У статті описані зміни нинішнього вищої освіти від навчання до освіти, позиція викладача з викладу готових знань на організацію активної самостійної діяльності студентів; мети, види, розподіл по курсам, рівнева диференціація при оцінці результатів і місія викладача при організації самостійної роботи студентів.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Г.О. Оразбакова


ACTIVATION OF INDEPENDENT ACTIVITY OF STUDENTS THROUGH SRS AND SRSP

This article describes the changes in the current higher education from training to education, the position of a teacher with a presentation ready knowledge to the organization of active independent activity of students; purpose, types, distribution of courses, level differentiation in evaluating the results and the mission of the teacher in the organization of independent work of students.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва діє до: 2015
  Журнал: Вісник Казахського Національного медичного університету

  Наукова стаття на тему 'Активація самостійної діяльності студентів через СРС і СРСП'

  Текст наукової роботи на тему «Активація самостійної діяльності студентів через СРС і СРСП»

  ?№3-2015

  ZH.S. NUGMANOVA, M.A. ABIROVA, S.A. ESENKULOVA

  CONTEMPORARY LEARNING THEORIES AND COMPETENCE - ORIENTED MEDICAL EDUCATION

  Resume: To improve the quality of education it is very important to understand how people learn, i.e. how information is absorbed, processed and stored in the learning process.

  Learning theories provide this understanding; there are many of them, each of them offers its proven approaches that can be effectively used depending on the context and the practical situation. These theories also give us a coherent system of assessment of what is happening in practice in the classroom and some rational explanation for this.

  Learning theory provides the foundation for intelligent and motivated choice of evidence - based instructional strategies and conceptual frameworks that address issues related to learning.

  Knowledge of learning theories allows us to be more professional educators who understand the basics of their actions and able to integrate the chosen strategy in the educational context for specific students. Curricula developers should be aware of these strategies and have the knowledge of when and why to use each of the strategies. They may include the ideas of many learning theories in their materials. Learning theory can serve as a guide in the process of teaching / learning.

  One of the factors creating a strong educational institution is the right selection of teaching strategies and methods of teaching based on learning theories (Commission of the journal "The Lancet", 2010).

  Lack of attention to learning theories inevitably leads to a less efficient process of learning and the impoverishment of education, the latter can have more serious consequences up to reduce the well-being of nations. Keywords: Adult learning theories, competency - based medical education

  АКТИВАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ СРС І СРСП

  Г.О. ОРАЗБАКОВА

  Казахський Національний медичний університет імені С.Д. Асфендіярова

  УДК 61: 378.144 / .149

  У статті описані зміни нинішнього вищої освіти від навчання до освіти, позиція викладача з викладу готових знань на організацію активної самостійної діяльності студентів; мети, види, розподіл по курсам, рівнева диференціація при оцінці результатів і місія викладача при організації самостійної роботи студентів.

  Ключові слова: реформа вищої освіти, самостійна робота студентів.

  Реформа нинішнього вищої освіти пов'язана з переходом від навчання до утворення і самостійна робота студентів стала основою освітнього процесу. Змінилася позиція викладача з викладу готових знань на організацію активної самостійної діяльності студентів, а позиція студента на «навчитися можна тільки самому».

  Вища школа відрізняється від середньої спеціалізацією, методикою навчальної роботи, ступенем самостійності учнів: викладач лише організовує пізнавальну діяльність студентів, студент сам здійснює пізнання.

  СРС - це планована робота студентів, виконувана за завданням і при методичному керівництві викладача, але без його безпосередньої участі. Цілі СРС:

  1. Систематизація і закріплення отриманих теоретичних знань і практичних умінь студентів;

  2. Поглиблення і розширення теоретичних знань;

  3. Формування умінь використовувати нормативну, правову, довідкову документацію і спеціальну літературу;

  4. Розвиток пізнавальних здібностей та активності студентів: творчої ініціативи, самостійності, відповідальності і організованості;

  5. Формування самостійності мислення, здібностей до саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації;

  6. Розвиток дослідницьких умінь;

  7. Формування навичок самостійної роботи в навчальній, науковій, професійній діяльності, здатності приймати на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні рішення, вихід із кризової ситуації.

  Існують наступні етапи організації СРС:

  1. Підготовчий (визначення цілей, складання програми, підготовка методичного забезпечення, обладнання)

  2. Основний (реалізація програми, використання прийомів пошуку інформації, засвоєння, переробки, застосування, передачі знань, фіксування результатів, самоорганізація процесу роботи)

  3. Заключний (оцінка значущості і аналіз результатів, їх систематизація, оцінка ефективності програми і прийомів роботи, висновки про напрямки оптимізації праці).

  Умовами для успішного виконання самостійної

  роботи є:

  - вмотивованість завдання,

  - чітка постановка завдань,

  - алгоритм,

  - метод виконання роботи,

  - чітке визначення викладачем форм звітності,

  - термін виконання,

  - критерії оцінки, звітності,

  - види і форми контролю.

  №3-2015

  Існує безліч видів СРС:

  1. Підготовка до семінарського або практичного заняття;

  2. Виконання практичних робіт (рішення задач, письмових робіт), передбачених робочою програмою дисципліни;

  3. Виконання розрахунково-графічних робіт по блоках курсу;

  4. Підготовка доповідей, рефератів з заздалегідь позначених в робочій програмі дисципліни темам;

  5. Пошук додаткової інформації по заданій темі (робота з бібліографічним матеріалами, довідниками, каталогами, словниками, енциклопедіями);

  6. Контрольна робота;

  7. Складання портфоліо;

  8. Самостійне читання навчальних посібників, наукових статей і видань;

  9. Розробка проекту (індивідуальна або групова), який орієнтований на індивідуальну, парну, групову самостійну діяльність учнів, яку учні виконують протягом певного відрізка часу;

  10. Написання есе, як виду навчальної діяльності студента - самостійний твір-роздум студента над науковою проблемою;

  11. Розробка глосарію (словник, що розкриває сенс використовуваних термінів) до теми;

  12. Розробка іменного словника до теми;

  13. Заповнення словника або хронології події, для цього студенту пропонується список понять / дат, зміст яких він повинен визначити, спираючись на рекомендовані джерела;

  14. Доказ тверджень, для цього студенту пропонується ряд тверджень, істинність яких слід довести;

  15. Порівняння точок зору, теоретичних позицій, об'єктів / явищ;

  16. Робота над поняттями - знайомство студентів з визначеннями по книгам і словниках;

  17. Розробка питань, завдань до теми;

  18. Розробка інструкцій, рекомендацій по виконанню певних операцій, елементів професійної діяльності;

  19. Складання таблиць;

  20. Розробка проекту уроку, позакласного заходу, факультативного заняття і т.п .;

  21. Розробка тестових завдань;

  22. Робота з комп'ютерними навчальними програмами, електронними підручниками, тренажерами, тестовими системами;

  23. Підбір, опис, експертна оцінка сайтів Інтернет;

  24. Робота з електронними бібліотеками;

  25. Виконання завдань в Робочому зошиті, якщо вона розроблена стосовно до даного курсу;

  26. Розробка кросворду;

  27. Виконання тренувальних комплексів, оздоровчих вправ і т.п.

  В організації СРС використовуються нетрадиційні технології і прийоми, такі як: організаційні форми позааудиторної навчально-пізнавальної діяльності, профільна лабораторія, освітній туризм, тематичний клуб, індивідуальний освітній проект, соціальні проекти тощо.

  Таблиця 1 - ВИДИ СРС ДЛЯ СТУДЕНТІВ КазНМУ за курсом

  Курс ТіпСРС Форма контролю

  1 курс Виконання контрольних завдань Замальовка Складання схем Рішення задач Пошук відповіді на поставлені питання для підготовки до семінарських (лабораторним, практичним) занять глосарію за термінологією Перевірка письмового виконання завдання правильності схем і ризиків і вміння студента їх правильно пояснити Опитування з питань підготовки до семінарських ( лабораторним, практичним) занять Перевірка смислового знання терміна

  2 курс Написання реферату з літературних джерел на задану тему Складання навчальних таблиць Створення наочних посібників для занять глосарію термінології Публічний захист реферату шляхом викладення своєї думки про зібрані літературних джерелах по заданій темі Перевірка правильності складання навчальних таблиць Захист наочного посібника шляхом викладення навчального матеріалу Перевірка смислового знання терміна

  3 курс Написання реферату з власноручним набором матеріалу Написання есе на задану тему Пошук літератури для майбутнього наукового проекту Вивчення нормативних документів, що регламентують діяльність лікарень, поліклінік, стаціонарів глосарію термінології Публічний захист реферату і грамотне виклад результатів, отриманих під час обробки матеріалу і вміння відповідати на поставлені питання Захист есе, грамотне виклад своїх думок на задану тему Уміння аналізувати літературні джерела і визначати тенденції наукових досліджень Здача тестів або усних / письмових заліків або іспитів зі знання нормативних актів Перевірка смислового знання терміна

  4 курс Участь в науковому проекті Створення навчального фільму Організація і підготовка доповіді по заданій темі для круглого столу / конференції Вивчення нормативних документів, що регламентують діяльність медичних працівників Аналітична записка про діяльність підрозділу практичної охорони здоров'я Звіт про участь в науковому проекті і особистий внесок студента Публічний захист навчального фільму і грамотне виклад матеріалу в ньому Публічний захист матеріалу доповіді на засіданні круглого столу / конференції НДРС / УИРС Здача тестів, усних / письмових заліків або іспитів зі знання нормативних актів захист аналітичної записки студентом

  5 курс Участь в науковому проекті Ведення планового або стандартизованого хворого під керівництвом викладача Звіт про участь в науковому проекті і особистий внесок студента Міні клінічна конференція, на якій студенти

  №3-2015

  представляли б історію хвороби, методи діагностики, результати діагностики, шлях постановки діагнозу хворого, методику в його лікуванні та тенденції в процесі одужання, а також аналіз помилок Також студенти повинні бути теоретично підготовлені для відповідей на поставлені вопроси_

  СРСП - це планована робота студентів, виконувана за завданням і при методичному керівництві та безпосередній участі викладача. Викладач пред'являє студенту технологічну карту самостійної роботи з дисципліни, а студент вибирає види навчальної роботи, знайомиться з вимогами, що пред'являються до курсу в цілому і до виконання завдань по самостійній роботі зокрема.

  Відомо безліч видів проведення СРСП, але всіх їх можна об'єднати в дві основні групи СРСП на аудиторних заняттях і СРСП в формі планових консультацій, творчих контактів. СРСП на аудиторних заняттях:

  - Підготовка студента до лекції (викладач визначає обсяг матеріалу, який повинен бути освоєний студентом до конкретної лекції);

  - Тестування на лекції (перші 10-15 хвилин вхідних повідомлень контроль, останні 10 хвилин - поточний, з опорою на текст лекції);

  - Письмовий експрес-опитування студентів за змістом попередньої лекції або семінарського заняття;

  - Побудова структурно-логічної схеми по ходу викладу змісту лекції в цілому або окремої її частини;

  - Розробка опорного конспекту до матеріалів лекції протягом останніх 10-15 хвилин лекції;

  - Тезірованіе, короткий виклад якого-небудь положення, ідеї, а також однією з основних думок лекції, доповіді, виступи;

  - Розробка плану лекції, доповіді або виступу, який компактно відображає послідовність викладу матеріалу, виділяючи основні ідеї;

  - Підготовка питань лектору / виступаючому;

  - Залучення студентів до читання фрагментів лекції (15-20 хв), проведення фрагментів семінарських занять при попередній підготовці його викладачем СРСП в формі планових консультацій, творчих контактів:

  1. Виділення питань для самостійного вивчення;

  2. Різні види конспектування монографій, статей, першоджерел, тобто короткий запис змісту чого-небудь, виділення головних ідей і положень роботи;

  3. Рішення задач і виконання вправ, завдань і т.п .;

  4. Підбір ілюстративного матеріалу для фрагментів навчального тексту;

  5. Анотація тексту, короткої характеристики тексту, книги, статті, яка розкриває зміст;

  6. Підготовка відгуків (критичних суджень / думок, що містить оцінку чого-небудь);

  7. Рецензування (критичний відгук) текстів, творчих робіт однокурсників: рефератів, курсових робіт, есе;

  8. Розробка презентації по конкретній темі або проблемі;

  9. Залучення студентів до науково-дослідної роботи;

  10. Розробка проектів індивідуально або в творчих групах;

  11. Складання списку використаних джерел по конкретній темі / проблемі.

  При контролі результатів СРС необхідно керуватися принципами об'єктивності,

  систематичності і наочності або гласності; при цьому застосовуються такі методи:

  - вхідний контроль знань / умінь студентів при початку вивчення черговий дисципліни;

  - поточний контроль, тобто регулярне відстеження рівня засвоєння матеріалу на лекціях, практичних і лабораторних заняттях;

  - проміжний контроль після закінчення вивчення розділу або модуля курсу;

  - самоконтроль, здійснюваний студентом в процесі вивчення дисципліни при підготовці до контрольних заходів;

  - підсумковий контроль з дисципліни у вигляді заліку / іспиту;

  - контроль залишкових знань і умінь через певний час після завершення вивчення дисципліни.

  Критеріями оцінок результатів СРС є рівень освоєння студентами навчального матеріалу, вміння студента використовувати теоретичні знання при виконанні практичних завдань і обгрунтованість і чіткість викладу відповіді.

  При оцінці СРС необхідно застосовувати рівневу диференціацію:

  Перший рівень - дослівне і перетворює відтворення інформації (репродуктивні вміння); Другий рівень - самостійна роботу за зразком (логічні вміння);

  Третій рівень - реконструктивно-самостійні

  роботи (вміння систематизації і аналізу);

  Четвертий рівень - евристичні самостійні

  роботи (пошукові / дослідницькі вміння);

  П'ятий рівень - творчі / дослідні

  самостійні роботи (саморозвиток, проектування і

  перетворення своїх дій).

  Шляхи для подальшого вдосконалення CPС:

  - Розробка системи інтегрованих міжкафедральних завдань;

  - Орієнтація лекційних курсів на самостійну роботу;

  - Колегіальні відносини викладачів і студентів;

  - Розробка завдань, які передбачають нестандартні рішення;

  - Проведення форм лекційних занять типу лекції-бесіди, лекції - дискусії, де доповідачами і співдоповідачами виступають самі студенти, а викладач виконує роль ведучого.

  Місія викладача при організації самостійної діяльності студентів зводиться до мотивування учнів до освоєння навчальних програм, підвищення відповідальності учнів за своє навчання, створення умов для вдосконалення інформаційної компетентності, сприянню розвитку компетенцій в області самообразовательной, дослідницької, проектної та творчої діяльності, формуванню в учнів системного мислення на основі самостійної роботи над виконанням індивідуальних і групових творчих завдань з навчальних дисциплін тощо.

  Висновок. Професійне становлення, саморозвиток і особистісний ріст випускника і подальше вдосконалення Моделі медичної освіти КазНМУ, засноване на застосуванні всіх вищевказаних методів і форм проведення СРС.

  №3-2015

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1 Сарсенбаєва С.С., Рамазанова Ш.Х., Баймаханова Н.Т. Активні методи навчання в медичному вузі / / Навчальний посібник. Алмати: 2011. - 36 с.

  2 Сарсенбаєва С.С.Організація і проведення СРС і СРСП в КазНМУ. - Серпневі читання 27-28 серпня 2012 року - [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mvshared.org.ua/slide/209418/.

  3 Чемоданова Г.І., Власенко С.В. До питання про організацію самостійної роботи студентів у вузі. - Казахстан, г.Петропавловск. - [електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //sociosphera.eom/publication/iournal/2013/3083/k voprosu ob organizaci i_samostoyatelnoj_raboty_studentov_v_vuze /.

  4 Артюхина А.І., Чумаков В. І. Інтерактивні методи навчання в медичному вузі: Навчальний посібник. - Волгоград: 2011. - 52 с.

  5 Артюхина А.І. і співавт. Компетентнісно-орієнтоване навчання в медичному вузі // Навчально-методичний посібник. -Омськ: 2012. - 198 с.

  6 Ступина С.Б. Технології інтерактивного навчання у вищій школі: навчально-методичний посібник. - Саратов: Видавничий центр «Наука», 2009. - 52 с.

  7 Долгоруков А. Метод case-study як сучасна технологія професійно-орієнтованого навчання [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vshu.org.ua/lecttions.php? Tabjd = 3&a = info&id = 2600 (дата звернення 26.05.2014).

  8 Бабина С.В. Автореферат дисертації на тему "Формування компетенції професійного саморозвитку студентів вузу" .- М .: 2009.- 29 з.

  9 Юшко Г.Н. Науково-дидактичні основи організації самостійної роботи студентів в умовах рейтингової системи навчання: Автореф. дисс ... канд. пед. наук: 13.00.08 - теорія і методика професійної освіти // Зростання. держ. ун-т. Ростов-н / Д: 2001. - 23 c.

  Г.О. ОРАЗБАКОВА

  ОС0Ж ЖЕНЕ С0Ж АРКИЛИ СТУДЕНТТЕРДЩ ш ^ АРМАШИЛЬЩ БЕЛСЕНД1Л1Г1Н АРТТИРУ

  ТYЙiн: Ма; Аладов оси жогари бгшм беру кезшдеп про; итушилардиц позіціясинда студенттердщ шигармашилик; белсендШгш арттируга, езгерктер енпзуге, студенттердщ ез бетшше жумистари бойинша уйимдастиру міссіяси мен нетіжелерш діфференціялди багалау децгейлерi мен ма; саті, турлерь курси бойинша білому. ТYЙiндi сездер: жогари бгшм беру реформаси, студенттердщ ез бетшше жумиси.

  G.O. ORAZBAKOVA

  ACTIVATION OF INDEPENDENT ACTIVITY OF STUDENTS THROUGH SRS AND SRSP

  Resume: This article describes the changes in the current higher education from training to education, the position of a teacher with a presentation ready knowledge to the organization of active independent activity of students; purpose, types, distribution of courses, level differentiation in evaluating the results and the mission of the teacher in the organization of independent work of students. Keywords: reform of higher education, independent work of students.


  Ключові слова: реформа вищої освіти / самостійна робота студентів. / reform of higher education / independent work of students.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити