У Ростовській області на чорноземної грунті автори виявили ефективні прийоми обробітку гороху та озимої пшениці (в період 2000-2003, 2007-2010 рр.), Що збільшили їх урожай (другий ротації): зерна гороху на 10-20%; озимої пшениці 45% на варіантах відвальної і безвідвальної оранки на 18-20 см, зменшених на 30% норм мінеральних добрив + сидерати, 70-80% НВ режиму зрошення

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - дробарки Олександр Дмитрович, дробарки Юлія Олексіївна


In Rostov region on chernozem soils the authors identified effective methods of cultivation of peas and winter wheat (in the period of 2000-2003, 2007-2010). Increased the yield of their (second rotation): corn peas 10-20% of winter wheat 45% is on the options and moldboard plowing moldboardless at 18-20 cm, reduced by 30% normal fertilizer + green manure, 70-80% NV irrigation regime.


Область наук:

 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації


  Наукова стаття на тему 'Агропріеми обробітку культур ланки зрошуваної сівозміни'

  Текст наукової роботи на тему «Агропріеми обробітку культур ланки зрошуваної сівозміни»

  ?Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (03), 2011 р.

  УДК 633.34.631.587

  А. Д. дробарки, Ю. А. дробарки (ГНУ Донський НДІ СХ Россельхозака-демии)

  Агроприема обробітку КУЛЬТУР ЛАНКИ зрошуваної сівозміни

  У Ростовській області на чорноземної грунті автори виявили ефективні прийоми обробітку гороху та озимої пшениці (в період 2000-2003, 2007-2010 рр.), Що збільшили їх урожай (другий ротації): зерна гороху - на 10-20%; озимої пшениці - 45% - на варіантах відвальної і безвідвальної оранки на 18-20 см, зменшених на 30% норм мінеральних добрив + сидерати, 70-80% НВ - режиму зрошення.

  Ключові слова: польові культури, прийоми обробітку грунту, добрива, сиде-рати, режими зрошення.

  A. D. Drobilko, Yu. A. Drobilko

  AGRICULTURAL PRACTICES FOR CULTURES CULTIVATION ON THE IRRIGATED CROP ROTATION LINK

  In Rostov region on chernozem soils the authors identified effective methods of cultivation of peas and winter wheat (in the period of 2000-2003, 2007-2010). Increased the yield of their (second rotation): corn peas - 10-20% of winter wheat - 45% is on the options and moldboard plowing moldboardless at 18-20 cm, reduced by 30% normal fertilizer + green manure, 70-80 % NV - irrigation regime.

  Keywords: field crops, methods of tillage, fertilizer, green manure, irrigation regimes.

  Об'єкти і методика досліджень. Польові культури в період обох ротацій були розміщені в шестіпольном зернопропашной сівозміні за схемою: 1-е поле - горох на зерно; 2-е - озима пшениця + пожнивні суміш ячменю з горохом; 3-е - кукурудза на силос; 4-е - соя на зерно; 5-е - кукурудза на зерно; 6-е - соняшник на насіння.

  Кожна з названих культур ланки 1 -й і 2-ї ротації виростала із застосуванням різних варіантів обробки грунту, внесення добрив і режимів зрошення в трехфакторной досвіді: фактор А - відвальна, безотвальная, плоскорезная обробки на 18-20 см; фактор Б - два варіанти харчування - з внесенням №К + сидерати і без добрив + сидерати; фактор В - двох режимів зрошення з поливами при зниженні вологості грунту до 60-70% і 70-80% НВ. Застосовувалися такі дози добрив: під горох - ^ 0Р30К (50, під озиму пшеницю - Н50Р45К60. Для посіву обох

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (03), 2011 р культур застосовані сорти: гороху - Фокор і Аксайського вусатий 5, озимої пшениці - Престиж й Августа.

  Багаторічними дослідженнями 1-й і 2-ї ротації сівозміни вивчені: фізико-хімічні властивості грунту, об'ємна маса ґрунту в шарі 025 см, мікробіологічна активність орного шару, польова схожість насіння, виживання рослин, особливості росту і розвитку досліджуваних культур за період вегетації і ефективність прийомів обробітку грунту. Спостереження проводилися за методиками: Б. А. Доспехова [1],

  А. Н. Костякова [2], А. А. Нічіпіровіча [3] та ін. [4].

  Посіви досліджуваних культур були розташовані в зрошуваному сівозміні на 6-ти гектарах. На кожному з них розміщувалися 96 варіантів досвіду першої ротації, 48 - другий. Розмір ділянки становив 180-360 м. У досліджуваних культур визначалася біологічна і фактична (прямим комбайнуванням) врожайність. Після збирання врожаю визначали кількість пожнивних залишків досліджуваних культур, а їх хімічний склад - в агрохімлабораторії ГНУ ДзНІІСХ.

  Результати досліджень. Протягом вегетації проводилися спостереження за динамікою вологості грунту, її грудкуваті, щільністю складання, мікробіологічної активністю, балансом водоспоживання, схожістю насіння, густотою рослин у фазі сходів і перед збиранням і ін.

  Важливими чинниками, що впливають на врожайність рослин в зоні недостатнього зволоження, є способи обробки грунту, зрошення та дози добрив. Результати досліджень, залежність коефіцієнта водоспоживання від способів обробітку грунту, на загальному тлі добрив (І ^) і режимі зрошення (70-80% НВ шарі грунту 0,6 м) наводяться в таблиці 1.

  Таблиця 1 - Коефіцієнти водоспоживання залежно від прийомів обробітку грунту

  М3 / т

  Культура ланки Роки визначення Відвальна оранка Безвідвальна оранка Плоскорезная обробка

  Горох на зерно 2000-2002 954 1056 1277

  2007-2009 618 661 911

  В середньому 786 859 1094

  Озима пшениця на зерно 2001-2003 711 658 720

  2008-2010 532 513 540

  В середньому 622 586 630

  З таблиці 1 видно, що за дві ротації ланок сівозміни коеф-

  фициент водоспоживання були найменшим у гороху на варіанті з від-

  -5

  вальної оранкою 786 м / т, а у озимої пшениці по безвідвальної зори-

  -5

  ке - 586 м / т.

  Результати досліджень впливу ланки сівозміни горох - озима пшениця на родючість грунту за чотири ротації сівозміни на фоні відвальної оранки, №К + сидерати, 70-80% НВ наведені в таблиці 2.

  Таблиця 2 - Хімічний склад грунту в ланці горох - озима пшениця, за чотири ротації сівозміни

  Ланка сівозміни Роки аналізів Вміст елементів живлення, мг / кг

  гумус,% NN0 3 КИН4 Р 2 О '-Л К2О

  Горох -озімая пшениця 1999-2001 3,04 5,07 2,8 32,9 480

  2002-2004 3,18 5,87 3,7 25,4 485

  2005-2006 3,38 5,20 11,2 29,3 470

  2008-2009 3,41 6,1 11,6 30,1 492

  Показники хімічного складу вирощуваних культур в ланці сівозміни отримано при визначенні хімічного складу чорноземної грунту в шарі 0-20 см.

  З таблиці 2 видно, що в усі періоди досліджень хімічний склад шару грунту 0-20 см змінювався. У грунті ланки сівозміни з горохом і озимою пшеницею вміст нітратного азоту збільшено з 5,07 мг / кг в середньому за 1999-2001 роки до 6,1 в 2008-2009 роках, аміачного азоту - з

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (03), 2011 р.

  2,8 до 11,6, калію - з 480 до 492 мг / кг, знизився вміст фосфору - з 32,9 до 30,0 мг / кг.

  Постійне збільшення в ланці сівозміни вищевикладених показників хімічного складу грунту досягнуто за рахунок кращої структури посівів всього сівозміни з горохом, пожнивної суміші гороху і ячменю на корм і сидерати, після збирання врожаю яких в грунт надходили пожнивні залишки (гороху - 1,8; пшениці і пожнивної суміші - 4,0 т / га), а також майже стільки ж і кореневої маси, в яких містилося: азоту -до 130, фосфору - 82, калію - 190 кг / га. При вирощуванні бобових культур і постійному закладенні органічних залишків і сидератів у грунт за умови оптимального застосування зрошення дозволило зменшити розрахункові дози внесення азоту в грунт до 30% без зниження врожайності.

  Різна обробка грунту цих культур в ланці зрошуваної сівозміни також впливали на зростання, розвиток і врожайність гороху та озимої пшениці (польову схожість, густоту стояння і площа листкової поверхні рослин). В середньому за 3 роки обробітку обох культур були відзначені високі показники польової схожості насіння - до 96% (на першій-ліпшій нагоді обробки), виживання рослин - 98% у гороху і 61-59% у озимої пшениці - на варіантах з відвальної і плоскорезной обробкою на тлі МРК і зрошення (70-80% НВ).

  Мінеральні добрива та сидерати, оптимальний режим зрошення (70-80% НВ), відвальні і безвідвальну оранки збільшували площу листкової поверхні досліджуваних культур, підвищували інтенсивність фотосинтезу і врожайність, і накопичення органічної маси досліджуваних культур в порівнянні з плоскорезной обробкою. Так, в середньому, за три роки обробітку кожної з них при цих обробках максимальні показники площі листкової поверхні на одній рослині відзначені у

  л

  гороху (570) і у озимої пшениці (101 см). Збільшення площі листкової

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (03), 2011 р поверхні на варіантах з внесенням №К по оранці, в порівнянні з не удобреними варіантами, становило у озимої пшениці - 21,8% і у гороху - 4,3%.

  Більш високі врожаї досліджуваних культур в другій їх ротації (гороху - 32,3-33,2 і озимої пшениці - 64,3-66,4 ц / га) отримано на перших двох варіантах основного обробітку грунту, фону №К + сидерати, режиму зрошення 70-80% НВ. У першій їх ротації врожайність гороху не перевищувала 29,3; озимої пшениці - 45,0 ц / га відвальної оранки, фону №К і режиму зрошення - 70-80% НВ.

  У другій ротації ці культури істотно збільшували врожайність за рахунок збільшення гумусу грунту та інших поживних елементів, а також при посіві нових, більш врожайних сортів гороху Фокор і озимої пшениці - Августа (таблиця 3).

  Таблиця 3 - Урожайність гороху та озимої пшениці в залежності від виду основного обробітку грунту при зрошенні

  Прийом основного обробітку грунту Фони харчування Режим зрошення Урожай, в середньому за рік, ц / га

  горох на зерно озима пшениця

  20002002 рр. 20072009 рр. 20002003 рр. 20082010 рр.

  Відвальна оранка на 18-20 см Б / уд. + Сидерати 60-70 23,7 23,9 37,0 56,7

  70-80 24,3 25,0 38,0 57,2

  КРК + сидерати 60-70 24,7 30,2 42,0 61,8

  70-80 29,3 33,2 44,5 64,0

  Безвідвальна оранка на 18-20 см Б / уд. + Сидерати 60-70 20,5 24,4 38,0 56,7

  70-80 23,3 25,3 41,0 57,2

  КРК + сидерати 60-70 25,3 29,7 42,0 60,0

  70-80 26,9 32,3 45,0 64,3

  Плоскорезная на 18-20 см Б / уд. + Сидерати 60-70 17,4 24,6 37,0 56,0

  70-80 20,2 25,1 39,0 57,2

  КРК + сидерати 60-70 21,0 27,1 42,2 62,5

  70-80 24,3 29,8 45,0 63,9

  В середньому: Б / уд. + Сидерати 60-70 20,5 24,6 37,3 56,4

  70-80 22,6 24,9 39,3 56,8

  КРК + сидерати 60-70 23,7 29,6 41,0 61,4

  70-80 26,8 31,8 44,8 64,4

  НСР05, фактори А, Б і В Б / уд. 1,2 1,8 2,9 2,2

  КРК 2,1 1,6 2,4 2,9

  Примітка: Показники врожайності 2000-2003 років - першої ротації, 2007-2010 - другий.

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (03), 2011 р.

  Як видно з таблиці 3, показники врожайності цих сортів у другій ротації при внесенні під них мінеральних добрив, сидератів, застосування режиму зрошення 70-80% НВ збільшилися у гороху - на 1020%, озимої пшениці - на 45%. Зниження передполивної порога вологості грунту до 60-70% НВ, на тлі №К знижувала врожайність обох культур в першій ротації: зерна гороху - на 3,2 ц / га, зерна озимої пшениці - на 2,0 ц / га; другий ротації - гороху на 5,0; озимої пшениці - на 4,6 ц / га. На варіантах без внесення мінеральних добрив, але із закладенням в грунт всіх органічних залишків, врожайність гороху та озимої пшениці (в середньому на всіх обробках грунту) зменшувалася в першій їх ротації на тлі 70-80% НВ з 26,8 до 22,6 ц / га у гороху і з 44,8 до 39,3 у озимої пшениці, або, відповідно, гороху - на 18%, озимої пшениці -на 14%; у другій ротації на тих же фонах: гороху - на 19%, озимої пшениці - на 4,6%.

  Виробнича перевірка і впровадження результатів досліджень проведені в період 2005-2009 рр. в ФГУП «Семикаракорськ» на 1000 га зрошуваної ріллі, де застосовані енергозберігаючі прийоми основного обробітку грунту: поверхнева і комбінована - під озимі та пожнивні посіви кормових культур, відвальна - під картоплю та кукурудзу на силос, безотвальная - під соняшник і озиму пшеницю. Мінеральні добрива з 2005 року в господарстві вносять під всі культури, дозою

  ^ 35-50Р25-35К20-30 кг / га Д.В.

  Для посіву використовуються нові високоврожайні сорти і гібриди майже всіх культур, селекції ГНУ ДНІІСХ, Краснодарського НИИСХ і ін. Всі ці заходи дозволили господарству в останні роки збільшити врожайність зерна озимих культур з 21 до 42-64 ц / га і гороху - до 26-34 ц / га.

  Застосовувані на практиці прийоми основного обробітку грунту (безотвальная і плоскорезная) без обороту верхнього шару, сприяли утворенню мульчирующего шару в складі рослинних залишків, які

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (03), 2011 р захищали цей шар від руйнівної сили дощу, талих, поливних вод і вітру, підвищували опірність ущільнюють дії ходових частин тракторів, машин і комбайнів.

  Висновок. Ефективними прийомами слід визнати: для гороху - відвальна і безотвальная обробка грунту на глибину 18-20 см, доза добрив К30Р40К40 + сидерати; для озимої пшениці - все три обробки + К35Р60К60 + сидерати. Для обох культур - оптимальний режим зрошення - 70-80% НВ в шарі 0,6 м.

  Список використаних джерел

  1 Обладунків, Б. А. Методика польового досвіду / Б. А. Обладунків. - М .: «Колос», 1985.

  2 Кістяків, А. Н. Основи меліорації / А. Н. Кістяків. - М .: Сель-хозгіз, 1957.

  3 Нічипоровіч, А. А. Про шляхи підвищення продуктивності фотосинтезу рослин в посівах / А. А. Нічипоровіч. - М .: АН СРСР, 1963.

  4 Шевченко, П. Д. Меліорація землеробства і рослинництва / П. Д. Шевченко, А. Д. дробарки. - Новочеркаськ: ЛІК, 2008.


  Ключові слова: ПОЛЬОВІ КУЛЬТУРИ /прийоми обробки грунту /ДОБРИВА /сидератів /режими зрошення /Field crops /methods of tillage /fertilizer /Green manure /irrigation regimes

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити