У зв'язку зі зміненими правилами змагань 2017-2021 року по спортивної аеробіки акробатична підготовка стає важливою частиною тренувального процесу висококваліфікованих спортсменів. У статті дано визначення трьох видів акробатики, використовувані в змагальних програмах аеробістов. Виявлено кількість і зміст акробатичних елементів індивідуальних змагальних програм, визначена тривалість виконання «G +» на чемпіонаті світу 2018 року. Проведено порівняльний аналіз кількості виконаних акробатичних елементів в програмах солістів на чемпіонатах світу 2016 і 2018 року.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Чаюн Данило Вікторович, Клецов Костянтин Геннадійович


Acrobatic exercises in individual competitive programs of highly skilled aerobist

In connection with the changed rules of the sports aerobics competition 2017-2021, the acrobatic training is becoming the important part of the training process for highly qualified athletes. The article gives the definition of three types of acrobatics used in competitive programs of aerobists. The number and contents of the acrobatic elements of individual competitive programs have been identified, the duration of "G +" performance at the 2018 World Cup has been determined. A comparative analysis of the number of acrobatic elements performed in the programs of soloists at the World Championships 2016 and 2018 has been carried out.


Область наук:

 • психологічні науки

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'акробатичних елементів В ІНДИВІДУАЛЬНИХ програму змагання висококваліфікованих АЕРОБІСТОВ'

  Текст наукової роботи на тему «акробатичні елементи В ІНДИВІДУАЛЬНИХ програму змагання висококваліфікованих АЕРОБІСТОВ»

  ?ефективності кровообігу розвитку кожного досліджуваного параметра (таблиця .2)-Буд планування занять з фізичної культури.

  2. Підвищення оцінки тестування на основі розроблених стандартів проводиться відповідно до індивідуальної характеристикою фізичної підготовленості студента під контролем ІЕК з метою досягнення гіпервосстановленія при поступовому збільшенні майбутньої навантаження в межах 10% від попередньої, як педагогічного прийому для збільшення толерантності до гіпоксії.

  3. Зростання планомірної фізичної підготовленості під контролем індексу ефективності кровообігу забезпечує «здоров'язберігаючих» планування занять з фізичної підготовки студента.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Моніторинг здоров'я суб'єктів освітнього процесу в вузах «Паспорт здоров'я»: монографія / В.Ю. Лебединський [та ін.]; під ред. В.Ю. Лебединського. - Іркутськ: Изд-во Іркутський нац. техніч. ун-т, 2008. - 268 с.

  2. Паскал, К.К. Інтегральна оцінка рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів вузів / Паскал К.К., Просвіріна, Л.Н. ; Сиб. федер. ун-т; відп. ред. О. А. Країв // Всеросійська з міжнародною участю електронна студентська наук. конф. : Матеріали Все-ріс. конф. 15-25 квітня 2013 року - Красноярськ, 2013. - Режим доступу: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/thesis/s026/s026-029.pdf (дата звернення: 01.12.2018).

  3. Фізична культура і фізичне виховання студентів у технічному вузі: навчальний посібник / В.Ю. Лебединський [та ін.]; під ред. В.Ю. Лебединського, Є.Г. Шпоріна. - Іркутськ: Изд-во Іркутський нац. техніч. ун-т, 2013. - 302с.

  4. Хомяков, Г.К. Індекс ефективності кровообігу як критерій толерантності до фізичного навантаження студентів з бронхолегеневої патологією / Г.К. Хомяков, О.І. Кузьміна // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2018. - № 2 (156). - С. 253-257.

  REFERENCES

  1. Lebedinsky, V.Yu. (2008), Monitoring the health of subjects of educational process in higher education health Passport "Irkutsk national research technical University, Irkutsk.

  2. Paskal, C. K. and. Prosvirina, L. N (2013), "Integrated assessment of physical development and physical preparedness of students of higher educational institutions", Russian with international participation electronic student science. Conference, Krasnoyarsk, April 15 - 25, 2013.

  3. Lebedinsky, V. Yu. (2013) Physical culture and physical education of students in a technical University: textbook, Irkutsk national research technical University, Irkutsk.

  4. Khomyakov, GK and Kuzmina, OI (2018), 'The Index of efficiency of blood circulation as a criterion of tolerance to physical load students with bronchopulmonary pathology ", Uchenye zapiski uni-versiteta imeni PF Lesgafta, Vol. 156, No. 2, pp. 253 - 257.

  Контактна інформація Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 21.12.2018

  УДК 796.41

  Акробатичних елементів В ІНДИВІДУАЛЬНИХ програму змагання ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ

  АЕРОБІСТОВ

  Данило Вікторович Чаюн, Тюменський державний університет (ТюмГУ),

  Костянтин Геннадійович Клецов, кандидат педагогічних наук, доцент, Російський державний університет фізичної культури, спорту, молоді та

  туризму (ГЦОЛІФК) Москва

  анотація

  У зв'язку зі зміненими правилами змагань 2017-2021 року зі спортивної аеробіки акробатична підготовка стає важливою частиною тренувального процесу

  висококваліфікованих спортсменів. У статті дано визначення трьох видів акробатики, використовувані в змагальних програмах аеробістов. Виявлено кількість і зміст акробатичних елементів індивідуальних змагальних програм, визначена тривалість виконання «G +» на чемпіонаті світу 2018 року. Проведено порівняльний аналіз кількості виконаних акробатичних елементів в програмах солістів на чемпіонатах світу 2016 і 2018 року.

  Ключові слова: акробатика, спортивна аеробіка, висококваліфіковані спортсмени.

  ACROBATIC EXERCISES IN INDIVIDUAL COMPETITIVE PROGRAMS OF HIGHLY SKILLED AEROBIST

  Danil Viktorovich Chayun, Tyumen State University, Konstantin Gennadievich Kletsov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow

  Annotation

  In connection with the changed rules of the sports aerobics competition 2017-2021, the acrobatic training is becoming the important part of the training process for highly qualified athletes. The article gives the definition of three types of acrobatics used in competitive programs of aerobists. The number and contents of the acrobatic elements of individual competitive programs have been identified, the duration of "G +" performance at the 2018 World Cup has been determined. A comparative analysis of the number of acrobatic elements performed in the programs of soloists at the World Championships 2016 and 2018 has been carried out.

  Keywords: acrobatics, sports aerobics, highly qualified athletes.

  ВСТУП

  Боротьба за місце в списку сучасних олімпійських видів спорту актуалізує проблему видовищності змагальної діяльності, що призводить до регулярного редагування правил з різних видів спорту [3].

  Правила змагань зі спортивної аеробіки удосконалюються технічним комітетом міжнародної федерації гімнастики кожні чотири роки. Акробатична складова поступово впроваджується в тренувальний процес аеробістов з 2012 року, коли вперше дозволили виконувати акробатичні елементи, які раніше були заборонені, а за їх виконання карали сбавкі арбітра в 1 бал.

  Включення акробатичних елементів в змагальну програму аеробістов безсумнівно приведе до підвищення рівня видовищності і змісту змагальних програм, тому, ґрунтуючись на сучасних підходах до моделювання та прогнозування змагальної діяльності в суміжних гімнастичних видах спорту, необхідно оптимізувати тренувальний процес за допомогою виділення ключових елементів, які впливають на досягнення результату на змаганнях різного масштабу [2, 4].

  На сьогоднішній день правила змагань 2017-2021 р зі спортивної аеробіки не тільки дозволяють виконувати акробатичні елементи, але і сприяють отриманню балів як в компоненті складність, так і в компоненті артистичність за їх виконання. Вищесказане, безсумнівно, повинно підвищити рівень мотивації спортсменів і тренерів для навчання акробатичним елементам.

  Актуальність дослідження полягає в необхідності виконання акробатичних елементів в програмі висококваліфікованих аеробістов в зв'язку зі зміною правил змагань.

  Проблемою дослідження є протиріччя між необхідністю спортсменів виконувати акробатичні елементи і відсутністю відомостей про оптимальний вміст акробатичних елементів в змагальній програмі.

  Мета дослідження - виявити зміст акробатичних елементів в індивідуальних змагальних програмах спортсменів високої кваліфікації в спортивній

  аеробіки.

  МЕТОДИКА

  Дослідження проводилося в три етапи: теоретичний аналіз, аналіз протоколів і відеоматеріалів чемпіонату світу 2018. Для дослідження були використані програми фіналістів чемпіонату світу в індивідуальних виступах у чоловіків і жінок.

  В результаті теоретичного аналізу визначено, що спортсмени виконують акробатичні елементи не просто як прикраса композиції, а для отримання конкретних балів. Так в ході нашого дослідження було виявлено, що вся акробатика програми подразделена на 3 складові: акробатика артистичності, акробатика складності і піраміди.

  Акробатика артистичності - акробатичні елементи, які в поєднанні з різноманітними стрибками або переходами в партер дозволяють спортсмену виконати вимоги по одному з п'яти критеріїв (загальний вміст) в оцінці артистичності. Сукупність поєднань перерахованих рухів дорівнює одному «0», а для отримання максимальних 2 балів в критерії загальний вміст необхідно спортсмену виконувати чотири «0». Також дану акробатику можна охарактеризувати як некласична виконання акробатичних елементів, тобто з додатковим поворотом, в змінений кінцеве або початкове положення.

  Акробатика складності - акробатичні елементи, виконання яких мається на увазі в поєднанні з елементами складності спортивної аеробіки для отримання додаткових балів. Так, наприклад, виконуючи акробатичний елемент у поєднанні з одним аеробних елементом спортсмен отримує додатково 0,1 бала, а в поєднанні з двома - 0,2 бала.

  Акробатика пірамід є частиною обов'язкового змісту групових змагальних програм в спортивної аеробіки, в яких також можливе виконання простих підтримок, гімнастичних і акробатичних елементів, які в рівній мірі оцінюються в балах.

  В індивідуальних виступах чоловіків і жінок задіяні тільки перші 2 компонента.

  РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Наше дослідження було спрямоване на розрахунок всіх виконаних «0» із застосуванням і без акробатичних елементів, які використовуються для реалізації критерію «загального змісту» в компоненті артистичність (таблиця 1).

  Таблиця 1 - Кількість виконаних акробатичних елементів в індивідуальних виступах на чемпіонаті світу 2018__

  Елементи артистичності елементи складності

  Всього 0 + Чи не акробатичні Акробатичні Чи не акробатичні Всього

  Жінки 32 3 29 1 9 10

  Чоловіки 32 3 29 2 8 10

  Отримані результати підтверджують той факт, що акробатика, яка використовується в змагальних програмах висококваліфікованих аеробістов більшою мірою орієнтована на компонент артистичність, так як «0» із застосуванням акробатичних елементів об'єктивно перевищують кількість «0» без її застосування. Також результати показують, що кожен фіналіст виконує максимальну кількість «0» рівне чотирьом.

  Протилежні результати були отримані в процесі аналізу акробатики складності, тільки двоє фіналістів і одна фіналістка чемпіонату світу 2018 виконували

  поєднання елементів акробатики і аеробних елементів складності. Це говорить про те, що аеробісти воліють отримати додаткові бонуси в 0,1 / 0,2 бала, виконуючи зв'язки з аеробних елементів складності, а акробатичні елементи залишити для виконання критеріїв «в +», так як за правилами змагань виконувати акробатичні елементи з А1 по А7 більше 2 разів заборонено [5].

  Далі ми перейшли до визначення змісту акробатичних елементів, які виконуються аеробістамі-солістами (таблиця 2).

  Таблиця 2 - Вміст акробатичних елементів в компоненті артистичність в індивіду ^ ___

  № Акробатичний елемент Чоловіки Жінки Всього

  1 перекид 21 12 33

  2 Стойка на руках 12 12 24

  3 Колесо 4 12 16

  4 Переворот 2 + 2 4

  5 рондат 2 + 2 4

  6 Фляк 10 5 15

  7 Підйом розгинанням 5 1 6

  8 Сальто 4 3 7

  ? 60 49 109

  7,5 6,1

  Так дослідження показало, що найчастіше спортсмени виконують перекид (назад, вперед, через плече, в стійку, в упор лежачи, в упор лежачи на стегнах, в упор присівши, в сивий на п'яти, політ-перекид), стійку на руках (НЕ більше 2 секунд, з поворотом, з махами ногами, на одній руці, в сивий ноги нарізно, в присед на одній нозі, в упор лежачи на стегнах), фляк (по одній нозі, з одного ноги, в сивий на одній нозі, з поворотом в сивий), колесо (на одній руці, з махом ноги, в шпагат, в сивий, в упор лежачи, в упор лежачи на стегнах, з поворотом, з стійки на коліні, стрибком, бочка).

  Найчастіше в змагальних програмах чоловіки використовують перекид, який становить 35% від загального числа акробатичних елементів в індивідуальній програмі, стійку на руках у 20% і фляк в 16,6% випадків. В змагальних програмах у жінок більша частина припадає відразу на три акробатичних елемента перекид, стійка на руках і колесо по 24,5% випадках.

  Найрідше в індивідуальних програмах як жінок, так і чоловіків використовуються рондат і переворот, при чому переворот назад виконувався всього один раз в фіналі, так як він не дає можливості зберегти високий темп руху. Також чоловіки рідко виконують колесо, так як здатні виконати більш видовищні елементи, а жінки рідко виконують підйом розгинанням через складність даного елемента.

  Проведене дослідження показує, що в середньому жінкам-фіналісток чемпіонату світу 2018 року було потрібно на виконання всіх «в +» 20,8% від загальної тривалості змагальної програми. При чому переможниця та призерки чемпіонату світу витрачали 20,6%, 21,2% і 21,5% своєї композиції.

  У чоловіків результати такі, що переможець і призери виконували «в +» довший, ніж решта фіналісти по 19,9%, 25,3% і 22,1% відповідно. При чому середні значення у чоловіків дорівнюють 20% від загальної тривалості змагальної програми.

  Проведене дослідження не підтверджує результати, отримані раніше Г.Р. Айзятулловой, яка, аналізуючи виступи з чемпіонату Росії і Європи 2017 року, стверджує, що 8% від всієї змагальної програми займають полуакробатіческіе елементи, переходи і взаємодії [1].

  Далі в таблиці 3 ми представляємо результати про різницю кількості акробатичних елементів на чемпіонаті світу в 2018 і 2016 року. Таким чином фіналісти в індивідуальних виступах чемпіонату світу 2018 року, як чоловіки, так і жінки, достовірно перевершують фіналістів аналогічних змагань 2016 року по кількості

  виконаних акробатичних елементів в змагальній програмі. Таблиця 3 - Порівняльний аналіз кількості акробатичних елементів в індивідуальних програмах на чемпіонатах світу 2016 і 2018 годов_

  Місце ЧС 1 2 3 4 5 6 7 8

  чоловіки

  2016 3 2 4 2 3 5 5 4

  2018 5 7 8 5 5 4 7 8

  Достовірність відмінностей Р <0,05

  жінки

  2016 3 4 7 5 3 4 5 3

  2018 5 | 6 1 9 1 8 1 6 1 6 1 10 I 10

  Достовірність відмінностей Р <0,05

  Також нами виявлено такий факт, що на чемпіонаті світу 2016 року акробатичні елементи в більшій мірі виконувалися в класичному варіанті, тобто без змінених кінцевих або початкових положень і додаткових поворотів.

  ВИСНОВКИ. Виходячи з вищевикладених результатів нашого дослідження, ми можемо стверджувати, що на сьогоднішній день успішний виступ аеробіста високої кваліфікації характеризується варіативним виконанням акробатичних елементів, що впливає на оцінку в компонентах артистичність і складність. Тому в зв'язку зі зміною правил змагань зі спортивної аеробіки 2017-2021г. акробатична підготовка повинна знайти відображення в тренувальному процесі як висококваліфікованих спортсменів, так і спортивного резерву збірної команди Росії для створення конкурентоспроможної ситуації в країні і світі.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Айзятуллова, Г.Р. Полуакробатіческая підготовка в спортивній 'аеробіки на етапі вдосконалення спортивної майстерності // Азимут наукових досліджень: педагогіка і психологія. -2018. - Т. 7. - № 2 (23). - С. 20-21.

  2. Аркаєв, Л.Я. Інтегральна підготовка гімнастів (на прикладі збірної команди країни): автореф. дис. ... канд. пед. наук / Аркаєв Л.Я. - СПб., 1994. - 21 с.

  3. Загвязинский, В.І. Загальна панорама педагогічного дослідження з проблем фізичної культури і спорту / В.І. Загвязинский, І.В. Манжелей // Теорія і практика фізичної культури. - 2016. - № 3. - С. 3-5.

  4. Клецов, К.Г. Модель змагальної програми для відбіркових і основних стартів в спортивної аеробіки / К.Г. Клецов, Д.В. Чаюн // Вісник Тюменського університету. Гуманітарні дослідження. - 2017. - Т. 3. - № 1. - С. 280-287.

  5. Правила змагань зі спортивної аеробіки (2017-2021) // URL: http://www.fig-gym-nastics.com/publicdir/rules/files/ru_AER%20CoP%202017-2020.pdf (дата звернення: 01.12 .2018).

  REFERENCES

  1. Ayzyatullova, G.R. (2018), "Semi-acrobatic training in sports aerobics at the stage of improving sportsmanship", Azimuth of scientific research: pedagogy and psychology, Vol. 7. No. 2 (23), pp. 20-21.

  2. Arkaev, L.Ya. (1994), Integral training gymnasts (for example, the national team of the country), dissertation, St. Petersburg.

  3. Zagvyazinsky, V.I. and Manzheley, I.V. (2016), "General panorama of pedagogical research on problems of physical culture and sports", Theory and Practice of Physical Culture, No. 3. pp. 3-5.

  4. Kletsov, K.G. and Chayun, D.V. (2017), "Model of a competitive program for qualifying and major starts in aerobic gymnastics", Bulletin of Tyumen University: Humanitarian research, Vol. 3. No. 1. Pp. 280-287.

  5. Federation International Gymnastics (2017), "Code of point of aerobic gymnastics - edition 2017 - 2020", Lausanne, Switzerland.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 11.12.2018


  Ключові слова: акробатика /СПОРТИВНА АЕРОБІКА /ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНІ СПОРТСМЕНИ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити