Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник економічної науки України
  Наукова стаття на тему 'AGILE ТА SCRUM У бухгалтерії'

  Текст наукової роботи на тему «AGILE ТА SCRUM У бухгалтерії»

  ?НАУКОВ1ПОВ1ДОМЛЕННЯ

  УДК 657 DOI: https: //doLorg/10.37405/1729-7206.2019.2 (37) .212-213

  Д. О. Феденко

  ДВНЗ «КНЕУ? Мет Вадима Гетьмана», м. Кше AGILE ТА SCRUM В БУХГАЛТЕР!!

  Прозорють, контроль, вщчуття прогресу, легка i неформальна передача завдання - це вiрнi супутники Гнучкий методологш. 6 компанпію, что много роів пра-цювалі i звіклі до тих перевага, яю дару Agile. Коли смороду начали делать програми автоматізацп процеав, велика частина якіх - це офлайнового робота бухгал-терiв, юрістiв i бiзнес-аналiтікiв, Перше питання, Яким смороду задають: «Чи буде Agile працювати в бух-галтерсьюй компанпію?» I треба зауважіті, так, но Перш! М довелося докласті Чима зусіль. Мета авто-рiв - донести можливiсть! Застосування Agile в Важкий сферах дiяльностi, як-от - бухгалтерський облiк.

  Agile - це гнучка методологiя розробки (англ. Agile software development). Являе собою революцiйного концепцiю, в рамках яко! віконуеться розробка про- грамного забезпечення. В рамках дано! концепцп ю-нуе клька методик. Нд цi методики ма ють на мета мь нiмiзацiю різіюв, досягаеться ця мета розробки (проектування) короткими ггеращямі [1].

  Так Було, поки група новаторiв НЕ вірiшіла змь нитки сітуащю повнiстю. Смороду спостерiгалась за тім, як Працюють успiшнi командіровку: чи не зріваючі Термiн i отрімуючі сортаменту тієї результат, Який планувалі. Ві-явилося, что устх пролягав в гнучкостi процесса.

  Висновки, яю були зробленi, допомоглі создать «Машфест Гнучкий! розробки програмного забезпечення ». До него увшшлі Всього Чотири пункти, но смороду повшстю змiнілі процес.

  Прискорити поставки / вихід продуктів на ринок Краще управляти мсіяющішГ ^ Я ^^ ІТСТ Підвищити якість продуктів Забезпечити узгоджену роботу бізнесу та ІТ

  Машфест Гнучкий! розробки ПЗ:

  1. Люди важлівше шструмента.

  2. Яюсть продукту важлівше документацп.

  3. Взаемодiя з замовником важлівше контрактом.

  4. Готовшсть до ЗМШ важлівше встановлення плану.

  Ц Чотири пункт став основою для з'явився Agile, гнучкого процесса розробки програмного забезпе-чення. Шзнше були створеш 12 прінцітв, як i зараз Використовують в будь-який agile-методологii.

  12 прінціпiв Agile:

  1. Головне - гарне ПО i задоволений замовник.

  2. Готовшсть до ЗМШ у будь-який момент.

  3. Повшстю робоче ПЗ - якомога частше.

  4. Зус ^ ч командіровку - Найкраще для обмшу ш-Форман.

  5. Замовник та команда розробки повінш працювати разом i т.д. [2].

  6 й шш ^ де скрам-мiтінгі бувають НЕ тшькі у розробнікiв i дізайнерiв. Бухгалтери, юристи, бiзнес-Асистенти i навiть господарський персонал проводять десятіхвілінш стендап вранцi i ввечерi, планируют двотіжневi iтерацii, Використовують стiкері, вайт-борди i всю супутних атрибутику стильно, модно, молод1жніх практик. Альо все Це не травні тякого практичного СЕНС, если у людей немае чгткого розумiння, яю Преимущества! М дае цею тдхщ. Це тверджень, до речi,

  справедливо i для IT [3].

  _

  Збільшити продуктивність Поліпшити прозорість ведений проектів

  Підвищити мотивацію команд | «

  Підвищити передбачуваність поставок

  Поліпшити інженерну культуру | -|

  Знизити проектні ризики | |

  Краще управляти розподіленими командами »-|

  Знизити проектні витрати Полегшити підтримку продуктів ^

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  * Помітне поліпшення | Мета

  Мал. 1. Цш! Застосування Agile та ix Досягнення [5]

  Важліво Зазначити роль Scrum НЕ тшькі для IT i бухгалтери. Вібiрка дослщження ScrumTrek бiльш н1ж репрезентативна: почти 800 представникiв малого, середня та великого бiзнесу (в примерно рiвному спiввiдношеннi) з бшьш н1ж 50 мiст. 61% респондента - менеджери проектiв, миддл-менеджери, скрам-майстри та iншi керiвнікі; 21% вщ

  цього сегмента - топ-менеджери i ВЛАСНИКИ пщпрі-ємств. Бшьше половини респондентiв (68%) або Працюють в IT-компашях, або активно залучеш в процес розробки програмного забезпечення, проти вщсоток респондентiв, шяк НЕ пов'язаних з Iнформацiйний технолопямі (32%), Досить великий. Майже половина ціх респондента (40%), як i можна Було пріпустіті,

  212

  В1СНІК ЕКОНОМІНО1 НАУКИ УКРА1НІ

  ФЕДЕНКО Д. Про.

  Працюють в страхових i фшансовіх Органiзацiя, у тому

  чіслГ в банках, якг часто назівають головного драйвером! застосування agile-пiдходiв в останш юлька роів

  [4].

  Бгльш несподiванім результатом стало, что 13% респондентiв, что НЕ ма ють вiдношення до IT, за-йнятi в важкш i легкш промісловостi - ново! для agile сфер ^ Однако! застосування гнучкого пiдходiв в нiй на-Біра обертiв стрiмкімі темпами. Цi результати ЩД-тверджують тезу про ті, что, хоча agile-методолоrii i вініклі всередінi IT-сфери, но смороду Вже давно ви-йшлі за li межi [5].

  Як бiзнес-аналiтіку велике! ювелiрноl компанГ !, что такоже Вихід за меж Укра! ні, Було Важко прак-

  тично застосуваті Scrum як у бухгалетрп так i у 1Т тд-РОЗДIЛI, проти ефектівшсть методології дiйсно вражае. На качана реалiзацii проекту з впроваждення Scrum кшьюсть заявок у 1Т вщдш сяга 300 та Iнколи бшьше. Це могло залежаться вiд сезонності, вiд змiни кадрiв у магазинах та керуючих, проти важліво Було прівчіті оргашзащю до Зручне способу ведення облiку Звернення до 1Т (як перший етап).

  Було Створено платформу для пращвніюв мага-зішв на базi Jira, де КОЖЕН пращвнік мiг сделать заявку на коригування неправно системи, звщті ш-женеро забирав собi данє Звернення, опрацьовував его, проставляється кшьюсть годин i закривається заявку. Так-ний процес Потрiбна Було вiзуалiзуваті для топ-менеджменту, тому скоріставшісь Power BI получил дшсно вражаючi результати (рис. 2).

  Мал. 2. В1зуал1заця досягнені на пріклад1 PANDORA

  Класічш начальники створеш для контролю i ре-пресш. Если ж колектив складаеться з захоплень професiоналiв, Яким довiряють i як займаються без-посередній Створення цiнностi, то 1м НЕ Потрiбен начальник-Наглядач з красивим, но Марні титулом [5]. Навколо ціх ключовими прінцітв Scrum створеш рь знi iнструмент, что допомагають досягаті мети в мь нiмальнi Термiн, з високим рiвнем передбачуваностi, за мiнiмальною цiною.

  Список використаних джерел

  1. Stephen Palmer John Felsing. A Practical Guide to Feature-Driven Development.

  2. Rosenberg Doug, Stephens Matt і Collins-Cop Mark. Agile Development with the ICONIX Process: People, Process and Pragmatism.

  3. Schwaber Ken. Agile Project Management with Scrum.

  4. Поппендік М., Поппендік Т. Бережливе виробництво програмного забезпечення. Від ідеї до прибутку. Москва: Вільямс, 2010. 256 с.

  5. Кріспін Л., Грегорі Д. Гнучке тестування. Практичний посібник для тестувальників ПЗ: пров. з англ. Москва: Вільямс, 2010. 464 с.

  References

  1. Stephen Palmer John Felsing. A Practical Guide to Feature-Driven Development.

  2. Rosenberg Doug, Stephens Matt і Collins-Cop Mark. Agile Development with the ICONIX Process: People, Process and Pragmatism.

  3. Schwaber Ken. Agile Project Management with Scrum.

  4. Poppendik M., Poppendik T. (2010). Berezhlivoye proizvodstvo programmnogo obespecheniya. Ot idei do pribyli [Lean software production. From idea to profit.]. Moscow, Williams [in Russian].

  5. Crispin L., Gregory D. (2010). Flexible testing. A Practical Guide for Software Testers: Trans. from English. Moscow, Williams 2010.

  Стаття надшшла до редакцп 22.11.2019 Прийнято до друку 19.12.2019

  Формат цитування:

  Феденко Д. О. Agile та Scrum в бухгалтери !. Вкнік економтногнаукі приборкати. 2019. № 2 (37). С. 212-213. doi: https://doi.org/10.37405/1729- 7206.2019.2 (37) .212-213

  Fedenko D. O. (2019). Agile and Scrum in accounting. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 212-213. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).212-213

  2019 / №2 213


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити