На підставі агроекологічного моніторів-рингу в умовах південної лісостепу СП «Юріївське» Корміловскій району Ом-ської області були проведені польові та лабо-раторно дослідження по визначенню еко-лого-токсикологічного стану земель господарства на зміну змісту важких металів в орному горизонті грунтів репер-них ділянок дослідних полів. Період дослі-джень склав 10 років з 2007 по 2016 р Спостереження проводилися відповідно до щорічного локальному моніторингу грунтів на реперних ділянках, закладених на землях части-господарського призначення в усіх агрокліматіче-ських зонах Омської області. У статті розкрив-ються актуальні питання, пов'язані з со-триманням важких металів в сніговий по-де реперних ділянок, валових і рухомих форм важких металів в орному шарі грунтів дослідних полів. Виявлено всі основні джерела надходження важких металів в досліджуваній зоні. Визначено, що надхо-ня забруднювачів важких металів в ві-де опадів незначна і відповідає всім нормативним показникам безпечно-сти. Зміст валових форм важких ме-Таллі не перевищує гранично допустиму концентрацію, за винятком нікелю і хро-ма. Показники валових форм нікелю і хрому незначно перевищують ГДК, ступінь небезпеки забруднення грунтів відсутня, так як найбільш важливі рухливі форми важких металів мають низький вміст. наведено динаміка зміни вмісту ртуті і миш'яку за 10-річний період спосте-дений в південній підзоні лісостепу Омської об-ласті, що показує сприятливу обста-новку щодо цих показників.

Анотація наукової статті з екологічних біотехнологій, автор наукової роботи - Матвейчік О.А., Бобренком І.А., Шойкін О.Д., Шмідт А.Г.


AGRARIAN AND ENVIRONMENTAL MONITORING OF SOILS IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN FOREST-STEPPE OF OMSK REGION

On the basis of agroenvironmental monitoring in the conditions of the southern forest-steppe of JV 'Yuryevskoye', Kormilovsky area of ​​Omsk Region field and laboratory researches in the definition of ecological and toxicological condition of lands of the farm on change of the content of heavy metals in arable horizon of soils of reference sites of ex-perimental fields were made. The period of re-searches made 10 years from 2007 to 2016. The observations were made according to annual local monitoring of soils on the reference sites put on lands of agricultural purpose in all agroclimatic zones of Omsk Region. In the study topical issues connected with the content of heavy metals in snow water of reference sites, gross and mobile forms of heavy metals in arable layer of the soils of experi-mental fields are revealed. All main sources of in-take of heavy metals in the studied zone are re-vealed. It is defined that the receipt of pollutants are heavy metals in the form of rainfall slightly and corresponds to all standard indicators of safety. The maintenance of gross forms of heavy metals does not exceed maximum permissible concentra-tion, except for nickel and chrome. The indicators of gross forms of nickel and chrome slightly exceed maximum concentration limit, degree of danger of pollution of soils is absent as the most important mobile forms of heavy metals have low content. The dynamics of change of the content of mercury and arsenic for the 10-year period of supervision in the southern subband of the forest-steppe of Omsk Region showing favorable situation concerning the-se indicators is given.


Область наук:

 • екологічні біотехнології

 • Рік видавництва: 2017


  Журнал: Вісник Красноярського державного аграрного університету


  Наукова стаття на тему 'Агроекологічний моніторинг ґрунтів в умовах південного лісостепу Омської області'

  Текст наукової роботи на тему «Агроекологічний моніторинг ґрунтів в умовах південного лісостепу Омської області»

  ?ВестнікКрасГАУ. 2017. № S

  2.

  3.

  б.

  б.

  ГОСТ 28245-89. Торф. Методи визначення ботанічного складу і ступеня розкладання. - М .: Стандартинформ, 2006. - 7 с. 1. ГОСТ 11305-83. Торф. Методи визначення вологи. - М .: Изд-во стандартів, 1984. -11 с. 2.

  ГОСТ 11306-83. Торф. Методи визначення зольності. - М .: Изд-во стандартів, 1984. - 11 с. 3.

  Торф'яні фонд РРФСР. Сибір. Далекий Схід. - М., 1965. - 297 с. 4.

  Лапшина Е.Д. Флора боліт південного сходу Західного Сибіру. - Томськ: Вид-во Томськ. 5. ун-ту, 2003. - 296 с.

  Literatura

  Glebov F.Z. Bolota i zabolochennye lesa lesnoj zony enisejskogo levoberezh'ja. - M .: Nauka, 1969. - 131 s.

  GOST 28245-89. Torf. Metody opredelenija botanicheskogo sostava i stepeni razlozhenija. - M .: Standartinform, 2006. - 7 s. GOST 11305-83. Torf. Metody opredelenija vlagi. - M .: Izd-vo standartov, 1984. - 11 s. GOST 11306-83. Torf. Metody opredelenija zol'nosti. - M .: Izd-vo standartov, 1984. - 11 s. Torfjanyj fond RSFSR. Sibir '. Dal'nij Vostok. -M., 1965. - 297 s.

  Lapshina E.D. Flora bolot jugo-vostoka Zapadnoj Sibiri. - Tomsk: Izd-vo Tomsk. un-ta, 2003. - 296 s.

  УДК 502.521: 631.4 (571.13)

  O.A. Матвейчік, І.А. Бобренком, О.Д. Шойкін, А.Г. Шмідт

  Агроекологічного МОНІТОРИНГ ГРУНТІВ В УМОВАХ південному Лісостепу Омської області

  O.A. Matveychik, I.A. Bobrenko, O.D. Shoykin, A.G. Shmidt

  AGRARIAN AND ENVIRONMENTAL MONITORING OF SOILS IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN FOREST-STEPPE OF OMSK REGION

  Матвейчік О.А. - асп. каф. агрохімії та грунтознавства Омського державного аграрного університету ім. П.А. Столипіна, Омськ. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Бобренком І.А. - д-р с.-г. наук, доц., зав. каф. агрохімії та грунтознавства Омського державного аграрного університету ім. П.А. Столипіна, Омськ. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Шойкін ОД. - канд. с.-г. наук, доц. каф. агрохімії та грунтознавства Омського державного аграрного університету ім. П.А. Столипіна, Омськ. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Шмідт А.Г. - начальник відділу моніторингу та агрохімічного обстеження грунтів Центру агрохімічної служби «Омський», м Омськ. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Matveychik O.A. - Post-Graduate Student, Chair of Agrochemistry and Soil Science, Omsk State Agricultural University named after P.A. Stolypin, Omsk. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Bobrenko I.A. - Dr. Agr. Sci., Assoc. Prof., Chair of Agrochemistry and Soil Science, Omsk State Agricultural University named after P.A. Stolypin, Omsk. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Shoykin O.D. - Cand. Agr. Sci., Assoc. Prof., Chair of Agrochemistry and Soil Science, Omsk State Agricultural University named after P.A. Stolypin, Omsk. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Shmidt A.G. - Head, Department of Monitoring and Agrochemical Inspection of Soils, Center of Agrochemical Service "Omsky", Omsk. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  На підставі агроекологічного моніторингу в умовах південної лісостепу СП «Юріївське» Корміловскій району Ом-

  ської області були проведені польові та лабораторні дослідження з визначення еко-лого-токсикологічного стану земель

  господарства на зміну вмісту важких металів в орному горизонті ґрунтів репер-них ділянок дослідних полів. Період досліджень склав 10 років - з 2007 по 2016 р Спостереження проводилися відповідно до щорічного локального моніторингу грунтів на реперних ділянках, закладених на землях сільськогосподарського призначення в усіх агрокліматичних зонах Омської області. У статті розкриваються актуальні питання, пов'язані з вмістом важких металів в сніговий воді реперних ділянок, валових і рухомих форм важких металів в орному шарі грунтів дослідних полів. Виявлено всі основні джерела надходження важких металів в досліджуваній зоні. Визначено, що надходження забруднювачів - важких металів у вигляді опадів незначна і відповідає всім нормативним показникам безпеки. Зміст валових форм важких металів не перевищує гранично допустиму концентрацію, за винятком нікелю і хрому. Показники валових форм нікелю і хрому незначно перевищують ГДК, ступінь небезпеки забруднення грунтів відсутній, так як найбільш важливі рухливі форми важких металів мають низький вміст. Наведено динаміку зміни вмісту ртуті і миш'яку за 10-річний період спостережень в південній підзоні лісостепу Омської області, що показує сприятливу обстановку щодо цих показників.

  Ключові слова: моніторинг, важкі метали, аналіз, реперний ділянку, забруднювач, грунт, горизонт, динаміка.

  On the basis of agroenvironmental monitoring in the conditions of the southern forest-steppe of JV 'Yuryevskoye', Kormilovsky area of ​​Omsk Region field and laboratory researches in the definition of ecological and toxicological condition of lands of the farm on change of the content of heavy metals in arable horizon of soils of reference sites of experimental fields were made. The period of researches made 10 years - from 2007 to 2016. The observations were made according to annual local monitoring of soils on the reference sites put on lands of agricultural purpose in all agroclimatic zones of Omsk Region. In the study topical issues connected with the content of heavy metals in snow

  water of reference sites, gross and mobile forms of heavy metals in arable layer of the soils of experimental fields are revealed. All main sources of intake of heavy metals in the studied zone are revealed. It is defined that the receipt of pollutants are heavy metals in the form of rainfall slightly and corresponds to all standard indicators of safety. The maintenance of gross forms of heavy metals does not exceed maximum permissible concentration, except for nickel and chrome. The indicators of gross forms of nickel and chrome slightly exceed maximum concentration limit, degree of danger of pollution of soils is absent as the most important mobile forms of heavy metals have low content. The dynamics of change of the content of mercury and arsenic for the 10-year period of supervision in the southern subband of the forest-steppe of Omsk Region showing favorable situation concerning these indicators is given.

  Keywords: monitoring, heavy metals, analysis, reference site, pollutant, soil, horizon, dynamics.

  Вступ. Робота щодо раціонального використання ґрунтів і земельних ресурсів Росії, в тому числі Омської області, передбачає наявність щорічної інформації про стан ґрунтів та їх зміну під впливом антропогенних навантажень. Екологічна роль грунту як вузла зв'язків біосфери, де активно протікають процеси обміну речовин між поверхнею землі, гідросферою, атмосферою і живуть організмами на суші, визначає необхідність моніторингу стану грунтів поблизу забруднювачів реперних ділянок господарств.

  З кожним роком актуальність агроекології-чеського моніторингу грунтів стає все більш гострою, так як антропогенні навантаження на грунти постійно посилюються. Для моніторингу важливо знати характеристики вихідного стану грунтів або початку спостережень. Суть моніторингу стану грунтів полягає в інформаційній системі спостережень, оцінки і прогнозу змін грунтів під впливом антропогенних і природних факторів [3]. Важливою ланкою моніторингу грунтів є вибір їх властивостей, які підлягають контролю в часі з метою виявлення як природних, так і антропогенних змін. Показники змін можуть бути ознаками початку розвитку негативних

  Вісник. КрасГАУ. 2017. №8

  процесів, стійкою і незворотної деградації [2, 6].

  Зі збільшенням освоєності і розораності території, зміною природних ландшафтів порушилися одвічні підвалини і закони розвитку грунтів. Практикою доведено, що діяльність людини стає потужним сучасним фактором перетворення грунтів [2, 8]. На численні літературних джерел, основні сучасні зміни грунтів відбуваються в результаті інтенсивної антропогенної діяльності людини, забруднення навколишнього середовища важкими металами, пестицидами, токсикантами наслідком яких є дисбаланс макро- і мікроелементів в земельних ресурсах і рослинницької продукції [1, 9].

  Моніторинг стану ґрунтів, або обстеження земель сільськогосподарського призначення, залишається одним з головних факторів оцінки грунтів по впливу забруднювачів і неправильної господарської діяльності людини.

  Мета досліджень. Агроекологічний моніторинг родючості грунтів земель сільськогосподарського призначення на дослідних полях в південній лісостепу Омської області.

  Об'єкти і методи. Дослідження за вмістом важких металів в грунті і сніговий воді проводилися в 2007-2016 рр. Об'єктами були ґрунту земель сільськогосподарського призначення на дослідних полях СП «Юріївське» південній лісостепу Омської області. Досліджувалася грунт лучно-чорноземний солонцюватих малопотужна середовищ-негумусовая тяжелосуглинистая.

  Основним методом в роботі є локальний моніторинг стану ґрунтів на репер-них ділянках, що представляє собою систему спостережень за землями сільськогосподарського призначення, що дозволяє своєчасно виявляти і прогнозувати зміни родючості ґрунту, а також якості та кількості рослинницької продукції, що виникають у навколишньому середовищі під впливом антропогенних і природних факторів [5].

  При виборі місця закладки реперних ділянок враховуються природно-сільсько-господарські та виробничо-технологічні чинники, що впливають на сільськогосподарське виробництво: агрокліматичні вус-

  ловия, зволоженість території, рельєф і геоморфологія, бонітет грунту, наявність техногенних забруднювачів, роза вітрів.

  Обстеження грунтів на реперних ділянках проводилося щорічно ранньою весною, до початку польових робіт. При визначенні в грунті поверхнево розподіляються речовин точкові проби відбирали за допомогою тростинові бура БГ-25-15 на глибині орного горизонту.

  Обробку та аналіз проб снігової води на вміст важких металів проводили за загальноприйнятими методиками [5, 7].

  Рухливі форми важких металів Zn, Cd, Pb, N &) В орному горизонті визначалися атомно-абсорбційним методом, як екстрагента застосовували азотну кислоту з концентрацією 1: 1.

  Миш'як визначали ^ -фотометріческім методом, що полягає в розкладанні проби грунту сумішшю азотної та сірчаної кислот, відділенні миш'яку відгонкою у вигляді арсину і кінцевому визначенні миш'яку у вигляді миш'яково-молібденової або сурьмяно-миш'яково-молібденової сині.

  Для визначення ртуті (Нд) в грунті використовують беспламенного атомно-абсорбційний метод, заснований на отдувкой парів ртуті з розчинів і вимірюванні резонансного поглинання атомів ртуті на довжині хвилі 253,7 нм.

  В даний час для окремих елементів, в тому числі міді, цинку, ртуті, свинцю та інших, розроблені ГДК.

  Результати та їх обговорення. Багаторічні спостереження і облік за станом орних земель реперних ділянок досліджуваного господарства дозволили отримати інформацію про вміст важких металів в грунтах і сніговий воді.

  Надходження забруднювачів у вигляді осаду важких металів на землі сільськогосподарського призначення йде через атмосферу. Склад і співвідношення елементів-забруднювачів залежать від ряду таких джерел, як промислові заводи, аеродроми, теплоелектроцентралі, ферми, автомобільні і залізні дороги (табл. 1). Близько індустріальних центрів створюються ділянки аномальних антропогенних зон з підвищеним вмістом важких металів.

  Таблиця 1

  Забруднювачі реперних ділянок дослідних полів

  Джерело-забруднювач Відстань від забруднювачів, км

  заводи 17,4

  аеродроми 61,0

  ТЕЦ 18,0

  ферми 2,5

  автодороги 0,5

  Залізниці 15,5

  Сніговий покрив виступає джерелом накопичення всіх речовин, що надходять з атмосфери. З метою визначення варіантів попадання в грунт важких металів був проведений

  кількісний аналіз на вміст токсикологічних елементів в талих снігових водах (табл. 2).

  Таблиця 2

  Вміст важких металів в сніговий воді реперних ділянок дослідних полів в СП «Юріївське» Омської області, мг / л снігової води

  Рік дослідження Потужність снігового покриву, см Сі Zn Cd РЬ Сг Нд АБ

  2007 50 0,008 0,021 0 0,002 0,008 0,0002 < 0,005

  2008 25 0,005 0,007 0 0,001 0 0,0001 < 0,005

  2009 23 0,003 0,025 0 0,002 0 0,0004 < 0,005

  2010 26 0,003 0,013 0 0,001 0 0,0001 < 0,005

  2011 42 0,001 0,009 0 0,002 0 0,0001 < 0,005

  2012 30 0,005 0,017 0 0,002 0,001 0,0001 < 0,005

  2013 40 0,007 0,009 0 0,004 0,001 0,0001 < 0,005

  2014 45 0,001 0,019 0 0,002 0,004 0,0001 < 0,005

  2015 42 0,0003 0,009 0 0,003 0,0005 0,0001 < 0,005

  2016 48 0,001 0,008 0 0,002 0,0004 0,0001 < 0,005

  Середнє значення 37,1 0,0034 0,014 0 0,002 0,0008 0,0001 < 0,005

  ГДК по водному середовищі, мг / л 0,1 0,5 0,01 0,03 0,05 0,005 0,05

  За результатами 10-річних спостережень аналізу проб снігової води в зразках дослідження виявлено незначну кількість важких металів. Вміст важких металів у сніговому покриві не перевищувало ГДК по водному середовищі.

  Одним з методів моніторингу грунтів є спостереження і контроль вмісту важких

  металів шляхом порівняння природного фону з рівнем забруднення ґрунтів. Контроль за техногенним забрудненням ґрунтів важкими металами включає необхідне визначення валових форм хімічних елементів, представлених в таблиці 3.

  Вісник. КрасТАУ. 2017. №8

  Таблиця 3

  Характеристика метрового шару ґрунту реперних ділянок дослідних полів в СП «Юріївське» Омської області за змістом валових форм важких металів

  Глибина відбору, см Валові форми важких металів, мг / кг ґрунту

  Сі Zn Cd РЬ № Сг нд As

  0-20 22,2 65,2 0,59 20,5 34,3 43,9 0,023 8,0

  20-40 21,2 59,6 0,57 19,0 33,8 47,6 0,020 7,5

  40-60 19,1 47,9 0,50 18,4 33,2 41,0 0,022 8,3

  60-80 19,5 50,0 0,52 18,3 32,7 41,0 0,025 8,0

  80-100 19,5 49,0 0,50 16,5 32,0 40,9 0,023 7,5

  ГДК (ОДК) з урахуванням фону 132 220 2,0 130 30,6 43,8 2,1 10,0

  Агроекологічний моніторинг стану грунтів реперних ділянок дозволив виявити, що за змістом міді, цинку, кадмію, свинцю, ртуті та миш'яку не виявлено перевищення ГДК (ОДК) з урахуванням фону. Зміст валових форм нікелю і хрому незначно перевищив гранично допустиму концентрацію, що в подальшому загрожує забрудненням ґрунтів цими елементами.

  Дані моніторингу характеризують досліджувані грунти як незабруднені. Однак валове зміст не завжди може характери-

  Аналіз динаміки зміни рухомих форм важких металів з 2007 по 2016 р не виявив перевищення ГДК (ОДК). В орному горизонті лучно-чорноземної солонцеватой малопотужної

  зувати ступінь небезпеки забруднення грунту, оскільки грунт здатна зв'язувати сполуки металів, переводячи їх в недоступні рослинам стану. Правильніше говорити про роль «рухомих» і «доступних» для рослин форм. Визначення вмісту рухомих форм проводиться для характеристики міграції металів-забруднювачів з грунту в рослини [4].

  Не менш важливим елементом є інформація про зміст рухливих форм важких металів в орному горизонті ґрунтів реперних ділянок полів (табл. 4).

  среднегумусовие тяжелосуглинистой грунті ре-Перно ділянок дослідних полів вміст важких рухливих металів змінювалося в наступних межах (мг / кг): мідь - 0,09-0,13; цинк

  Таблиця 4

  Вміст рухомих форм важких металів в орному горизонті ґрунтів реперних ділянок дослідних полів в СП «Юріївське» Омської області, мг / кг ґрунту

  Рік дослідження Сі Zn Cd РЬ № Сг

  2007 0,09 0,24 0,09 0,83 0,77 0,99

  2008 0,10 0,28 0,08 0,90 0,70 0,80

  2009 0,10 0,34 0,10 0,86 0,72 0,96

  2010 0,11 0,57 0,12 0,69 0,59 0,70

  2011 0,12 0,65 0,06 0,45 0,80 0,40

  2012 0,13 0,67 0,07 0,49 0,75 0,40

  2013 0,12 0,75 0,08 0,60 0,73 0,46

  2014 0,13 0,75 0,08 0,56 0,78 0,52

  2015 0,10 0,50 0,05 0,52 0,48 0,54

  2016 0,11 0,57 0,042 0,54 0,63 0,48

  Середнє 0,11 0,53 0,08 0,64 0,70 0,63

  ГДК (ОДК) 3,0 23,0 0,5 6,0 4,0 6,0

  - 0,24-0,75; кадмій - 0,05-0,12; свинець - 0,450,9; нікель 0,48-0,8; хром 0,4-0,99.

  На основі багаторічних досліджень вмісту валових форм ртуті і миш'яку грунтів реперних ділянок була визначена динаміка

  їх зміни і побудовані гістограми. За отриманими даними було виявлено, що в лучно-чорноземному грунті перевищень ГДК не виявлено (рис.1, 2).

  0,050 <про

  §0,040 з

  10,030

  ад

  ?3,020

  I

  110,010 ш Ч Про

  ЧЕ, 000

  0,030

  0,024 0,024

  0,018 °, ° 19 0,018

  0,021 0,020 0,021

  2,5 2

  зміст

  1,5 е *

  1 ^ 0,5 С0

  ЛЛугово-чорноземна грунт (реп. Уч. СП "Юріївське")

  ГДК

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 рік дослідження

  Рис.1. Динаміка вмісту ртуті в орному горизонті ґрунтів реперних ділянок досвідчених

  полів в СП «Юріївське» Омської області

  12

  • й

  в

  т о 10

  з

  г

  * 8

  1Л < 6

  е

  і

  н а 4

  X

  про.

  е д 2

  про

  і

  0

  6,2 6,1

  6,8 7,1

  5,1

  6,3 6,1

  5,6

  5,1 5,3

  зміст

  Лучно-чорноземний грунт (реп. Уч. СП "Юріївське")

  | ГДК

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 рік дослідження

  Мал. 2. Динаміка вмісту миш'яку в орному горизонті ґрунтів реперних ділянок дослідних полів в СП «Юріївське» Омської області

  Хімічний склад рослин, як відомо, відображає елементний склад грунтів. Тому надмірне накопичення важких металів рослинами обумовлено перш за все їх високими концентраціями в грунтах. У своїй життєдіяльності рослини контактують тільки з доступними формами важких металів, кількість яких, в свою чергу, тісно пов'язано з буферностью грунтів.

  Висновок. Експериментальні дані по обстеженню грунту земель сільськогосподарського призначення на дослідних полях СП «Юріївське» в умовах південної лісостепу свідчать про сприятливу агроекології-чеський ситуації за змістом валових і рухомих форм важких металів. Проведення моніторингу стану грунтів протягом тривалого часу дозволило отримати дост-

  Вісник. КрасТАУ. 2017. №8

  вірні дані по агроекологічному стану досліджуваної території. Агроекологічний моніторинг стану земель сільськогосподарського призначення дозволяє об'єктивно порівнювати їх якість, безпеку рослинницької продукції, одержуваної з цих полів, вирішувати питання виробничого навантаження і захисту грунтів. Збереження грунту, щадне використання земельних ресурсів, облік і спостереження за їх агроекологічних станом мають не тільки виробниче, а й екологічне значення в сучасному АПК.

  література

  1. Азаренко Ю.А. Закономірності змісту, розподілу, взаємозв'язків мікроелементів в системі грунт-рослина в умовах півдня Західного Сибіру / Омськ. держ. аграр. ун-т. - Омськ: Варіант-Омськ, 2013. - 232 с.

  2. Бобренком ІЛ, Матвейчік О.А. Радіологічний стан земель сільськогосподарського призначення та продукції рослинництва лісостепу Омської області // Вісник КрасГАУ. - 2016. - № 8. - С. 45-52.

  3. Драган Н.Л. Моніторинг і охорона грунтів: Учеб.пособие. - Сімферополь: Вид-во ТНУ, 2008. - 172 с.

  4. Красницкий В.М. Агрохімічна і екологічна характеристика грунтів Західного Сибіру. - Омськ: Изд-во ОмГАУ, 2002. -144 с.

  5. Красницкий В.М, Бобренком ІЛ, Шмідт Л.Г. [та ін.]. Агроекологічний моніторинг ґрунтів на правому березі Іртиша лісостепової зони Омської області // Родючість.

  - 2016. - № 3. - С. 33-36.

  6. Красницкий В.М, Міщенко Л.М., Азаренко Ю.Л. Комплексний моніторинг родючості грунтів земель сільськогосподарського призначення. - Омськ: Изд-во ОмГАУ, 2006.

  - 40 з.

  7. Методичні вказівки по проведенню локального моніторингу на реперних і контрольних ділянках. - М .: ФГНУ «Ро-сінформагротех», 2006. - 76 с.

  8. Міщенко Л.М. Ґрунти Омської області та їх сільськогосподарське використання:

  навч. посібник. - Омськ: Изд-во ОмСХИ, 1991. - 164 с.

  9. Міщенко Л.М., Леонова В.В., Кушнаренко В.Є. Класифікація, діагностика та агро-екологічні особливості грунтів Західного Сибіру: Учеб.пособие. - Омськ: Изд-во ОмГАУ, 2010. - 104 с.

  Literatura

  1. Azarenko Ju.A. Zakonomernosti soderzhanija, raspredelenija, vzaimosvjazej mikrojelementov v sisteme pochva-rastenie v uslovijah juga Zapadnoj Sibiri / Omsk. gos. agrar. un-t. -Omsk: Variant-Omsk, 2013. - 232 s.

  2. Bobrenko I.A., Matvejchik O.A. Radiologicheskoe sostojanie zemel 'sel'skohozjajstvennogo naznachenija i produkcii rastenievodstva lesostepi Omskoj oblasti // Vestnik KrasGAU. - 2016. - № 8. -S. 45-52.

  3. Dragan N.A. Monitoring i ohrana pochv: ucheb.posobie. - Simferopol ': Izd-vo TNU, 2008. - 172 s.

  4. Krasnickij V.M. Agrohimicheskaja i jekologicheskaja harakteristika pochv Zapadnoj Sibiri. - Omsk: Izd-vo OmGAU, 2002. - 144 s.

  5. Krasnickij V.M, Bobrenko I.A., Shmidt A.G. [I dr.]. Agrojekologicheskij monitoring pochv na pravom beregu Irtysha lesostepnoj zony Omskoj oblasti // Plodorodie. - 2016. - № 3. -S. 33-36.

  6. Krasnickij V.M, Mishhenko L.N., Azarenko Ju.A. Kompleksnyj monitoring plodorodija pochv zemel 'sel'skohozjajstvennogo naznachenija. -Omsk: Izd-vo OmGAU, 2006. - 40 s.

  7. Metodicheskie ukazanija po provedeniju lokal'nogo monitoringa na repernyh i kontrol'nyh uchastkah. - M .: FGNU «Rosinformagroteh», 2006. - 76 s.

  8. Mishhenko L.N. Pochvy Omskoj oblasti i ih sel'skohozjajstvennoe ispol'zovanie: ucheb. posobie. - Omsk: Izd-vo OmSHI, 1991. - 164 s.

  9. Mishhenko L.N., Leonova V.V., Kushnarenko V.E. Klassifikacija, diagnostika i agrojekologicheskie osobennosti pochv Zapadnoj Sibiri: ucheb.posobie. - Omsk: Izd-vo OmGAU, 2010. - 104 s.


  Ключові слова: МОНІТОРИНГ /ВАЖКІ МЕТАЛИ /АНАЛІЗ /реперних ДІЛЯНКА /Загряз нітелей /ГРУНТ /ОБРІЙ. НЕБОКРАЙ /ДИНАМІКА /MONITORING /HEAVY METALS /ANALYSIS /REFERENCE SITE /POLLUTANT /SOIL /HORIZON /DYNAMICS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити