Область наук:
 • Біотехнології в медицині
 • Рік видавництва: 1993
  Журнал: Вісник РОНЦ ім. Н. Н. Блохіна РАМН

  Текст наукової роботи на тему «Академік Російської академії медичних наук Микола Миколайович Трапезников (до 65-річчя від дня народження)»

  ?ЮВІЛЕЙ

  JUBILEE

  Академік Російської академії медичних наук МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Трапезников (до 65-річчя від дня народження)

  Академіку РАМН Миколі Миколайовичу Трапезнікової відомому досліднику онколога, хірурга, педагога, організатора науки, громадському діячеві, директору Онкологічного наукового центру РАМН, зав. кафедрою онкології Московської медичної академії ім. І.М. Сеченова виповнилося 65 років.

  М.М. Трапезников народився 21 травня 1928 року в Нижньому Новгороді. У 1952 році закінчив Горьківський державний медичний інститут, в 1955 р клінічну ординатуру. Весь трудовий шлях він присвятив онкології. Почав працювати в Інституті експериментальної патології і терапії раку АМН СРСР, потім з 1957 по 1960 р там же був вченим секретарем, з 1965 р старшим науковим співробітником, багато років очолював відділення загальної онкології і кісткових пухлин. З 1968 по 1988 він одночасно заступник директора з наукової роботи Інституту експериментальної і клінічної онкології (з 1975 р Онкологічного наукового центру АМН СРСР). З 1988 р М.М. Трапезников є директором Онкологічного наукового центру РАМН.

  Добре відома його діяльність як педагога: з 1975 року по теперішній час він очолює кафедру онкології 1-го ММІ ім. І.М. Сеченова (нині - Московської медичної академії ім. І. М. Сеченова).

  Наукова та науково-організаційна діяльність М.М. Трапезникова характеризується широким колом його інтересів до проблем експериментальної та клінічної онкології, протиракової боротьби, організації наукових досліджень, підготовки кадрів.

  У перші роки своєї наукової та практичної діяльності на основі вивчення властивостей різних шов-

  Academician of Russian Academy of Medical Sciences NIKOLAY NIKOLAEVICH TRAPEZNIKOV (to his 65th birthday)

  Academician of the RAMS Nikolay Nikolaevich Tra-pezhikov, a prominent oncologist, surgeon, teacher, or-ganizator of science, public figure, Director of the Cancer Research Cenetr of the RAMS, Head of the Oncology Chair at the I.M. Sechenov Moscow Medical Academy, is 65.

  N.N. Trapeznikov was born 21 May 1928 in Nizhny Novgorod. In тисячі дев'ятсот п'ятьдесят два he graduated from the Gorky State Medical Institute and in 1955 clinical internship. He has devoted all his life to oncology. N.N. Trapeznikov started working at the Institute for Experimental Pathology and Therapy of Cancer of the USSR AMS, from 1957 to тисячу дев'ятсот шістьдесят сім he was the scientific secretary and from 1965 a senior researcher at the Institute. For many years he was the Head of the Unit of General Oncology and Bone Tumors. During 1968 - 1988 he was Scientific Deputy Director at the Institute of Experimental and Clinical Oncology (since 1975 the Cancer Research Center of the USSR AMS). Since 1988 N.N. Trapeznikov has been Director of the Cancer Research Center of the RAMS. He is well known for his pedagogical activities. Since 1976 he has been heading the Chair of Oncology of the I.M. Sechenov MMI (now the I.M. Sechenov Moscow Medical Academy).

  The scientific and organizational activities of N.N. Trapeznikov are characterized by a wide range of his interests in problems of experimental and clinical oncology, cancer control, organization of scientific research, training of personnel.

  At the beginning of his scientific and practical career he wrote his Master's thesis "Comparative Evaluation of Materials for Surgical Suture and ligature" (1956). After

  них матеріалів він виконав кандидатську дисертацію "Порівняльна оцінка матеріалів для хірургічних швів і лігатур" (1956 р). Цикл досліджень по раку шлунка (ефективність лікування, метастази-вання, можливості імунопрофілактики) був виконаний їм на наступному етапі.

  У період становлення методів лікарського лікування пухлин йому належить заслуга експериментального обгрунтування методу регіонарної внутріарте-риальной хіміотерапії при пухлинах кінцівок, при цьому був створений перший в країні апарат для артеріальної перфузії.

  Вирішенню проблем лікування однієї з найважчих форм пухлин присвячена його докторська дисертація "Лікування первинних пухлин кісток" (1964 р).

  Під керівництвом і за участю М.М. Трапезникова розроблено показання до збереженим операціями при первинних новоутвореннях кісток, а також до межподвздошно-черевному обчисленню та межлопа-точно-грудної операції, подальшого відновного лікування після них.

  За експериментальне обгрунтування, клінічну розробку і впровадження в практику методу великих кісткових аллотрансплантатов людині М.М. Трапезников з співавторами удостоєний Державної премії СРСР за 1977 р Двічі, в 1980 і в 1987 рр. він був удостоєний премією АМН СРСР імені М.М. Петрова.

  М.М. Трапезнікової властиве прагнення до вирішення проблем онкології шляхом інтеграції результатів експериментальних і клінічних досліджень, що виразилося в організованому ним вивченні можливостей иммунодиагностики, імунотерапії, імуно-хіміотерапії пухлин.

  Перу М.М. Трапезников належать понад 300 робіт, в тому числі 9 монографій, а також керівництва та підручники.

  Під його керівництвом виконані 14 докторських і 50 кандидатських дисертацій, багато хто з його учнів керують науковими підрозділами в онкологічному центрі, інші працюють в навчальних наукових і практичних установах Росії і колишніх республік Союзу.

  На М.М. Трапезникова покладено керівництво онкологічним напрямом Державної науково-технічної програми "Національні пріоритети в медицині та охороні здоров'я"; він є Головою Наукової ради з злоякісним новоутворенням при Президії РАМН.

  Відома діяльність Миколи Миколайовича як організатора Міжнародного наукового співробітництва з багатьма країнами в галузі онкології.

  Довгі роки він є членом Президії Всеросійського наукового товариства онкологів, членом ряду зарубіжних наукових товариств (Чехословаччини, Угорщини, Болгарії).

  М.М. Трапезников - редактор ряду видань, в тому числі головний редактор журналу "Вісник ОНЦ АМН Росії".

  Заслуги М.М. Трапезникова відзначені орденом Жовтневої революції (1989), орденом Трудового Червоного Прапора (1981) і медалями.

  Микола Миколайович знаходиться в розквіті творчих сил і енергії, збагачених мудрістю досвіду.

  Наукова громадськість вітає Миколу Миколайовича з 65-річчям, бажає йому міцного здоров'я, успіхів в його багатогранної наукової, практичної, педагогічної та громадської діяльності.

  that he carried out research in gastric cancer (treatment efficacy, metastasizing, immunoprophylaxy).

  N.N. Trapeznikov was the first to lay experimental basis for regional intraarterial chemotherapy in limb tumors. The first in this country apparatus for arterial perfusion was developed under his supervision.

  His Doctor's thesis "Treatment for Primary Bone Tumors" (1964) investigated problems of this most serious type of tumors.

  N.N. Trapeznikov supervised and participated in development of indications to organ-salvage surgery for primary bone neoplasms, interiliac-abdominal and interscapular-thoracic surgery, postoperative restorative treatment.

  For the working out of experimental and clinical rationale and the practical application of the technique of large bone allotransplants in man N.N. Trapeznikov and his co-authors were awarded the USSR State Prize in 1977. In 1980 and тисячі дев'ятсот вісімдесят сім he was awarded the N.N. Petrov Prize of the USSR AMS.

  N.N. Trapeznikov believes that oncological problems should be solved by integration of experimental and clinical findings, and therefore fosters research in im-muodiagnosis, immunotherapy, immunochemotherapy of tumors.

  N.N. Trapeznikov is the author of more than 300 scientific works including 9 monographs, guidelines and manuals.

  14 Doctor's and 50 Master's theses have been written under his supervision. Many of his pupils are now heading units of the Cancer Research Center, teaching at Medical Institutes in Russia and other republics of the former USSR.

  N.N. Trapeznikov is entrusted with supervision of cancer division of the State Scientific and Technical Program "National Priorities in Medicine and Health Service". He is the Chairman of the Scientific Council on Malignant Neoplasms of the RAMS Presidium.

  N.N. Trapeznikov is well known for his organizational activities in international scientific cooperation in oncology with many countries.

  For many years he has been a member of the Presidium of the Russian Scientific Society of Oncologists, a member of several foreign scientific societies (Czechoslovakia, Hungary, Bulgaria).

  N.N. Trapeznikov is aneditor of a number of journals, particularly, Editor-in-Chief of the "Herald of the CRC of the RAMS".

  For his merits N.N. Trapeznikov was awarded the Order of October Revolution (1989), the Order of the Red Banner of Labor (1981) and several medals.

  Nikolay Nikolaevich is in the prime of life, full of creative force and energy enriched with wisdom of experience.

  The scientific community congratulates N.N. Trapeznikov on his 65th birthday, wishes him good health and all success in his diverse scientific, practical, pedagogical and social work.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити