Проводилися дослідження з конструювання адаптивних сівозмін в стаціонарному досліді Тверській ГСХА, моніторингові спостереження на агроекологічному полігоні ВНІІМЗ під плантаціями козлятника східного і полікомпонентної бобово-Тонконогі травосмеси. Результати досліджень показали, що конструювання сівозмін з різною структурою посівних площ і впровадження багаторічних трав різного терміну користування сприяє поповненню органічної речовини грунту; в вивідних полях сівозмін слід вирощувати багаторічні бобові трави і їх суміші з мятліковими, при цьому вміст гумусу в грунті на схилі північної експозиції підвищується з 3,21% до 3,88%; раціональне використання природних факторів в сучасних агротехнології підвищує рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції на 10-15%; диференційоване застосування мінеральних і органічних добрив на 6-10%.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Тюлин В.А., Сутягін В.П., Комелькова І.С.


AGRO-ECONOMIC EFFICIENCY OF NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS IN MODERN AGRO-TECHNOLOGIES

We carried out the study on designing adaptive crop rotations in the stationary experiment of the Tver State Academy of Agricultural Sciences, monitoring observations at the agro-ecological testing area of ​​All-Russian Research Institute of Land Reclamation under the plantations of Eastern galega and poly- component legume-meadow grass mixture. The results of the research showed that the design of crop rotations with different structure of sown areas and the introduction of perennial grasses of different life expectancy promotes the replenishment of the organic matter of the soil; perennial legumes and their mixtures with meadow-grass should be grown in the crop rotation fields, at that, the humus content in the soil on the slope of the northern exposure increases from 3.21% to 3.88%; rational use of natural factors in modern agricultural technologies increases the profitability of agricultural production by 10-15% and differentiated application of mineral and organic fertilizers by 6-10%.


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'агроекономічна ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ В сучасні агротехнології '

  Текст наукової роботи на тему «агроекономічна ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ В сучасні агротехнології»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.63.081 Тюлин В.А.1, Сутягін В.П.2, Комелькова І.С.3

  1 Доктор сільськогосподарських наук, професор, 2доктор сільськогосподарських наук, професор,

  3кандідат економічних наук, ФГБОУ ВО Тверська державна сільськогосподарська академія в м Твері агроекономічна ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ

  В сучасні агротехнології

  анотація

  Проводилися дослідження з конструювання адаптивних сівозмін в стаціонарному досліді Тверській ГСХА, моніторингові спостереження на агроекологічному полігоні ВНІІМЗ під плантаціями козлятника східного і полікомпонентної бобово-Тонконогі травосмеси. Результати досліджень показали, що конструювання сівозмін з різною структурою посівних площ і впровадження багаторічних трав різного терміну користування сприяє поповненню органічної речовини грунту; в вивідних полях сівозмін слід вирощувати багаторічні бобові трави і їх суміші з мятліковими, при цьому вміст гумусу в грунті на схилі північної експозиції підвищується з 3,21% до 3,88%; раціональне використання природних чинників в сучасні агротехнології підвищує рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції на 10-15%; диференційоване застосування мінеральних і органічних добрив на 6-10%.

  Ключові слова: агроекономічна ефективність, агротехнологія, біологічна система землеробства.

  Tiulin V.A.1, Sutiagin V.P.2, Komelkova I.S.3

  1PhD in Agriculture, Professor, 2PhD in Agriculture, Professor, 3PhD in Economics, SBEI of Higher Education Tver State Agricultural Academy, Tver AGRO-ECONOMIC EFFICIENCY OF NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS IN MODERN

  AGRO-TECHNOLOGIES

  Abstract

  We carried out the study on designing adaptive crop rotations in the stationary experiment of the Tver State Academy of Agricultural Sciences, monitoring observations at the agro-ecological testing area of ​​All-Russian Research Institute of Land Reclamation under the plantations of Eastern galega and poly- component legume-meadow grass mixture. The results of the research showed that the design of crop rotations with different structure of sown areas and the introduction of perennial grasses of different life expectancy promotes the replenishment of the organic matter of the soil; perennial legumes and their mixtures with meadow-grass should be grown in the crop rotation fields, at that, the humus content in the soil on the slope of the northern exposure increases from 3.21% to 3.88%; rational use of natural factors in modern agricultural technologies increases the profitability of agricultural production by 10-15% and differentiated application of mineral and organic fertilizers by 6-10%.

  Keywords: agro-economic efficiency, agro-technology, biological farming system.

  В успішному розвитку сільськогосподарського виробництва велику роль відіграє найбільш повне використання природних ресурсів, розробка та освоєння енергозберігаючих агротехнологій. В останні роки вивчені абіотичні і антропогенні фактори визначають ефективність сучасних агротехнологій, реалізованих в біологічному землеробстві.

  У дослідженнях на ландшафтно-екологічному полігоні ВНІІМЗ представлений аналіз компонентів природного середовища та розглянуто їх роль в адаптивному рослинництві [7]. Розрахунки балансу гумусу на основі використання даних по виносу азоту виявили його від'ємне значення по всіх культурах і варіантами досліду без мінерального і органічного харчування [4]. На основі вивчення елементів системи землеробства розроблена типова модель ландшафтно - меліоративної системи землеробства [5]; [6]. Вивчено багаторічні сінокісні і пасовищні травосуміші на основі люцерни сінегібрідной, козлятника східного, лядвенца рогатого, райграса пасовищного; визначена ценотическая активність компонентів травосумішей [12]; [3]; [2].

  Кирюшин В.І. обґрунтував завдання біологізації і адаптивної інтенсифікації агротехнологій. Перспективи вдосконалення систем сівозмін, добрива [1]. Практично реалізовані деякі елементи агротехнологій в Центральному регіоні Росії з позицій раціонального природокористування, формування екологічно безпечних, збалансованих, стійких агроландшафтів і ефективних агротехнологій [10], показано зв'язок сучасних агротехнологій з адаптивно-ландшафтного системою землеробства [11]. Високі агротехнології розраховані на досягнення максимального прибутку з урахуванням екологічних обмежень техногенних факторів [8]. У Пермській ГСХА запропоновані режими мінерального живлення сільськогосподарських культур [9].

  Мета нашої роботи визначення агроекономічної ефективності агротехнологій в біологічному землеробстві Центрального регіону Росії.

  Методика. Наші дослідження в досвіді №1 по конструюванню адаптивних сівозмін проводилися 5 років в стаціонарному досліді Тверській ГСХА. Грунти супіщані дерново-слабопідзолисті з вихідним вмістом гумусу 2,4 ... 2,6%.

  Для виявлення закономірностей динаміки надземної, підземної біомаси та вмісту гумусу в досвіді №2 були проведені моніторингові спостереження в період 1997-2012 рр. на агроекологічному полігоні ВНІІМЗ під плантаціями козлятника східного і полікомпонентної бобово-Тонконогі травосмеси.

  Математична обробка результатів досліджень виконувалася пакетом статистичних програм Statistika 10 і Microsoft Office Excel.

  Результати та обговорення.

  При внесенні добрив по продуктивності сівозміни розташувалися в наступному спадному ряду: плодосменний, зернотравяной (50% трав). Найбільш ефективно мінеральні добрива використовувалися в плодозмінній сівозміні. Величина наземної маси склала 37,9 ц / га, що вище на 6,1% величини наземної маси при зернотравяной сівозміні. Рівень органічної речовини в грунті перевищив на 0,15% (2,48 і 2,33% відповідно при плодозмінній і зернотравяной сівозмінах). Однак внесення мінеральних добрив знижує кількість пожнивно-кореневих залишків на 23,6% (4,2 і 5,5 т / га відповідно при плодозмінній і зернотравяной сівозмінах) (табл.1).

  Таблиця 1 - Продуктивність сівозмін, т / га (в середньому за 5 років)

  Режим добрива Надземна маса, ц ​​пожнивних -корневие Органічне речовина

  корм.ед. / га залишки, т з 1 га грунту,%

  Плодосменний, Семіпольний сівозміну

  Без добрив 33,4 5,0 2,40

  №К 37,9 4,2 2,48

  Гній 36,6 5,1 2,39

  Довірчий інтервал ± 0,42 - -

  Зернотравяной, двопільні сівозміни

  Без добрив 35,8 5,5 2,30

  №К 35,7 5,5 2,33

  Гній 36,8 7,6 2,38

  Довірчий інтервал ± 0,47 - -

  Застосування гною сприяє значному збільшенню кількості пожнивно - кореневих залишків при зернотравяной сівозміні до 7,6 т / га, щодо 5,1 т / га при плодозмінній сівозміні (на 49%). Причому, чим більше в структурі посівних площ сівозміни багаторічних трав, тим більший вплив на масу залишків надає внесення гною. При сучасних цінах на мінеральні добрива, застосування органічних добрив підвищує рентабельність вирощування сільськогосподарських культур на 8-10%.

  Продуктивність багаторічних трав за роки досліджень в досвіді №2 має тенденцію до зниження. На північному схилі падіння врожайності до кінця досвіду становить 0,7 т / га сухої маси, на південному схилі і вершині пагорба - 0,4 т / га (табл.2). Продуктивність козлятника східного на південному і північному схилі має тенденцію до збільшення на 1,3 т / га. Однак на вершині пагорба спостерігається зниження наземної біомаси на 0,5 т / га.

  Розрахунок економічної ефективності показав, що розміщення сільськогосподарських культур відповідно до їх агроекологічними вимогами підвищує рентабельність виробництва на 10-15%.

  Тренд накопичення пожнивно-кореневих залишків на плантації козлятнику східного має різноспрямований характер. На вершині пагорба їх кількість за час досвіду знижується на 2,4т / га. На південному і північному схилах пагорба кількість пожнивно-кореневих залишків підвищується на 4,9 т / га і 3,7 т / га відповідно. На вершині пагорба, південному і північному схилах пагорба кількість пожнивно-кореневих залишків під п'яти компонентної сумішшю підвищується на 7,9 т / га, 2,9 т / га і 4,2 ​​т / га відповідно.

  У різних ландшафтних умовах на схилах різної експозиції характер і швидкість гумусообразования (розкладання і гуміфікація органічних залишків) неоднакові і залежать від ряду взаємопов'язаних умов грунтоутворення. На початку досліджень на п'ятикомпонентної травостое більше гумусу спостерігалося на північному схилі (3,21%) звичайно моренного пагорба, а менше - на вершині пагорба (2,69%). Середній вміст гумусу становить 2,94%. Для дерново-підзолистих грунтів такий зміст ближче до високого і дуже високого. В кінці досліджень найбільші втрати гумусу тут відзначені на вершині пагорба (0,61% або 18,3 т / га).

  Таблиця 2 - Продуктивність багаторічних травостоїв

  Експозиція Надземна біомаса, тонни пожнивних -корневие Органічне речовина

  схилу з 1га залишки, тонни з 1 га грунту. %

  1998р. 2012р. 1998р. 2012р. 1998р. 2012р.

  П'ятикомпонентна суміш багаторічних трав

  Південний схил 5,9 5,5 12,3 15,2 2,92 2,67

  Вершина пагорба 6,4 6,0 11,8 19,7 2,69 2,08

  Північний схил 7,7 7,0 12,7 16,9 3,21 3,27

  Довірчий ± 1,2 ± 0,9 - - - -

  інтервал

  козлятник східний

  Південний схил 4,7 6,0 16,7 21,6 2,92 3,23

  Вершина пагорба 6,5 6,0 26,0 23,6 2,69 3,14

  Північний схил 4,8 6,1 16,1 19,8 3,21 3,88

  Довірчий ± 1,3 ± 0,7 - - - -

  інтервал

  У посівах козлятнику на всіх елементах пагорба спостерігається підвищення вмісту гумусу. Дані свідчать про те, що на північному схилі накопичення гумусу склало 0,67% з 3,21% до 3,88%, тому що низькі температури схилів північної експозиції стримують процеси мінералізації органічної речовини біоценозу козлятника східного. Накопичення гумусу на вершині пагорба склало 0,45%, а на південному схилі 0,31%. Динаміка гумусу під багаторічними посівами визначається видовим складом, розвитком кореневої системи і кількістю пожнивних залишків.

  висновок.

  1.Конструірованіем сівозмін з різною структурою посівних площ і впровадженням багаторічних трав різного терміну користування є можливість поповнення органічної речовини грунту. Внесення органічних добрив в нормі 5 т / га сприяють підвищенню надходження органічних речовин в грунт.

  2. У вивідних полях сівозмін слід вирощувати багаторічні бобові трави і їх суміші з мятліковими. Galega orientalis при 15-річному використанні зберігає стійку врожайність до 6,0 тонни з 1 га. При цьому вміст гумусу в грунті на схилі північної експозиції підвищується з 3,21% до 3,88%.

  3. Раціональне використання природних чинників в сучасні агротехнології підвищує рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції на 10-15%; диференційоване застосування мінеральних і органічних добрив на 6-10%.

  Список літератури / References

  1. Кирюшин В.І. Агротехнології. / В.І. Кирюшин, С.В. Кирюшин. - Санкт-Петербург, 2015. - 464с.

  2. Кобзін А.Г. Вплив складу травосумішей з участю козлятника східного і рівня мінерального живлення на продуктивність агрофітоценозів / А.Г. Кобзін, В.А. Тюлин, М.М. Іванова, Д.А. Вагунін // Досягнення науки і техніки АПК, 2011. - №10. - С. 25-27

  3. Кобзін А.Г. Урожайність пасовищних травосумішей з райграсом пасовищним / А.Г. Кобзін, В.А. Тюлин, Т.М. Тихомирова, Д.А. Вагунін // Кормопроизводство, 2011. - №11.- С. 12-13

  4. Ковальов Н.Г. Баланс гумусу в агроландшафтного землеробстві Ковальов Н.Г., Тюлин В.А., Іванов Д.А., Сутягін В.П // Бюлетень ВІУА. -2003. -№119. -С.77-78

  5. Ковальов Н.Г. Вивчення елементів ландшафтно-меліоративних систем землеробства Ковальов Н.Г., Тюлин В.А., Іванов Д.А., Карасьова О.В., Петрова Л.І // Меліорація і водне господарство. - 2000. -№5. -З. 18-21

  6. Ковальов Н.Г. Розробка типових моделей ландшафтно-меліоративних систем землеробства Ковальов Н.Г., Тюлин В.А., Іванов Д.А. // Доповіді Россельхозакадеміі. - 1999. -№1. -С.18-21

  7. Ковальов Н.Г. Роль природних ресурсів в адаптивному рослинництві Ковальов Н.Г., Тюлин В.А., Іванов Д.А., Пугачова Л.В // Меліорація і водне господарство. - 2001. -№6. -З. 13-15

  8. Лошаков В.Г. Ресурсозберігаючі та зкологіческі чисті агротехнології в зернових сівозмінах Нечорноземної зони. // Інноваційно-технологічні основи розвитку землеробства. -Курск, 2006, С.41-46

  9. Муригін В.П. Вплив терміну і дози азотного підживлення на врожайність озимих культур. В.П.Муригін, В.А.Попов, С.Л. Єлісєєв. // Агротехнології 21 століття. -Перм, 2015-го, С.76-80

  10. Положенцев В.П. Екоадаптівние агротехнології як фактор інтенсифікації рослинництва. В.П. Положенцев, О.В. Черкасов, А.С. Ступін. // Рязанський державний агротехнологічний університет ім. Костичева. - 2015. - №4. - С.22-28

  11. Слинкина Е.А. Сучасні агротехнології як частина адаптивно-ландшафтних систем землеробства. // Сучасні технології: актуальні питання, досягнення та інновації. -Пенза 2017, С.34-36

  12. Тюлин В. А. Ефективність прийомів обробітку грунту при створенні бобово - злакових травостоїв / Тюлин В.А., Кобзін А.Г., Амбросимова М.М., Вагунін Д.А. // Кормопроизводство. 2011. № 11. С. 14-16

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Kiriushin V.I. Agrotehnologii. [Agro-technologies] / V.I. Kiriushin, S.V. Kirjushin. - Sankt-Peterburg, 2015. - 464 p. [In Russian]

  2. Kobzin A.G. Vliyanie sostava travosmesei s uchastiem kozliatnika vostochnogo i urovnia mineralnogo pitaniya na produktivnost agrofitocenozov [Influence of the Composition of Grass Mixtures with Eastern Galega and Mineral Nutrition on the Productivity of Agrophytocenosis] / A.G. Kobzin, V.A. Tiulin, N.N. Ivanova, D.A. Vagunin // Achievements in Science and Technology of Agro-industrial Complex, 2011. - No. 10. - P. 25-27. [In Russian]

  3. Kobzin A.G. Urozhainost pastbishnykh travosmesei s raigrasom pastbishnym [Yield of Pasture Grass Mixtures with Perennial Ryegrass] / A.G. Kobzin, V.A. Tiulin, T.M. Tikhomirova, D.A. Vagunin // Fodder Production, 2011. - No. 11.- P. 1213. [in Russian]

  4. Kovalev N.G. Balans gumusa v agrolandshafnom zemledelii [Balance of Humus in Agro-agricultural Arable Farming] / Kovalev N.G., Tiulin V.A., Ivanov D.A., Sutiagin V.P // Bulletin of All-Russian Scientific Research Institute of Fertilizers and Agricultural Science. -2003. - No. 119. - P.77-78. [In Russian]

  5. Kovalev N.G. Izuchenie elementov landshafno-meliorativnykh sistem zemledeliya [Study of Eements of Landscape-meliorative Systems of Agriculture] / Kovalev N.G., Tiulin V.A., Ivanov D.A., Karaseva O.V., Petrova L.I // Melioration and Water Management. - 2000. - No.5. - P.18-21. [In Russian]

  6. Kovalev N.G. Razrabotka tipovykh modelei landshafno-meliorativnykh sistem zemledeliya [Development of Typical Models of Landscape-meliorative Farming Systems] / Kovalev N.G., Tiulin V.A., Ivanov D.A. // Reports of the Russian Academy of Agricultural Sciences. - 1999. - No.1. -P. 18-21. [In Russian]

  7. Kovalev N.G. Rol prirodnykh resursov v adaptivnom rastenievodstve [Role of Natural Resources in Adaptive Plant Growing] / Kovalev N.G., Tiulin V.A., Ivanov D.A., Pugacheva L.V // Melioration and Water Management. - 2001. - No.6. -P. 13-15. [In Russian]

  8. Loshakov V.G. Resursosberegaiushchie i ekologicheski chistye agrotekhnologii v zernovykh sevooborotakh Nechernozemnoi zony. [Resource-saving and Ecologically Pure Agro-technologies in Grain Crop Rotations of the Non-black Earth Zone] // Innovative and Technological Fundamentals of Agricultural Development. - Kursk, 2006, P. 41-46. [In Russian]

  9. Murygin V.P. Vliyanie sroka i dozy azotnoi podkormki na urozhainost ozimykh kultur [Effect of the Time and Dose of Nitrogen Fertilizing on the Productivity of Winter Crops] / V.P.Murygin, V.A.Popov, S.L. Eliseev. // Agro-technologies of the 21st century. - Perm, 2015-го, P. 76-80. [In Russian]

  10. Polozhentsev V.P. Ekoadaptivnye agrotehnologii kak faktor intensifikatsii rastenievodstva. [Eco-adaptive Agrotechnologies as a Factor in the Intensification of Crop Production.] / V.P. Polozhentsev, O.V. Cherkasov, A.S. Stupin. // Ryazan State Agro-technological University named after Kostychev. - 2015. - No.4. - P. 22-28. [In Russian]

  11. Slinkina E.A. Sovremennye agrotehnologii kak chast adaptivno-landshafnykh sistem zemledelija. [Modern Agrotechnologies as Part of Adaptive-landscape Systems of Agriculture] // Modern Technologies: Topical Issues, Achievements and Innovations. - Penza 2017, P. 34-36. [In Russian]

  12. Tiulin V. A. Effektivnost priyomov obrabotki pochvy pri sozdanii bobovo - zlakovykh travostoev [Effectiveness of Soil Tillage Methods in the Creation of Legume-cereal Plant Stands] / Tiulin V.A., Kobzin A.G., Ambrosimova N.N., Vagunin D.A. // Fodder Production. 2011. No. 11. P. 14-16. [In Russian]

  Філологічні науки / PHILOLOGY

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.63.008 Агаджанян С.А.

  Аспірант, факультет іноземних мов і регіонознавства, МДУ ім. М.В. Ломоносова

  Модальні значення повинності і спонукальних В КОМУНІКАЦІЇ

  «ЛІКАР - ПАЦІЄНТ» АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

  анотація

  У даній статті розглядаються особливості модальних значень повинності і побудительности і способів їх вираження в медичних консультаціях, де лікарі та пацієнти є носіями англійської мови. Було виявлено, що найбільш часто в комунікації «лікар-пацієнт» зустрічаються модальні дієслова зі значенням повинності, немодальні дієслова із семантикою спонукання або волевиявлення. При цьому в багатьох випадках відбувається пом'якшення значень спонукання і повинності за рахунок використання безособових і узагальнено-особистих пропозицій і питань з модальними дієсловами, що мають значення ввічливості. Аналіз показав, що лікарські інструкції можуть бути сформульовані з використанням дієслів наказового способу, питальних конструкцій з модальними дієсловами або словом please, безособових пропозицій зі значенням заборони, еліптичних речень. У промові пацієнтів також можна зустріти приклади модальності спонукання і повинності, проте вони більш рідкісні і, як правило, виражені в більш м'якій формі.

  Ключові слова: комунікація «лікар - пацієнт», модальність, модальне значення повинності, модальне значення спонукальної, безособові пропозиції.

  Agadzhanian S.A., Postgraduate Student, Faculty of Foreign Languages ​​and Regional Studies Lomonosov Moscow State University MODAL VALUES OF OBLIGATION AND REQUIREDESS IN THE COMMUNICATION OF THE DOCTOR

  AND PATIENT IN THE ENGLISH LANGUAGE

  Abstract

  This article examines the features of modal values ​​of obligation and requiredness and the ways of expressing them in medical consultations, where doctors and patients are native English speakers. It was found that most often "doctor-patient" communication contains modal verbs with the meaning of necessity, non-modal verbs with the semantics of motivation or will. In many cases, there is a softening of the meaning of obligation and requiredness through the use of impersonal and generalized personal suggestions and questions with modal verbs that have a courtesy value. The analysis showed that medical instructions can be formulated with the help of imperative mood verbs, interrogative constructions with modal verbs or the word "please," impersonal sentences with the meaning of prohibition, elliptical sentences. The speech of patients also contains examples of the modality of obligation and requiredness, but they are rarer and, as a rule, expressed in a softer form.

  Keywords: "doctor-patient" communication, modality, modal value of obligation, modal value of requiredness, impersonal offers.

  В даний час поняття модальності є одним з найбільш різнобічних в лінгвістиці. Було створено велику кількість наукових робіт, присвячених питанням визначення поняття модальності, її типів, спектра засобів, використовуваних для їх вираження: так, найвідоміші праці були написані такими вітчизняними і зарубіжними вченими, як Ш. Баллі (1955), Є.І. Бєляєва (1987), В.В. Виноградов (1986), І.Г. Гальперін (2008), Г.А. Золотова (1973), Т.В. Маркелова (1993), Т.В. Романова (2008), F.R. Palmer (2001). Особливий інтерес представляє дослідження ролі модальних значень в різних типах комунікації, а контексті даної статті - в комунікації «лікар - пацієнт» англійською мовою.

  Під комунікацією «лікар - пацієнт» ми розуміємо особливий тип усного мовлення, побудованої у формі діалогу, в


  Ключові слова: агроекономічна ЕФЕКТИВНІСТЬ / AGROECONOMIC EFFICIENCY / АГРОТЕХНОЛОГІЯ / AGROTECHNOLOGY / БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА / BIOLOGICAL FARMING SYSTEM

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити