певному режимі активування. При ідентичних технологічних режимах були отримані наступні характеристики фракційного складу активованого субстрату (табл. 1).

  Таблиця 1

  Порівняльний фракційний склад активованої борошна різних видів,% мкм

  Варіант 200 і менше 201-400 Загальна тонка фракція 401-600 601-800 і понад Загальна груба фракція

  АВП 62,7 ± 0,2 11,3 ± 0,2 74,0 + 0,0 8,0 ± 0,1 16,7 ± 0,4 24,7 + 0,4

  АВК 47,3 ± 0,4 ** 20,0 ± 0,2 ** 68,0 + 0,4 * 12,7 ± 0,2 ** 16,0 ± 0,1 28,7 + 0,2 **

  АВЯ 40,0 ± 0,4 ** 29,3 ± 0,5 ** 69,3 + 0,4 * 16,7 ± 0,5 ** 19,3 ± 0,2 * 36,0 + 0, 7 **

  АВО 36,0 ± 0,4 *** 12,0 ± 0,1 48,0 + 0,4 *** 16,0 ± 0,3 ** 32,0 ± 0,3 ** 48,0+ 0,0 ***

  * Р = 0,05; ** Р = 0,01; *** P = 0,001 (порівняння з АВП).

  З технологічних позицій оптимальної чаемость зерноотходов і ячменю нижче на 6 і представляється ізмельчаемость пшениці, тон- 4,7% відповідно, що цілком задовольня-кая фракція якої становить 74%. Измель- ет вимогам подальшого використання

  Вісницю КрасГАУ. 2016. № 12

  отриманої борошна в приготуванні кормових гранул. При цьому фракційний склад вівса при даному режимі роботи млина не відповідає висунутим вимогам. Тонка фракція становить лише 48,0%, що на 26% менше,

  Фракційний склад активованої борошна

  ніж в кращому зразку (АВП), тому в подальшому овес використовували для відпрацювання технології виробництва багатокомпонентних зернових сумішей (табл. 2).

  Таблиця 2

  багатокомпонентних зернових сумішей,% мкм

  Варіант (частка в%) 200 і менше 201-400 Загальна тонка фракція 401-600 601-800 і понад Загальна груба фракція

  АВК + АВЯ (50/50) 46,0 ± 0,3 19,3 ± 0,1 65,3 ± 0,2 14,0 ± 0,1 20,7 ± 0,3 34,7 ± 0,2

  АВК + АВО (50/50) 47,3 ± 0,2 15,3 ± 0,1 62,6 ± 0,1 12,0 ± 0,1 25,4 ± 0,2 37,4 ± 0,1

  АВК + АВП (50/50) 50,0 ± 0,2 16,7 ± 0,2 66,7 ± 0,2 14,0 ± 0,1 19,3 ± 0,1 33,3 ± 0,1

  АВК + АВЯ + АВП (по 33,3%) 40,0 ± 0,1 26,0 ± 0,4 66,0 ± 0,2 14,7 ± 0,2 19,3 ± 0,2 34,0 ± 0,2

  АВК + АВЯ + АВО + АВП (по 25%) 40,7 ± 0,3 24,7 ± 0,3 65,4 ± 0,3 15,3 ± 0,2 19,3 ± 0,1 34,6 ± 0,1

  З аналізу таблиці 2 випливає, що загальна тонка фракція по поєднується компонентів становить 62,6-66,7%, груба знаходиться в межах 33,3-37,4%. Розмах цього варіювання збільшується за рахунок введення в активується сировину вівса: чим вище частка вівса, тим вище відсоток грубої фракції. Так, при додаванні до зерновідходами (АВК) рівної частки вівса вихід тонкої фракції знижується на 4,1%, тоді як при додаванні 25% вівса зниження цього показника не відбувається. Таким чином, шляхом підбору різних зернових сумішей (з включенням до їх складу культур з високим вмістом клітковини після активації з використанням дезінтегратора у вигляді палацовий млини) з'являється реальна можливість застосування в годівлі моногастричних тварин пленчатих зернових культур і їх поєднань в якості повноцінного кормового кошти.

  висновки

  1. яка активується ячменю в порівнянні з іншими плівчастими культурами висока. При відкритті заслінки на 75% співвідношення кормових частинок тонкої і грубої фракції становить 69,3: 30,7%.

  2. яка активується вівса при аналогічному режимі недостатня, співвідношення тонкої і грубої фракцій 48,0: 52,0%.

  3. Активація поєднань плівчастих культур визначає задовільний якост-

  ство борошна. Варіювання тонкої фракції в межах 62,6-66,7; грубої 33,3-37,4%.

  література

  1. Алексєєва З., Реймер В., Клемешова І. Перетравність активованого корму // Птахівництво. - 2009. - № 7. - С. 26.

  2. Алексєєва З.М., Реймер В.А., Клемешова І.Ю. Активовані корми з відходів зернового виробництва / Новосиб. держ. аг-Рар. ун-т. - Новосибірськ, 2009. - 134 с.

  3. Фракційна структура і поживна цінність активованих зерноотходов / З.М. Алексєєва, В.А. Реймер, І.Ю. Клемешова [и др.] // Вісник КрасГАУ. - 2011. - № 4. -С. 163-166.

  4. Патент № 2376864 від 27 грудня 2009 г. Спосіб виробництва активованих кормів / З.М. Алексєєва, В.А. Реймер, І.Ю. Клемешова.

  5. Визначення протеолітичної активності пленчатих висівок і їх фракцій / А.В. Сі-вільгаев, В.А. Скрябін, В.А. Реймер [и др.] // Зоотехнія: тр. Новосиб. держ. аграр. ун-ту. - Новосибірськ, 2003. - Т. 183, Вип. 1. -С. 262-269.

  6. Скрябін В.А., Комісарів Ю.В. Білково-вітамінні добавки з побічних продуктів переробки зернових культур та їх використання. - Новосибірськ, 2006. - 39 с.

  Literatura 4.

  1. Alekseeva Z., Rejmer V., Klemeshova I. Perevarimost 'aktivirovannogo korma // Pticevodstvo. - 2009. - № 7. - S. 26. 5.

  2. Alekseeva Z.N., Rejmer V.A., Klemeshova I.Ju. Aktivirovannye korma iz othodov zernovogo proizvodstva / Novosib. gos. agrar. un-t. - Novosibirsk, 2009. - 134 s.

  3. Frakcionnaja struktura i pitatel'naja cennost '6. aktivirovannyh zernoothodov / Z.N. Aleksee-va, V.A. Rejmer, I.Ju. Klemeshova [i dr.] // Vestnik KrasGAU. - 2011. - № 4. - S. 163-166.

  Patent № 2376864 ot 27 dekabrja 2009 g. Sposob proizvodstva aktivirovannyh kormov / Z.N. Alekseeva, V.A. Rejmer, I.Ju. Klemeshova.

  Opredelenie proteoliticheskoj aktivnosti plenchatyh otrubej i ih frakcij / A.V. Sivil'gaev, V.A. Skrjabin, V.A. Rejmer [i dr.] // Zootehnija: tr. Novosib. gos. agrar. un-ta. - Novosibirsk, 2003. - T. 183, Vyp. 1. - S. 262-269. Skrjabin V.A., Komissarov Ju.V. Belkovo-vitaminnye dobavki iz pobochnyh produktov perera-botki zernovyh kul'tur i ih ispol'zovanie. - Novosibirsk, 2006. - 39 s.

  УДК 621.431.73 Д.М. Воронін, Ю.А. Гуськов,

  МЛ. Вертей, А.В. Сафонов

  ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВИГУНА НА ВЕЛИЧИНУ ПУЛЬСАЦІЙ ПОТОКА картерной ГАЗУ

  D.M. Voronin, Yu.A. Guskov, M.L. Vertei, A.V. Safonov

  THE INFLUENCE OF CONSTRUCTIVE PARAMETERS OF THE ENGINE ON THE SIZE OF PULSATIONS OF THE STREAM OF CRANKCASE FUMES

  Воронін Д.М. - д-р техн. наук, проф. каф. експлуатації машинно-тракторного парку Новосибірського державного аграрного університету, Новосибірськ. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Гуськов Ю.А. - д-р техн. наук, директор Інженерного інституту Новосибірського державного аграрного університету, Новосибірськ. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Вертей М.Л. - д-р техн. наук, ст. преп. каф. автомобілів і тракторів Новосибірського державного аграрного університету, Новосибірськ. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Сафонов А.В. - інженер-конструктор ВАТ «Но-восібАРЗ», Новосибірськ. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Одним з недоліків методу визначення стану ЦПГ по витраті картерних газів є його висока похибка. Вона пов'язана в першу чергу з тим, що при вимірюванні витрати газів картерів доводиться зустрічатися з таким негативним ефектом, як їх пульсація. величина пульсацій

  Voronin D.M. - Dr. Techn. Sci., Prof., Chair of Machines and Tractors Park Operation, Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Guskov Yu.A. - Dr. Techn. Sci., Head, Engineering Institute, Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Vertei M.L. - Dr. Techn. Sci., Asst, Chair of Cars and Tractors, Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Safonov A.V. - Design Engineer of JSC "NovosibARZ", Novosibirsk. E-mail: www .mtz @ mail.ru

  картерних газів у різних конструкцій двигунів сильно відрізняється, і похибка розглянутого методу широко варіюється. Для встановлення причин, що викликають пульсацію потоку картерной газу при вимірюванні його витрати, запропонована методика теоретичних і стендових досліджень. Розрахунок


  Ключові слова: АКТИВУВАННЯ ЗЕРНА /ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД /зерновідходами /ПШЕНИЦЯ /ОВЕС /ЯЧМІНЬ /GRAIN ACTIVATION /FRACTIONAL STRUCTURE /GRAIN WASTES /WHEAT /OATS /BARLEY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити