аналіз причин агресивної поведінки при порушеннях інтелекту дозволив виявити зв'язок з акцентуацією характеру. У групі школярів з порушенням інтелекту цей зв'язок обумовлена ​​впливом екзальтованого і возбудимого типів акцентуації характеру. Навпаки, в контрольній групі схильність до агресивної поведінки обумовлена ​​впливом гипертимного типу, прагненням до лідерства.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Ніколаєнко Яна Миколаївна


Aggressive behaviour of senior schoolchildren with mental disorders and various types of character

The analysis of the reasons for aggressive behaviour of children with mental disorders helped to reveal the connection with character accentuation. In the group of schoolchildren having mental disorders this connection is caused by the influence of exalted and excitable types of character accentuations. And vice versa, in the control group the tendency to aggressive behaviour is caused by the influence of the hyperthymic type and striving for leadership.


Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена
  Наукова стаття на тему 'Агресивна поведінка старших школярів з порушенням інтелекту при різних типах акцентуації характеру'

  Текст наукової роботи на тему «Агресивна поведінка старших школярів з порушенням інтелекту при різних типах акцентуації характеру»

  ?Я. М. Ніколаєнко

  Агресивна поведінка СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ ПРИ РІЗНИХ типах АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРУ

  Робота представлена ​​кафедрою спеціальної психології Інституту спеціальної педагогіки і психології. Науковий керівник - доктор біологічних наук, професор Л. М. Шіпіцин

  Аналіз причин агресивної поведінки при порушеннях інтелекту дозволив виявити зв'язок з акцентуаціями характеру. У групі школярів з порушенням інтелекту цей зв'язок обумовлена ​​впливом екзальтованого і возбудимого типів акцентуації характеру. Навпаки, в контрольній групі схильність до агресивної поведінки обумовлена ​​впливом гипертимного типу, прагненням до лідерства.

  Ключові слова: порушення інтелекту, агресивна поведінка, акцентуації характеру.

  Ya. Nikolayenko

  AGGRESSIVE BEHAVIOUR OF SENIOR SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL DISORDERS AND VARIOUS TYPES OF CHARACTER

  The analysis of the reasons for aggressive behaviour of children with mental disorders helped to reveal the connection with character accentuation. In the group of schoolchildren having mental disorders this connection is caused by the influence of exalted and excitable types of character accentuations. And vice versa, in the control group the tendency to aggressive behaviour is caused by the influence of the hyperthymic type and striving for leadership.

  Key words: mental disorders, aggressive behaviour, character accentuation.

  Вікові кризи нерідко супроводжуються демонстрацією неадекватних стилів поведінки, що суперечать загальноприйнятим соціо-культурним нормам [1, с. 120; 11, с. 35]. У зв'язку з цим підлітковий вік є особливою групою ризику виникнення стійких форм агресивної поведінки [4, с. 264; 6, с. 56; 7, с. 6; 8, с. 8-13]. Особливий інтерес до заявленої проблеми обумовлений широкою поширеністю відхиляються форм поведінки серед старших школярів з порушенням інтелекту [3, с. 20-24; 9, с. 85-92; 13, с. 37-38]. Слабка дифференцированность емоцій, недолік вольового контролю при легкому ступені розумової відсталості сприяють посиленню агресивної спрямованості поведінки [5, с. 254-257; 10].

  Розлади емоційно-вольової сфери при розумової відсталості знаходять своє відо-

  ються в розладах поведінки. Схильність до агресивної поведінки, афектам гніву вдруге ускладнюють процес соціальної адаптації школярів з порушеннями інтелекту. У той же час затримане психічний розвиток або недорозвинення (визначення «розумової відсталості» в Міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду) не можуть розглядатися як першопричина схильності старших школярів до агресивної поведінки. Мабуть, поліморфізм причин агресивної поведінки набагато ширше і не може бути обмежений віковими закономірностями психічного розвитку або недорозвинення.

  Онтогенез пізнавальної та емоційно-вольової сфери, на думку Л. С. Виготського, передбачає зміни не стільки інтелекту або самого афекту, скільки зміна від-

  носіння між цими сферами психічної життя [2, с. 255]. Сучасні дослідження в даній області підтверджують, що ступінь емоційного недорозвитку не завжди відповідає глибині інтелектуальних порушень [12, с. 38].

  У той же час посилення агресивної поведінки старших школярів з порушенням інтелекту може розглядатися і як різновид патології особистості. Аналіз пограничних станів, таких як акцентуації характеру, в зв'язку з цим є превентивним заходом аномалій особистості. Необхідно виявити, які типи акцентуацій характеру найбільш часто зустрічаються в старшому шкільному віці при розумової відсталості; чи існує взаємозв'язок між акцентуйованих рис характеру та розладами поведінки.

  Імовірно, поліморфізм розладів поведінки школярів з порушенням інтелекту пов'язаний з певними типами акцентуацій характеру. Різний характер взаємозв'язків між акцентуйованих рис характеру при розумової відсталості і при зберіганню інтелекті обумовлює різницю в розладах поведінки.

  У дослідженні взяли участь 106 піддослідних у віковому діапазоні від 13 до 16 років. Експериментальну групу склали 52 учні шкіл VIII виду, контрольну - 54 учні загальноосвітніх шкіл.

  Дослідження акцентуйованих рис характеру здійснювалося за допомогою адаптованої методики Леонгарда-Шмішека. Діагностика схильності до агресивної поведінки при різних типах акцентуації характеру виявлялася при зіставленні з даними за опитувальником Басса-Дарки.

  Спочатку розглянемо отримані результати за опитувальником Басса-Дарки. Було виявлено, що підлітки з легким ступенем розумової відсталості в більшій мірі схильні до агресивної поведінки, ніж підлітки з нормальним інтелектом (достовірність відмінностей прир < 0,05), і ця тенденція охоплює основні форми агресивної поведінки. Максимальні відмінності між групами були отримані за параметрами «фізична», «вербальна» агресія і «підозрілість» (достовірність відмінностей при р < 0,05).

  Розглянемо частоту поширеності акцентуації характеру при легкому ступені розумової відсталості.

  18 16 14 12 -10 8 0

  Д З П О Р Ді Т Ек Ем Ц

  Умовні позначення:

  • • • • - ознака акцентуації характеру перевищення порога в 12 балів

  Д - демонстративний З - застревающий П - педантичний В - збудливий Г - гіпертімний

  Ді - дістімний Т - тривожний Ек - екзальтований Ем - емотивний Ц - циклоїдний

  Мал. 1. Поширеність акцентуйованих рис характеру в групі школярів з легким ступенем розумової відсталості

  Виявилося, що більшість школярів з розумовою відсталістю схильні до акцентуациям характеру. З десяти типів характеру, запропонованих К. Леонгардом, тенденція до загострення рис виявилася відносно семи типів (див .: рис. 1). Найбільш яскраво ця тенденція проявилася у відношенні екзальтованого типу акцентуації характеру. Яскравість, полюсність емоцій при розумової

  відсталості обумовлює схильність до акцентуациям характеру, до екзальтованого типу, зокрема.

  Наступний етап нашої роботи передбачає аналіз зв'язків між типами акцентуацій характеру і схильністю до агресивної поведінки.

  Аналіз зв'язків між різними типами акцентуацій характеру і компонентами аг-

  Агресивна поведінка старших школярів з порушенням інтелекту..,

  Мал. 2. Кореляційні зв'язки між типами акцентуацій характеру і параметрами агресивної поведінки в групі школярів з легким ступенем розумової відсталості.

  рессівного поведінки виявив велике число позитивних кореляцій між циклоїдним і іншими типами акцентуації характеру, а саме: педантичним (0,40), емотивний (0,34), гіпертімним (0,29) і застревающим (0,32) типами (див .: рис. 2). Отримані кореляції розкривають змістовні характеристики коливань настрою при розумової відсталості. Діапазон настрою варіює від гипертимно-емотивного підйому до неврозоподібного спаду і настороженої недовірливості застряє і педантичного типів акцентуації характеру.

  Розглянемо докладніше кореляції, утворені з циклоїдним типом. Циклоїдний тип позитивно залежимо від педантичного і застряє типів акцентуації характеру. Іншими словами, чим інтенсивніше проявить себе циклоїдний тип, тим інтенсивніше виявляться прояви педантичного і застряє типів (рис. 2). Застревающий тип проявиться яскравіше, ніж педантичний, так як спочатку більш виражений. Однак тривожно-фобічні ядро ​​педантичного типу пом'якшує прояви застряє типу, згладжує його основні риси. Патологічна стійкість афектів, їх тривалість у часі зазвичай розглядається як основна риса застряє типу [8, с. 111]. У той же час не слід переоцінювати вплив педантичного типу: ступінь його інтенсівнос-

  ти не досягає рівня акцентуації характеру (рис. 1).

  Тепер розглянемо зв'язку емотивного типу з іншими типами акцентуації характеру (рис. 2). Емотивний тип позитивно корелює з збудливим (0,29), циклоїдним (0,34) і педантичним (0,42) типами акцентуацій характеру. Ймовірно, емотивний і раніше розглянутий нами педантичний тип згладжують прояви циклічності настрою. Точніше, мова йде не про класичні «циклах» гипертимности і субдепрессии, а про лабільному настрої (позначається вплив екзальтованого типу).

  Негативні кореляції, отримані між емотивний типом, «вербальної» (- 0,34) і «фізичної» (- 0,32) агресією, підтверджують пом'якшувальну спрямованість емотивного типу. Сердечна емотивного типу вступає в протидію з агресивною спрямованістю поведінки. У підсумку, агресивна поведінка розумово відсталого школяра виявляється залежним від амбівалентні особистісних установок, схильності до застрявання на негативних емоціях.

  Порівняємо отримані результати з даними контрольної групи:

  У контрольній групі школярів тенденція до загострення рис проявилася лише щодо трьох типів: гипертимного, Емото-ного і циклоїдного (рис. 3). Мабуть, це

  16 14 12 -10

  п-1-1-1-1-1-1-1-г

  Д З П О Р Ді Т Ек Ем Ц

  Умовні позначення:

  • • • • - ознака акцентуації характеру перевищення порога в 12 балів

  Д - демонстративний З - застревающий П - педантичний В - збудливий Г - гіпертімний

  Ді - дістімний Т - тривожний Ек - екзальтований Ем - емотивний Ц - циклоїдний

  Мал. 3. Поширеність акцентуйованих рис характеру в контрольній групі школярів

  обумовлено тим, що підлітковий вік, в цілому, є групою ризику загострення рис характеру як в нормі, так і при різних видах дізоногенеза [9, с. 85-92]. Максимально високі значення в контрольній групі школярів були отримані в відношенні емотивного і циклоїдного типів акцентуації характеру. За ступенем інтенсивності виявлення типи акцентуації нижче, ніж в групі школярів з розумовою відсталістю. Таким чином, школярі контрольної групи менш схильні до акцентуациям характеру, ніж школярі з розумовою відсталістю.

  Розглянемо докладніше специфіку кореляцій між типами акцентуацій характеру і параметрами агресивної поведінки в контрольній групі школярів.

  Розглянемо основні кореляційні зв'язки, виявлені в відношенні акцентуйованих типів характеру. У нашому випадку мова піде про зв'язки емотивного, гипертимного і циклоїдного типів.

  Спочатку розглянемо кореляції емотивного типу (рис. 4). Емотивний тип акценту-

  ації характеру позитивно корелює з демонстративним (0,31), циклоїдним (0,45), гіпертімним типами (0,41), а також з «роздратуванням» (0,23). Ймовірно, емотивна Сердечна, чуттєвість і вразливість надають пом'якшувальну дію на емоційний фон старших школярів контрольної групи. Емотивний тип, в цілому, може розглядається як один з варіантів лабільного типу [8, с. 36]. У зв'язку з цим стає зрозумілою пряма залежність Емото-ного типу від циклоїдного. Циклоїдний тип включає в себе два різновиди: типових та лабільних циклоїди [9, с. 135-137].

  Тепер розглянемо позитивні зв'язку емотивного типу з «роздратуванням» і «демонстративністю». По всій видимості, посилення дратівливості з боку школярів контрольної групи є наслідком лабільності настрою, демонстративної спрямованості поведінки.

  У той же час позитивні зв'язку ги-пертімного типу з емотивний і «вербальною агресією» (див .: рис. 4), прояснюють направ-

  (^ Ертім "^ - 02 ^ Вербальна |

  агресія

  Мал. 4. Кореляційні зв'язки між типами акцентуацій характеру і параметрами агресивної поведінки

  в контрольній групі школярів

  Агресивна поведінка старших школярів з порушенням інтелекту...

  лінь агресивної поведінки школярів контрольної групи. Кипуча діяльність гипертимного типу не виключає жорсткого відстоювання власних лідерських позицій. Йдеться про так званому «перевищенні повноважень» лідера з боку гипертимного підлітка. У той же час спалаху дратівливості, елементи вербальної агресії можуть себе проявити і в сімейному колі, де немає ні відволікаючого жвавого суспільства, ні стримуючого впливу «начальства» [8, с. 35].

  Коротенько підведемо підсумки по проведеному дослідженню взаємозв'язків акцентуації характеру з агресивними формами поведінки. По-перше, виявилося, що схильність до акцентуациям характеру в контрольній групі достовірно нижче (пріp < 0,05), ніж в групі школярів з обмеженими можливостями здоров'я.

  По-друге, тенденція до загострення рис характеру в рівній мірі спостерігається по відношенню до гипертимному, емотивної і циклоїдного типам характеру в обох групах. Причому, в групі школярів з розумовою відсталістю ця тенденція яскравіше виявляється у ставленні екзальтованого типу, а в контролі - щодо емотивного і циклоїдного типів акцентуації характеру.

  По-третє, виявилася зв'язок між акцентуйованих рис характеру і схильністю до агресивної поведінки. У групі школярів з порушенням інтелекту схильність до агресивної поведінки обумовлена ​​лабільністю настрою екзальтованого типу і афективної вибуховістю збудливого типу. Навпаки, в контрольній групі школярів ця схильність обумовлена ​​впливом гипертимного типу, його прагненням до лідерства.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Бандура А., Уолтерс Р. Підліткова агресія: вивчення впливу виховання і сімейних відносин / пер. з англ. М., 2000. 508 с.

  2. Виготський Л. С. Проблема розумової відсталості. М., 1983. Т. 5. 368 с.

  3. Іванов Є. С., Шіпіцин Л. М. Етіологія порушень поведінки в учнів допоміжної школи // Дефектологія. 1989. № 1. С. 20-24.

  4. Ісаєв Д. Н. Психопатологія дитячого віку. СПб .: СпецЛит, 2001. 463 с.

  5. Ісаєв Д. Н. Розумова відсталість у дітей і підлітків. СПб .: Речь, 2003. 391 с.

  6. Кон І.С. Психологія старшокласника. М .: Просвещение, 1982. 207 с.

  7. Лебединська К. С. та ін. Клініко-психологічний аналіз порушень поведінки у підлітків (повідомлення перше) // Дефектологія. 1980. № 2. С. 4-14.

  8. Леонгард К. Акцентуйовані особистості. Київ, 1989. 375 с.

  9. Личко А. Е. Типи акцентуацій характеру і психопатій у підлітків. М., 1999. 416 с.

  10. Маллаєв Д. М., ОмароваП. О., Бажукова О. А. Психологія спілкування і поведінки розумово відсталого школяра. СПб .: Речь, 2009. 160 с.

  11. Можгинский Ю. Б. Агресія підлітків: розпізнання, лікування, профілактика. М., 2006. 181 с.

  12. Петрова В. Г., Белякова І. В. Психологія розумово відсталих школярів. М., 2002. 141 с.

  13. Шіпіцин Л. М. «нездібних» дитина в сім'ї та суспільстві. Соціалізація дітей з порушенням інтелекту. СПб .: Речь, 2005. 477 с.

  SPISOK LITERATURY

  1. Bandura A., Uolters R. Podrostkovaya agressiya: izucheniye vliyaniya vospitaniya i semeynykh otnosheniy / per. s angl. M., 2000. 508 s.

  2. Vygotskiy L. S. Problema umstvennoy otstalosti. M., 1983. T. 5. 368 s.

  3. Ivanov E. S., Shipitsyna L. M. Etiopatogenez narusheniy povedeniya u uchenikov vspomogatel'noy shkoly // Defektologiya. 1989. N 1. S. 20-24.

  4. Isayev D. N. Psikhopatologiya detskogo vozrasta. SPb .: SpetsLit, 2001. 463 s.

  ПСИХОЛОГІЯ

  5. Isayev D. N. Umstvennaya otstalost 'u detey i podrostkov. SPb .: Rech ', 2003. 391 s.

  6. Kon I. S. Psikhologiya starsheklassnika. M .: Prosveshcheniye, 1982. 207 s.

  7. LebedinskayaK. S. i dr. Kliniko-psikhologicheskiy analiz narusheniy povedeniya u podrostkov (soobshcheniye pervoye) // Defektologiya. 1980. N 2. S. 4-14.

  8. LeongardK. Aktsentuirovannye lichnosti. Kiyev, 1989. 375 s.

  9. Lichko A. E. Tipy aktsentuatsiy kharaktera i psikhopatiy u podrostkov. M., 1999. 416 s.

  10. MallayevD. M., OmarovaP. O., Bazhukova O. A. Psikhologiya obshcheniya i povedeniya umstvenno otstalogo shkol'nika. SPb .: Rech ', 2009. 160 s.

  11. Mozhginskiy Yu. B. Agressiya podrostkov: raspoznaniye, lecheniye, profilaktika. M., 2006. 181 s.

  12. Petrova V. G., Belyakova I. V. Psikhologiya umstvenno otstalykh shkol'nikov. M., 2002. 141 s.

  13. Shipitsyna L. M. «Neobuchayemy» rebenok v sem'e i obshchestve. Sotsializatsiya detey s narusheniyem intellekta. SPb .: Rech ', 2005. 477 s.


  Ключові слова: ПОРУШЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ / Агресивна поведінка / АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ / MENTAL DISORDERS / AGGRESSIVE BEHAVIOUR / CHARACTER ACCENTUATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити