У статті подано інформацію про деяких хімічних і фізичних свої -ствах лучно-сероземних грунтів Південно Мугани. Результати дослідження показують, що в залежності від рельєфу і рослинного покриву хімічні і фізичні свої ства грунтів характеризуються різними показниками.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Мірзоєва С. Н.


AGROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE MEADOW-SEROZEM SOILS IN SOUTH MUGAN

The information of some chemical and physical peculiarities in the meadow serozem soils from south Mugan has been presented. The consequences of the researches show that physical peculiarity of soil are characterized by the different indices depending on relief and plant cover.


Область наук:
 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки
 • Рік видавництва: 2017
  Журнал
  Грунтознавство і агрохімія
  Наукова стаття на тему 'Агрофізичні ХАРАКТЕРИСТИКА лучно-сіроземними ПОЧВ ПІВДЕННОЇ Мугань'

  Текст наукової роботи на тему «Агрофізичні ХАРАКТЕРИСТИКА лучно-сіроземними ПОЧВ ПІВДЕННОЇ Мугань»

  ?УДК 631.43

  Мірзоєва С.Н.

  Агрофізичні ХАРАКТЕРИСТИКА лучно-сіроземними ПОЧВ

  ПІВДЕННОЇ Мугань

  Інститут Ґрунтознавства і Агрохімії НАН Азербайджану, AZ 1073, Баку, вул. М.Рагіма, 5, Азербайджан, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація. У статті подано інформацію про деяких хімічних і фізичних властивостях лучно-сероземних грунтів Південної Мугани. Результати дослідження показують, що в залежності від рельєфу і рослинного покриву хімічні і фізичні своіства грунтів характеризуються різними показниками.

  Ключові слова: карбонати, агрофізичні та агрохімічні своіства грунтів, гумус, об'емньш вага, водопрочность.

  ВСТУП Муганський степ є одним з великих сільськогосподарських регіонів АзербаІджанскоІ Республіки. Широке здійснення тут меліорації засолених земель підвищило можливість успішного вирощування сельскохозяіственних культур, особливо зернових і бавовнику. Однак Країні недостатня вивченість агрофизических своиств грунтів Південно Мугани значно стримує інтенсивність сельскохозяіственного освоєння земель.

  У зв'язку з цим виникла необхідність детального вивчення агрофізичних своиств основних типів грунтів Південно Мугани.

  Відомо, що кожна грунт має своіственние єї деякі хімічні та фізичні своіства. З метою спрямованого ¿впливу на несприятливі своіства грунтів, а також для розробки комплексних заходів для меліорації, раціонального використання земель, оросітельноі води і мінеральних добрив досліджували найбільш важливі хімічні і фізичні показники. Тому, в етоі області проведено великі дослідницькі роботи [1, 2, 4-7].

  ОБ'ЄКТИ І МЕТОДИ З огляду на вищевикладене, на досліджуваному об'єкті нами були вивчені агрофізичні характеристики

  лучно-сероземних грунтів Південно Муга-ні.

  Муганський степ займає частину Кура-Араксінскоі низовини і ділиться на Північну, Центральну і Південну Мугань. Досліджувана територія Південно Мугани представляє со-бої слабонаклонную рівнину.

  В геоморфологічному відношенні Південна Мугань - освіту молоде, формування її рельєфу тривало до самого недавнього часу і йшло на тлі загального абсолютного прогинання Курінскоі западини.

  Для ізучаемоі території характерний клімат сухих степів і напівпустель з мягкоі зимо, сухим жарким літом [3]. За багаторічними даними проведених дослідниками на території середньорічна температура повітря тут становить + 14,10С, річна сума опадів у межах коливається від 254 до 572 мм, зменшуючись з південного сходу на північний захід, а також при переході від предгорноі частини до центру Муганскоі степу . Протягом року випаровування з поверхні грунту досягає 900-1000 мм, тобто, в 2-5 рази перевищує кількість опадів.

  Для Південно Мугани характерні сухостепова, напівпустельні, галофіт Цінні та ефемерні ценози.

  У складі рослинних формації широко поширені: полин, однорічні солянки, багаторічні зі-

  Лянка, верблюжа колючка, караган, очерет і інша рослинність.

  Дослідження проводилися за загальноприйнятою в грунтознавстві методикою, результати проведених дослідженні наводяться нижче [2, 4-6].

  РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ На підставі проведених великомасштабних дослідженні, грунту Південно Мугани представлені: сіро-коричневими, лучно-сіроземними, сероземно-луговими видами і їх різновидами [3, 4, 7].

  При вивченні грунтового покриву цього регіону, до теперішнього време-

  Описувані грунту характеризуються низьким вмістом гумусу, которії поступово зменшується з глубіноі. Якщо вміст гумусу у верхньому горизонті досягає 2,90%, то в нижче лежачих горизонтах воно знижується до 0,20%.

  ні вивчалися окремі своіства поширених тут грунтів. Комплексне вивчення агрофізичних своиств грунтів, що грають істотну роль в поліпшенні родючості грунтів і підвищення урожаіності культур, не проводилося. Це послужило підставою для проведення нами спеціального комплексного дослідження агрофизических своиств грунтів Південно Мугани.

  Для опису почвенноі характеристики лучно-сероземних грунтів нижче наведені деякі хімічні і фізичні показники цих грунтів (таблиці 1, 2).

  Відмирання полинно-ефемерноі рослинності до початку спекотного і сухого літнього періоду сприяє ін-тенсівноі мінералізації мертвої органічної речовини. В результаті чого в цих грунтах формується значно меншу кількість гумусу.

  Таблиця 1 - Хімічні своіства грунтів

  Глибина, см Гумус,% СаСОз,% Сума поглинання катіонів, мг-екв. У% від суми

  Са Мg Иа

  0-11 2,90 12,04 24,4 62,50 31,76 5,74

  11-46 1,20 10,74 20,3 50,73 43,85 5,42

  45-60 0,90 11,60 17,8 54,50 35,39 10,11

  60-92 0,60 9,74 20,0 57,00 37,00 6,0

  92-132 0,20 12,04 18,5 48,64 43,24 8,12

  Таблиця 2 - Основні водно-фізичні своіства

  Гранулометрію. склад,% о о с о О4 відпр. агрегат.>0,25 2 м

  Глибина, см <0,001 <0,01 Об'ємний в г / см3 (Про ї и н л ч е Ч ^ д ь з о н СП про а о С Водопроникність

  0-11 39,88 71,92 1,16 2,57 54,9 40,3

  11-46 41,60 72,6 1,25 2,64 52,7 37,5

  46-60 41,20 72,08 1,30 2,66 51,1 33,8 267

  60-92 43,60 76,76 1,43 2,69 46,8 30,7

  92-132 50,0 84,52 1,49 2,72 45,2 23,5

  Досліджувані нами лучно-сіро-земні грунту і материнська порода цих грунтів слабо і среднекарбонатние. Вміст карбонатів по генетичним обріїв то зменшується, то збільшується, що пов'язано з тим, що складають територію однорідні матеріали змінюють один одного. Зміст СаСОз за профілем грунтів коливається в межах від 9,74 до 12,04%.

  Сума поглинених катіонів за профілем лучно-сероземних грунтів коливається в межах 17,8-24,4 мг-екв. на 100 г грунту. З них на частку поглиненого кальцію доводиться 48,6462,50% від суми. Розподіл поглиненого магнію за профілем нерівномірне і становить 31,76-43,85% від суми поглинутих підставі. У досліджуваних ґрунтових профілях величина поглиненої натрію змінюється в межах від 5,42 до 10,11% від суми поглинутих підставі.

  Кількість агрономічно цінних водопрочних агрегатів з величи-ної (> 0,25 мм) коливається в межах від 23,5 до 40,3%. Серед них наиболь-шиї водопрочной відрізняються макроагрегати лучно-сероземних грунтів степового плато.

  Результат гранулометричного аналізу показує, що при поширенні окремих фракції за профілем лучно-сероземних грунтів, спостерігається деяке своєрідність. Кількість фізіческоі глини (<0,01) об'єкта дослідження в грунтовому профілі, коливається в межах від 71,92% до 84,52% та представлено середньо глинистим складом.

  У лучно-сероземних грунтах характерні показники об'ємної ваги за профілем грунтів залежать від багатьох факторів. Результати визначення об'ємної ваги, проведені в польових умовах, показують, що щільність складання грунтів на різних ключових майданчиках не однакова і

  коливається в межах від 1,16 до 1,29 г / см3. Питома вага у всіх різновидах цих грунтів з глибиною збільшується і доходить до 1,49 г / см3.

  Величина питомої ваги в порівнянні з велічіноі об'ємного ваги за профілем змінюється незначно, і коливаються в межах 2,57-2,72 і, як зазвичай, у всіх випадках з глубіноі збільшується. Відповідно величинам об'ємного і питомого ваг загальна порізно в грунтовому профілі варіює в межах від 45,2-54,90%, її максимальні величини, приурочені до верхніх горизонтах. Ці значення за шкалами Н.А. Качинського з агро-номіческоі точки зору можуть вважатися досить хорошими [6].

  Для лучно-сероземних грунтів слід зазначити своеобразниі характер вбирання води, чому сприяє сильна тріщинуватість поверхні, яка зумовлює винятково велику початкову водопроникність. Водопроникність лучно-сероземних грунтів до кінця досвіду (до 6-ї години спостереженні) досягає постійного-ної величини 267 мм.

  Як видно з вищесказаного, лучно-сероземниє грунту мають свої характерні особливості. Для проведення необхідних агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та інших заході, велике значення має вивчення агрофізичних своиств грунтів.

  ВИСНОВОК

  Резюмуючи результати агрофизических своиств лучно-сероземних грунтів можна констатувати, що ці ґрунти є одними з найбільш родючих грунтів Південно Мугани. Але, незважаючи на це, щоб ще більше збільшити їх продуктивність і домогтися раціонального використання цих ґрунтів, необхідно проводити агромеліоративні заходи, спрямовані на збільшення кількості органи-

  чеських речовин, що сприяють під- раціональні норми зрошення, пра-шенням водопрочних агрономічних вільниі сівозміну. цінних макроагрегатов, застосовувати

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1 Бабаєв М.П., ​​Джафарова Ч.М., Гасанов В.Г. Сучасна класифікація грунтів Азербайджану. - Баку: Изд-во «Елм», 2006. - 359 с.

  2 Вадюніна А.Ф., Корчагіна З.А. Методи дослідження фізичних своиств грунтів і грунтів. - М .: Изд-во Вища школа, 1973. - 305 с.

  3 Гаджієв Г.А., Рагімов В.А. Кліматична характеристика адміністративних раіоне Азербаіджанскоі РСР. - Баку: Изд-во «Елм», 1987. - 269 с.

  4 Качинський Н.А. Фізика грунту. - М .: Изд-во МГУ 1970. - 314 с.

  5 Кочарлі С.А. Водно-тепловий баланс і динаміка ґрунтових процесів бавовняно-люцернового сівозміни в умовах Муганскоі степу: автореф. канд. -Баку, Изд-во «Елм», 1984. - 19 с.

  6 Мамедов Р.Г. Агрофізичні своіства грунтів Азербаіджанскоі РСР. - Баку: Изд-во «Елм», 1989. - 244 с.

  7 Мустафаєв М.Г. Сучасний стан грунтів Муга-Сальянского масиву і наукові основи їх поліпшення: автореф. док.дісс. - Баку: Изд-во «Елм», 2015. -41 з.

  REFERENCES

  1 Babayev M.P., Dzhafarova Ch.M., Gasanov V.G. Sovremennaya klassifikatsiya pochv Azerbaydzhana. - Baku: Izd-vo «Elm», 2006. - 359 s.

  2 Vadyunina A.F., Korchagina Z.A. Metody issledovaniya fizicheskikh svoystv pochv i gruntov. - M .: Izd-vo Vysshaya shkola, 1973. - 305 s.

  3 Gadzhiyev G.A., Ragimov V.A. Klimaticheskaya kharakteristika administrativnykh rayonov Azerbaydzhanskoy SSR. - Baku: Izd-vo «Elm», 1987. - 269 s.

  4 Kachinsky N.A. Fizika pochvy. - M .: Izd-vo MGU, 1970. - 314 s.

  5 Kocharli S.A. Vodno-teplovoy balans i dinamika pochvennykh protsessov khlopkovo-lyutsernovogo sevooborota v usloviyakh Muganskoy stepi: avtoref. kand. -Baku, Izd-vo «Elm», 1984. - 19 s.

  6 Mamedov R.G. Agrofizicheskiye svoystva pochv Azerbaydzhanskoy SSR. - Baku: Izd-vo «Elm», 1989. - 244 s.

  7 Mustafayev M.G. Sovremennoye sostoyaniye pochv Mugano-Salyanskogo mas-siva i nauchnye osnovy ikh uluchsheniye: avtoref. dok.diss. - Baku: Izd-vo «Elm», 2015. -41 s.

  ТУЙ1Н Мірзоєва С.Н.

  ОЦТУСТ1К Мугань АІМАFИНИH, ШАЛFИНДИ-С? Р ТОПИРАЦТАРИНИН, АГРОФІЗІКАЛЬЩ СІПАТТАМАСИ Езiрбайжан улттиц гилим академіясиниц топирацтану жене агрохімія інститути, AZ1073, Баку, М.Рагіма квшеа, 5, Езiрбайжан, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ма; Аладов Ощустж Мугань аімариньщ шалгинди-сур топирак; тариньщ кейбiр хіміяльщ жене фізікали; ; Асйеттерi турали мелiметтер келтiрiлген. Зерттеу нетйжелерi топира; тиц хіміяли; жене фізікали; ; Асйеттерi жер бедерi мен eсiмдiк жамилгисина теуелдi ертYрлi кeрсеткiштермен сіпатталатинин кeрсеттi.

  ТYйiндi свздер: карбонаттар, топиращ'щ агрофізікал'щ жене агрохіміял'щ касіеттер ^ гумус, квлемдiк салмаги, Суга берiктiлiгi.

  SUMMARY Mirzoeva S.N.

  AGROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE MEADOW-SEROZEM SOILS IN

  SOUTH MUGAN Institute of Soil Science and agrochemistry of ANAS, AZ1073, Baku, M. Rahim 5, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The information of some chemical and physical peculiarities in the meadow - serozem soils from south Mugan has been presented. The consequences of the researches show that physical peculiarity of soil are characterized by the different indices depending on relief and plant cover.

  Key words: carbonate, agrophysics, humus, volume weight, waterstability.


  Ключові слова: карбонати /агрофізичні та агрохімічні свої ства грунтів /гу-мус /об'емниі вага /водопрочность /carbonate /agrophysics /humus /volume weight /waterstability

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити