Вивчали зміни трансмембранних кальцієвого, натрієвого, калієвого повільного і швидкого іонних струмів під впливом SH-містять препаратів: окисленого глутатіону, глутоксіма і цистину при позаклітинному дії в концентраціях 0,1; 1; 10; 100 і 1000 мкМ. Використовували метод внутрішньоклітинного діалізу і фіксації мембранного потенціалу ізольованих нейронів прудовика Lymnaea stagnalis. Всі препарати можна зупинити і приблизно в рівній мірі збільшували іонні струми на 5-30% і прискорювали кінетику інактивації калієвого повільного струму. Мембранотропні активність препаратів може бути пов'язана з впливом їх SH-груп на клітинну мембрану і лежати в основі поліфункціонального дії досліджених сполук на клітини.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Антонов В. Г., Борисова В. А., Вислобоков А. І., Мельников К. Н.


Activation of ionic currents of neurones of a mollusk by oxidated glutation, glutoxim and cistin

Studied changes of transmembrane calcium, sodium, potassium slow and fast ionic currents under influence of SH-keeping preparations: oxidized glutatione, glutoxime and cistine at extracellular action in concentrations 0,1; 1; 10; 100 and тисячі mkM. Used a method of an endocellular dialysis and bracing of membrane potential of isolated neurones Lymnaea stagnalis. All preparations it is reversible and approximately equally enlarged ionic currents by 5-30% and accelerated kinetics of an inactivation of a potassium slow current. Membranic activity of preparations can be connected to influence of their SH-bunches on a cellular membrane and underlie multifunctional action of the investigated bonds on cells.


Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2007


  Журнал

  Психофармакология і біологічна наркологія


  Наукова стаття на тему 'Активація іонних струмів нейронів молюска окисленим глутатионом, Глутоксімом і цистином'

  Текст наукової роботи на тему «Активація іонних струмів нейронів молюска окисленим глутатионом, Глутоксімом і цистином»

  ?2146

  НЕІРОПСІХОФАРМАКОЛОГІЯ

  © В.Г. АНТОНОВ1, В.А. БОРІСОВА2, А.І. ВІСЛОБОКОВ2, К.М. МЕЛЬНІКОВ2; 2007

  1 Військово-медична академія ім. С.М. Кірова МО РФ; акад. Лебедєва вул., 6, Санкт-Петербург, 194044, Росія

  2 Санкт-Петербурзький державний медичний університет ім. акад. І.П. Павлова; Льва Толстого вул., 6/8, Санкт-Петербург, 197022, Росія

  резюме

  Вивчали зміни трансмембранних кальцієвого, натрієвого, калієвого повільного і швидкого іонних струмів під впливом БІ-містять препаратів: окисленого глутатіону, глутоксіма і цистину при позаклітинному дії в концентраціях 0,1; 1; 10; 100 і 1000 мкМ. Використовували метод внутрішньоклітинного діалізу і фіксації мембранного потенціалу ізольованих нейронів прудовика 1утпаеа в1адпаГ№. Всі препарати можна зупинити і приблизно в рівній мірі збільшували іонні струми на 5-30% і прискорювали кінетику інактивації калієвого повільного струму. Мембранотропні активність препаратів може бути пов'язана з впливом їх БІ-груп на клітинну мембрану і лежати в основі поліфункціонального дії досліджених сполук на клітини.

  Антонов В.Г., Борисова В.А., Вислобоков А.І.,

  Мельников К.М. Активація іонних струмів нейронів молюска окисленим глутатионом, Глутоксімом і цистином. // Псіхофармакол. біол. наркологічно. 2007. Т. 7, № 3-4. С. 2146-2153

  PPBN ID: ppbn.v7i3.28

  Ключові слова

  окислений глутатіон; глутоксім; цистин; натрієвий, кальцієвий, калієвий іонний струм; нейрон; 1утпаеа в1адпаІв

  АКТИВАЦІЯ ІОННИХ СТРУМІВ нейронів молюсків окислення глутатіону, глутоксіма і цистин

  ВСТУП

  Функціональна роль потенціал-керованих іонних каналів і мембранних рецепторів в діяльності збудливих нервових і м'язових клітин загальновідома [3, 6-9]. Наприклад, патологічні зміни ритму серцевої діяльності коррегируются протиаритмічними засобами, які діють на іонні канали та рецептори клітинних мембран, ан-тігіпоксіческіе кошти та ін. Також здатні модулювати активність іонних каналів [2, 19].

  Глутатіон в клітинах є відновлює фактором і антиоксидантом і його функції надзвичайно різноманітні. Він запобігає окисленню SH-груп, відновлюючи S - S зв'язку, індуковані окислювальним стресом; інактивує вільні радикали, бере участь в детоксикації ксенобіотиків (лікарських речовин, канцерогенів) [14].

  У іммуннокомпетентних клітинах редокс-система відновлений / окислений глутатіон бере участь в регуляції експресії генів і передачі сигналів в нормі і при патології [12]. Відновлений глутатіон, як антиоксидант, також захищає клітини від окисного стресу, але його катаболітів можуть ініціювати окислювальний стрес, беручи участь в реакціях, опосередковуваних іонами металів, і призводять до утворення активних форм кисню і вільних радикалів [22]. Аналіз даних літератури свідчить про те, що регулююча роль окисленого глутатіону в процесах внутрішньоклітинної сигналізації та, зокрема, Са2 + -сигналізації вельми різноманітна [4, 5, 10, 20, 24]. Прямий вплив на іонні канали досліджено недостатньо.

  У зв'язку з цим, завданням цієї роботи було порівняльне дослідження змін кальцієвого, натрієвого, калієвих повільного і швидкого іонних струмів соматичної мембрани ізольованих нейронів молюска прудовика під впливом окисленого глутатіону, його синтетичного аналога - препарату глутоксіма, що містять сірку пептидів С1 (цистин + метал) і С2 (цистин-HCl)

  2148

  Таблиця

  Зміни іонних струмів нейронів прудовика під впливом окисленого глутатіону, глутоксіма, що містять сірку пептидів С1 і С2 в різних концентраціях (% від контролю)

  Конц. 1 10n, М Глутоксим (n = 6) Окислений глутатіон (n = 7) Пептид С1 (n = 2) Пептид С2 (n = 3)

  M,% tm M,% tm M,% tm M,% tm

  кальцієвий струм

  -7 106,3 1,3 107,6 5,6 116,6 12,5 110,6 7,3

  -6 112,6 15,3 109,2 3,2 130,5 21,7 109,2 12,7

  -5 113,2 13,7 114,1 10,8 130 18,1 120,5 6,3

  -4 115,3 10,3 114,7 15,1 124 14,8 - -

  -3 125,2 3,2 110,6 0,5 99 15,4 - -

  Відмивши 105,3 12,8 96,5 3,8 111,5 17,1 - -

  натрієвий ток

  (N = 7) (n = 2) - (n = 3)

  -7 107,6 10,3 106 - - - - -

  -6 112,1 19,7 121 - - - - -

  -5 115,9 13,7 115,5 - - - 118,3 -

  -4 126,0 17,7 136,4 - - - 125 -

  -3 118,1 22,0 75 - - - - -

  Відмивши 118,1 22,2 118,4 - - - 104 -

  Калійний повільний ток

  (N = 8) (n = 6) (n = 3) (n = 3)

  -7 110,4 7,4 106,0 6,6 108,1 5,2 108,9 5,7

  -6 114,4 14,4 112,1 21,0 109,8 5,0 109,2 9,5

  -5 115,2 10,7 114,5 18,6 111,6 4,7 110 13,5

  -4 112 10,4 114,7 22,2 110,6 10,4 108,8 17,6

  -3 110,3 6,0 97,1 27,2 101,2 11,8 97,2 16,7

  Відмивши 113,5 14,6 113,8 18,1 103,4 7,4 108,8 15,8

  Калійний швидкий струм

  - - (N = 3) (n = 2)

  -7 - - - - 111,2 15,3 112,2 10,2

  -6 - - - - 117,1 21,2 113,6 18,5

  -5 - - - - 112,5 15,3 112,4 13,8

  -4 - - - - 112,5 15,3 105,4 13,7

  -3 - - - - 107,7 14,8 99,7 16,0

  Примітка: М - середнє значення, 1ш - довірчий інтервал при р = 95%, п - число дослідів, прочерк - відсутність даних.

  т. е. стабільність мембран змінювалася; зсуву вольт-амперних характеристик мембрани по осі потенціалів не відбувалося, т. е. потенціал поверхневого заряду мембран також не змінився.

  В цілому вплив глутоксіма і пептиду С1 на кальцієві канали було схожим з впливом окисленого глутатіону. Кінетика розвитку струму не змінювалася, а збільшення амплітуди струмів і відсутність зсуву максимуму вольт-амперної характеристики показано на рис. 1, А, крива 2.

  У деяких дослідах під впливом глутоксіма відбувалося незначне зменшення неспецифічних струмів витоку мембрани. Можливо, що при більшій кількості дослідів і можна було б виявити відмінності в дії окисленого глутатіо-на, який залишався вірним струмів витоку і глутоксіма, який міг знижувати ці струми, т. Е. Робити деякий стабілізуючий вплив на мембрану. Можливо також, що при більшій кількості дослідів вдасться виявити те, що глутоксім кілька сильніше (на 5-10%), ніж окислений глутатіон, активував кальцієві струми.

  Вплив пептиду С2 на кальцієві канали складалося в основному в збільшенні амплітуд струмів, без зміни їх кінетики. Збільшення струмів іноді відбувалося зі збільшенням їх тільки бис-троінактівірующейся частини (рис. 2, А, крива 2). Неспецифічні струми витоку мембрани під впливом С2 також іноді знижувалися. З представлених даних про вплив 4-х з'єднань на кальцієві канали можна бачити, що всі вони приблизно в однаковій мірі і в малій залежності від ис-

  пользуемя концентрації збільшували амплітуду струмів. Істотних відмінностей у дії окисленого глутатіону, глутоксіма, пептидів С1 і С2 не виявлено, хоча деякі незначні тенденції в таких відмінностях намічаються (відмінності в ступені збільшення амплітуд струмів, вплив на неспецифічні струми витоку).

  Зміни натрієвих іонних

  струмів

  Під впливом усіх препаратів в концентраціях від 0,1до 1000 мкМ спостерігалося оборотне збільшення амплітуди натрієвих струмів, що було схожим з їх впливом на кальцієві канали.

  Під впливом окисленого глутатіону в різних концентраціях збільшення амплітуди натрієвого струму відбувалося без змін його кінетики. Необхідно відзначити, що під впливом глутоксіма (як і окисленого глутатіону) максимум вольт-амерних характеристик натрієвих каналів зміщувався вправо в сторону деполяризації приблизно на 5 мВ (рис. 1, Б, крива 2), що вказує на зміну потенціалу фіксованих зарядів мембрани.

  Потрібно відзначити також, що при реєстрації натрієвих струмів з зовнішнього розчину були виключені іони кальцію (замінені на іони цезію), а в розчині залишені тільки двовалентні іони магнію, які майже не проникають по кальцієвих каналів, але відомо, що двовалентні іони необхідні для збереження нормального функціонує-

  2149

  А

  Б

  -30 -20 -10

  10 20 30 40 50

  -50 -40 -30 -20 * - *

  1 - контроль

  2-глутоксім, ЮмкМ

  3-відмивання

  10 20 30 40 V, мВ

  lNa, нА

  Мал. 1

  Зміни вольтамперних характеристик кальцієвих (А) і натрієвих (Б) каналів під впливом глутоксіма: по осі абсцис - тестує потенціал, по осі ординат - іонний струм; підтримуваний потенціал -90 мВ

  2150

  А

  4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14

  Т = 500 мс

  1 - контроль 2-С2,10 мкМ

  Б

  -50 -40

  -30 -20

  10 20 30 40 V, мВ

  1-контроль -14

  2-глутоксім, ЮмкМ

  3-відмивання 'Na> НА

  Мал. 2

  Зміни швидко інактивується частини кальцієвого (А) і натрієвого (Б) струмів нейронів прудовика під впливом пептиду С2:

  по осі абсцис - час, по осі ординат - іонний струм; підтримуваний потенціал -90 мВ

  вання нейронів. До речі, в деяких випадках, ймовірно внаслідок цього, натрієві струми були нестабільні і були труднощі з проведенням експериментів.

  Вплив пептиду С2 на натрієві канали було схожим з впливом на них окисленого глутатіону і глутоксіма, спостерігалося також зміщення максимуму вольт-амперної характеристики каналів вправо приблизно на 5 мВ. Приклад оборотного збільшення амплітуди натрієвого струму показаний на рис. 2, Б, крива 2.

  В цілому вплив окисленого глутатіону, глутоксіма і пептидів С1 і С2 на натрієві канали нагадувало їх підвищення продуктивності лікарських на кальцієві канали. Крім того виявлено їх вплив на потенціал поверхневого заряду мембрани, оскільки відбувалося зміщення максимуму вольт-амперних характеристик. Істотних відмінностей у дії окремих з'єднань на натрієві канали не виявлено.

  зміни калієвих

  повільних іонних струмів

  Під впливом усіх препаратів в концентраціях від 0,1 до 1000 мкм спостерігалося оборотне збільшення амплітуди калієвих повільних і швидких іоннихтоков.

  Під впливом окисленого глутатіону в різних концентраціях амплітуда калієвих повільних струмів, як кальцієвих і натрієвих, зростала

  на 6-15%. Неспецифічні струми витоку не змінювалися. Збільшення амплітуди струмів в більшості дослідів відбувалося з невеликим прискоренням процесу інактивації струму (рис. 3, А, крива 2), а іноді і без зміни кінетики (рис. 3, Б, крива 2). Збереження збільшеної амплітуди струму після відмивання препарату в концентрації 1000 мкМ показано на рис. 3, Б, крива 3. При послідовному застосуванні препарату в зростаючій концентрації також, як і при реєстрації кальцієвих струмів, спостерігалася суммация ефектів.

  Під впливом глутоксіма, пептиду С1 і цисти-на солянокислого також відбувалося збільшення амплітуди калієвих струмів і невелике прискорення процесу інактивації.

  Таким чином, всі 4 з'єднання активували калієві повільні струми, не проявляючи при цьому вираженою дозозалежності і істотних відмінностей між собою в величині ефектів. Спостерігалося незначне прискорення процесу інактивації калієвого повільного струму, яке вказує на можливість взаємодії препаратів з інак-тіваціоннимі воротними механізмами каналів.

  Зміни калієвих швидких іонних струмів під впливом пептидів С1 і С2. У невеликому числі дослідів показано, що під впливом пептидів С1 і С2 в концентраціях від 0,1 до 1000 мкм спостерігалося оборотне збільшення амплітуди калієвих швидких іонних струмів.

  Пептиди С1 і цистин солянокислий в різних концентраціях таким же чином, як всі з'єднання

  А 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Попереднє -5 -10

  1 - контроль

  2 - окислений глутатіон, 10 мкМ

  Ti = 50 мс

  _L

  Т? = 2 з

  'ks> "А

  Б 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10

  1 - контроль

  2 - окислений глутатіон, 10 мкМ

  3 відмивання

  Т | = 50 мс

  2151

  То = 2 з

  <Ks> нА

  Мал. 3

  Зміни калієвих повільних струмів нейронів прудовика під впливом окисленого глутатіону: А - збільшення амплітуди і прискорення інактивації (крива 2), Б - збільшення амплітуди без зміни кінетики розвитку струму; по осі абсцис - час, по осі ординат - іонний струм; підтримуваний потенціал -90 мВ

  при дії на інші канали, викликали невелике збільшення амплітуди калієвих швидких струмів. Слід зазначити, що неспецифічні струми витоку мембрани змінювалися незначно: то збільшуючись, то зменшуючись при їх дії. Кінетика розвитку струму не змінювалася.

  ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ

  РЕЗУЛЬТАТІВ

  У літературі є нечисленні і неоднозначні дані про прямий вплив глутатіону на кальцієві, натрієві і калієві іонні канали [11, 13, 17, 23]. У деяких роботах робляться загальні висновки про можливість впливу окислювально-відновних процесів на діяльність іонних каналів збудливих мембран [21]. Наприклад, виснаження глутатіону в кардіоміоцитах щурів і свинок викликало морфологічні, біохімічні та електрофізіологічні зміни. Змінювалися параметри потенціалів дії: амплітуда і тривалість, можливі зміни в роботі натрієвих і калієвих іонних каналів [10, 18]. Підкреслюється велика роль глутатіону в діяльності нервових клітин астроцитів [15]. Відновлений глутатіон при внутрішньоклітинному дії гальмував бета-NAD-активуються неселективні іонні канали. Окислений глутатіон в концентраціях від 20 мкМ до 2 мМ при позаклітинному дії на ен-дотеліальних клітинах деполярізованнимі їх і активує-

  вал неселективні катіонні іонні канали [16]. Глутатіон в концентрації 2-5 мМ при внутрішньоклітинному дії на одиночних натрієвих каналах аксонів щури впливав на їх ворітної механізм. Під впливом глутатіону при внутрішньоклітинному додатку поодинокі натрієві канали деміелінізірованних сенсорних і моторних волокон щури змінювали режим роботи на короткі відкривання каналів, т. Е. Змінювалася динаміка їх інактивації. Відновлений глутатіон на клонованої альфа-субодиниці калієвих каналів при внутрішньоклітинному дії можна зупинити активував і зсував криву їх інактивації вліво без зміни нахилу. Константи активації зменшувалися, а дезактивації - збільшувалися. Зроблено припущення, що модуляція глутатіо-ном може бути важливим механізмом регуляції Са2 + -актівіруемих К + -каналів великий провідності в нейронах [11]. На культивованих нейронах гіпокампу новонароджених щурів при дії на внутрішню сторону мембрани відновлений глутатіон активував Са2 + -залежні К + -канали великий провідності (ЕС50 = 710 мкм), а відновлений - придушував (ЕС50 = 510 мкм), т. Е. Внаслідок модифікації окислювально відновного потенціалу виявлялося дію в протилежних напрямках [23].

  Цікавий результат був отриманий при вивченні дії гіпоксії та глутатіон / глутатіон-дисульфід на різні альфа-субодиниці Т-типу Са2 + -ка-лів (Ш, 1Н і 11), що зустрічаються в центральних і

  2152

  периферичних нейронах і грають важливу роль в організації їх ритмічної активності. При гіпоксії в клітинах, що містять 1Н- або 11-суб'еді-ниці, кальцієві струми можна зупинити знижувалися і це зниження не було потенціалозавісімим. У клітинах ж, що містять субодиницю Ю, гіпоксія не зраджувала кальцієвих струмів. У всіх каналах гіпоксія не зраджувала кінетику розвитку струмів (їх активацію, інактивацію і дезактивацію), а також і криві стаціонарної інактивації. Са2 + -струм через альфа-1Н субодиницю був збільшений під впливом 2 мМ глу-татіона і знижений під впливом 2 мМ глутатіон-дисульфіду. Навпаки, через альфа-Ю субодиницю глутатіон іонний струм не змінив. В альфа-1Н клітинах, ні глутатіон, ні глутатіон-дисульфід не могли відновити знижений гіпоксією струм. Таким чином, різні підтипи Т-Са2 + -каналів по-різному регулюються засобами, що змінюють окислювально-відновний потенціал, і гіпоксією. Вплив гіпоксії на альфа-1Н субодиницю відбувається незалежно від рівня внутрішньоклітинного окисно-відновного потенціалу, створюваного глутатіон-дисульфід / глутатіон-системою [13].

  Всі наведені приклади свідчать про те, що глутатіон досить у високій концентрації (порядку одиниць мМ) надає різноманітну дію на ті чи інші іонні канали і це питання вимагає подальших досліджень. Слід зазначити, що відсутність дозозалежності ефектів глутоксіма або окисленого глутатіону було показано при активації рецептора епідермального фактора росту [1].

  Нами вперше проведено порівняльне дослідження прямого впливу окисленого глутатіону, його синтетичного аналога - препарату глутоксіма, пептидів С1 (цистин + М) м С2 (цистин-НС1) в досить низьких концентраціях на трансмембранні кальцієві, натрієві і калієві іонні канали соматичної мембрани ізольованих нейронів прудовика. Ефекти були слабодозозавісіми, при цьому збільшення (активація) амплітуд всіх струмів не підлягає сумніву, але залишається неясним механізм, за допомогою якого це відбувається. Можна припустити, що досліджувані сполуки збільшують внутрішньоклітинну концентрацію іонів кальцію і активують ферментні системи клітини, процеси фосфорилювання білків, в тому числі і канальних, впливають на активацію фосфоінозитидного шляху передачі сигналу в ланцюжку «рецептор-G-білок-фос-фоліпази». Все це може призводити до збільшення іонної провідності мембрани внаслідок, наприклад, збільшення часу відкритого або скорочення часу закритого стану одиночних каналів. Не виключаються й інші можливості - збільшення

  кількостіфункціонуючих каналів внаслідок експресії нових каналів, зняття інактивації з частини з них або збільшення провідності одиночних каналів. Це питання вимагає подальших досліджень.

  ВИСНОВКИ

  1. Виявлено оборотне збільшення амплітуд всіх іонних струмів при дії окисленого глутатіону, глутоксіма, пептидів С1 (цистин + М) і С2 (цистин-НС1).

  2. Не виявлено чіткої дозозалежності при активації іонних струмів усіма сполуками в діапазоні концентрацій 0,1 до 1000 мкм.

  3. Всі досліджені сполуки практично не змінюють кінетику розвитку кальцієвих, натрієвих і швидких калієвих іонних струмів, тобто не взаємодіють з воротними структурами іонних каналів. Спостерігалося незначне прискорення процесу інактивації калієвого повільного струму, яке вказує на можливість взаємодії препаратів з інактіваціоннимі воротними механізмами каналів. Зміщення максимуму вольт-амперних характеристик мембрани для кальцієвих і калієвих каналів не відбувалося, т. Е. Потенціал поверхневого заряду мембрани під впливом досліджених з'єднань не змінювався. Вольт-амперні характеристики натрієвих каналів зміщувалися вправо по осі потенціалів приблизно на 5 мВ.

  4. Активація іонних струмів зберігається деякий час в слідовому порядку після дії всіх з'єднань.

  5. Послідовне збільшення на одному і тому ж нейроне діючих концентрацій досліджених сполук (без відмивання) призводить до посилення активуючих ефектів - до розвитку феномена «тренування».

  6. Відсутність вибірковості дії досліджених сполук в активації кальцієвих, натрієвих і калієвих іонних струмів, відсутність чіткої дозозалежності ефектів дозволяє говорити про неспецифічний і подібному механізмі активації, пов'язаних, ймовірно, з наявністю БН-груп в структурах окисленого глутатіону, глу-токсіма і цистину.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бурова Є.Б., Василенко К.П., Антонов В.Г., Ні-

  Кольський М.М. Трансактіваціі рецептора епідер-

  мального фактора росту окисленим глутатионом і його фармакологічним аналогом глутоксім в клітинах А431. // ДАН. 2005. Т. 404, № 1. С. 1-3.

  2. Вислобоков А.І., Ігнатов Ю.Д., Мельников К.М. Фармакологічна модуляція іонних каналів мембрани нейронів. СПб .: Изд-во СПбГМУ, 2006. 288 с.

  3. Костюк П.Г., Кришталь О.А. Механізми електричної збудливості нервової клітини. М .: Наука, 1981. 204 с.

  4. Крутецкая З.І., Лебедєв О.Е., Курилова Л.С. Механізми внутрішньоклітинної сигналізації. СПб .: Изд-во СПбГУ, 2003. 208 с.

  5. Крутецкая З.І., Лебедєв О.Е., Курилова Л.С., Антонов В.Г., Антушевіч А.Е., Ноздрачев А.Д. Можлива участь іонів кальцію в регуляторному дії окисленого глутатіону на макрофаги. // Докл. АН. 2007. Т. 412, № 5. С. 700-703.

  6. Фалер Д.М., Шилдс Д. Молекулярна біологія клітини. Керівництво для лікарів: Пер. з англ. М .: БІНОМ-Пресс, 2004. 272 ​​с.

  7. Bowden S., Yeung S.Y., Robertson B. Pharmacology of voltage-gated K + -channels. // Tocris Reviews. 2003. N 22. P. 1-12.

  8. Catterall W.A. From ionic currents to molecular mechanisms: the structure and function of voltage-gated sodium channels. // Neuron. 2000. Vol. 26. P. 13-25.

  9. Catterall W.A. Structure and regulation of voltage-gated Ca2 + channels. // Annu. Rev. Cell Dev. Biol. 2000. Vol. 16. P. 521-555.

  10. Chiamvimonvat N., O'Rourke B., Kamp T.J., et al. Functional consequences of sulfhydryl modification in the pore-forming subunits of cardiovascular Ca2 + - and Na + -channels. // Circ. Res. 1995. Vol. 76. P. 325-334.

  11. Chung S., Jung W., Uhm D.Y., Ha T.S., Park C.S. Glutathione potentiates cloned rat brain large conductance Ca2 + -activated K + -channels (rSlo). // Neurosci. Lett. 2002. Vol. 318, N 1. P. 9-12.

  12. Droge W., Hack V., Breitkreutz R., Holm E., et al. Role of cysteine ​​and glutathione in signal transduction, immunopathology and cachexia. // Bio Factors. 1998. Vol. 8. P. 97-102.

  13. Fearon I.M., Randall A.D., Perez-Reyes E., Peers C. Modulation of recombinant T-type Ca2 + -channels by hypoxia and glutathione. // Pflugers Arch. 2000. Vol. 441, N 2-3. P. 181-188.

  14. Hayes J.D., McLellan L.I. Glutathione and gluta-thione-dependent enzymes represent a co-ordinately regulated defence against oxidative stress. // Free Radical Res. 1999. Vol. 31. P. 273-300.

  15. Hirrlinger J., Dringen R. Multidrug resistance protein 1-mediated export of glutathione and glutathione disulfide from brain astrocytes. // Methods Enzymol. 2005. Vol. 400. P. 395-409.

  16. Koliwad S.K., Elliott S.J., Kunze D.L. Oxidized

  glutathione mediates cation channel activation in calf vascular endothelial cells during oxidant stress. // J. Physiol. 1996. Vol. 495, N 1. P. 37-49.

  17. Lacampagne A., Duittoz A., Bolanos P., et al. Effect 2153 of sulfhydryl oxidation on ionic and gating currents associated with L-type calcium channels in isolated guinea-pig ventricular myocytes. // Cardiovascular. Res.

  1995. Vol. 30. P. 799-806.

  18. Pacher P., Kecskemeti V., Ronai A.Z., Balogh I., Szalai G., Matkovics B. Changes in cardiac electro-physiology, morphology, tissue biochemistry and vascular reactions in glutathione depleted animals. // Mol. Cell Biochem. 1998. Vol. 185, N 1-2. P. 183-190.

  19. Ragsdale D.S., McPhee J.C., Scheuer T., Catterall W.A. Common molecular determinants of local anesthetic, antiarrhythmic, and anticonvulsant block of voltage-gated Na + -channels. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1996. Vol. 93. P. 9270-9275.

  20. Renard D.C., Seitz M.B., Thomas A.P. Oxidized glutathione causes sensitization of calcium release to inositol 1,4,5-trisphosphate in permeabilized hepa-tocytes. // Biochem. J. 1992. Vol. 284. P. 507-512.

  21. Sen C.K. Redox signaling and the emerging therapeutic potential of thiol antioxidants. // Bio-chem. Pharmacol. 1998. Vol. 55. P. 1747-1758.

  22. Sies H. Glutathione and its role in cellular functions. // Free Radical Biol. Med. 1999. Vol. 27. P. 916-921.

  23. Soh H., Jung W., Uhm D.Y., Chung S. Modulation of large conductance calcium-activated potassium channels from rat hippocampal neurons by glutathione. // Neurosci. Lett. 2001. Vol. 298, N 2. P. 115-118.

  24. Zable A.C., Favero T.G., Abramson J.J. Glutathione modulates ryanodine receptor from skeletal muscle sarcoplasmic reticulum. Evidence for redox regulation of the Ca2 + -release mechanism. // J. Biol. Chem. 1997. Vol. 272. P. 7069-7077.

  Antonov VG, Borisova VA, Vislobokov AI, Melnikov KN. Activation of ionic currents of neurones of a mollusk by oxidated glutation, glutoxim and cistin. Psychopharmacol Biol Narcol 2007; 7 (3-40): 2146-2153

  Military Medical Academy; I.P. Pavlov State Medical University; Saint-Petersburg; 6/8, Lev Tolstoy street, Saint-Petersburg, 197022, Russia

  Summary: Studied changes of transmembrane calcium, sodium, potassium slow and fast ionic currents under influence of SH-keeping preparations: oxidized glutatione, glutoxime and cistine at extracellular action in concentrations 0.1; 1; 10; 100 and тисячі mkM. Used a method of an endocellular dialysis and bracing of membrane potential of isolated neurones Lymnaea stagnalis. All preparations it is reversible and approximately equally enlarged ionic currents by 530% and accelerated kinetics of an inactivation of a potassium slow current. Membranic activity of preparations can be connected to influence of their SH-bunches on a cellular membrane and underlie multifunctional action of the investigated bonds on cells. Key words: oxidized glutatione; glutoxime and cistine; a sodium; calcium; potassium ionic current; neurones; Lymnaea stagnalis

  електронна копія статті (full text): http://www.elibrary.ru

  http://www.psychopharmacology.ru/index.php/PPBN/article/view/28


  Ключові слова: окислення глутатіону /глутоксім /цистину /натрієві /кальцієвого /Калієві ІОННИЙ ТОК /НЕЙРОН /LYMNAEA STAGNALIS /OXIDIZED GLUTATIONE /GLUTOXIME AND CISTINE /A SODIUM /CALCIUM /POTASSIUM IONIC CURRENT /NEURONES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити