У статті представлені результати агрохімічної оцінки орних грунтів сільськогосподарських угідь на прикладі АПК «Первомайський» Первомайського району Томської області. Встановлено, що більшість орних земель є сильно гумусірованние: середній вміст гумусу становить 5,1%. Оцінка ступеня кислотності показала переважання слабокислих грунтів (Близько 73% території господарства). Лише десята частка території господарства вимагає проведення меліоративних робіт вапнування. За змістом нітратного азоту розглянуті грунту характеризуються дуже низькою і низьким ступенем забезпеченості, що говорить про високу потребу внесення азотних добрив. Виявлена ​​низька і середня забезпеченість грунтів рухливими формами фосфору. При оцінці змісту обмінного калію було виявлено, що грунту господарства характеризуються середнім і підвищеним його накопиченням. На основі проведених досліджень можна рекомендувати щорічне внесення органічних і азотних добрив з метою підтримання бездефіцитного балансу гумусу і елементів мінерального живлення. В якості альтернативи добрив можливо обробіток сидеральних культур. Дані прийоми сприятимуть збагаченню грунтів органічною речовиною, азотом та іншими елементами і дозволять скоротити витрати на добрива.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Миколаєва Наталія Юріївна, Тагіров Хаміт Харісовіч


Agrochemical assessment of soils in agricultural lands of Prichulymya

The article presents the results of agrochemical assessment of arable land in agricultural land on the example of Pervomaisky agricultural complex in the Pervomaisky district of Tomsk Region. It has been established that most of arable land is highly humified: the average humus content is 5.1%. Assessment of degree of acidity showed the predominance of slightly acidic soils (about 73% of the farm). Only a tenth of the territory of the farm requires reclamation work liming. According to the nitrate nitrogen content, the soils under consideration are characterized by a very low and low degree of supply, which indicates a high need for the application of nitrogen fertilizers. A low and medium supply of soils with mobile forms of phosphorus was found. When assessing the content of exchangeable potassium, it was revealed that the soils of the farm are characterized by medium and increased accumulation of it. Based on the studies conducted, annual application of organic and nitrogen fertilizers can be recommended in order to maintain a deficiency-free balance of humus and mineral nutrition elements. As an alternative to fertilizers, cultivation of green crops is possible. These methods will contribute to the enrichment of soils with organic matter, nitrogen and other elements and will reduce the cost of fertilizers.


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Тваринництво та кормовиробництво
  Наукова стаття на тему 'АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ПОЧВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДДЯМИ Прічулимья'

  Текст наукової роботи на тему «АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ПОЧВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДДЯМИ Прічулимья»

  ?УДК 631.42 (571.16) DOI: 10.33284 / 2658-3135-102-4-261

  Агрохімічна оцінка грунтів сільськогосподарських угідь Прічулимья

  Н.Ю. Ніколаева1, Х.Х. Тагіров2'3

  1Томскій сільськогосподарський інститут-філія ФГБОУВО Новосибірський ГАУ (Томськ) 2Башкірскій державний аграрний університет (м Уфа)

  3 Федеральний науковий центр біологічних систем і агротехнологій Російської академії наук (г Оренбург)

  Анотація. У статті представлені результати агрохімічної оцінки орних грунтів сільськогосподарських угідь на прикладі АПК «Первомайський» Первомайського району Томської області. Встановлено, що більшість орних земель є сильно гумусірованние: середній вміст гумусу становить 5,1%. Оцінка ступеня кислотності показала переважання слабокислих грунтів (близько 73% території господарства). Лише десята частка території господарства вимагає проведення меліоративних робіт - вапнування. За змістом нітратного азоту розглядаються грунту характеризуються дуже низькою і низьким ступенем забезпеченості, що говорить про високу потребу внесення азотних добрив. Виявлена ​​низька і середня забезпеченість грунтів рухомими формами фосфору. При оцінці змісту обмінного калію було виявлено, що грунту господарства характеризуються середнім і підвищеним його накопиченням. На основі проведених досліджень можна рекомендувати щорічне внесення органічних і азотних добрив з метою підтримання бездефіцитного балансу гумусу і елементів мінерального живлення. В якості альтернативи добрив можливо обробіток сидеральних культур. Дані прийоми сприятимуть збагаченню грунтів органічною речовиною, азотом та іншими елементами і дозволять скоротити витрати на добрива.

  Ключові слова: сільськогосподарські угіддя, грунт, родючість, гумус, кислотність грунту, нітратний азот, рухомий фосфор, обмінний калій.

  UDC 631.42 (571.16)

  Agrochemical assessment of soils in agricultural lands of Prichulymya

  Nataliya Yu Nikolaeva1, Khamit Kh Tagirov2'3

  1Tomsk Agricultural Institute-Branch of FSBEIHE Novosibirsk State Agrarian University (Tomsk, Russia) 2Bashkir State Agrarian University (Ufa, Republic of Bashkortostan)

  3Federal Research Centre of Biological Systems andAgrotechnologies of the Russian Academy of Sciences (Orenburg, Russia)

  Summary. The article presents the results of agrochemical assessment of arable land in agricultural land on the example of Pervomaisky agricultural complex in the Pervomaisky district of Tomsk Region. It has been established that most of arable land is highly humified: the average humus content is 5.1%. Assessment of degree of acidity showed the predominance of slightly acidic soils (about 73% of the farm). Only a tenth of the territory of the farm requires reclamation work - liming. According to the nitrate nitrogen content, the soils under consideration are characterized by a very low and low degree of supply, which indicates a high need for the application of nitrogen fertilizers. A low and medium supply of soils with mobile forms of phosphorus was found. When assessing the content of exchangeable potassium, it was revealed that the soils of the farm are characterized by medium and increased accumulation of it. Based on the studies conducted, annual application of organic and nitrogen fertilizers can be recommended in order to maintain a deficiency-free balance of humus and mineral nutrition elements. As an alternative to fertilizers, cultivation of green crops is possible. These methods will contribute to the enrichment of soils with organic matter, nitrogen and other elements and will reduce the cost of fertilizers. Key words: agricultural land, soil, fertility, humus, soil acidity, nitrate nitrogen, mobile phosphorus, exchange potassium.

  Вступ.

  Одним з індикаторів стану і рівня розвитку сільськогосподарського виробництва є показники ґрунтової родючості. Як відомо, родючість залежить від верхнього гумусового шару ґрунту та інтенсивності накопичення в ньому органічної речовини. У свою чергу вміст гумусу в грунтах визначається умовами і характером грунтоутворювального процесу, кількістю що надходить в грунт органічної маси, біологічними особливостями вирощування культур, їх агротехнікою і іншими факторами. За вмістом гумусу в грунтах оцінюються рівень потенційної родючості і можливі зміни в них в процесі сільськогосподарського використання.

  Оцінка рівня кислотності показує необхідність проведення меліоративних заходів на орних грунтах сільськогосподарських угідь. Вміст рухомих форм основних елементів живлення - азоту, фосфору і калію дозволяє оцінити здатність ґрунтів постачати їх рослини.

  У зв'язку з цим агрохімічна оцінка грунтів сільськогосподарських угідь дає важливу інформацію про стан поживного режиму. Доцільно проводити агрохімічні обстеження систематично, що дозволить спланувати заходи щодо поліпшення властивостей ґрунтів і отримувати заплановані врожаї сільськогосподарських культур.

  Мета дослідження.

  Проведення агрохімічної оцінки ґрунтів сільськогосподарських угідь Нижнього причому-лимья в межах Томської області.

  Матеріали і методи дослідження.

  Об'єкт дослідження. Ґрунти сільськогосподарських угідь території АПК «Першотравневе» Первомайського району Томської області.

  Характеристика територій, природно-кліматичні умови. Територія Нижнього Прічулимья займає північно-східну частину Томської області і охоплює Первомайський, Асіновскій і Зирянський райони області.

  Дослідження проводилися в межах Первомайського району, що займає частину чулимська похилій рівнини з хвилястою, місцями увалистой поверхнею. Заболоченість даної території варіює від 10 до 30%.

  Клімат району - різко континентальний, з теплим літом і холодною зимою, рівномірним зволоженням і негативною середньорічною температурою. Середня температура повітря в січні змінюється від -19 ° С на заході до -20 ° С на північному сході. Середня температура липня становить від + 17 ° С на сході району до + 18 ° С і вище - в його західній частині.

  Стійкий сніговий покрив формується в середньому 28-30 жовтня, руйнується частіше до кінця квітня. Середня висота снігового покриву на території полів досягає 57 см. Безморозний період в середньому становить 105-115 днів (Євсєєва Н.С., 2001).

  Переважають вітри південного (39%) і південно-західного напрямку (20-25%). Середньорічна кількість опадів становить 535 мм. Максимум опадів припадає на літній час.

  Територія досліджень відноситься до помірно теплого і помірно вологому агрокліматичного району. Сума активних температур становить 1700-1800 ° С, гідротермічний коефіцієнт - 1,2-1,4.

  Первомайський район охоплює південнотайгові подзону тайгової зони Західно-Сибірської рівнини. У грунтовому покриві переважають дерново-підзолисті ґрунти, часто з другим гумусовим горизонтом. Зустрічаються дерново-подзолисто-глейові, торф'яно-підзолисті ґрунти, а в південних околицях району розвинені сірі лісові грунти.

  Рослинний покрив представлений березовими і осиковими лісами з домішкою кедра, ялини та ялиці, місцями є соснові бори. У заплаві річки Чулим добре розвинена лугова рослинність, вербові ліси і чагарники (Яковлєв Я.А., 2001).

  Площа орних земель в районі становить 38070 га, з них на частку дерново-підзолистих грунтів припадає до 41% площі, світло-сірі лісові грунти складають 21% території району (Звіт про науково-дослідній роботі за темою: Підготовка пропозицій щодо розроблення і змісту. .., 2018).

  Територія АПК «Першотравневе» Первомайського району Томської області має 5300 га сільськогосподарських угідь, з них орних земель 3415 га. Спеціалізація господарства - м'ясо-молочне.

  Ґрунтовий покрив представлений сірими і темно-сірими лісовими ґрунтами среднесугліні-стого і тяжелосуглинистого складу. Потужність гумусового горизонту становить 25-30 см.

  Схема експерименту. Дослідження проводилися на території АПК «Першотравневе», розташованому в Первомайському районі Томської області. Відбір ґрунтових зразків проводився згідно «Методичних вказівок по проведенню комплексного агрохімічного обстеження сільськогосподарських угідь» (1994) і ГОСТ 28168-89 «Ґрунти. Відбір проб".

  Вміст гумусу (n = 51) визначали по ГОСТ 26213-91 «Ґрунти. Методи визначення органічної речовини ». рН сольової витяжки (n = 259) - за методом ЦИНАО (ГОСТ 26483-85). Масову частку рухомого фосфору (n = 259) і обмінного калію (n = 259) - за методом Кірсанова (ГОСТ Р 54650-11). Зміст нітратного азоту (n = 51) аналізували іонометріческіх методом (ГОСТ 26951-86).

  Устаткування і технічні засоби. Грунтові зразки відібрано тростинові буром, а на сильно ущільнених ґрунтах - лопатою. Відбір зразків і хімічний аналіз ґрунтів проведений співробітниками ФГБУ «Станція агрохімічної служби« Томська »» на обладнанні випробувальної лабораторії (атестат акредитації № КА ^ і.21.ПЯ58 від 4 серпня 2016 г.).

  Статистична обробка. Для обробки даних використовували офісний програмний комплекс «Microsoft Office» із застосуванням програми «Excel» ( «Microsoft», США).

  Результати досліджень.

  При оцінці грунтів АПК «Першотравневе» Первомайського району за ступенем гумусірованние-сти було встановлено, що більшість сільськогосподарських земель відноситься до сильно гумусу-ванням видам - ​​вміст органічної речовини вище 4,6% (табл. 1).

  Таблиця 1. Угруповання грунтів сільськогосподарських угідь за вмістом гумусу Table 1. Grouping of agricultural soils by humus content

  Но Площа Площа за вмістом гумусу, га / Humus content area, hectare Середньо

  № п / п заходів поля, слабо середньо сильно гумусірованние / strong humified зважене зміст,% / Medium weighted content,%

  поля / fields га / Area fields, гумусірованние-ні / weakly humified гумусірованние-ні / medium humified

  hectare 2,6-3,5 3,6-4,5 >4,6

  1 2 3 4 5 6 7

  1 + 1 180,8 180,8 2,8

  2 + 2 233,4 233,4 3,2

  3 3 239,5 239,5 4,8

  4 4 43,9 43,9 4,0

  5 5 182,6 182,6 5,7

  6 7 291,4 291,4 4,1

  7 8 110,99 110,99 6,8

  8 9 92,47 92,47 4,3

  9 10 273,6 273,6 6,7

  10 11 60,1 60,1 6,5

  Продовження 1 таблиці

  1 2 3 4 5 6 7

  11 12 147,4 147,4 6,8

  12 13 142,0 142,0 8,0

  13 14 71,8 71,8 5,0

  14 15 70,5 70,5 4,6

  15 16 139,0 139,0 5,3

  16 17 285,8 285,8 4,9

  17 18 168,9 168,9 4,3

  18 19 154,0 154,0 8,3

  19 20 133,4 133,4 3,6

  20 22 111,0 111,0 5,2

  21 23 282,6 282,6 4,4

  Разом 3415,0 414,2 879,1 2121,7 5,1 ± 0,27

  За ступенем кислотності 73% грунтів господарства відносяться до слабкокислим (табл. 2). Лише 1% грунтів території характеризується сильнокислой реакцією ґрунтового розчину і вимагає проводити вапнування. Середні значення рН коливаються від 4,8 до 6,0.

  Таблиця 2. Угруповання грунтів сільськогосподарських угідь за ступенем кислотності Table 2. Grouping of agricultural soils by degree of acidity

  № п / п Номер поля / fields Площа поля, га / Area fields, hectare Площа по Area by d ступеня кислотності, га / egree of acidity, hectare Середньо зважене зміст рН (сольовий) / Medium weighted content pH saline

  сильно кислі / strong acid середньо-кислі / medium acid слабокислі / slightly acidic близькі до нейтраль-ним / close to neutral нейтраль-ні / neutral

  <4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 >6,1

  1 + 1 180,8 20,0 101 59,78 4,9

  2 + 2 233,4 79,75 153,60 5,1

  3 3 239,5 144,92 94,54 4,9

  4 4 43,9 43,86 4,8

  5 5 182,6 182,61 5,25

  6 7 291,4 32,05 259,36 5,2

  7 8 111,9 23,33 87,66 5,1

  8 9 92,5 92,57 5,25

  9 10 273,6 273,6 5,25

  10 11 60,1 60,1 5,25

  11 12 147,4 147,38 5,25

  12 13 142,0 142,0 5,25

  13 14 71,8 71,82 5,25

  14 15 70,5 50,4 20,08 5,4

  15 16 139,0 17,4 128,58 5,2

  16 17 285,8 20,08 265,71 5,2

  17 18 168,9 76,05 92,86 5,0

  18 19 154,0 39,99 35,04 78,99 6,0

  19 20 133,4 49,57 61,15 22,63 5,1

  20 22 111,0 59,47 51,56 5,5

  21 23 282,6 14,94 73,71 174,3 19,63 5,2

  Разом 3415,0 34,94 661,72 2490,48 129,31 98,62 5,2 ± 0,02

  Згідно зі шкалою забезпеченості нітратних азотом, близько 90% ґрунтів господарства характеризуються дуже низькою (59%) і низькою (31% площі) забезпеченістю (табл. 3), що обумовлює досить високу потребу у внесенні азотних добрив.

  Оскільки нітратний азот володіє високою рухливістю, то для повної оцінки ситуації по забезпеченості грунтів азотом доцільно щорічно проводити грунтову діагностику на полях, що плануються під посів перспективних для господарства культур. Крім того, при весняній діагностиці поряд з цим бажано провести облік продуктивної вологи, що дозволить більш точно спрогнозувати майбутній урожай.

  Таблиця 3. Групування ґрунтів сільськогосподарських угідь за змістом нітратного азоту (N-NO3) Table 3. Grouping of soils of agricultural land by the content of nitrate nitrogen (N-NO3)

  № п / п Номер поля / fields Площа поля, га / Area fields, hectare Площа за змістом нітратного азоту, га / Area by nitrate nitrogen content, hectare Середньозважена зміст, мг / кг / Medium weighted content, mg / kg

  дуже низька / very low низьке / low середнє / average високе / high

  <5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 >15,1

  1 + 1 180,8 180,8 5,0

  2 + 2 233,4 233,4 4,6

  3 3 239,5 239,5 5,0

  4 4 43,8 43,8 5,0

  5 5 182,6 182,6 4,4

  6 7 291,4 291,4 9,1

  7 8 110,9 110,9 6,8

  8 9 92,47 92,47 5,6

  9 10 273,6 273,6 7,8

  10 11 60,1 60,1 4,9

  11 12 147,4 147,4 4,9

  12 13 142,0 142,0 2,5

  13 14 71,8 71,8 2,3

  14 15 70,5 70,5 21,9

  15 16 139,0 139,0 4,0

  16 17 285,8 285,8 14,7

  17 18 168,9 168,9 3,5

  18 19 154,0 154,0 10,0

  19 20 133,34 133,34 6,0

  20 22 111,0 111,0 1,8

  21 23 282,6 282,6 3,5

  3415,0 2002,9 1055,7 285,8 70,5 5,7 ± 0,66

  Оцінка розглянутих грунтів за змістом рухливих форм фосфору (табл. 4) виявила дуже високу забезпеченість цим елементом. Максимальна кількість Р205 склало 500 мг / кг. На території господарства відсутні грунту з низьким і середнім вмістом рухомого фосфору.

  Ще одним з основних елементів живлення рослин є калій, який бере участь в фізико-хімічних процесах і в ході обміну речовин. Він не входить до складу органічних сполук, але бере активну участь в процесі фотосинтезу, утворення білків, підвищує посухостійкість, зимостійкість, стійкість до вилягання рослин і покращує якість продукції.

  Таблиця 4. Угруповання грунтів сільськогосподарських угідь за змістом рухливих форм фосфору Table 4. Grouping of soils of agricultural land by the content of mobile forms of phosphorus

  № п / п Номер поля / fields Площа поля, га / Area fields, hectare Площа за змістом рухливих форм фосфору, га / Area according to the content of mobile forms of phosphorus, hectare Середньозважена зміст, мг / кг / Medium weighted content, mg / kg

  підвищене / increased високе / high дуже висока / very high

  101-150 151-250 >251

  1 1 180,8 158,8 22 209

  2 + 2 233,4 233,4 200

  3 3 239,5 40,2 199,3 187,4

  4 4 43,9 20,1 23,8 165,6

  5 5 182,6 45,5 119,9 17,1 188,2

  6 7 291,4 251,5 39,9 210,3

  7 8 110,9 43,3 67,7 170,9

  8 9 92,5 92,6 200

  9 10 273,6 42,9 219,7 10,9 191,2

  10 11 60,1 20,1 40 174,9

  11 12 147,4 60,1 67,3 20 179,6

  12 13 142,0 18,4 108,4 15,2 198,3

  13 14 71,8 60,0 11,8 212,3

  14 15 70,5 70,5 200

  15 16 139,0 19,9 99,9 19,1 199,4

  16 17 285,8 220,1 65,7 217,2

  17 18 168,9 149,0 19,9 208,8

  18 19 154,0 20,1 114,1 19,9 200,0

  19 20 133,4 39,9 93,5 252,6

  20 22 111,0 91,0 20 213,5

  21 23 282,6 235,0 47,6 212,6

  Разом 3415,0 330,6 2661,9 422,6 200,0 ± 3,33

  Аналізуючи зміст обмінного калію в грунтах АПК «Першотравневе», було встановлено (табл. 5), що більша частина території характеризується середнім і підвищеним його накопиченням: 34 і 31% відповідно. Питома вага грунтів з дуже високим вмістом обмінного калію становить близько 14,4% території господарства. Середньозважена кількість даного елемента налічує 60-146 мг / кг.

  Таблиця 5. Угруповання грунтів сільськогосподарських угідь за змістом обмінного калію Table 5. Grouping of agricultural soils by the content of exchangeable potassium

  Площа за змістом обмінного калію, га /

  Пло Potassium metabolic area, hectare Середньозважена зміст, мг / кг / Medium

  № п / Номер поля / fields щадь поля, га / Area fields, hectare низьке / середовищ неї / підвищений / increased високе / high дуже висока / very high

  п low average weighted content, mg / kg

  <40 41-80 81-120 121-170 >171

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 + 1 180,8 140,8 39,9 68,8

  Продовження 5 таблиці

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  2 + 2 233,4 20,1 59,5 120,4 33,4 91,4

  3 3 239,5 199,3 40,2 66,7

  4 4 43,9 43,9 60

  5 5 182,6 19,6 25,4 97,5 40,1 140

  6 7 291,4 20 51,5 120,0 80,1 19,8 107,6

  7 8 110,9 47,9 63,9 83,0

  8 9 92,5 18,9 52,2 21,4 110,3

  9 10 273,6 60 82,9 99,8 30,8 118,4

  10 11 60,1 20,0 20,1 20 113,3

  11 12 147,4 60,1 27,3 60 141,8

  12 13 142,0 99,7 32,1 15,2 81,9

  13 14 71,8 20 20,1 31,7 138,2

  14 15 70,5 20,1 40,1 10,3 100,3

  15 16 139,0 17,4 101,7 19,9 106,4

  16 17 285,8 20 107,8 118 39,9 128,9

  17 18 168,9 70,5 78,4 20 89,2

  18 19 154,0 41,3 64,7 48,0 145,9

  19 20 133,4 29,6 62,7 21,2 19,9 111,0

  20 22 111,0 39,5 20 51,6 146,3

  21 23 282,6 109,7 40,0 68,1 64,7 114,9

  Разом 3415,0 40,1 1042,6 1168,7 670,3 493,3 99,0 ± 5,88

  Обговорення отриманих результатів.

  За даними Станції агрохімічної служби «Томська» (Звіт про науково-дослідній роботі за темою: Підготовка пропозицій ..., 2018), в грунтах Первомайського району Томської області за період з 2003 по 2011 рр. вміст гумусу залишилося на колишньому рівні: більшість грунтів слабо гумусірованние (від 2,5 до 4% органічної речовини). Однак, якщо на початку цього періоду слабо гумусірованние грунтів було 22%, то до 2011 року стало 49,5%. В якості основної причини вказується вкрай мале внесення органічних добрив.

  Отримані нами дані показали переважання частки сильно гумусірованние грунтів.

  Рівень реакції грунтового середовища є найважливішим фактором зміни фосфатного і калійного режимів грунтів, рухливості мікроелементів і важких металів. При високій кислотності ґрунтів не забезпечується потреба рослин в мінеральній формі азоту, кальції, магнії, мікроелементах, погіршується життєдіяльність ґрунтових мікроорганізмів. Оптимальною для більшості сільськогосподарських культур є слабокисла або нейтральна реакція середовища.

  Досліджувані грунту не вимагають проведення меліоративних заходів, оскільки володіють слабокислою реакцією ґрунтового розчину.

  Як відомо, для формування і зростання будь-якої сільськогосподарської культури необхідна достатня мінеральне живлення основними елементами: азотом, фосфором і калієм.

  Науковими дослідженнями встановлено, що діагностують критерієм забезпеченості грунтів Західного Сибіру мінеральним азотом є вміст нітратного азоту в родючому шарі 0-40 см. Загальновідомо, що режим нітратного азоту залежить від рівня родючості грунтів, запасів органічної речовини, погодних умов і прийомів обробітку грунту (Гамзіков Г І.П.., 2018).

  На накопичення нітратного азоту також впливають строки основного обробітку грунту і урожай попередньої культури. Очевидно, що чим вище урожай, тим менше азоту залишається в грунті і, відповідно, посилюється потреба подальшої культури у внесенні азотних добрив (Бєляєва О.М., 2013).

  Крім того, кількість нітратів у грунтах визначається нітріфікаціонной здатністю грунту. Нітрифікація протікає протягом усього вегетаційного періоду. Ця величина в різних грунтах Томської області неоднакова і залежить від вмісту в грунті гумусу, загального азоту і мікроагрегатного стану грунтів.

  Було встановлено, що розглядаються орні грунту АПК «Першотравневе» слабо забезпечені нітратних азотом. Для поповнення нестачі даного елемента потрібне додаткове внесення азотних добрив або обробіток бобових культур в якості сидератів.

  Рослини поглинають більшість поживних елементів безпосередньо з ґрунтового розчину. Наприклад, фосфор поглинається ними в формі ортофосфатов. Перехід фосфору з твердої фази в грунтовий розчин може бути пов'язаний з наявністю залишкової кількості даного елемента від раніше внесених добрив, або від ємності поглинання грунтів щодо фосфат-іонів. Також на процес трансформації фосфатів можуть впливати температура, вологість, ступінь кислотності ґрунтів або діяльність кореневих систем рослин.

  Таким чином, фосфатний режим грунтів характеризує їх здатність забезпечувати рослини фосфором. У рослинах даний елемент міститься в органічних і неорганічних з'єднаннях. Співвідношення між цими фракціями фосфору залежить як від фізіологічного віку частин рослин, так і від забезпечення фосфором. Відомо, що частка органічного фосфору в молодих частинах рослин вище, ніж в старих. При рясному забезпеченні фосфором частка неорганічних форм у старіших листках вище. Причому і при сильному недоліку фосфору частина фосфатів залишається в неорганічної формі.

  В цілому для ґрунтів Первомайського району характерний високий рівень забезпеченості рухомим фосфором - 200 мг / кг (Звіт про науково-дослідній роботі за темою: Підготовка пропозицій ..., 2018).

  Отримані нами дані підтверджують цю тенденцію - більшість орних грунтів господарства мають дуже високу забезпеченістю даними елементом.

  Ще недавно високий вміст рухомих фосфатів в грунті вважалося позитивним явищем. В даний час це пов'язують з порушенням розподілу і міграції даного елемента в біосфері. Частина авторів пояснюють дане явище впливом антропогенного чинника, т. Е. Інтенсивним застосуванням мінеральних і органічних добрив (Шафран С.А., 2015; Шафрон О.Д і Темників В.Н., 2008). Вважається, що при певному нагромадженні фосфору в тканинах рослин відбувається різке зниження приросту біомаси, при утриманні від 400 до 1000 мг рухомих фосфатів на 1 кг ґрунту може наступити депресія фитоценоза, а при 4000 мг / кг - його загибель. Однак експериментально встановлено, що навіть при дуже високому вмісті фосфатів (до 2200 мг / кг) гноблення рослин не відбувається (Титова В.І. та ін., 2011).

  Вміст рухомого калію також є одним з показників агрохімічного стану ґрунтів. Відомо, що забезпеченість рослин калієм обумовлена ​​не стільки його загальним змістом в грунті, скільки співвідношенням між формами його з'єднань. Переважна кількість калію в грунті знаходиться в нерозчинної і малоусвояемой для рослин формі. Між обмінним і необмінним калієм в грунті існує деяка рівновага, яке встановлюється дуже повільно. Перехід з обмінної форми в Необмінна відбувається при певних умовах: при підвищенні рН, иссушении грунту, і ін. В польових умовах найнижчий вміст обмінного калію спостерігається восени, за рахунок його споживання рослинами в вегетаційний період. Однак до весни його зміст зростає, причому у вологі роки значно сильніше, ніж в посушливі.

  При оцінці забезпеченості рухомими формами калію було встановлено, що розглядаються орні ґрунти характеризуються підвищеним і високим рівнем даного елемента.

  Подібна тенденція характерна для грунтів північного лісостепу Новосибірської області, де площа орних грунтів підвищеного і високого вмісту калію займає 33 і 35,2% відповідно (Степанов М.І. і Єфімова Г.І., 2011).

  висновки.

  При проведенні агрохімічної оцінки ґрунтів сільськогосподарських угідь Прічулимья на прикладі АПК «Першотравневе» Первомайського району Томської області було встановлено, що за ступенем гумусірованності більшість орних земель відноситься до сильно гумусірованние видам. За ступенем кислотності 73% грунтів господарства відносяться до слабкокислим і не вимагають вапнування.

  Переважна частина території господарства (близько 90%) характеризується дуже низькою і низькою забезпеченістю нітратних азотом, що обумовлює високу потребу у внесенні азотних добрив. За вмістом рухомих форм фосфору досліджувані грунти показали високу забезпеченість цим елементом. На території господарства відсутні грунту з низьким і середнім вмістом рухомого фосфору. За кількістю обмінного калію грунту господарства характеризуються середнім і підвищеним його накопиченням.

  На основі проведених досліджень для підтримки бездефіцитного балансу гумусу і елементів мінерального живлення рекомендується щорічно вносити органічні і азотні добрива. Альтернативним варіантом є обробіток сидеральних культур. При цьому не тільки грунт збагачується органічною речовиною, азотом та іншими елементами, але і скорочуються витрати на перевезення добрив.

  література

  1. Бєляєва О.М. Система No-till і її вплив на доступність азоту грунтів і добрив: узагальнення досвіду // Землеробство. № 7. 2013. С. 16-18. [Belyaeva ON. No-till system and its influence on availability of soil nitrogen and fertilizers: generalization of the experience. Zemledelie. 2013; 7: 16-18. (In

  Russ)].

  2. Гамзіков Г.П. Практичні рекомендації по грунтовій діагностиці азотного харчування польових культур і застосуванню азотних добрив в сибірському землеробстві. М.: ФГБНУ «Росин-формагротех», 2018. 48 с. [Gamzikov GP. Prakticheskie recomendacii po pochvennoy diagnostike azotnogo pitaniya polevykh culture i primeneniyu azotnykh udobreniy v sibirscom zemledelii. Moscow: FGBNU «Rosinformagrotekh»; 2018: 48 p. (In Russ)].

  3. ГОСТ 26213-91. Ґрунти. Методи визначення органічної речовини. Введ. 1993-30-01. М .: Комітет стандартизації і метрології СРСР, 1992. 6 с. [GOST 26213-91. Pochvy. Metody opre-deleniya organicheskogo veshchestva. Vved. 1993-30-01. Moscow: Komitet standartizatsii i metrologii SSSR; 1992: 6 p. (In Russ)].

  4. ГОСТ 26483-85. Ґрунти. Приготування сольової витяжки та визначення її рН по методу ЦИНАО. Введ. 1986-06-30. М .: Державний комітет СРСР по стандартах, 1985. 4 с. [GOST 26483-85. Pochvy. Prigotovlenie solevoi vytyazhki i opredelenie ee rN po metodu TsINAO. Vved. 198606-30. Moscow: Gosudarstvennyi komitet SSSR po standartam; 1985: 4 p. (In Russ)].

  5. ГОСТ 26951-86. Ґрунти. Визначення нітратів іонометріческіх методом. Введ. 198706-30. М .: Державний комітет СРСР по стандартах, 1986. 7 с. [GOST 26951-86. Pochvy. Opredelenie nitratov ionometricheskim metodom. Vved. 1987-06-30. Moscow: Gosudarstvennyi komitet SSSR po standartam; 1986: 7 p. (In Russ)].

  6. ГОСТ 28168-89. Ґрунти. Відбір проб. Введ. 1990-04-01. М .: Стандартинформ, 2008. 6 с. [GOST 28168-89. Pochvy. Otbor prob. Vved. 1990-04-01. Moscow: Standartinform; 2008: Додати 6 p. (In Russ)].

  7. ГОСТ Р 54650-11. Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за методом Кірсанова в модифікації ЦИНАО. Введ. 2013-01-01. М .: Стандартинформ, 2013. 7 с. [GOST R 54650-11. Pochvy. Opredelenie podvizhnykh soedinenii fosfora i kaliya po metodu Kirsanova v modi-fikatsii TsINAO. Vved. 2013-01-01. Moscow: Standartinform; 2013: 7 p. (In Russ)].

  8. Євсєєва Н.С. Географія Томської області. Природні умови і ресурси. Томськ: Вид-во Том. ун-ту, 2001. 222 с. [Evseeva N.S. Geografiya Tomskoy oblasty. Prirodnye usloviya i resursy. Tomsk: Izd-vo TSU, 2001. 222 p. (In Russ)].

  9. Земля першотравнева: зб. наук.-попул. нарисів / за ред. Я.А. Яковлєва. Томськ: Вид-во Том. ун-ту, 2001. 550 с. [Zemlya pervomaiskaya: sb. nauch.-popul. ocherkov. pod red. Ya.A. Yako-vleva. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta; 2001: 550 p. (In Russ)].

  10. Вивчення фосфорних добрив і фосфатного стану грунтів / В.І. Титова, Л.Д. Варламова, Е.В. Дабахова, А.В. Бахарєв // агрохімічний вісник. 2011. № 2. С. 3-6. [Titova VI, Var-lamova LD, Dabakhova EV, Bakharev AV. Study of phosphorus fertilizers and tha phosphate condition of soil. Agrochemical Herald. 2011 року; 2: 3-6. (In Russ)].

  11. Методичні вказівки по проведенню комплексного агрохімічного обстеження сільськогосподарських угідь. М .: Центр НТІ, пропаганди і реклами, 1994. 96 с. [Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu kompleksnogo agrokhimicheskogo obsledovaniya sel'skokhozyaistvennykh ugodii. Moscow: Tsentr NTI, propagandy i reklamy; 1994: 96 p. (In Russ)].

  12. Звіт про науково-дослідній роботі за темою: Підготовка пропозицій щодо розроблення і змісту «Правил раціонального використання земель сільськогосподарського призначення в Томській області». Томськ, 2018. 65 с. [Otchet o nauchno-issledovatelskoy rabote po teme: Podgotovka predlozheniy po razrabotke i soderzhaniyu «Pravil racional'nogo ispol'zovaniya zemel 'sel'skokhozyaistvennogo naznacheniya v Tomskoy oblasti». Tomsk, 2018: 65 p. (In Russ)].

  13. Степанов М.І., Єфімова Г.І. Оцінка родючості орних грунтів Новосибірської області // Сибірський вісник сільськогосподарської науки. 2011. № 5-6 (220). С. 13-18. [Stepanov MI, Efimova GI. Fertility assessment of arable soils in Novosibirsk region. Siberian Herald of Agricultural Science. 2011 року; 5-6 (220): 13-18. (In Russ)].

  14. Шафран С.А. Вплив типу грунтів і вмісту в них рухомих фосфатів на ефективність фосфорних добрив // Агрохімія. 2015. № 3. С. 26-33. [Shafran SA. Influence of soil type and content of mobile phosphates on the efficiency of phosphorys fertilizers. Agricultural Chemistry. 2015; 3: 26-33. (In Russ)].

  15. Шафрон О.Д., Темников В.Н. Динаміка зміни вмісту рухомих фосфатів в дерново-підзолистих грунтах // агрохімічний вісник. 2008. № 6. С. 21-23. [Shafronov OD, Temnikov VN. Dinamika izmeneniya soderzhaniya podvizhnykh fosfatov v dernovo-podzolistykh poch-vakh. Agrochemical Herald. 2008; 6: 21-23. (In Russ)].

  References

  1. Belyaeva ON. No-till system and its influence on availability of soil nitrogen and fertilizers: generalization of the experience. Zemledelie. 2013; 7: 16-18.

  2. Gamzikov GP. Practical recommendations for soil diagnostics of nitrogen nutrition of field crops and the use of nitrogen fertilizers in Siberian agriculture. Moscow: FSINI Rosinformagrotekh; 2018: 48 p.

  3. GOST 26213-91. Soil. Methods for determination of organic matter. Enter 1993-30-01 Moscow: USSR Standardization and Metrology Committee; 1992. 6 p.

  4. GOST 26483-85. Soil. Preparation of salt extract and determination of its pH by QNAO method. Enter 1986-06-30. Moscow: USSR State Committee for Standards; 1985: 4 p.

  5. GOST 26951-86. Soils. Determination of nitrate by ionometric method. Enter 1987-06-30. Moscow: USSR State Committee for Standards; 1986. 7 p.

  6. GOST 28168-89. Soils. Sampling. Enter 1990-04-01. Moscow: Standartinform; 2008. 6 p.

  7. GOST R 54650-11. Soils. Determination of mobile phosphorus and potassium compounds by Kirsanov method modified by CINAO. Enter 2013-01-01. Moscow: Standartinform, 2013; 7 p.

  8. Evseeva NS. Geography of the Tomsk region. Natural conditions and resources. Tomsk: Publishing House of Tomsk University; 2001: 222 p.

  9. Earth of Pervomayskiy: A collection of popular science essays. Yakovlev YaA, editor. Tomsk: Publishing House of Tomsk University; 2001. 550 p.

  10. Titova VI, Varlamova LD, Dabakhova EV, Bakharev AV. Study of phosphorus fertilizers and tha phosphate condition of soil. Agrochemical Herald. 2011 року; 2: 3-6.

  11. Guidelines for a comprehensive agrochemical survey of agricultural land. Moscow: Center for scientific and technical information, propaganda and advertising; 1994. 96 p.

  12. Report on the research work on the topic of Preparation of proposals for the development and content of the "Rules for the rational use of agricultural land in the Tomsk region" Tomsk, 2018. 65 p.

  13. Stepanov MI, Efimova GI. Fertility assessment of arable soils in Novosibirsk region. Siberian Herald of Agricultural Science. 2011 року; 5-6 (220): 13-18.

  14. Shafran SA. Influence of soil type and content of mobile phosphates on the efficiency of phosphorys fertilizers. Agricultural Chemistry.2015; 3: 26-33.

  15. Shafronov OD, Temnikov VN. Dynamics of changes in the content of mobile phosphates in sod-podzolic soils. Agrochemical Herald. 2008; 6: 21-23.

  Миколаєва Наталія Юріївна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри агрономії, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції Томського сільськогосподарського інституту-філії Новосибірського державного аграрного університету, 634050 Томськ, вул. К. Маркса, 19, тел. (3822) 53-23-61, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Тагіров Хаміт Харісовіч, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології м'ясних, молочних продуктів та хімії, Башкирська державний аграрний університет 450001, м Уфа, вул. 50 років Жовтня, 34, тел .: (347) 248-28-70; головний науковий співробітник відділу технології м'ясного скотарства та виробництва яловичини, Федеральний науковий центр біологічних систем і агротехнологій Російської академії наук, м Оренбург, 460000, г. Оренбург, вул. 9 Січня, 29, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Надійшла до редакції 2 грудня 2019 р .; прийнята після рішення редколегії 16 грудня 2019 р .; опублікована 31 грудня 2019 г. / Received: 2 December 2019; Accepted: 16 December 2019; Published: 31 December 2019


  Ключові слова: сільськогосподарських угідь / ГРУНТ / РОДЮЧІСТЬ / гумусу / КИСЛОТНІСТЬ ГРУНТУ / нітратного азоту / рухомого фосфору / ОБМІННИЙ КАЛИЙ / AGRICULTURAL LAND / SOIL / FERTILITY / HUMUS / SOIL ACIDITY / NITRATE NITROGEN / MOBILE PHOSPHORUS / EXCHANGE POTASSIUM

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити