Особливий інтерес викликає аналіз чинників, що впливають на формування рівня самозабезпеченості регіону продовольством, дослідження поняття «агроемкості»Як одного з індикаторів визначення самозабезпечення регіону продуктами харчування з метою виявлення перспективних напрямків забезпечення продовольчої безпеки. Дослідження проводилося на основі даних Північно-Кавказького федерального округу.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Вартанова Марина Львівна, Дробот Олена Валеріївна


Agro-capacity as one of the indicators determining the self-sufficiency of the region with nutrition

Of particular interest is the analysis of factors affecting the formation of the level of self-sufficiency of the region with food, the study of the concept of "agro-capacity" as one of the indicators for determining the self-sufficiency of the region with food in order to identify promising areas of food security. The study was conducted on the basis of data from the North Caucasus Federal district.


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Продовольча політика і безпека
  Наукова стаття на тему 'агроемкості ЯК ОДИН ІЗ ІНДИКАТОРІВ ВИЗНАЧЕННЯ самозабезпечення РЕГІОНУ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ'

  Текст наукової роботи на тему «агроемкості ЯК ОДИН ІЗ ІНДИКАТОРІВ ВИЗНАЧЕННЯ самозабезпечення РЕГІОНУ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ»

  ?ПРОДОВОЛЬЧА ПОЛІТИКА І БЕЗПЕКА

  Том 6 • Номер 3 • Січень-вересень 2019 ISSN 2499-9431 Food Policy and Security

  видавництво

  креативна економіка

  Агроемкості як один з індикаторів визначення самозабезпечення регіону продуктами харчування

  Вартанова М.Л. 1, Дробот Е.В. 2

  1 Інститут соціально-політичних досліджень Російської академії наук (ІСПІ РАН ФНІСЦ), Москва, Росія

  2 Виборзький філія Російської академії народного господарства і державної служби при Президенті Російської Федерації, Виборг, Росія

  АНОТАЦІЯ: _

  Особливий інтерес викликає аналіз чинників, що впливають на формування рівня самозабезпеченості регіону продовольством, дослідження поняття «агроемкості» як одного з індикаторів визначення самозабезпечення регіону продуктами харчування з метою виявлення перспективних напрямків забезпечення продовольчої безпеки. Дослідження проводилося на основі даних Північнокавказького федерального округу.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА: агропромисловий комплекс, агроемкості, кон'юнктура, продовольча безпека, продовольчий ринок, самозабезпеченість, Північно-Кавказький федеральний округ, сільське господарство

  Agro-capacity as one of the indicators determining the self-sufficiency of the region with nutrition

  Vartanova M.L. 1, Drobot E.V. 2

  1 The Institution of Russian Academy of Sciences the Institute of Socio-Political Research RAS, Russia

  2 Vyborg branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Russia

  Особливості функціонування агропромислового комплексу Росії розглянуті в роботах російських економістів Аганбегяна А.Г. [1] (Aganbegyan 2017), Вартанова М.Л. [6; 7; 9; 10; 11] (Vartanova 2017; Vartanova, 2016 року; Vartanova, Drobot, 2018), Воробйової Е.С. [12] (Vorobyova, 2015), Дробот Е.В. [10; 11; 13-19] (Vartanova, Drobot, 2018; Drobot, Maslova 2017; Drobot 2017; Drobot, Batarin, Pekki 2017; Drobot, Abrosimova, Savitskaya 2017; Drobot, Makarov, Ivanova 2017; Drobot, 2016), Заманова Г.Н., Зінченко О.П. [21; 22] (Zinchenko, 2016 року; Zinchenko, Ermakova, 2015) та інших авторів. Багато вчених солідарні з групою

  дослідників, які вважають, що «агроемкості є синтетичним поняттям, яке виражає місце і роль сільського господарства в національному господарстві і що для її оцінки потрібно використовувати частку валової продукції сільського господарства в ВВП країни, тобто вони використовують цей термін для країнового зіставлення »[26]. Але агроемкості в такій інтерпретації, тобто як валовий внутрішній продукт з, може характеризувати і регіон.

  На наш погляд, таке розуміння агроемкості є недостатнім, так як вона є відносною величиною і показує не тільки внесок або обсяг виробництва продукції агропромислового комплексу (АПК), але включає в себе також відношення чисельності сільського населення до чисельності зайнятих в економіці; питома вага сільського населення; питома вага ріллі до загальної площі сільськогосподарських угідь; питома вага площі сільськогосподарських угідь до загальної земельної площі.

  Оцінку продовольчої забезпеченості необхідно провести з урахуванням значущості продуктів харчування, які найбільш вірогідно відображають структуру раціону харчування основних груп населення [10] (Vartanova, Drobot, 2018). Разом з тим обрана група повинна відповідати таким умовам: в раціоні харчування продукти повинні мати найвищий рейтинг і при цьому не бути взаємозамінними; достовірність статистичних даних по виробництву і споживанню в межах адміністративних територій (округу, регіону, держави); кількість продуктів повинно бути мінімальним, але забезпечувати при цьому більш ніж на 80% потребу в калоріях і основних харчових речовинах.

  Оцінити регіональні особливості стану продовольчого ринку можна за наступними параметрами:

  ABSTRACT: _

  Of particular interest is the analysis of factors affecting the formation of the level of self-sufficiency of the region with food, the study of the concept of «agro-capacity» as one of the indicators for determining the self-sufficiency of the region with food in order to identify promising areas of food security. The study was conducted on the basis of data from the North Caucasus Federal district.

  KEYWORDS: agriculture, agreement, environment, food security food market, self-sufficiency, the North Caucasian Federal district, agriculture

  JEL Classification: C02, C60, I29 Received: 01.07.2019 / Published: 30.09.2019

  © Author (s) / Publication: CREATIVE ECONOMY Publishers For correspondence: Vartanova M.L. (11marina110mail.org.ua)

  CITATION: _

  Vartanova M.L., Drobot E.V. (2019) Agroemkost kak odin iz indikatorov opredeleniya samoobespecheniya regiona produktami pitaniya [Agro-capacity as one of the indicators determining the self-sufficiency of the region with nutrition]. Prodovolstvennaya politika i bezopasnost. 6. (3). - 141-152. doi: 10.18334 / ppib.6.3.41392

  - стан виробничого процесу в галузях АПК і тенденції його розвитку, в тому числі продовольчих товарів;

  - обсяг, структура, рівень і динаміка окремих індикаторів споживання продуктів харчування;

  - стан розподілу і перерозподілу валового продукту;

  - політика в галузі регулювання доходів населення і в сфері ціноутворення;

  - стан показників загальноекономічної кон'юнктури;

  - освіту міжрегіональних зв'язків по товарообміну;

  - природно-кліматичні, демографічні, соціальні, логістичні та інші параметри.

  Аналіз і оцінка результативності діяльності продовольчого ринку можуть бути здійснені за різними параметрами, що охоплює різні рівні. В якості таких параметрів можна використовувати результативність функціонування окремих видів продуктових ринків (м'ясо, молоко, хліб, цукор і т.д.), ефективність роботи окремих господарюючих суб'єктів, подкомплексов і галузей.

  Самозабезпечення регіону продовольчими товарами і сировиною для його виробництва розглядається з двох точок зору, у вузькому і широкому сенсі слова [10] (Vartanova, Drobot, 2018). У першому варіанті, або у вузькому сенсі слова, самозабезпечення розуміється як задоволення потреб регіону в продовольчих товарах за рахунок власного виробництва з використанням місцевих ресурсів і внутрішніх резервів. У другому варіанті, в широкому сенсі слова, самозабезпечення розуміється як більш повне задоволення соціальних і економічних потреб населення регіону в продовольстві і виробничому сировину за рахунок місцевого виробництва, встановлення і розширення горизонтальних, вертикальних, коопераційних і інтеграційних економічних зв'язків між учасниками продовольчого процесу, можливість самостійного участі в міжнародному та регіональному поділі праці на основі еквівалентного обміну товарами, роботами і послугами.

  Продовольча самозабезпеченість є категорією економіко-управ-

  ПРО АВТОРІВ: _

  Вартанова Марина Львівна, кандидат економічних наук, доцент, старший (11marina110mail.org.ua)

  ДроботЕлена Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Цитованій статті: _

  Вартанова М.Л., Дробот Е.В. Агроемкості як один з індикаторів визначення самозабезпечення регіону продуктами харчування // Продовольча політика і безпека. - 2019. - Том 6. - № 3. -С. 141-152. doi: 10.18334 / ppib.6.3.41392

  науковий співробітник митної справи та

  ленческих, і вона більшою мірою детермінована управлінської складової, її стан визначається рівнем економічного розвитку території, природним потенціалом, а також ефективністю його використання, розвиненістю міжрегіональних зв'язків. В даному випадку ми будемо розглядати самозабезпечення у вузькому сенсі слова, тобто як «здатність регіону самому задовольняти потреби населення в продуктах харчування за рахунок власного виробництва» [10] (Vartanova, Drobot, 2018).

  Продовольча самозабезпеченість регіону створюється і формується внутрішніми продовольчими ресурсами. Вона визначається якістю і кількістю трудових ресурсів, купівельними можливостями населення і рівнем розвитку його потреб, якістю міжрегіональних зв'язків, інвестиційною привабливістю регіону, ефективністю функціонування торгової і транспортної інфраструктури, якістю продукції та конкурентоспроможністю підприємств.

  Таблиця 1

  Класифікація факторів, що впливають на формування рівня самозабезпеченості регіону продовольством

  Фактори, що діють у сфері виробництва Фактори, що діють у сфері розподілу і обміну Фактори, що діють у сфері споживання

  Територіальна спеціалізація сільськогосподарського виробництва Нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської сировини і продовольства Розширення існуючих та введення нових виробничих потужностей, прискорення їх освоєння Розвиток внутрішньорегіональних зв'язків щодо забезпечення сільськогосподарською сировиною Рівень розвитку ринкової інфраструктури Ємність регіонального ринку сільськогосподарської продукції Об'єктивна потреба в підтримці, зміцненні і розвитку міжрегіональних зв'язків по поставкам сільськогосподарської продукції Участь регіону в зовнішньоторговельній діяльності, обмін продукцією і технологіями Фактичний рівень потреби населення регіону в сільськогосподарській продукції та продовольстві Зміна рівня потреби в майбутньому періоді за рахунок зростання грошових доходів, зміни цін, демографічних факторів і т.д.

  Джерело: складено авторами за даними [5, с. 23-29] (Vartanova, 2016).

  Проблема реалізації процесу самозабезпечення регіону продовольством за рахунок місцевих ресурсів залежить від безлічі факторів, що діють у сфері виробництва, розподілу і обміну і споживання (табл. 1). Ці фактори можна також розділити на дві групи. До першої групи належать природно-ресурс-ні та географічні чинники, до другої - організаційно-управлінські та економічні.

  До складу географічних і природно-ресурсних факторів входять:

  - географічне розміщення регіону, його місце розташування щодо енергетичних джерел, стан транспортних комунікацій і засобів сполучення, наявність на території сировинних джерел;

  - природні і кліматичні умови, які визначають, чи можна займатися сільськогосподарським виробництвом;

  - стан екологічної ситуації на території розташування регіону;

  - культура споживання продовольства, домінуюча в регіоні, її регіонально-етнічні особливості і традиції;

  - обсяги і асортимент сільськогосподарської продукції, виробленої в регіоні;

  - забезпеченість регіону сировинними ресурсами і паливно енергетичними джерелами.

  До складу організаційно-управлінських та економічних чинників входять:

  - стан виробництва сільськогосподарської продукції в господарствах населення, селянських (фермерських) господарствах, великих сільськогосподарських організаціях, їх кількісний та об'ємне співвідношення;

  - гармонійність і взаємозамінність регіональних товарних ринків, їх диверсифікація і розвиток;

  - максимальне використання регіональних ресурсів для політики імпортоза-ня;

  - стан територіального поділу праці всередині регіону, його ступінь і якість;

  - оптимальне поєднання виробничої кооперації та спеціалізації, а також диверсифікація промислового і сільськогосподарського виробництва;

  - стан бюджетної та грошово-кредитної системи регіону, рівень її розвитку, наявність механізмів, що гарантують реалізацію регіональних пріоритетів;

  - можливості ресурсного забезпечення завдань вирішення продовольчої самодостатності регіону, її ув'язка з цілями досягнення національної продовольчої безпеки;

  - розвиток фінансово-економічної спроможності суб'єктів господарювання, оптимізація їх конкурентоспроможності;

  - потенціал міжнародного і внутрирегионального співпраці, участь в міжнародному поділі праці;

  - участь регіону у зовнішній торгівлі продовольчими товарами.

  У руслі дослідження необхідно визначитися з поняттями «самодостатність» і «самозабезпечення», встановити подібність і відмінність між цими категоріями. На погляд авторів, тут очевидна і семантична, і організаційно-економічна різниця.

  Самодостатність, як правило, це цільова установка, яка характеризує

  рівень задоволення потреб, який вважається нормативним з соціально-економічних та фізіологічних позицій. На відміну від самодостатності, самозабезпечення є процесом досягнення деяких можливих параметрів, які засновані на використанні і застосуванні внутрішніх ресурсів.

  Зрозуміло, що між цими двома визначеннями існує взаємозв'язок, і функція самозабезпечення полягає в досягненні самодостатності. Продовольча самозабезпеченість регіону може бути досягнута, як зазначено трохи вище, в тому випадку, якщо є умови і ефективно функціонує агропромисловий комплекс регіону, наявний і результативно працює вся інфраструктура продовольчого ринку, бюджетно-фінансова система реально бере участь в інвестиційних проектах, органи влади мінімально беруть участь в регулюванні механізмів продовольчого ринку.

  В даний час забезпечення продовольчої самодостатності на рівні округу і його суб'єктів є важливим завданням. Механізмами вирішення даної проблеми можуть бути:

  - подальший розвиток підприємництва, малого і середнього бізнесу в сфері агропромислового виробництва, створення правових і економічних умов;

  - оптимізація сучасних систем заготівлі та зберігання сільськогосподарської продукції і зниження втрат продукції на всіх етапах від виробництва до споживання;

  - створення ефективних інститутів розвитку в ланці: сільськогосподарське виробництво - кінцеве споживання;

  - комплексне використання маркетингових досліджень і вдосконалення системи управління внутрівиробничими підрозділами господарюючих суб'єктів;

  - використання прогресивних форм організації руху товару і систем розподілу продовольчих товарів;

  - переклад функціонування виробничо-переробних, заготівельних і торговельних організацій на рівень світових стандартів;

  - підготовка кадрів нового покоління, підвищення кваліфікації та компетентності працюючих фахівців;

  - розробка дієвих стимулів по мотивації праці персоналу організацій в ув'язці з якістю праці і кількістю виробленої продукції.

  Проведений аналіз свідчить про те, що для формування ефективно функціонуючого продовольчого ринку в ПКФО необхідно налагодити високоефективний обмін між його суб'єктами. Така потреба пояснюється тим, що суб'єкти округу виробляють сільськогосподарську продукцію нерівномірно, і по більшості продуктів вони не забезпечують необхідний обсяг середньодушового виробництва, тому потрібно «прибрати» існуючу автаркію в економічній

  діяльності регіонів, «відкрити» економічні кордони і перейти до просторової організації функціонування продовольчого ринку.

  ДЖЕРЕЛА:

  1. Аганбегян А.Г. Стійке зростання сільського господарства і його фінансове забезпечення

  // Гроші і кредит. - 2017. - № 7. - с. 3-9.

  2. Абдулманап С.Г. Інтеграційні процеси в регіонах Північнокавказького

  федерального округу // Етап: економічна теорія, аналіз, практика. - 2014. -№ 3. - с. 40-52.

  3. Abdulmanapov S.G., Medzhidov Z.U. Standard and legal aspects of creation and functioning of the sez in Russia // У збірнику: Структурні зміни в економіці Росії в умовах торгово-економічних санкцій і політики імпортозамеще-ня: Збірник наукових праць за підсумками Всеросійської науково-практичної конференції. 2017. - с. 137-139.

  4. Алтухов А.І. Продовольча безпека країни: проблеми та можливі

  шляхи їх вирішення // Економіка регіону. - 2008. - с. 33-49.

  5. Вартанова М.Л. Продовольча безпека країни і шляхи виходу з миро-

  вого продовольчої кризи. / Монографія. - Москва, Бібліо-Глобус, 2016.

  - 220 з.

  6. Вартанова М.Л. Агропромисловий комплекс: проблеми соціально-економіч-

  ської модернізації // Соціальна політика і соціологія. - 2017. - № 3. - с. 20-28.

  - doi: 10.17922 / 2071-3665-2017-16-3-20-28 .

  7. Вартанова М.Л. Основні напрямки забезпечення продовольчої безпека-

  ності в Російській Федерації // Регіональні проблеми перетворення економіки. - 2016. - № 5. - с. 29-39.

  8. Вартанова М.Л. Системний підхід і основні економічні моделі в забезпе-

  печении продовольчої безпеки регіонів Російської Федерації // Регіональні проблеми перетворення економіки. - 2016. - № 10. - с. 4-18.

  9. Вартанова М.Л., Дробот Е.В. Перспективи цифровізації сільського господарства як

  пріоритетний напрям імпортозаміщення // Економічні відносини. -2018. - № 1. - с. 1-18. - doi: 10.18334 / eo.8.1.38881 .

  10. Вартанова М.Л., Дробот Е.В. Актуальні проблеми забезпечення продовольчої безпеки: продовольча самодостатність регіону при ефективно функціонує регіональному продовольчому ринку (на прикладі Північнокавказького федерального округу) // Російське підприємництво. - 2018. -№ 2. - с. 405-430. - doi: 10.18334 / rp.19.2.38831 .

  11. Вартанова М.Л., Дробот Е.В. Вплив непростих суперечливих процесів на зростання вітчизняного сільського господарства // Російське підприємництво. - 2018. - № 1. - с. 13-36. - doi: 10.18334 / rp.19.1.38718 .

  12. Воробйова Е.С. Рівень самозабезпечення основний сільськогосподарською продукцією в Російській Федерації // Економіка і соціум. - 2015. - № 4. - с. 185-191.

  13. Дробот Е.В., Маслова В.Ю. Дослідження особливостей зовнішньоторговельної діяльності Ленінградської області в умовах санкцій // Російське підприємництво. - 2017. - № 14. - с. 2101-2128. - doi: 10.18334 / rp.18.14.38163.

  14. Дробот Е.В. Вплив санкційних воєн на розвиток зовнішньоторговельних відносин Росії і Фінляндії // Російське підприємництво. - 2017. - № 5. - с. 815830. - doi: 10.18334 / rp.18.5.37618.

  15. Дробот Е.В., Батарін І.В., Пеккі В.Д. Аналіз умов зовнішньої торгівлі Росії і країн Заходу в умовах санкційних воєн // Економічні відносини. - 2017.

  - № 1. - с. 27-40. - doi: 10.18334 / eo.7.1.37392.

  16. Дробот Е.В., Абросимова А.С., Савицька К.С. Вплив санкцій на формування Євразійського економічного союзу // Економічні відносини. - 2017. - № 1.

  - с. 55-64. - doi: 10.18334 / eo.7.1.37391.

  17. Дробот Е.В., Макаров І.М., Іванова А.А. Особливості державного управління розвитком стратегічних галузей в умовах економічних санкцій: інституційний та системний аспект // Російське підприємництво. - 2017.

  - № 19. - с. 2769-2786. - doi: 10.18334 / rp.18.19.38358.

  18. Дробот Е.В. Оцінка економічних наслідків санкційних воєн для економіки європейських країн // Російське підприємництво. - 2016. - № 20. - с. 2685-2696. - doi: 10.18334 / rp.17.20.36847.

  19. Дробот Е.В. Особливості зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації в умовах санкцій політики // Російське підприємництво. - 2016. - № 16. - с. 1879-1902. - doi: 10.18334 / rp.17.16.36478.

  20. Заманова Г.Н., Абдулманап С.Г. Основні напрямки вдосконалення державної підтримки розвитку сільського господарства в регіоні // Економічні науки. - 2011. - № 84. - с. 75-78.

  21. Зінченко О.П. Методичні питання економіко-статистичного аналізу сільського господарства. У книзі: Методичне забезпечення проведення наукових досліджень економічних проблем розвитку АПК Росії Санду І.С., Риженкова Н.Є., Полунін Г.А., Нечаєв В.І., ПАПЦ А.Г. / Колективна монографія., 2016.

  - 129-158 з.

  22. Зінченко О.П., Єрмакова О.В. Удосконалення структури сільського господарства РФ в процесі реалізації державних програм / Доповіді Тимирязевской сільськогосподарської академії // Міжнародна наукова конференція, присвячена 150-річчю академіка в.р. вільямса: № 286-2. 2015. - с. 186-187.

  23. Кучумів А.В., Пятібратов С.В. Вплив інвестиційної привабливості окремих галузей економіки на економічну безпеку // Вісник економічної безпеки. - 2011. - № 8. - с. 12-16.

  24. Мамедбекова М.О. Економічні умови формування та розвитку виробниц-

  жавної інфраструктури // Регіональні проблеми перетворення економіки.

  - 2007. - № 3. - с. 82.

  25. Мамедбекова М.О. Проблеми функціонування та розвитку виробничої інфраструктури в умовах інтенсифікації суспільного виробництва // Регіональні проблеми перетворення економіки. - 2008. - № 1. - с. 155-169.

  26. Маремуков А. С., Балкарія А. А., Абаєв Р. М // Вісник Оренбурзького державного університету. - 2009. - № 2. - с. 68-74.

  27. Регіони Росії. Соціально-економічні показники: стат. сб.2014. З 184,185,186

  28. Петросянц В.З., Петросянц Д.В. Модель сталого економічного зростання проблемного регіону // Економіка і управління: проблеми, рішення. - 2017. - № 6.

  - с. 103-106.

  29. Регіони Росії. Соціально-економічні показники. 2017: Стат. зб. / Росстат.

  - М., 2017. - +1402 р.

  30. Сайт Федеральної служби державної статистики. Gks.org.ua. [Електронний ресурс]. URL: http://www.gks.org.ua .

  31. Сайт Міністерства сільського господарства РФ. Mcx.org.ua. [Електронний ресурс]. URL: http://www.mcx.org.ua .

  REFERENCES:

  Maremukov A. S., Balkarov A. A., Abaev R. M [Agrocapacity of national economy and its influence on dynamics of life level]. (2009). Vestnik of Orenburg State University. (2). 68-74. (In Russian).

  Abdulmanapov S.G. (2014 року). Integratsionnye protsessy v regionakh Severokavkazskogo federalnogo okruga [Integration processes in regions of north caucasus federal district]. ETAP: economic theory, analysis, practice. (3). 40-52. (In Russian).

  Abdulmanapov S.G., Medzhidov Z.U. (2017). Standard and legal aspects of creation and functioning of the sez in Russia [Standard and legal aspects of creation and functioning of the Council for mutual economic assistance in Russia] Structural changes in the Russian economy in terms of trade and economic sanctions and the policy of import substitution. 137-139. (In Russian).

  Aganbegyan A.G. (2017). Ustoychivyy rost selskogo khozyaystva i ego finansovoe obespechenie [Sustainable Growth in Agriculture and Financial Resources to Support]. Money and Credit. (7). 3-9. (In Russian).

  Altukhov A.I. (2008). Prodovolstvennaya bezopasnost strany: problemy i vozmozhnye puti ikh resheniya [The food security of the country: problems and decisions]. Economy of the region. 33-49. (In Russian).

  Drobot E.V. (2016). Osobennosti vneshneekonomicheskoy deyatelnosti Rossiyskoy Federatsii v usloviyakh sanktsionnoy politiki [The peculiarities of international economic activities of the Russian Federation in the conditions of sanctions policy]. Russian Journal of Entrepreneurship. 17 (16). 1879-1902. (In Russian). doi: 10.18334 / rp.17.16.36478.

  Drobot E.V. (2016). Otsenka ekonomicheskikh posledstviy sanktsionnyh voyn dlya ekonomiki evropeyskikh stran [Evaluation of the economic consequences of sanction wars for the economy of the European countries]. Russian Journal of Entrepreneurship. 17 (20). 2685-2696. (In Russian). doi: 10.18334 / rp.17.20.36847.

  Drobot E.V. (2017). Vliyanie sanktsionnyh voyn na razvitie vneshnetorgovyh otnosheniy Rossii i Finlyandii [Impact of sanctioning wars on the development of foreign trade relations between Russia and Finland]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (5). 815-830. (In Russian). doi: 10.18334 / rp.18.5.37618.

  Drobot E.V., Abrosimova A.S., Savitskaya K.S. (2017). Vliyanie sanktsiy na formirovanie Evraziyskogo ekonomicheskogo soyuza [Impact of sanctions on the formation of the Eurasian Economic Union]. Journal of International Economic Affairs. 7 (1). 55-64. (In Russian). doi: 10.18334 / eo.7.1.37391.

  Drobot E.V., Batarin I.V., Pekki V.D. (2017). Analiz usloviy vneshney torgovli Rossii i stran Zapada v usloviyakh sanktsionnyh voyn [Analysis of conditions of Russia ''s and western countries' 'foreign trade under the conditions of sanctions wars]. Journal of International Economic Affairs. 7 (1). 27-40. (In Russian). doi: 10.18334 / eo.7.1.37392.

  Drobot E.V., Makarov I.N., Ivanova A.A. (2017). Osobennosti gosudarstvennogo upravleniya razvitiem strategicheskikh otrasley v usloviyakh ekonomicheskikh sanktsiy: institutsionalnyy i sistemnyy aspekt [Features of state management of the development of strategic industries under economic sanctions: institutional and systemic aspect]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (19). 2769-2786. (In Russian). doi: 10.18334 / rp.18.19.38358.

  Drobot E.V., Maslova V.Yu. (2017). Issledovanie osobennostey vneshnetorgovoy deyatelnosti Leningradskoy oblasti v usloviyakh sanktsiy [Study of the peculiarities of foreign trade activity of the Leningrad Region under sanctions]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (14). 2101-2128. (In Russian). doi: 10.18334 / rp.18.14.38163.

  Kuchumov A.V., Pyatibratov S.V. (2011). Vliyanie investitsionnoy privlekatelnosti otdelnyh otrasley ekonomiki na ekonomicheskuyu bezopasnost [The influence of investment attractiveness of separate sectors of economy on the economic security]. Economic Security Bulletin. (8). 12-16. (In Russian).

  Mamedbekova M.O. (2007). Ekonomicheskie usloviya formirovaniya i razvitiya proizvodstvennoy infrastruktury [Economic conditions of formation and development of industrial infrastructure]. Regional problems of transforming the economy. (3). 82. (in Russian).

  Mamedbekova M.O. (2008). Problemy funktsionirovaniya i razvitiya proizvodstvennoy infrastruktury v usloviyakh intensifikatsii obshchestvennogo proizvodstva [Problems of functioning and development of an industrial infrastructure in conditions of an intensification of a social production]. Regional problems of transforming the economy. (1). 155-169. (In Russian).

  Petrosyants V.Z., Petrosyants D.V. (2017). Model ustoychivogo ekonomicheskogo rosta problemnogo regiona [Model of sustainable economic growth of the problem region]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 3 (6). 103-106. (In Russian).

  Vartanova M.L. (2016). Osnovnye napravleniya obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti v Rossiyskoy Federatsii [The main areas of focus of providing for food security in the russian federation]. Regional problems of transforming the economy. (5). 29-39. (In Russian).

  Vartanova M.L. (2016). Sistemnyy podkhod i osnovnye ekonomicheskie modeli v obespechenii prodovolstvennoy bezopasnosti regionov Rossiyskoy Federatsii [The systemic approach and the main economic models in providing for the food security of the regions in the russian federation]. Regional problems of transforming the economy. (10). 4-18. (In Russian).

  Vartanova M.L. (2016). Prodovolstvennaya bezopasnost strany i puti vyhoda iz mirovogo prodovolstvennogo krizisa [The country's food security and ways out of the global food crisis] Moskva: Biblio-Globus. (In Russian).

  Vartanova M.L. (2017). Agropromyshlennyy kompleks: problemy sotsialno-ekonomicheskoy modernizatsii [The agro-industrial complex: problems of socioeconomic modernization]. Social policy and sociology. 16 (3). 20-28. (In Russian). doi: 10.17922 / 2071-3665-2017-16-3-20-28 .

  Vartanova M.L., Drobot E.V. (2018). Aktualnye problemy obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti: prodovolstvennaya samodostatochnost regiona pri effektivno funktsioniruyushchem regionalnom prodovolstvennom rynke (na primere Severo-Kavkazskogo federalnogo okruga) [Current issues of ensuring food security: food self-sufficiency in the region with an effectively functioning regional food market (by the example of the North Caucasus Federal District)]. Russian Journal of Entrepreneurship. 19 (2). 405-430. (In Russian). doi: 10.18334 / rp.19.2.38831 .

  Vartanova M.L., Drobot E.V. (2018). Perspektivy tsifrovizatsii selskogo khozyaystva kak prioritetnogo napravleniya importozameshcheniya [Prospects for digitalization of agriculture as a priority direction of import substitution]. Journal of International Economic Affairs. 8 (1). 1-18. (In Russian). doi: 10.18334 / eo.8.1.38881 .

  Vartanova M.L., Drobot E.V. (2018). Vliyanie neprostyh protivorechivyh protsessov na rost otechestvennogo selskogo khozyaystva [Impact of difficult contradictory processes on the growth of domestic agriculture]. Russian Journal of Entrepreneurship. 19 (1). 13-36. (In Russian). doi: 10.18334 / rp.19.1.38718 .

  Vorobyova E.S. (2015). Uroven samoobespecheniya osnovnoy selskokhozyaystvennoy produktsiey v Rossiyskoy Federatsii [The level of sufficiency in basic agricultural products in the russian federation]. Economy and society (Ekonomika i socium). (4). 185-191. (In Russian).

  Zamanova G.N., Abdulmanapov S.G. (2011). Osnovnye napravleniya sovershenstvovaniya gosudarstvennoy podderzhki razvitiya selskogo khozyaystva v regione [The main directions of improvement of state support of development of agriculture in the region]. Economic sciences. (84). 75-78. (In Russian).

  Zinchenko A.P. (2016). Metodicheskie voprosy ekonomiko-statisticheskogo analiza selskogo khozyaystva. V knige: Metodicheskoe obespechenie provedeniya nauchnyh issledovaniy ekonomicheskikh problem razvitiya APK Rossii Sandu I.S., Ryzhenkova N.E., Polunin G.A., Nechaev V.I., Paptsov A.G [Methodological issues of economic and statistical analysis of agriculture. The book: Methodological support of scientific researches of economic problems of development of agriculture of Russia I.S. Sandu, N.E. Ryzhenkova, Polunin G.A., Nechaev V.I., Paptsov A.G.] Moskva. (In Russian).

  Zinchenko A.P., Ermakova A.V. (2015). Sovershenstvovanie struktury selskogo khozyaystva RF v protsesse realizatsii gosudarstvennyh programm / Doklady Timiryazevskoy selskokhozyaystvennoy akademii [Improving the structure of agriculture of the Russian Federation in the process of implementing government programmes / reports of the Timiryazev Agricultural Academy] International scientific conference dedicated to 150th anniversary of academician VR Williams. 186-187. (In Russian).


  Ключові слова: АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС / агроемкості / КОН'ЮНКТУРА / ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА / ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК / самозабезпечення / Північно-Кавказький федеральний округ / СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО / AGRICULTURE / AGREEMENT / ENVIRONMENT / FOOD SECURITY / FOOD MARKET / SELF-SUFFICIENCY / THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити