У контексті сучасної мовної дійсності все більшого значення приділяється виявленню особливостей функціонування «живого слова живої людини» в Інтернеті як нової комунікативної середовищі. Сьогодні інтернет-простір переходить з плану технологічного до плану соціального, позиціонуючись як інноваційна платформа для комунікації, віртуальна Агора. З метою підтримки життєздатності такого роду системи необхідний постійний приплив інформації, яка виступає базисом всіх внутрішніх процесів соціалізації та самоідентифікації особистості в Інтернеті. Такими постачальниками інформації сьогодні стають засоби масової інформації, які завдяки своїй спрямованості до масової аудиторії і доступності, пропонують нові формати міжособистісного взаємодії. Форуми електронних періодичних видань стають трансляторами, відображаючи новий кластер психофізіологічних властивостей і якостей мовної палітри соціуму XXI ст. і формулюючи нові епістеміческіе виклики для всього лінгвістичного спільноти. В рамках даної статті робляться спроби аналізу параметрів, що визначають методи презентації інформації та реалізації комунікативних сценаріїв крізь призму актуальних прагматичних трендів. Крім того, в контексті цього дослідження запропонована трехчастная категоріальна модель ключових характеристик інтернет-комунікації на форумах електронних періодичних видань, що складається з наступних елементів глокальна, інтраперсонального і полемічність.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Зененко Наталія Вікторівна, Бочарова Анна Володимирівна


Agora of the virtual reality: forum as a new format of internet communication

In the language reality of today's world more and more attention is paid to the investigation of "a living word of a living person" on the Internet as a new communication medium. Today, the Internet is moving from a technological to a social? Eld of structural paradigm, posing itself as an innovative platform for communication, the virtual Agora. To promote and assist the development of such a complicated system, a constant in? Ux of information is pivotal, as it serves as the basis for all internal processes of socialization and self-identi? Cation of the individual on the Internet. In modern times the suppliers of information are presented by mass media sources. Targeting mass audience and being easily accessible, they o? Er evolutionary new formats of interpersonal interaction in the sphere of checks and balances of the cyberspace. Forums of electronic periodicals exercise the functions of digital translators, re? Ecting a new cluster of psychophysiological properties and qualities of the language and posing new epistemological challenges for the linguistic community in the XXI century. Within the framework of this article an attempt has been undertaken to analyse the parameters of communication in digital forums, which illustrate the methods for presenting information and implementing communication scripts in the light of topical pragmatic trends. Additionally, the article identi? Es and describes a three-part categorial model of key characteristics of the Internet communication at the forums of electronic periodicals, representing the following elements: glocality, intrapersonality and polemics.


Область наук:
 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Вісник Московського університету. Серія 19. Лінгвістика і міжкультурна комунікація
  Наукова стаття на тему 'АГОРА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ФОРУМ ЯК НОВИЙ ФОРМАТ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «АГОРА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ФОРУМ ЯК НОВИЙ ФОРМАТ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ»

  ?Укр. Моск. ун-ту. Сер. 19. Лінгвістика і міжкультурна комунікація. 2018. № 4

  МОВА І міжкультурної комунікації Н.В. Зененко, А.В. Бочарова

  АГОРА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ФОРУМ ЯК НОВИЙ ФОРМАТ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ

  Федеральне державне казенне військове освітня установа вищої освіти «Военнийуніверсітет» Міністерства оборони Російської Федерації 123001, Москва, Б. Садова, 14

  У контексті сучасної мовної дійсності все більшого значення приділяється виявленню особливостей функціонування «живого слова живої людини» в Інтернеті як нової комунікативної середовищі. Сьогодні інтернет-простір переходить з плану технологічного до плану соціального, позиціонуючись як інноваційна платформа для комунікації, віртуальна Агора. З метою підтримки життєздатності такого роду системи необхідний постійний приплив інформації, яка виступає базисом всіх внутрішніх процесів соціалізації та самоідентифікації особистості в Інтернеті. Такими постачальниками інформації сьогодні стають засоби масової інформації, які завдяки своїй спрямованості до масової аудиторії і доступності, пропонують нові формати міжособистісного взаємодії. Форуми електронних періодичних видань стають трансляторами, відображаючи новий кластер психофізіологічних властивостей і якостей мовної палітри соціуму XXI ст. і формулюючи нові епістеміческіе виклики для всього лінгвістичного спільноти. В рамках даної статті робляться спроби аналізу параметрів, що визначають методи презентації інформації та реалізації комунікативних сценаріїв крізь призму актуальних прагматичних трендів. Крім того, в контексті цього дослідження запропонована трехчастная категоріальна модель ключових характеристик інтернет-комунікації на форумах електронних періодичних видань, що складається з наступних елементів - глокальна, інтра- персональность і полемічність.

  Ключові слова: комунікація; інтернет-форум; інформаційне суспільство; діалог; партисипативну культура.

  Зененко Наталія Вікторівна - доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри романських мов Військового університету Міністерства оборони Російської Федерації (е-тап: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

  Бочарова Анна Володимирівна - ад'юнкт Військового університету Міністерства оборони Російської Федерації (е-тап: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

  Феноменологія Інтернету композитна і багатошарова. В умовах постійного розвитку технічних засобів зв'язку парадигма дослідних концепцій Інтернету виходить за рамки розуміння феномену як єдиного «віртуального дискурсу», розглянутого в антитезі до «реального дискурсу», тобто дискурсу, що не опосередкованого Інтернетом. Високий ступінь імплементації мовного досвіду в простір, в якому технології і соціум співіснують в семиотически складної антропогенної і антропоморфної системі взаємозалежностей, призводить до розширення спектра можливостей реалізації різних дискурсивних практик, тим самим дозволяючи інтерпретувати особливості окремих комунікативних вузлів, складових мовну реальність Інтернету, з точки зору їх дискурсивної і комунікативної динаміки.

  Дослідження, присвячені виявленню і детермінації особливостей мови окремих медіаресурсів, являють собою строкату палітру як взаємодоповнюючих, так і взаємовиключних концепцій, які знайшли своє відображення в численних роботах вітчизняних і зарубіжних авторів.

  Так, широкого поширення набули дослідження мови Інтернету, засновані на теорії комунікації (МйіІап, Шили-на та ін.). Активно розвивається медіалінгвістіка як самостійна область досліджень інтернет-адаптування мови ЗМІ (Добро-склонская. Таюпова, Бичковська і ін.) І теорія інтернет-дискурсу (Серебренникова, Назаренко, Раєвська і ін.). Як найбільш розроблене в сучасній вітчизняній і зарубіжній традиції, можна відзначити жанроведческое напрямок, в фокусі якого виявляються загальнотеоретичні питання вивчення жанрів і форматів окремих соціально-інформаційних рубрик Інтернету (Горошко, Щіпіціна і ін.).

  Незважаючи на різні підходи до вивчення особливостей комунікативно-дискурсивного простору Інтернету, проте треба відзначити, що дослідники приходять до спільних висновків - для підтримки сталого функціонування такої складної системи, як Інтернет необхідний постійний приплив інформації, яка виступає базисом всіх внутрішніх процесів соціалізації та самоідентифікації особистості [Семенов, 2013: 241]. Одним з головних постачальників інформації продовжують залишатися ЗМІ, які завдяки своїй спрямованості до масової аудиторії і доступності пропонують користувачам створити новий простір комунікації, відкриваючи можливість для вільного коментування представлених статей в форматі форуму.

  Таким чином, форум представляє собою новий рівень адаптації комунікативно-дискурсивного простору Інтернету до трендам партісіпатівной культури1 XXI ст. Створюючи нову медійну платформу реалізації мови - форум в силу свого діалогічного потенціалу формує стійке громадську думку і формулює сучасні зразки поведінки і відносин.

  Форуми електронних періодичних видань створюють власну відокремлену медійне середовище, яка розвивається не «карнавально», а конвенционально, що дозволяє нової Агорі зайняти свою нішу в химерної мозаїці палітри фарб сучасного соціуму.

  Відповідно до теорії карнавальности будь-який потенційний споживач контенту, відкриваючи для себе комунікацію в Інтернеті, може надіти «маску», взяти на себе виконання будь-якій ролі і зануритися в новий чудовий світ спілкування, де більшість законів, заборон і обмежень, що визначають лад і порядок звичайному житті, не діють. Сьогодні Інтернет перестає асоціюватися з «пудингом з родзинками», тобто якимось простором, яке спорадично наповнюється обривками думок і хаотичними сплесками мовної активності. Відбувається стійкий процес відокремлення окремих медіаресурсів, що характеризуються власними кодифікованими в окремій рубриці або негласними (але цілком очевидними при найближчому розгляді) правилами і традиціями.

  Так, результуючим фактом впливу конвеціонального субстрату на комунікативну специфіку форуму стають регламенти комунікативної норми, під впливом яких відбувається формування домінантних патернів контактів медіаресурсу. Важливо відзначити, що підтримку життєздатності регламентів, їх відповідність соціальному адресою і вимогам, що пред'являються до його ідеологічним і інтерфейсовим параметрам, балансує в умовах постійного динамічного нерівноваги, оскільки спрямована на досягнення тотожності між прагматичними цілями адміністрації медіаресурсу і комунікативними установками його аудиторії.

  1 Термін «партисипативного» (від англ. Participation - причетність) прийшов в лінгвістичну науку з економіки, де «партисипативну культура» розуміється як вид взаємодії, при якій приватні люди (громадськість) не діють тільки як споживачі, а виступають так само, як спонсори або виробники (prosumers).

  Присутність адміністрації та аудиторії, своєрідних арбітрів діалогу на форумі, експліцитно фіксується акторами текстів (незалежно від того, чи слід від «мовчазних спостерігачів» комунікативна реакція або ж їх присутність імпліцитно), що певною мірою впливає на змістовні аспекти комунікації, вибір мовних формул і організацію текстових повідомлень, що дозволяє говорити про те, що факт залучення віртуальних «третейських суддів» в процес комунікації очевидний.

  Адміністрація форуму бере на себе функції з регулювання не відповідає правилам і нормам мовної поведінки учасників комунікації. У разі порушення даних регламентують приписів як санкцій приймається рішення про видалення текстів, неадекватних запропонованої нормі, і / або про блокування облікового запису актора. Подібні умови комунікації, де комунікативний статус учасників неравнозначен, формує окремий тип діалогу - діалогу в присутності мовчазного третього, де аудиторія і адміністрація, виступаючи в ролі «спостерігачів», одним тільки своєю присутністю впливають і на мовну поведінку, і на психологічний фон комунікативної ситуації [ Сидорова, 2015: 225].

  Еволюція форумного комунікації як частини партісіпатівной культури в цілому і механізмів її формування і регулювання, зокрема, веде до того, що регламенти, що встановлюються адміністрацією і аудиторією, функціонують не ізольовано один від одного, а узгоджено, що обумовлено специфікою комунікативно-дискурсивного простору Інтернету. Дане взаємодія відбувається не тільки за схемою адміністрація ^ аудиторія, а й у зворотному напрямку аудиторія ^ адміністрація, тобто адміністрація реагує на нові тренди, які формуються в ході діалогу і оперативно на них відповідає.

  Формат нашого дослідження дозволяє нам виділити універсальні особливості комунікативної динаміки форуму як нового формату інтернет-комунікації, які формуються під впливом локальних регламентів і комунікативних традицій. • глокальна як результат взаємодії глобальних культурних впливів з культурними особливостями учасників комунікації. Під культурними особливостями слід розуміти вік, професію, певні політичні та ідеологічні погляди актора. Всі перераховані локальні чинники не можуть не впливати на особливості комунікації, але

  проте модифікуються під впливом глобального громадського форумного соціуму.

  • інтраперсонального як центрированность на особистості адресанта. Спочатку інтраперсонального комунікація в лінгвістиці розглядалася як соціокультурний феномен, що закріпився в філософської та літературної традиції в формі щоденника, що, в свою чергу, передбачало ревне дотримання необхідних умов інтимності. Прикладом інтрапер-сональной комунікації можна вважати монолог Гамлета ( "Те Ье, ог not Ш Ье") в однойменній п'єсі В. Шекспіра, який, «відображає граничну самоісповедальность і граничну ж нещадність до самого себе в пошуку відповідей на питання, пов'язані з ціннісними орієнтаціями особистості »[Семенов, 2013: 240]. Сьогодні в епоху глобальної публічності інтраперсональ-ність отримала більш широке трактування і має на увазі центрированность на особистості актора, що природним чином відбивається в створюваному їм тексті, а також у підтримці комунікативних умов, в яких сам актор виступає як мірило всіх речей.

  • Полемічність як специфіка діалогічного інтеракції. Мета дискусії - встановлення істини або прийняття правильного рішення, тобто діалектична аргументація опонентів грунтується на спільному пошуку істини, в той час як мета полеміки -твердження власної позиції і спростування позиції опонента, що не дозволяє нам говорити про ерістіческой аргументації. По суті, повідомлення акторів спрямовані не до співрозмовника, намагаються немає досягти розуміння, а впливати на аудиторію, нав'язавши свою точку зору. Що типово для полемічного діалогу в рамках форумного комунікації найважливішим фактором є присутність аудиторії - своєрідний арбітр полеміки.

  Останні тренди розвитку Інтернету відкривають нову віху проникнення суб'єкта-користувача в комунікативні процеси віртуальної реальності. Форум є переплетенням безлічі свідомостей і безлічі текстів, загальне спів-буття яких заглиблені в певний медійний контекст. Нова Агора готова відповісти на виклики епохи партісіпатівной культури, що дозволяє людині відчути себе частиною глобального інформаційного співтовариства, де за «маскою» більше не сховатися.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Горошко О.І. Лінгвістика Інтернету: формування дисциплінарної парадигми // Жанри і типи тексту в науковому та медійному дискурсі. Орел, 2007. Вип. 5. С. 223-237.

  2. Добросклонская Т.Г. Питання вивчення медіатекстів (досвід дослідження сучасної англійської медіаречі). М., 2000. 203 с.

  3. Назаренко А.Л. Discourse in virtual cross-cultural communication: a dialogue of cultures or a clash of mentalities? (A case study research in efl education in russia) // Мова і культура. 2016. № 1 (7). С. 73-82.

  4. Раєвська М.М. Emotional Dimension of the Epoch: an Interdisciplinary Perspective // ​​Журнал Сибірського федерального університету. Гуманітарні науки. 2017. Т. 1. № 1. С. 99-106.

  5. Семенов Е.Е. «Розколота особистість» в просторі соціальних мереж глобального світу // Вісник Нижегородського університету ім. Н.І. Лобачевського. Нижній Новгород, 2013. № 4. С. 239-242.

  6. Серебренникова Е.Ф. Динаміка межперсональной діалогової комунікації в інтернет-просторі в світлі поняття проксемики // Вісник ГОЛКУ. 2014. № 1 (26). С. 69-74.

  7. Сидорова Е.Л. Особливості побудови діалогу в присутності третьої особи // Питання філології та теорії перекладу: соціокультурний аспект: Зб. науч. ст. / Чуваш. держ. пед. ун-т; відп. ред. Н.В. Корміліна, Н.Ю. Шугаєва. Чебоксари, 2015. С. 223-226.

  8. Таюпова О.І., Бичковська Н.В. Медіалінгвістіка як сучасне наукове напрямок // Російський гуманітарний журнал. 2014. Т. 3. № 1. С. 610-615.

  9. Фортунатов А.Н. Відповідальність і гідність особистості в епоху «нових медіа» // Вісник Нижегородського університету ім. Н.І. Лобачевського. Нижній Новгород, 2013. № 6. С. 243-245.

  10. Шиліна М.Г. Інтернет-комунікація: дослідні концепції XXI століття. До питання формування категоріально-понятійного апарату // Медіа-скопа. 2012. № 2 (Електронний ресурс). URL: http://www.mediascope.ru/node/1081 (дата звернення: 10.02.2017).

  11. Щіпіціна Л.Ю. Жанри комп'ютерно-опосередкованої комунікації. Архангельськ, 2009. 238 с.

  12. Mcluhan M. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. 1st Ed. Toronto, 1962. 215 р.

  Natalya V. Zenenko, Anna V. Bocharova

  AGORA OF THE VIRTUAL REALITY: FORUM AS

  A NEW FORMAT OF INTERNET COMMUNICATION

  Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation 14, B. Sadovaya, Moscow 123001

  In the language reality of today's world more and more attention is paid to the investigation of "a living word of a living person" on the Internet as a new communication medium. Today, the Internet is moving from a technological to a social field of structural paradigm, posing itself as an innovative platform for communication, the virtual Agora. To promote and assist the development of such a compli-

  cated system, a constant influx of information is pivotal, as it serves as the basis for all internal processes of socialization and self-identification of the individual on the Internet. In modern times the suppliers of information are presented by mass media sources. Targeting mass audience and being easily accessible, they offer evolutionary new formats of interpersonal interaction in the sphere of checks and balances of the cyberspace. Forums of electronic periodicals exercise the functions of digital translators, reflecting a new cluster of psychophysiological properties and qualities of the language and posing new epistemological challenges for the linguistic community in the XXI century. Within the framework of this article an attempt has been undertaken to analyse the parameters of communication in digital forums, which illustrate the methods for presenting information and implementing communication scripts in the light of topical pragmatic trends. Additionally, the article identifies and describes a three-part categorial model of key characteristics of the Internet communication at the forums of electronic periodicals, representing the following elements: glocality, intrapersonality and polemics.

  Key words: communication; Internet forum; information society; dialogue; participatory culture.

  About the authors: Natalya V. Zenenko - Ph.D. in Philology, Associate Professor, Professor catedratico, Military University of the Ministry of Defense of Russian Federation, Moscow, Russia (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.); Anna V. Bocharova - Postgraduate Student, Military University of the Ministry of Defense of Russian Federation (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

  REFERENCES

  1. Goroshko E.I. 2007. Lingvistika Interneta: formiro-vanie disciplinarnoj paradigmy [Internet linguistics: development of a disciplinary paradigm]. Zhanry i tipy teksta v nauchnom i medijnom diskurse. Orel, vol. 5, pp. 223-237. (In Russ.)

  2. Dobrosklonskaja T.G. 2000. Voprosy izuchenija media tekstov: opyt issledovanija sovremennoj anglijskoj media rechi [The study of media texts: the experience of the study of contemporary English media voice]. Moscow, MAKS Press Publ., 203 p. (In Russ.).

  3. Nazarenko A.L. 2016. Discourse in virtual cross-cultural communication: a dialogue of cultures or a clash of mentalities? (A case study research in efl education in russia). Yazik i kultura, no. 1 (7), pp. 73-82.

  4. Raevskaya M.M. 2017. Emotional Dimension of the Epoch: an Interdisciplinary Perspective. Jurnal Sibirskogo federalnogo universiteta. Gumanitarnie nauki, vol. 10, pp. 99-106.

  5. Semenov E.E. 2013. "Raskolotaja lichnost '" v prostranstve social'nyh setej global'nogo mira [ "Shattered personality" in the space of social networks of the global world]. VestnikNizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo, no. 4, pp. 239-242. (In Russ.)

  6. Serebrennikova E.F. 2014. Dinamika mejpersonalnoi dialogovoi kommunikacii v internet prostranstve v svete ponyatiya proksemiki [The dynamics of the interpersonal internet-based dialog communication in the context of proxemics]. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta, no. 1 (26), pp. 69-74. (In Russ.)

  7. Sidorova E.L. 2015. Osobennostipostroenija dialoga vprisutstvii tret'ego lica [Features of dialogue in the presence of a third person]. In Kormilina N.V., Shugaeva N.Ju. (Eds.) Voprosy filologii i teoriiperevoda: sociokul'turnyj aspect. Cheboksary, Editorial "Chuvashskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet", pp. 223-226. (In Russ.)

  8. Tayupova O.I., Bychkovskaya N.V. 2014. Medialingvistika kak sovremennoye nauch-noye napravleniye [Media linguistic as modern scientific direction]. Rossiyskiy gu-manitarnyy zhurnal, no. 1 (3), pp. 610-615. (In Russ.)

  9. Fortunatov A.N. 2013. Otvetstvennost 'i dostoinstvo lichnosti v jepohu "novyh media" [Responsibility and dignity of a personality in the epoch of "new media"]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo, no. 6, pp. 243-245. (In Russ.)

  10. Shilina M.G. 2012. Internet kommunikaciya issledovatelskie koncepcii XXI veka. K voprosu formirovaniya kategorialno ponyatiinogo apparata [Communication in the Internet: Conceptual Apparatus of Researches in the 21st Century (The Issue of Creating a Categorical and Conceptual Apparatus)]. Mediaskop, no. 2. URL: http: // www.mediascope.ru/node/1081 (accessed: 16.03.2017). (In Russ.)

  11. Shhipicina L.Ju. 2009. Zhanry komp'juterno-oposredovannojkommunikacii [Genres of computer-mediated communication]. Arhangel'sk, Editorial "Pomorskij gosudarstvennyj universitet im. M.V. Lomonosova", 238 p. (In Russ.)

  12. Mcluhan M. 1962. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. 1st Ed. University of Toronto Press, 215 p.


  Ключові слова: КОМУНІКАЦІЯ /ІНТЕРНЕТ-ФОРУМ /ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО /ДІАЛОГ /партисипативну КУЛЬТУРА /COMMUNICATION /INTERNET FORUM /INFORMATION SOCIETY /DIALOGUE /PARTICIPATORY CULTURE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити