Проведено аналіз взаємозв'язків меяеду акцентуйованих рис характеру і властивостями різних рівнів інтегральної індивідуальності. Акцентуйовані риси характеру оцінювали відповідно до теоретичними уявленнями К.Леонгарда. встановлено взаємозв'язок акцентуйованих рис характеру з індивідно-особистісними якостями.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Жиліна Є. В.


The author of the article analyses the interrelations among accentuated personality traits and characteristics of different levels of integral individuality. Accentuated personality traits are estimated in accordance with K. Leonhard's theoretic notions. The correlation among accentuated personality traits and individual features is determined.


Область наук:

 • психологічні науки

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена


  Наукова стаття на тему 'Акцентуації характеру в структурі інтегральної індивідуальності'

  Текст наукової роботи на тему «Акцентуації характеру в структурі інтегральної індивідуальності»

  ?Е. В. Жиліна

  АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ В СТРУКТУРІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ

  індивідуальності

  Робота представлена ​​кафедрою прикладної психології Інституту психології та соціальних наук Далекосхідного державного університету. Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор К. І. Воробйова

  Проведено аналіз взаємозв'язків між акцентуйованих рис характеру і властивостями різних рівнів інтегральної індивідуальності. Акцентуйовані риси характеру оцінювали відповідно до теоретичними уявленнями К.Леонгарда. Встановлено взаємозв'язок акцентуйованих рис характеру з індивідно-особистісними якостями.

  The author of the article analyses the interrelations among accentuated personality traits and characteristics of different levels of integral individuality. Accentuated personality traits are estimated in accordance with K. Leonhard's theoretic notions. The correlation among accentuated personality traits and individual features is determined.

  Для сучасної вітчизняної психології характерною стійкою тенденцією є вивчення людини як індивідуальності. Індивідуальність розглядається як багатовимірна і багаторівнева система властивостей, що виражає своєрідність людини як індивіда і його унікальність як особистості.

  У концепції інтегральної індивідуальності як вихідний її елементів-та розглядається індивідуальне властивість человека1. Дослідження структури індивідуальності засноване на виділенні природних і соціально детермінованих властивостей людини. Специфіка інтегрального дослідження індивідуальності полягає в розгляді характеру зв'язків між однорівневими і різнорівневими властивостями індивідуальності человека2.

  Для з'ясування місця акцентуації характеру в структурі інтегральної індивідуальності необхідно встановити ступінь зв'язку між акцентуйованих рис характеру та параметрами, що входять до складу інших рівнів інтегральної індивідуальності.

  Основоположними питаннями при вивченні проблеми характеру і його акцентуації є проблема структурних компонентів, динаміки характеру, співвідношення з іншими індивідуальними психічними образованіямі3. Особливий інтерес у цьому зв'язку становить питання про місце акцентуації характеру в структурі інтег-ральної індивідуальності.

  Спираючись на теоретичні уявлення Б. Ф.Ломова4, А. В.Брушлінского5, К. А. Альбухановой-Славской6, В. С. Мерліна7, В. М. Русалова8, Б. Г. Ананьева9 про організацію індивідуальності можна зробити припущення, що характер і його акцентуйовані риси будуть займати проміжне положення між системою індивідуальних властивостей організму (нейро-динамічні властивості) і системою індивідуальних психічних властивостей (психодинамічні і особистісні властивості).

  Метою даного дослідження є аналіз взаємозв'язків між акцентуйованих рис характеру і властивостями різних рівнів індивідуальності.

  Взаємозв'язок між акцентуйованих рис характеру і нейро- і психод-

  наміческіх властивостями інтегральної індивідуальності досліджувався на вибірці з 309 юнаків і дівчат - студентів вищих навчальних закладів м Владивостока в віці від 17 років до 21 року.

  Для діагностики типів акцентуацій характеру використовувався опитувальник Леон-гарда - Смішека10. «Предметно-діяльнісний» і «комунікативний» аспекти темпераменту діагностували за опитувальником структури темпераменту (ОСТ) В. М. Руса-лова11. Нейродинамические властивості оцінювалися за опитувальником Я. Стреляу12.

  Обробка результатів проводилася за допомогою кореляційного (з використанням коефіцієнта рангової кореляції Спірмена) та факторного аналізу (метод обертання: варимакс з нормалізацією Кайзера (Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization). Статистичний аналіз

  проводився з використанням програми 8Р88 11.0.

  Аналіз даних кореляційної матриці акцентуйованих рис характеру, а також нейродинамічних і психодинамічних властивостей індивідуальності в цілому по досліджуваній вибірці виявив велику кількість значущих коефіцієнтів кореляцій. Це дозволяє говорити про те, що акцентуйовані риси характеру є високо інтегрований феноменом. Виявлені численні взаємозв'язку між досліджуваними ознаками призводять до виявлення прихованих загальних факторів, що пояснюють зв'язок між ними.

  В результаті кореляційного аналізу позначилися такі значущі (р < 0,01) зв'язку між акцентуйованих рис характеру і нейродинамическими властивостями (табл. 1).

  Таблиця 1

  Коефіцієнти кореляції (згідно з критерієм Спірмена) між нейродинамическими властивостями і акцентуйованих рис характеру (п = 309)

  Властивості нервової системи Типи акцентуацій характеру

  гіп. віз. Емото. пед. трив. цикл. дем. застр. ДИСТ. прим.

  Fb 0,278 ** -щ, 036 -0,069 0,217 ** -0,243 ** -0,259 ** 0,321 ** -0,230 ** -0,167 ** -0,201 **

  Ft -0,095 -0,052 0,044 -0,009 -0,212 ** -0,327 ** 0,059 -0,332 ** 0,027 -0,203 **

  Ffl 0,489 ** -0,032 0,10 -0,157 ** -0,183 ** 0,061 0,445 ** -0,063 -0,286 ** 0,001

  A = Fb / Ft 0,417 ** 0,022 -0,117 * -0,199 ** -0,072 0,012 0,264 ** 0,015 -0,204 ** -0,041

  Примітка: * рівень значущості 0,05; ** рівень значимості 0,01. Fe - сила нервової системи по процесу збудження; Fm - сила нервової системи по процесу гальмування; Fd - рухливість нервових процесів; А = Fe / Fm - врівноваженість нервових процесів; гіп. - гіпертензія-ний; віз. - збудливий; Емото. - емотивний; пед. - педантичний; трив. - тривожний; цикл. - цикло-Тимний; дем. - демонстративний; застр. - застревающий; дієт. - дістімний; прим. - екзальтований.

  Показники сили по процесу збудження виявляють позитивні кореляційні зв'язки (на рівні значущості р < 0,01) з гіпертімним (0,278) і демонстративним (0,321) типами акцентуацій характеру. Також, зазначається наявність негативної кореляційної зв'язку з тривожним (-0,243), ціклотімний (-0,259), за-

  стревающім (-0,230) і дістімний (-0,167) типами акцентуації характеру, що свідчить про відсутність порушення як домінуючої характеристики.

  Показники сили по процесу гальмування виявляють виключно негативні (р < 0,01) зв'язку з ціклотімний (-0,327), застревающим (-0,332), ЕКЗАЛЬТ-

  ванням (-0,203) і тривожним (-0,212) типами акцентуації характеру.

  Показник рухливості нервових процесів має множинні позитивними -ві зв'язку на рівні значущості р < 0,01 с гіпертімним (0,489) і демонстративним (0,445) типами акцентуації характеру, а також негативні з дістімний (-0,286) типом.

  Врівноваженість нервових процесів (збудження і гальмування) при р < 0,01 має найбільш виражені позитивними -ві зв'язку з гіпертімним (0,417), а також з демонстративним (0,264) типами.

  В цілому між нейродинамическими властивостями і типами акцентуацій характеру виділилися багато-багатозначні зв'язку.

  В результаті застосування факторного аналізу виділено три групи факторів (при факторизації матриці на 52,42%), які розподілилися наступним чином (табл. 2): перший фактор включив в себе групу таких нейродинамічних властивостей, як рухливість і врівноваженість нервових процесів, а також силу по процесу збудження. У цій групі, крім того, знаходяться такі акцентуйовані типи, як гіпертімний, демонстративний і дис-Тимний з протилежним знаком. другий фак-

  тор об'єднав силу по процесу гальмування, а також застревающий і циклотим-ний типи. Третій фактор включив в себе типи акцентуації, які не пов'язані ні з одним нейродинамічний властивістю: емотивний, педантичний, екзальтований і тривожний.

  Таким чином, можна припустити, що у формуванні таких типів акцентуації, як гіпертімний, демонстративний і дістімний, значна роль відводиться силі по процесу збудження, рухливості нервових процесів і їх врівноваженості. Формування застряє і ціклотімний типів знаходиться під впливом сили по процесу гальмування.

  Такі типи акцентуйованих рис характеру, як емотивний, педантичний, екзальтований і тривожний, не пов'язані ні з одним з розглянутих властивостей нервової системи, т. Е. Мають в своїй основі інші механізми детермінації.

  При аналізі взаємозв'язків акцентуйованих рис характеру з психодинамическими властивостями (табл. 3) чітко простежується зв'язок між акцентуйованих рис і певними темперамен-Тальне властивостями.

  Збудливість має найбільш тісні, у всіх випадках позитивні зв'язку

  Таблиця 2

  Розподіл факторних навантажень між властивостями нервової системи і типами акцентуацій

  характеру

  параметри Фактори

  1 2 3

  рухливість 0,779

  гіпертімний 0,755

  демонстративний 0,675

  врівноваженість 0,667

  сила щодо порушення 0,665 -0,440

  дістімний -0,520

  емотивний 0,723

  педантичний 0,654

  екзальтований 0,556 0,460

  тривожний 0,553

  збудливий 0,496

  сила по гальмуванню -0,864

  застревающий 0,651

  ціклотімний 0,650

  (При р < 0,01) з пластичністю (0,226), соціальної пластичністю (0,261), а при р < 0,05 з предметної ергічность.

  Емотивність виявляє значущі кореляційні зв'язки (р < 0,01) з усіма властивостями темпераменту, крім соціального темпу: з ергічность (0,167), соціальної ергічность (0,147), пластичністю (0,166), соціальної пластичністю (0,282), темпом (0,142), емоційністю (0,152), соціальної емоційністю (0,252 ).

  Педантичність корелювала з п'ятьма показниками темпераменту (р < 0,01): Ергіч-ність (0,157), пластичність (0,244), соціальна пластичність (0,303), темпом (0,206), соціальної емоційністю (0,358).

  Тривожність виявила чотири значущі кореляційні зв'язки (при р < 0,01) з такими властивостями темпераменту, як соціальна ергічность (0,163), соціальна пластичність (0,305), темп (0,269) і соціальна емоційність (0,296).

  Таблиця 3

  Коефіцієнти кореляції між психодинамическими властивостями і типами акцентуацій

  характеру (п = 309)

  Поки-затель г В Е П Т ц д 3 Дис. прим.

  ЕРМ 0,220 ** 0,142 * 0,167 ** 0,157 ** 0,096 0,097 0,192 ** 0,062 -0,047 0,127 *

  СЕРГ 0,127 * -0,026 0,147 ** 0,038 0,163 ** 0,221 ** 0,198 ** 0,016 -0,227 ** 0,056

  П 0,023 0,226 ** 0,166 ** 0,244 ** 0,140 * 0,193 ** -0,002 0,176 ** 0,215 ** 0,339 **

  СП -0,194 ** 0,261 ** 0,282 ** 0,303 ** 0,305 ** 0,189 ** 0,016 0,208 ** 0,244 ** 0,262 **

  Т -0,051 0,055 0,142 ** 0,206 ** 0,269 ** 0,263 ** 0,048 0,189 ** 0,046 0,135 *

  СТ 0,149 ** 0,103 0,054 0,013 -0,019 0,058 0,253 ** 0,025 -0,032 0,009

  ем 0,339 ** 0,091 0,152 ** 0,051 0,045 0,096 0,389 ** 0,045 -0,221 ** 0,027

  СЕМ 0,058 0,248 ** 0,252 ** 0,358 ** 0,296 ** 0,207 ** 0,017 0,223 ** 0,272 ** 0,333 **

  Примітка: * рівень значущості 0,05; ** рівень значимості 0,01. Е Г - ергічность; СЕРГ - соціальна ергічность; П - пластичність; СП - соціальна пластичність; Т - темп; СТ -Соціальний темп; ЕМ - емоційність; СЕМ - соціальна емоційність; Г - гіпертімний; В - збудливий; Е - емотивний; П - педантичний; Т - тривожний; Ц - ціклотімний; Д - демонстративний; 3 - застревающий; Дис. - дістіміческій; Прим. - екзальтований.

  Циклотимность виявила найбільш значущі зв'язку (р < 0,01), так само як і педантичність, з п'ятьма властивостями темпераменту: соціальної ергічность (0,221), пластичністю (0,193), соціальної пластичністю (0,189), темпом (0,263), соціальної емоційністю (0,207).

  Демонстративність корелює на рівні значущості р < 0,01 с ергічность (0,192), соціальної ергічность (0,198), а також з соціальним темпом (0,253) і емоційністю (0,389).

  Застрявання найбільш тісно пов'язане (р < 0,01) з пластичністю (0,176) і соціальної пластичністю (0,208), темпом (0,189), а також з емоційністю (0,223).

  Дістімний має значні (р < 0,01) як позитивні, так і негативні кореляційні зв'язки. Так, негативно пов'язана дана риса з соціальної ергічность (-0,227) і емоційністю (-0,221). Позитивно - з пластичністю (0,215), соціальної пластичністю (0,244) і соціальної емоційністю (0,272). Загалом

  дістімний тип має за цілою низкою властивостей темпераменту приблизно однакові значення коефіцієнтів кореляції з гіпертімним типом, але відрізняються від них наявністю негативних зв'язків.

  Екзальтованість має три позитивні зв'язку на рівні значущості р < 0,01: з пластичністю (0,339), соціальної пластичністю (0,262) і соціальної емоційністю (0,333). На рівні значущості р < 0,05 також є дві позитивні зв'язку з ергічность (0,127) і темпом (0,135).

  Таким чином, кожному типу акцентуації відповідає свій набір властивостей темпераменту.

  В результаті застосування факторного аналізу виділили три групи факторів (при факторизації матриці на 51,456%) (табл. 4).

  Перший фактор об'єднав в собі такі властивості темпераменту, як пластичність, соціальна емоційність, соціальна пластичність, і такі типи акцентуації, як збудливий, педантичний, дістімний і екзальтований. Необхідно відзначити, що дістімний тип не має суворої

  локалізації і представлений поряд з першою групою також і в третій, але з від'ємним значенням. Другий фактор включив темп і соціальну ергічность як властивості темпераменту і ціклотімний, тривожний, застревающий і емотивний типи акцентуацій характеру. Кілька вибивається з контексту включення в дану групу тих акцентуацій, які об'єднуються за ознакою емоційна нестабільність. Можливо, дані типи акцентуації мають двояку природу. Третій фактор містить такі психодинамічні властивості, як емоційність, ергічность, а також гіпертімний, демонстративний акцентуйовані типи.

  Чи не увійшло до складу жодної з перерахованих груп така властивість темпераменту, як «соціальний темп», т. Е. Дана характеристика не пов'язана ні з однією з акцентуйованих рис характеру.

  Отримані дані свідчать про те, що існує принаймні три типи взаємодій між темпераментом і акцентуйованих рис характеру, що узгоджується з раніше отриманими даннимі13. У разі позитивних зв'язків

  Таблиця 4

  Розподіл факторних навантажень між властивостями темпераменту і типами акцентуацій характеру

  показник Фактори

  1 2 3

  пластичність 0,652

  соціальна емоційність 0,643

  збудливий 0,596

  дістімний 0,546 -0,488

  педантичний 0,516

  соціальна пластичність 0,512

  екзальтований 0,478 0,432

  ціклотімний 0,670

  темп 0,646

  тривожний 0,552

  соціальна ергічность 0,541

  застревающий 0,441

  емотивний 0,410

  гіпертімний 0,762

  демонстративний 0,732

  емоційність 0,644

  ергічность 0,484

  соціальний темп

  ми можемо говорити про акцентуйованої межах як посилення відповідного властивості темпераменту. При негативній зв'язку, можливо, мова йде про компенсаторному значенні акцентуації по відношенню до певного властивості темперамента14. У разі відсутності значущих зв'язків ми припускаємо незалежність друг від друга даних характеристик.

  Дослідження взаємозв'язку між індивідуальними властивостями, прінадлежащія-

  ми різних ієрархічних рівнях, методом кореляційного аналізу дозволяє зробити висновок, що ці зв'язки є багато-багатозначними, т. е. від одного і того ж індивідуального властивості одного рівня залежить певна сукупність індивідуальних властивостей іншого рівня і навпаки. Характер зв'язків між індивідуальними властивостями різних рівнів індивідуальності специфічний для кожної групи.

  Список літератури

  I Мерлін В. С. Нарис інтегрального дослідження індивідуальності. М .: Педагогіка, 1986.

  2Мерлін В. С. Психологія індивідуальності: Избр. пс. праці. М., 1996.

  3Бороздіна Л. В. Психологія характеру: Історичний нарис. Ч. I. М .: Изд-во Моск. ун-ту, 1997; Виготський Л. С. До питання про динаміку дитячого характеру // Зібрання творів: У 6 т. Т. 5: Основи дефектології. М .: Педагогіка, 1983; Ковальов А. Г., Мясищев В. Г. Психічні особливості людини. Т. 1. Л .: Изд-во ЛГУ, 1957; Лазурский А. Ф. Вибрані праці з психології. М .: Наука, 1997; Кречмер Е. Будова тіла і характер. М .: Педагогіка-Прес, 1995; Левітів Н. Д. Психологія характеру. М .: Просвещение, 1964; Леонгард К. Акцентуйовані особистості / Пер. з нім. Ростов н / Д .: Фенікс, 2000; Личко А. Е. Типи акцентуацій характеру і психопатій у підлітків. М .: ТОВ КВІТЕНЬ ПРЕС; ЗАТ «Вид-во ЕКСМО-Прес», 1999; Лоуен А. Фізична динаміка структури характеру. М., 1996; Страхов І. В. Психологія характеру. Саратов, 1970.

  4 Ломов Б. Ф. Системність в психології. М .: Видавництво «Інститут практичної психології»; Воронеж: НВО «МОДЕК», 1996..

  5 Брушлинский А. В. Про взаємозв'язок природного і соціального в психічному розвитку людини // Проблеми генетичної психофізіології людини. М .: Наука, 1978. С. 11-21.

  6 Альбуханова-Славська К. А., Сєрєнкова В. Ф. Індивідуальна типізація в вивченні реальності особистості і свідомості // Індивідуальність в сучасному світі. Смоленськ, 1995. Ч. 1. С. 5-12.

  7 Мерлін В. С. Нарис інтегрального дослідження індивідуальності. М .: Педагогіка, 1986.

  8 Русалов В. М. Теоретичні проблеми побудови спеціальної теорії індивідуальності людини // Психологічний журнал. 1986. № 4. С. 23-35.

  9 Ананьєв Б. Г. Людина як предмет пізнання. СПб .: Питер, 2001.

  10 Єлісєєв О. П. Практикум з психології особистості. СПб .: Пітер, 2004.

  II Русалов В. М. Опитувальник структури темпераменту. М .: ІП РАН, «СЕНС», 1992.

  12 Кращі психологічні тести для профвідбору та профорієнтації. Опис і керівництво до використання / Под ред. А. Ф. Кудряшова. Петрозаводськ: Петроком, 1992.

  13 Русалов В. М., Манолова О. Н. Взаємозв'язок характеру і темпераменту в структурі індивідуальності // Психологічний журнал. 2005. Т. 26. № 3. С. 65-73.

  14 Там же.


  Ключові слова: ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ /ІНТЕГРАЛЬНА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ /ХАРАКТЕР /АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ /Акцентуйовані риси ХАРАКТЕРУ /Леонгард До

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити