показано вплив технологій обробітку картоплі на врожайність і проведено розрахунок їх агроекономічної ефективності.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Білоус І. Н., Прищеп Д. Н.


The influence of potatoes'Cultivation technologies for productivity is presented and calculation of its agrieconomic efficiency is realized.


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Вісник Брянської державної сільськогосподарської академії
  Наукова стаття на тему 'агроекономічна ефективність технологій обробітку картоплі'

  Текст наукової роботи на тему «агроекономічна ефективність технологій обробітку картоплі»

  ?АГРАРНИЦТВО І РОСЛИННИЦТВО

  УДК 635.21: 631.8: 632.95: 338.43

  Агроекономічна ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ обробітку

  КАРТОПЛІ

  І.М. БІЛОУС, Д.Н. Прищепа ФГТУ ВПО «Брянська державна сільськогосподарська академія»

  Показано вплив технологій обробітку картоплі на урожайність і проведено розрахунок їх агро-економічної ефективності.

  Ключові слова: картопля, технологія, система добрив, пестициди, врожайність, виробничі витрати, собівартість, прибуток, рентабельність.

  В умовах ринкового механізму господарювання особливу актуальність і значимість мають питання підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва та картоплярства зокрема, оскільки головна мета будь-якого виробника - отримання максимального прибутку.

  Росія ставитися до числа країн із значними обсягами виробництва і споживання картоплі. При чисельності населення 3% від світового на частку Росії припадає близько 13% валового збору картоплі. Його споживання в розрахунку на душу населення Росії виросло з 124 кг у 1995 р до 132 кг в 2007 році. У Брянській області споживання картоплі знизилося з 198 до 189 кг відповідно [1].

  У Російській Федерації валовий збір картоплі в господарствах всіх категорій в 2006 році в порівнянні з 2001 роком збільшився за рахунок зростання врожайності, який не тільки компенсував зниження виробництва через скорочення посівних площ, а й забезпечив його приріст [2] (табл. 1).

  Таблиця 1 - Посівна площа, врожайність і валовий збір картоплі в господарствах всіх категорій Російської Федерації

  Показник 2001 2002 2003 2004 2005 2006 г.

  Посівна площа, тис.га 3240 3232 3194 3150 3075 2976

  Урожайність, ц / га 109 103 116 118 121 130

  Валовий збір, тис. Т 35000 32900 36700 35900 37300 38600

  У Брянській області з 2001 року посівні площі під картоплею продовжували скорочуватися і склали в 2006 році - 74,6 тис.га. Найбільш істотно зменшилися площі картоплі в 2005 році на 4%, а в 2006 році - на 10%.

  Таблиця 2 - Посівна площа, врожайність і валовий збір картоплі в господарствах всіх категорій Брянської області

  Показник 2001 2002 2003 2004 2005 2006 г.

  Посівна площа, тис.га 82,9 81,9 82,3 81,9 79,7 74,6

  Урожайність, ц / га 113,0 94,0 128 123 107 131

  Валовий збір, тис. Т 935,7 758,9 1049,9 1005,1 851,4 974,5

  У Брянській області валовий збір картоплі в 2002 і 2005 році знизився через скорочення посівних площ і зниження врожайності. У 2003, 2005, 2006 роках валовий збір картоплі був компенсований за рахунок підвищення врожайності на 13,2, 8,8 і 15,9% відповідно [3].

  Економічну ефективність виробництва картоплі доцільно визначати з урахуванням його господарського призначення.

  При вирощуванні картоплі на продовольчі цілі її визначають за такими показниками: врожайність (з виділенням продуктивності ранніх і пізніх сортів); вихід стандартних бульб з 1 га; витрати праці на 1ц картоплі (раннього та пізнього); собівартість одиниці продукції; прибуток у розрахунку на 1 га площі посадок; рівень рентабельності виробництва в цілому, а також ранніх і пізніх сортів [4, 5].

  Економічну ефективність виробництва картоплі для переробки на спиртових і крохмалепатокових заводах характеризують такі показники: врожайність; вихід крохмалю з 1 га; продуктивність праці; собівартість 1 ц бульб і 1 ц крохмалю; рентабельність [4].

  Зростання економічної ефективності виробництва картоплі сприяє зростання його урожайності; комплексна механізація обробітку, збирання та післязбиральної доробки та зберігання; хімізація галузі; спеціалізація і концентрація виробництва; кооперація з підприємцями, котрі поставляють сировину, що здійснюють зберігання, переробку і реалізацію картоплі і ін. [5].

  Агроекономічний оцінку технологій вирощування картоплі проводили в 2001-2006 роках в польовій сівозміні: картопля - овес - люпин - озиме жито на Но-возибковской сільськогосподарської дослідної станції ВНІІА.

  Повторність досліду чотириразова, посівна площа ділянок 90 м, облікова

  70 м2. Розташування ділянок систематичне. В якості органічного добрива застосовували підстилковий гній великої рогатої худоби, з мінеральних добрив -амміачная селітра, суперфосфат подвійний, хлористий калій. Всю розрахункову дозу підстилкового гною великої рогатої худоби та мінеральні добрива вносили під переорювання зябу навесні. Попередньою культурою в ланці сівозміни була озиме жито. Для посадки використовували бульби картоплі сорту Резерв. Технологія обробітку картоплі загальноприйнята для Брянської області.

  Система захисту картоплі передбачала застосування таких пестицидів: проти бур'янів - Зенкор, 50% з.п. - 0,7 кг / га - до сходів; проти фітофторозу -доконіл, 50% з.п., ридоміл 72% з.п. по 2,5 кг / га; проти шкідників - карате, 50% к.е. - 0,5 кг / га.

  Схема досвіду представлена ​​в таблиці 3.

  Розрахунок агроекономічної ефективності технологій вирощування картоплі проводили за результатами, отриманими за 2001-2006 рр.

  Порівняння здійснювалося на основі технологічних карт, розроблених для картоплі по досліджуваним варіантів (всього 4 технологічні карти) згідно з такими нормативам: тарифний фонд зарплати механізаторів і працівників, зайнятих на кінно-ручних роботах, формувався виходячи з встановленого МРОТ [6] для першого розряду 1100 руб . з урахуванням реальної оплати праці в Новозибківський сільськогосподарської дослідної станції ВНІІА; доплата за продукцію; за якість і термін; за класність; підвищена оплата на збиранні; відпустки; доплата за стаж; відрахування на амортизацію, поточний ремонт, технічне обслуговування, зберігання тракторів і сільськогосподарських машин - на основі економічних даних дослідної станції, що обумовлено необхідністю наближення розрахункових величин до формується в реальній виробничій практиці; норма виробітку і витрати палива на виконання робіт визначалося за збірниками [7, 8, 9]; вартість ПММ згідно ринковими цінами, що діють в області на початок 2006 року; автотранспортні витрати визначали, виходячи з фактичних витрат; інші прямі витрати, не враховані в технологічній карті 15%, загальногосподарські і загальновиробничі - 10% від суми прямих витрат.

  Всі витрати на 1 га посівної площі, розраховані відповідно до технологічних карт, відносили на Середньобагаторічний врожайність картоплі, отриману в досвіді.

  При розрахунку рентабельності ціни реалізації картоплі прийняті фактичні за 2006 рік.

  Вибір тієї чи іншої технології обробітку або застосування певних систем добрива під картоплю обумовлює необхідність проведення агрономічного і економічного аналізу їх ефективності.

  Проведені розрахунки технологій вирощування картоплі на дерново-підзолисті грунту в умовах радіоактивного забруднення виявили, що агрономічна і економічна ефективність їх застосування залежала від внесення органічних і мінеральних добрив. Урожайність бульб картоплі перебувала в межах (81-168 ц / га) (табл. 3). Від внесення підстилкового гною в дозі 80 т / га прибавка склала 57 ц / га.

  Спільне застосування органо-мінерального добрива і пестицидів забезпечило більш високу ефективність, прибавка в порівнянні з контролем склала 76 ц / га, а в порівнянні з підстилковим гноєм - 30 ц / га.

  Мінеральні добрива підвищили врожайність бульб картоплі в порівнянні з контролем на 40-63 ц / га, а надбавка від пестицидів склала від 8-21 ц / га.

  Таблиця 3 - Окупність технологій обробітку картоплі додаткової

  врожайністю (в середньому за 2001-2006 рр.)

  Система добрива (технологія) Урожайність бульб картоплі, ц / га Надбавка, ц / га Окупність додаткових урожаєм, кг

  загальна від КРК від на воза від пес-тіці-дов 1 т гною 1 кг КРК

  контроль 81 - - - - - -

  Гній 80т / га 138 +57 - +57 - 71,2 -

  Гній 40т / га + Ку5Ре0К90 147 +66 +40 +26 - 70,0 20,5

  ^ 5? 30К90 121 +40 +40 - - - 20,5

  N ^ 60 ^ 80 144 +63 +63 - - - 16,0

  ^ 25Р90К270 135 +54 +54 - - - 9,2

  Гній 40т / га + К75Ре0К90 + пестициди 168 +87 Х +39 +21 120 20,0

  К75Р30К90 + пестициди 129 +48 Х - +8 - 24,6

  КшР60К180 + пестициди 160 +79 Х - +16 - 20,2

  К225Р90К270 + пестициди 154 +73 Х - +19 - 12,5

  Застосування досліджуваних систем удобрення в комплексі з хімічними засобами захисту рослин сприяло збільшенню окупності застосовуваних засобів хімізації за варіантами досвіду від 3,3 до 4,1 кг бульб картоплі на 1 кг КРК.

  Аналіз економічної ефективності застосування різних технологій обробітку картоплі дає підстави вважати, що найбільший прибуток (31,7 тис. Руб.) І найвищі додаткові витрати (20,2 тис. Руб.) Були на варіанті з органо-

  мінеральної системою добрива (гній 40 т / га + ^ 5Р30К90) в комплексі з пестицидами (табл. 4). Прибуток істотно знижується, досягаючи мінімуму на варіанті без застосування добрив - 12,8 тис. Руб.

  Таблиця 4 - агроекономічна ефективність технологій обробітку картоплі

  (В середньому за 2001-2006 рр.)

  показник Варіант

  контроль гній 80 т / га гній 40т / га + ^ 5Р30К90 + пестициди N ^ 60 ^ 80 + пестициди

  Урожайність, ц / га 81 138 168 160

  Надбавка врожайності, ц / га - 57 87 79

  Вартість валової продукції, тис. Руб. в цінах реалізації 36,4 62,0 75,5 71,9

  Виробничі витрати на 1 га, тис. Руб. 23,6 36,6 43,8 40,3

  Додаткові виробничі витрати, тис. Руб. - 13,0 20,2 16,7

  Виробнича собівартість 1 ц, крб. 291,4 265,2 260,7 251,9

  Прибуток, тис. Руб. 12,8 25,4 31,7 31,6

  Рентабельність,% 54,2 69,4 72,4 78,4

  На контрольному варіанті отримана найвища собівартість 1 ц бульб картоплі - 291 руб. 40 коп. Досліджувані технології знижували його собівартість. Найнижча собівартість 251 руб. 90 коп. була при застосуванні мінеральних добрив в дозі ^ 50Рб0Кш + пестициди.

  Найбільш висока рентабельність виробництва і реалізації картоплі 78,4% отримана у варіанті, з внесенням мінерального добрива в дозі ^ 50Р60К180 в комплексі з хімічними засобами захисту рослин. Застосування органо-мінеральних добрив в дозі гній 40 т / га + ^ 5Р30К90 + пестициди і підстилкового гною в дозі 80 т / га призводить до зниження величини цього показника на перерахованих фонах відповідно до 72,469,4%. Рентабельність суттєво знижується на контрольному варіанті без внесення добрив (54,2%). В даному випадку рентабельність визначалася як слабкою ефективністю агрохімічного фону і значним збільшенням виробничої собівартості картоплі.

  Таким чином, найбільший прибуток отримана по органоминеральной системі добрива в комплексі з пестицидами - (гній 40 т / га + ^ 5Р30К90). За нею йде мінеральна система добрива з подвійною дозою №К (№150Р60К180) в комплексі з пестицидами. Застосування цих систем добрива економічно вигідно і ефективно.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Споживання основних продуктів харчування населенням Брянської області: статистичний збірник. - Брянськ, 2008. - 24 с.

  2. Російський статистичний щорічник. 2008: Додати статистичний збірник / Росстат. - М., 2008. - С.448-450.

  3. Сільське господарство Брянської області: статистичний збірник М., 2008.-228 с.

  4. Економіка виробництва картоплі // Економіка галузей АПК / під ред. І.А. Мінакова. - М .: Колос, 2004. - С. 364-370.

  5. Економіка виробництва картоплі // Економіка сільського господарства / під. ред. У Т. Водянникова. - М .: Колос, 2007. - С. 166-171.

  6. Федеральний закон про мінімальний розмір оплати праці від 19.06.2000 р № 82 -Ф3 // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №26. - С. 5191-5192.

  7. Типові норми виробітку і витрати палива на механізовані навантажувальні роботи. - М .: Роснісагропром, 2002. - 134 с.

  8. Типові норми виробітку на стаціонарні сільськогосподарські роботи в рослинництві. - М .: Роснісагропром, 2002. - 86 с.

  9. Типові норми виробітку і витрати палива на механізовані навантажувальні роботи. - М .: Роснісагропром, 2002. - 134 с.

  AGRIECONOMIC EFFICIENCY OF POTATOES 'CULTIVATION

  TECHNOLOGIES

  I.N. BELOUS, D.N. PRISCHEP The Bryansk State Agricultural Academy

  SUMMARY

  The influence of potatoes 'cultivation technologies for productivity is presented and calculation of its agrieconomic efficiency is realized.

  Key words: potatoes, technology, system of fertilizers, pesticides, productivity, production costs, prime cost, profit, profitability.


  Ключові слова: картопля / технологія / система добрив / пестициди / врожайність / виробничі витрати / собівартість / прибуток / рентабельність / potatoes / technology / system of fertilizers / pesticides / productivity / production costs / prime cost / profit / profitability

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити