Дана стаття присвячена проблемам застосування різних видів основного обробітку грунтів в умовах ризикованого землеробства. У статті розглядається вплив основного обробітку грунту на загальну польову вологу. Дано кліматичні показники за період дослідження, які впливають на чисельність грунтових організмів. Розрахована кореляційна залежність між чисельністю ґрунтових організмів і грунтовою вологою. В результаті дослідження відзначено позитивний вплив безвідвальної і глибокої відвальної обробок на збереження вологи, безотвальная обробка сприятливо вплинула на врожайність озимої пшениці. Нами відмічено, що при застосуванні безвідвальної обробки сформувалося найбільшу кількість ерозійно-небезпечних агрегатів.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Загідулліна А.Ш., Міхіна О.Н., Канакова А.А., Філіппова А.В.


AGROECOLOGICAL PROPERTIES OF SOILS AT DIFFERENT METHODS OF BASIC TILLAGE ON BLACK SOIL IN DRY CONDITIONS

This paper is devoted to the problems of application of different types of basic tillage under conditions of risky farming. The influence of basic tillage on the total moisture in a field is considered in this work. The climatic parameters for the studied period affecting the number of soil organisms are given. The correlation dependence between the number of soil organisms and soil moisture is calculated. As a result of the study, the positive effect of the unrestricted and deep dump tillage on the retention of moisture is noted, and the unprocessed tillage favorably affected the productivity of winter wheat. We noted that the most amount of erosion-hazardous aggregates has been formed with the use of nonmoldboard cultivation.


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'агроекологічного властивості ПОЧВ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ОСНОВНИЙ ОБРОБКИ на чорноземах ПІВДЕННОМУ В сухостепова УМОВАХ'

  Текст наукової роботи на тему «агроекологічного властивості ПОЧВ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ОСНОВНИЙ ОБРОБКИ на чорноземах ПІВДЕННОМУ В сухостепова УМОВАХ»

  ?3. Герман Н.В. Отримання і застосування бактеріального біопрепарату для очищення стічних вод шкіряного виробництва: дис. ... канд. біол. наук: 03.01.06: захищена 08.04.16: затв. 25.11.16 / Герман Надія Валеріївна. - М., 2016. - 131 с.

  4. Яковлєв, С. В. Біологічне очищення виробничих стічних вод / С. В. Яковлєв та ін .; під ред. С. В. Яковлєва. - М .: Стройиздат, 1985. - 208 с.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Golovanchikov A.B. Primeneniye EVM v khimicheskoy tekhnologii i ekologii: ucheb. posobiye (ch.1) [Computers Application in Chemical Technology and Ecology: Textbook. Allowance (P.1)] / A.B. Golovanchikov, B.V. Simonov. -Volgograd: VolgGTU, 1994. - 114 p. [In Russian]

  2. Herman N.V. Glubinnoye kultivirovaniye mikroorganizmov - destruktorov zagriazneniy stochnykh vod kogevennogo porizvodstva [Deep Cultivation of Microorganisms - Destructors of Wastewater Contamination in Leathermaking Industry] / N.V. Herman, I.V. Vladimtseva, I.V. Sokolov et al. / Fundamental'nye issledovanija [Fundamental research]. - 2015. - No. 21. - P. 49-52. [In Russian]

  3. Herman N.V. Polucheniye i primeneniye bakterialnogo biopreparata dlia ochistki stochnykh vod kozhevennogo proizvodstva [Obtaining and Application of Bacterial Biopreparation for Wastewater Treatment in Leathermaking Industry]: Thesis of Cand. of Biol. Sciences: 03.01.06: protected 08.04.16: certified 25.11.16 / Herman Nadezhda Valeryevna. - M., 2016. - 131 p. [In Russian]

  4. Yakovlev, S.V. Biologicheskaya ochistka proizvodstvennykh stochnykh vod [Biological Treatment of Industrial Wastewater] / S.V.Yakovlev and others; ed. by S.V. Yakovleva. - Moscow: Stroiizdat, 1985. - 208 p. [In Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.58.093 Загідулліна А.Ш.1, Міхіна О.Н.2, Канакова А.А.3, Філіппова А.В.4

  1 Аспірант, Оренбурзький державний аграрний університет,

  2кандідат біологічних наук, Оренбурзький державний аграрний університет,

  3кандідат біологічних наук, доцент, Оренбурзький державний аграрний університет,

  4доктор біологічних наук, професор, Оренбурзький державний аграрний університет агроекологічного властивості ПОЧВ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ОСНОВНИЙ ОБРОБКИ на чорноземах ПІВДЕННОМУ В сухостепова УМОВАХ

  анотація

  Дана стаття присвячена проблемам застосування різних видів основного обробітку грунту в умовах ризикованого землеробства. У статті розглядається вплив основного обробітку грунту на загальну польову вологу. Дано кліматичні показники за період дослідження, які впливають на чисельність грунтових організмів. Розрахована кореляційна залежність між чисельністю ґрунтових організмів і грунтовою вологою. В результаті дослідження відзначено позитивний вплив безвідвальної і глибокої відвальної обробок на збереження вологи, безотвальная обробка сприятливо вплинула на врожайність озимої пшениці. Нами відмічено, що при застосуванні безвідвальної обробки сформувалося найбільшу кількість ерозійно -небезпека агрегатів.

  Ключові слова: основний обробіток, загальна польова вологість, грунтова біота, агроекосистеми, чорнозем південний.

  Zagidullina A.Sh.1, Mikhina O.N.2, Kanakova A.A.3, Filippova A.V.4

  Postgraduate student, Orenburg State Agrarian University, 2PhD in Biology, Orenburg State Agrarian University, 3PhD in Biology, Associate professor, Orenburg State Agrarian University, 4PhD in Biology, Professor Orenburg State Agrarian University AGROECOLOGICAL PROPERTIES OF SOILS AT DIFFERENT METHODS OF BASIC TILLAGE

  ON BLACK SOIL IN DRY CONDITIONS

  Abstract

  This paper is devoted to the problems of application of different types of basic tillage under conditions of risky farming. The influence of basic tillage on the total moisture in a field is considered in this work. The climatic parameters for the studied period affecting the number of soil organisms are given. The correlation dependence between the number of soil organisms and soil moisture is calculated. As a result of the study, the positive effect of the unrestricted and deep dump tillage on the retention of moisture is noted, and the unprocessed tillage favorably affected the productivity of winter wheat. We noted that the most amount of erosion-hazardous aggregates has been formed with the use of nonmoldboard cultivation.

  Keywords: main tillage, total field moisture, soil biota, agroecosystem, southern chernozem.

  Екологічною проблемою сучасного сільського господарства є зниження якості ґрунтів і порушення р езервних можливостей агроекосистем, що неминуче веде до зниження продуктивності сільськогосподарських культур. Так, за даними прес-служби уряду Оренбурзької області середня врожайність зернових та зернобобових зернових в регіоні варіюють від 2,6 ц / га, до 13,4 ц / га [5]. У зонах ризикованого землеробства, до яких відноситься Оренбурзька область, проблеми стабільності отримання врожаю при збереженні якості грунтів пов'язана з недостатньою кількістю вологи в вегетаційного періоду. Суховії, які супроводжують практично весь теплий період, висушують грунту на глибину кореневого шару. [1, С. 20]. В умовах дефіциту вологи агроекосистеми стають особливо уразливими, спостерігається «стерильність» орних грунтів по біотичної

  складової, що веде до порушення структурності, що підсилює вітрову ерозію, і порушення доступності основних елементів живлення рослин. Низька вологість не дозволяє також сформувати і підтримувати в активному стані консорции мікроорганізмів. [2, С.154 - 157], за рахунок яких формуються з'єднання базових і доступних форм поживних речовин. Рослини будуть відчувати нестачу доступних форм елементів живлення, що знизить врожайність, а порушення процесів катаболітіческого напрямки знижує ефект гумусообразования. Таким чином, виникає дві екологічні проблеми втрата різноманітності грунтових організмів, зниження продуктивності агроценозів.

  Існуючі проблеми викликають необхідність розробки нових ресурсозберігаючих технологій, заснованих на адаптації агроекосистем до природних умов. У зоні ризикованого землеробства одні і ті ж агрозаходу можуть приводити до абсолютно різних наслідків в залежності від кліматичних факторів певного року. Суперечливі дані дослідників про переваги чи недоліки різних видів основного обробітку грунту підводять до розуміння того, що потрібно ранжувати вплив їх видів на екологічний потенціал грунтів і їх агроекологічні показники в залежності від конкретних абіотичних факторів умов року [6, С. 30-33]. Таке ранжування дозволить оперативно змінювати стратегію вибору основного обробітку грунту і зробити акцент на тій обробці, яка матиме позитивний вплив як на збереження вологи в грунті орного шару, так і активність грунтово-біотичного комплексу.

  Об'єкт і методи дослідження.

  Дослідження проводили протягом вегетаційного періоду 2016 року в умовах навчально-дослідного поля Оренбурзького ГАУ. Грунт дослідної ділянки - чорнозем південний, середньоглибокі, карбонатний, важкосуглинисті. Експеримент проводили в зернопропашной сівозміні: нут; озима пшениця; сорго; яра пшениця; соняшник; ячмінь. Після збирання сорго поле розділили на три варіанта в чотирикратної повторності і провели три осінніх обробки: безвідвальну, дрібну отвальную, глибоку отвальную, підготувавши поле до посіву ярої пшениці. Посів здійснили 5 травня через розрахунку норми висіву 4,5 ц / га, сорт Південно-Східна 2.

  Відбір зразків грунту здійснювали згідно ГОСТ 28168-89. Зразки ґрунтів були відібрані з глибини орного шару (0-30 см) методом конверта (Метод відбору ґрунтових проб буром) [3, С. 5].

  Визначення структурного складу проводили за Н.І.Савінову. Вологість визначали термостатному-ваговим методом. Вивчення і визначення ґрунтових безхребетних проводили методом прямого ручного розбору проб [4, С. 275].

  Результати дослідження.

  Вивчення динаміки вологості в умовах навчально-дослідного поля Оренбурзького ГАУ показало, що у всіх випадках на початку вегетаційного періоду спостерігалося достатню для нормальної роботи грунтово-біотичного комплексу вміст вологи, обумовлене зимово - весняними запасами. Надалі вміст вологи зменшувалася згідно впливу погодних умов вегетаційного періоду. Так, у варіантах з безвідвальної обробкою загальна польова вологість склала в травні 11,1%, в червні - 9,6% (рис.1). Підвищення температури повітря в липні склала +33 С0 і низька кількість опадів (24 мм), призвели до різкого зниження запасів вологи в грунті, досягнувши мінімального значення 3,3%, аналогічна тенденція відзначалася й у кінці серпня, значення вологості склали - 3,0 %. Збільшення кількості опадів у вересні і зниження температури повітря призвели до накопичення вологи, тому показники загальної польової вологості склали 8,9% до кінця місяця.

  Мал. 1 - Динаміка загальної польової вологості ґрунтів за варіантами досвіду за 2016 р (%)

  Примітка: * Б - безотвальная; М - дрібна відвальна; Г - глибока відвальна.

  Аналогічну тенденцію ми спостерігаємо і при глибокій обробці грунту, при цьому в липні мінімальне значення вологості склало 2,7%, а в серпні - 2,5%.

  У варіанті з дрібної відвальної обробкою ми спостерігаємо більш рівномірний коливання загальної польової вологості грунту протягом вегетаційного періоду, при цьому мінімум змісту вологи припадає на третю декаду серпня (3,4%).

  Розрахунок загального запасу вологи в грунті в міліметрах водяного стовпа (табл.2) дозволяє виділити дрібну отвальную обробку як більш стабільну для збереження вологи в грунті.

  Таблиця 2 - Загальний запас вологи в грунті (мм вод. Стовпа)

  Травень Червень Липень Серпень Вересень

  Безвідвальна 121,5 105,1 39,8 61,7 104,6

  Дрібна відвальна 94,8 74,4 73,5 55,0 115,1

  Глибока відвальна 121,9 74,3 35,3 55,1 103,8

  Динаміка вологості грунту відбилася в свою чергу на функціонуванні грунтової мезобіоти. Виявлені нами, шляхом прямого ручного розбору проб, грунтові організми були представлені дощовими хробаками, багатоніжками, личинками і імаго жуків, грунтовими нематодами, дрібними павукоподібними. Середня чисельність варіювала в травні від 3,1 екз / м2 у варіанті з дрібної обробкою до 5,1 екз / м2 у варіанті з глибокою обробкою. У червні середня чисельність грунтової біоти трохи знизилася і склала: на поле з безвідвальним обробкою - 4,4 екз / м2, на поле з дрібної обробкою - 3,6 екз / м2, на глибокій оранці - 3,8 екз / м2, що корелює з вмістом вологи в грунті.

  Зниження вмісту вологи в грунті в липні і серпні при високих температурах повітря сприяло зменшенню чисельності ґрунтових організмів на 48%, найбільше чисельність впала в варіанті з безвідвальним обробкою (рис. 2). Подальше зниження температури у вересні в середньому до + 25,10С і значна кількість опадів, що випали сприяло влагонакопленія на 12 мм. Це в свою чергу оживило ґрунтовий шар і збільшило чисельність ґрунтових організмів на 35%.

  Б

  М

  Г

  Мал. 2 - Динаміка чисельності грунтових тварин, екз / м Примітка: * Б - безотвальная; М - дрібна відвальна; Г - глибока відвальна.

  0

  В цілому, активізація ґрунтової біоти в моменти підвищення вологозапасів, повторила тренд динаміки вологості. Розрахунок кореляційної залежності (рис. 2) загальною польовий вологи і безхребетних на полях Оренбурзького ГАУ з різними обробками показав, що при використанні безвідвальної обробки сильна позитивна кореляційна залежність відзначалася в травні г = 0,98, червні г = 0,84 і в вересні г = 0,99. Негативна кореляція була відзначена в липні г = - 0,62 і серпні г = - 0,23, отримані дані можна пов'язати з тим, що при збільшенні температури повітря, чисельність безхребетних зменшується.

  1,5

  1,5

  ^ -Безотвальная Мелкоотвальная Глубокоотвальная

  Мал. 3 - Кореляційна залежність між загальною польовий вологою і чисельністю безхребетних

  При дрібної відвальної оранці негативна кореляція спостерігалася в червні r = - 0,87 і липні r = - 0,76. У травні, серпні та вересні нами відзначена сильна кореляційна залежність. При використанні глибокої відвальної оранки негативна залежність спостерігалася в травні і в липні і склала r = - 0,10, r = - 0,57 відповідно. Можна відзначити, що на поле з глибоко відвальної оранкою найнижча кореляційний залежність спостерігалася і склала в червні r = 0,11, в серпні сильний кореляційний зв'язок склала r = 0,99, а у вересні середня залежність r = 0,36.

  Екологічна стабілізація агрегатного стану має велике значення для водно-повітряного режиму грунтів і врожайності, а також відіграє велику роль в резервуванні родючості для наступного року. Робота грунтової біоти відбилася на формуванні структури ґрунтових агрегатів. При порівнянні агрегатного стану грунту в залежності від застосовуваних обробок було відзначено, що при безвідвальної оранки спостерігалося найбільшу кількість ерозійно-небезпечних агрегатів і склало 22,03% і 15,34% на глибині 0 - 10 і 10 - 30 см відповідно. При використанні дрібної відвальної обробки показники вмісту ерозійно-небезпечних агрегатів на глибинах 0 - 10 см і 10 - 30 см значно зменшилися і склали 13,82% і 11,04%. При глибокої відвальної обробці на глибині 0 - 10 см кількість ерозійно-небезпечних агрегатів склало 10,75%, а на глибині 10-30 см - 12,9%. Таким чином, можна сказати, що найбільшу кількість ерозійно-небезпечних агрегатів сформувалося при використанні безвідвальної обробки.

  Результати, отримані з досвідчених ділянок за варіантами досвіду, дозволяють відзначити варіант з безвідвальним обробкою як найбільш продуктивний - врожайність озимої пшениці склала 22,8 ц / га. На дрібній відвальної обробці врожайність була нижчою на 10%, склавши 20,4 ц / га, а на глибоко відвальної на 18% - 18,5 ц / га.

  висновки

  1. Аналіз загальної польової вологості і загального запасу вологи в грунті дозволяє говорити про те, що безотвальная і глибока відвальна обробка сприяли збереженню вологи тільки на початку вегетаційного періоду, потім же спостерігали різке зниження вмісту вологи в грунті. У варіанті з використанням дрібної відвальної обробки показники вмісту вологи в грунті на початку вегетаційного періоду були нижче, ніж при безвідвальної і глибокої обробках, проте не піддавалися значним коливанням протягом усього вегетаційного періоду. Таким чином, варіант із застосуванням безвідвальної обробкою грунту ми можемо виділити як найбільш стабільний за змістом вологи в грунті.

  2. Зміна чисельності ґрунтових безхребетних протягом вегетаційного періоду залежало від зміни грунтово-кліматичних умов. При цьому в варіантах з глибокої відвальної і безвідвальної обробками спостерігалося зниження чисельності безхребетних до кінця вегетаційного періоду. У варіанті з дрібної відвальної обробкою даний показник був більш стабільним, що корелювало з утримання вологи в грунті.

  3. Аналіз структури грунту на вміст ерозійно-небезпечних фракцій показав, що найменше їх кількість спостерігалося при дрібної відвальної обробці і склало 19,5%, при глибокої відвальної обробці склало в середньому 20,1%, а при безвідвальної обробці зміст ерозійно-небезпечних фракцій склало 18,7%.

  Список літератури / References

  1. Погосян І.В. Природна та антропогенна трансформація ґрунтового покриву на прикладі сухостепной зони Волгоградської області: автореферат дис ... канд.геогр.наук: 25.00.23: / Погосян Наїра Вільсоновна. Волгоград, 2006. С. 20.

  2. Філіппова, А.В. Биологизировал прийоми заповнення азотного фонду чорноземів південних в умовах дефіциту вологи / А.В.Филиппова, А.А. Канакова, О.Н.Міхіна // Известия Оренбурзького державного аграрного університету. - 2016. - №1 (57). - С.154 - 157.

  3. ГОСТ 28168. Грунти. Відбір проб. Метод відбору ґрунтових проб буром. - М .: Видавництво стандартів -2011. - С. 5.

  4. Гіляров М.С. Зоологічний метод діагностики грунтів: монографія / М.С.Гіляров. - М: Наука. 1969.- С. 275.

  5. Портал Уряду Оренбурзького області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: http: //orenburg-gov.org.ua/news/apk/2013 -08-12-19-6-44 /? Sphrase_id = 164397 (дата звернення 16.03.2017).

  6. Філіппова А.В. До питання про необхідність еколого-економічної паспортизації агроприемов в агроекосистемі сухо-степової зони Оренбурзького Предуралья / А.В. Філіппова, А.А. Канакова, А.Ш. Загідулліна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Інноваційний розвиток АПК Росії. - Москва: Федеральне державне бюджетне науково установа Всеросійський науково-дослідний інститут м'ясного скотарства, 2015. - С. 30-33.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Pogosjan I.V. Estestvennaja i antropogennaja transformacija pochvennogo pokrova na primere suhostepnoj zony Volgogradskoj oblasti [Natural and anthropogenic transformation of the soil cover by the example of the dry steppe zone of the Volgograd Region]: avtoreferat diss ... of PhD in Geography: 25.00.23: / Pogosjan Naira Vil'sonovna. Volgograd, 2006. P. 20. [in Russian]

  2. Filippova, A.V. Biologizirovannye prijomy vospolnenija azotnogo fonda chernozemov juzhnyh v uslovijah deficita vlagi [Biologized methods of replenishing the nitrogen fund of chernozems in the south in conditions of moisture deficit] / A.V.Filippova, A.A. Kanakova, O.N.Mihina // Izvestija Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Proceedings of the Orenburg State Agrarian University]. - 2016. - №1 (57). - P.154 - 157. [in Russian]

  3. GOST 28168. Pochvy. Otbor prob. Metod otbora pochvennyh prob burom [Soil. Sample selection. Method for selection of soil samples by drill] - M .: Izdatel'stvo standartov [Publishing house of standards] - 2011. - P. 5. [in Russian]

  4. Giljarov M.S. Zoologicheskij metod diagnostiki pochv: monografija [Zoological method of soil diagnostics] / M.S.Giljarov. - M: Nauka [The science]. 1969.- P. 275. [in Russian]

  5. Portal Pravitel'stva Orenburgskogo oblasti [The portal of the government of Orenburg region] [Electronic resource]. -Rezhim dostupa: URL: http://orenburg-gov.org.ua/news/apk/2013-08-12-19-6-44/?sphrase_id=164397 (accessed: 16.03.2017). [In Russian]

  6. Filippova A.V. K voprosu o neobhodimosti jekologo-jekonomicheskoj pasportizacii agropriemov v agrojekosisteme suho-stepnoj zony Orenburgskogo Predural'ja [On the question of the need for environmental and economic certification of agricultural practices in the agroecosystem dry-steppe zone of Orenburg Ural region] / A.V. Filippova, A.A. Kanakova, A.Sh. Zagidullina // Materialy mezhdunarodnoj nauchno - prakticheskoj konferencii: Innovacionnoe razvitie APK Rossii [Materials of the International Scientific and Practical Conference: Innovative Development of the Agroindustrial Complex of Russia] -Moskva: Federal'noe gosudarstvennoe bjudzhentnoe nauchno uchrezhdenie Vserossijskij nauchno-issledovatel'skij institut mjasnogo [Moscow: Federal State Budget Scientific Institution All-Russian Research Institute of Meat Cattle Breeding]. 2015. - P. 30-33. [In Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.58.092 Канакова А. А.

  ORCID: 0000-0002-0686-1130, Кандидат біологічних наук, доцент, Оренбурзький державний аграрний університет БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПЕДОЦЕНОЗОВ ЯК ФАКТОР сталих агроекосистем В УМОВАХ сухостепова ЗОНИ ПІВДЕННОГО Приуралля

  анотація

  У статті представлені дослідження з вивчення педоценозов орних грунтів в умовах сухостепной зони Південного Приуралля. Отримані дані біологічного різноманіття грунтової біоти використані нами в якості одного з діагностичних ознак стійкості агроекосистем. Визначено індекси біологічного різноманіття та домінування, які відображають екологічний стан досліджуваних педоценозов. Досліджувані орні грунти мають середнє значення індексів біорізноманіття ґрунтових безхребетних, що характеризує степові агроекосистеми як Середньостійка до факторів навколишнього середовища.

  Ключові слова: педоценоз, біорізноманіття, грунтові безхребетні, стійкість агроекосистем.

  Kanakova A.A.

  ORCID: 0000-0002-0686-1130, PhD in Biology, Associate professor, Orenburg state agrarian University BIODIVERSITY OF PEDOCENOSES AS A STABILITY FACTOR OF AGROECOSYSTEMS UNDER CONDITIONS OF DRY ZONE OF THE SOUTH CISURALS

  Abstract

  The paper presents the research of pedogeneses of agrogenic soil under conditions of the dry steppe zone of the Southern Cisurals. We used the obtained data of the biological diversity of soil biota as one of the diagnostic features of the stability of agroecosystems. The indices of biological diversity and domination were determined, reflecting the ecological state of the studied pedocoenoses. The soils studied have the average index of biodiversity of soil invertebrates, and that characterizes steppe agroecosystems as medium-resistant to environmental factors.

  Keywords: pedocenosis, biodiversity, soil invertebrates, stability of agroecosystems.

  Резкоконтінентальний кліматичні умови сухостепной зони Південного Приуралля (недостатня кількість атмосферних опадів від 260 до 505 мм на рік, часті суховії, абсолютна амплітуда температури становить 85 - 87 0С) впливають на стан грунтів як природних, так і агроекосистем. На даний момент стан грунтів агроекосистем оцінюють по врожайності вирощуваних на них культур і за властивостями грунтів. ці


  Ключові слова: ОСНОВНА ОБРОБКА / MAIN TILLAGE / ЗАГАЛЬНА ПОЛЕВАЯ ВЛАЖНОСТЬ / TOTAL FIELD MOISTURE / грунтової біоти / SOIL BIOTA / агроекосистеми / AGROECOSYSTEM / Чорнозем ПІВДЕННИЙ / SOUTHERN CHERNOZEM

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити