Область наук:

 • Науки про освіту

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Universum: Вісник герценівського університету


  Наукова стаття на тему 'Академічна мобільність як фактор інтеграції герценівського університету в світовий освітній простір'

  Текст наукової роботи на тему «Академічна мобільність як фактор інтеграції герценівського університету в світовий освітній простір»

  ?С. М. Шилов,

  проректор з міжнародного співробітництва

  АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ІНТЕГРАЦІЇ герценівський УНІВЕРСИТЕТУ В СВІТОВЕ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

  Болонська декларація, яку Росія підписала в 2003 р, передбачає побудову єдиного освітнього простору в Європі на основі введення багаторівневої системи вищої освіти і кре-дітно-модульної системи навчання, модернізації державної системи гарантій якості освіти і розробки внутрівузівських систем управління якістю освіти, нових форматів документів про освіту і модернізації схем фінансування освіти.

  Відкрите освітній простір передбачає зростання мобільності студентів і співпраці викладачів університетів різних країн, що, як очікується, буде сприяти досягненню громадянами успіхів в обраній професії, поліпшенню системи працевлаштування випускників університетів, підвищенню статусу цих країн в сфері освіти .

  Академічна мобільність - одна з найважливіших сторін процесу інтеграції російських вузів і науки в міжнародний освітній простір. Академічну мобільність в області міжнародного співробітництва вищої школи не можна звести до конкретних дій, технологій і механізмів, пов'язаних тільки з системою обміну студентами навчальних закладів різних країн. Фахівці відзначають, що в реальності має місце складний і багатоплановий процес інтелектуального просування, обміну науковим і культурним потенціалом, ресурсами, технологіями навчання.

  Академічна мобільність студентів - виключно важливий для особистого і професійного розвитку процес, так як кожен його учасник стикається з необхід-

  мостью рішення життєвих ситуацій і одночасного аналізу їх з позиції своєї зрілості й «чужий» культури. Це автоматично і найчастіше підсвідомо розвиває в ньому певні якості: вміння вибирати шляхи взаємодії з навколишнім світом; здатність мислити в порівняльному аспекті; здатність до міжкультурної комунікації; здатність визнавати недостатність знання, т. е. знання про нестачу знання, яке визначає мотивацію до навчання; здатність змінювати самосприйняття; здатність розглядати свою країну в міжкультурному аспекті; знання про інші культури, вивчених зсередини, і ін.

  У зв'язку з цим академічну мобільність можна розглядати як будь-який вид освітньої наукової і культурної діяльності, здійснюваної в іншому науковому, освітньому або культурному закладі міста, своєї країни або іншої держави.

  На жаль, студентська мобільність для нашої країни поки є швидше рідкісним винятком, ніж правилом. В даний час в Росії навіть всередині країни мобільність досить обмежена. Тим більше не доводиться говорити поки про масові відрядженнях студентів в європейські та інші зарубіжні вузи.

  РГПУ ім. А. І. Герцена одним з перших почав інтеграцію в міжнародний освітній простір як за допомогою введення дворівневої системи освіти, так і завдяки розвитку академічної мобільності студентів.

  Академічна мобільність студентів та аспірантів нашого університету організована в наступних формах:

  Академічна мобільність як фактор інтеграції герценівського університету..

  - двосторонні договори про співпрацю із зарубіжними партнерами;

  - участь в проектах Європейського співтовариства (наприклад, європейські проекти TEMPUS, ERASMUS MUNDUS);

  - участь студентів і аспірантів в конкурсах на отримання грантів і стипендій (наприклад, стипендії DAAD, конкурси АСПРЯЛ, стипендії Президента Росії і ін.);

  - використання національних фондів зарубіжних країн на академічну мобільність (наприклад, програма академічної мобільності студентів «FIRST» в Фінляндії);

  - стипендії Міністерства освіти і науки Російської Федерації;

  - особиста ініціатива студентів і аспірантів;

  - міжурядові договори про співпрацю.

  Яка ж ситуація з академічної мобільністю студентів і аспірантів нашого університету? За останні 9 років трохи менше тисячі студентів, магістрантів і аспірантів нашого університету стали учасниками академічної мобільності, відвідавши більше 20 країн світу. Основні цілі зарубіжних поїздок: короткострокове і включене навчання і стажування; проходження всіляких практик, в тому числі педагогічних; проведення наукових досліджень; збір дисертаційного матеріалу; ознайомчі стажування; навчання з метою отримання диплома магістра; участь в наукових семінарах, конференціях; участь в конкурсах, турнірах, студентських форумах; участь в музичних фестивалях, концертні тури.

  Більшість закордонних відряджень наших студентів (понад 80%) здійснювалася і здійснюється в рамках двосторонніх договорів про співробітництво із зарубіжними партнерами. нашими постійними

  партнерами в цьому напрямку міжнародної діяльності є університети Німеччини, Фінляндії, Кореї, Польщі, США (університет Північної Айови). Саме на частку університетів цих країн припадає понад 70% всіх закордонних відряджень наших студентів, магістрантів і аспірантів. В останні роки з'явилися університети-партнери в Японії, Швейцарії та Франції, які стали приймати наших студентів на різні терміни навчання та стажування. Здається, що подальший пошук зарубіжних партнерів, зацікавлених в цій формі міжнародного співробітництва, є перспективним для нашого університету.

  Особливу увагу хотілося б звернути на низьку активність наших студентів в участі в різних національних і міжнародних конкурсах на отримання грантів і стипендій для закордонних поїздок. Причин цього кілька: відсутність достатньої інформації про проведення таких конкурсів, відсутність досвіду в такому виді діяльності, погане знання іноземної мови, а іноді - відсутність інтересу до навчання за кордоном.

  Сьогодні можна говорити про те, що студенти практично всіх наших навчальних підрозділів, включаючи наші філії в м Виборзі і м Волхові, беруть участь в академічній мобільності. Лідерами в цьому процесі є гуманітарні факультети, а саме: філологічний факультет і факультет іноземних мов. На частку тільки цих двох факультетів припадає понад 4 0% усіх зарубіжних відряджень студентів університету. Студенти цих факультетів добре володіють іноземними мовами, зацікавлені в своєму професійному зростанні і частіше за інших виїжджають за кордон по особистим запрошенням. Однак останнім часом велику зацікавленість в проходженні закордонних стажувань стали проявляти і студенти інших факультетів університету,

  наприклад, факультетів економіки, управління, філософії людини і деяких інших.

  Однак усіма визнана і все більш розширюється мобільність студентів постійно стикається з низкою труднощів. Зокрема, великими проблемами є: а) своєчасна і повна інформація про можливості навчання за кордоном; б) відсутність двосторонніх угод між країнами, які передбачають і регламентують мобільність студентів; в) істотні відмінності в планах і програмах навчання у вузах різних країн і як наслідок цього - проблема трансферу вивчених в зарубіжних вузах предметів і навчальних дисциплін; г) мовні проблеми; д) відсутність уніфікації дипломів і наукових ступенів, що присуджуються в різних країнах; е) відсутність єдиної системи оцінок знань студентів.

  Крім того, специфіка і проблеми академічної мобільності в Росії полягають в неплановом характері цієї діяльності, відсутності матеріально-фінан-сового забезпечення, браком фахівців у цій галузі, в неопрацьованості спеціальних методів і механізмів академічного обміну, відсутності інфраструктури, що забезпечує ефективний обмін.

  Для розширення академічної мобільності студентів та аспірантів нашого університету необхідно зробити певні кроки.

  1. Продовжити пошук зарубіжних партнерів, зацікавлених в цій формі міжнародного співробітництва, особливо в таких країнах, як Англія, Іспанія, Швеція та інших, головним чином, європейських країнах.

  2. Своєчасно інформувати студентів університету про всілякі конкурси на отримання стипендій і грантів для навчання та стажування за кордоном.

  3. Забезпечити доступність до інформації про мобільність, включаючи

  створення спеціальних сайтів про основні європейських ресурсах і програмах мобільності; створити базу даних по всім двосторонніми та багатосторонніми формам програм мобільності в Європі.

  4.Более активно брати участь в програмі ERASMUS MUNDUS, яка передбачає навчання студентів російських вузів в магістратурі в різних європейських університетах у найширшому спектрі напрямків.

  5.Організовать консультування з питань правильного заповнення та підготовки документів для участі в закордонних відрядженнях .

  6.Предоставіть можливість вивчати іноземні мови всім студентам за їх бажанням.

  7. Організувати пошук спонсорів для організації різних за-гранкоман-діровок студентів і аспірантів університету.

  8.Расшіріть число учасників мобільності і її форми (зокрема, маються на увазі відкриття літніх університетів для студентів та академічного складу, поширення програм навчання через Інтернет, підтримка партнерства між університетами з приводу забезпечення мобільності).

  9.Развівать міжвузівську академічну мобільність всередині міста, між містами Росії та країнами ближнього зарубіжжя.

  Розвиток академічної мобільності студентів в умовах російського освітнього простору має ряд об'єктивних нормативно-правових, фінансових, адміністративних і академічних обмежень. Деякі з них можуть бути зняті на федеральному рівні, а деякі - на університетському. Однак найважливішою умовою є прагнення самих студентів стати суб'єктами мобільності, іншими словами, їх бажання здобувати освіту в умовах різних освітніх програм різних університетів, різних країн і розуміння того,

  Академічна мобільність як фактор інтеграції герценівського університету..

  яким чином це може бути зроблено .

  На закінчення слід зазначити, що наш університет зробив лише тільки перші кроки в розвитку академічної мобільності студентів, і мені здається, що реалі-

  ція інноваційної освітньої програми багато в чому буде сприяти найближчим часом розширення академічної мобільності не тільки наших студентів, а й викладачів герценівського університету .


  Ключові слова: АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ /ІНТЕГРАЦІЯ герценівський УНІВЕРСИТЕТУ /СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити