Результати дослідження свідчать про те, що функціональний стан школярів 6-7 років в значній мірі залежить від рівня розвитку аеробних можливостей організму. Встановлено, що діти з високою потужністю аеробного системи енергозабезпечення, відрізняються від нетренованих однолітків меншою активування в стані спокійного неспання і менш вираженими змінами вегетативних показників функціонального стану при напруженій когнітивної навантаженні на тлі високої ефективності діяльності і зниженого рівня ситуативної тривожності.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Криволапчук Ігор Альлеровіч


Aerobic power and 6-7 aged children's functional state at intensive cognitive tension

The research results show that 6-7 aged schoolchildren's functional state broadly depends on organism's aerobic capabilities development level. It has been stated out that the children with high power of aerobic system power supply differ from unexercised equals in age with less operation at the quiet wakefulness state and less expressed changes of vegetative indexes of functional state at tense cognitive tension on the background of high activity effectiveness and decreased level of state anxiety.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'АЕРОБНЕ ПОТУЖНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ ПРИ НАПРУЖЕНОЮ когнітивних НАВАНТАЖЕННІ'

  Текст наукової роботи на тему «АЕРОБНЕ ПОТУЖНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ ПРИ НАПРУЖЕНОЮ когнітивних НАВАНТАЖЕННІ»

  ?УДК 159.9: 612

  АЕРОБНЕ ПОТУЖНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ ПРИ НАПРУЖЕНОЮ когнітивних НАВАНТАЖЕННІ

  Ігор Альлеровіч Криволапчук, доктор біологічних наук, завідувач лабораторією, Інститут вікової фізіології Російської академії освіти, Москва

  анотація

  Результати дослідження свідчать про те, що функціональний стан школярів 6-7 років в значній мірі залежить від рівня розвитку аеробних можливостей організму. Встановлено, що діти з високою потужністю аеробного системи енергозабезпечення, відрізняються від нетренованих однолітків меншою активування в стані спокійного неспання і менш вираженими змінами вегетативних показників функціонального стану при напруженій когнітивної навантаженні на тлі високої ефективності діяльності і зниженого рівня ситуативної тривожності.

  Ключові слова: аеробне потужність, функціональний стан, ефективність когнітивної діяльності, тривожність.

  AEROBIC POWER AND 6-7 AGED CHILDREN'S FUNCTIONAL STATE AT

  INTENSIVE COGNITIVE TENSION Igor Allerovich Krivolapchuk, the doctor of biological sciences, head of laboratory, Institute of Developmental Physiology, Russian Academy of Education, Moscow

  Annotation

  The research results show that 6-7 aged schoolchildren's functional state broadly depends on organism's aerobic capabilities development level. It has been stated out that the children with high power of aerobic system power supply differ from unexercised equals in age with less operation at the quiet wakefulness state and less expressed changes of vegetative indexes of functional state at tense cognitive tension on the background of high activity effectiveness and decreased level of state anxiety.

  Keywords: aerobic power, functional state, cognitive activity effectiveness, anxiety.

  В даний час особливе значення надається дослідженням, спрямованим на профілактику і корекцію несприятливих змін функціонального стану (ФС) дітей в процесі навчання. Є відомості про те, що вираженість зрушень ФС при пізнавальної діяльності та навчальні досягнення школярів залежить від рівня аеробного продуктивності організму [34, 22, 33]. У ряді робіт встановлено позитивний вплив аеробних компонентів фізичної працездатності на окремі показники ФС в умовах психологічного стресу і напружених когнітивних навантажень. Необхідно, однак, підкреслити, що роботи, виконані за участю дітей, поодинокі. Вони зачіпають лише окремі аспекти проблеми підвищення стресостійкості та поліпшення когнітивної діяльності школярів [19, 20, 3, 35, 37, 14 та ін.].

  Слід зазначити особливу значимість оптимізації ФС і підвищення стрессоустой-чивости школярів засобами фізичного виховання в критичні періоди розвитку. Ключовим з таких періодів є вік початку систематичного навчання в школі, коли якісні перебудови в діяльності всіх фізіологічних систем збігаються з різкою зміною соціальних умов, що призводить до напруження адаптаційних механізмів і можливої ​​дезадаптації [2, 6, 10, 16].

  Мета дослідження - виявити особливості ФС організму школярів 6-7 років, що характеризуються високим і низьким рівнем розвитку аеробного потужності.

  МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ

  У дослідженні взяли участь діти 6-7 років (n = 127), віднесені за станом здоров'я до основної медичної групи. Робота здійснювалася у відповідність з

  вимогами Гельсінської декларації. Дослідження проводилося з 9 до 11 години в дні оптимальної працездатності (вівторок, середа).

  В якості моделі когнітивної навантаження використовували комп'ютеризований варіант роботи з літерними таблицями В.Я. Анфимова. Обстеження здійснювалося в стані спокою і в двох режимах роботи: 1) Автотемп; 2) максимальний темп при наявності «загрози покарання». Перед виконанням першого завдання випробуваним повідомлялося, що вони повинні працювати в зручному для себе темпі, а перед реалізацією другого - їм давалася інструкція, що містить вимогу безпомилково працювати з максимально можливою швидкістю. За результатами виконання тестового завдання визначали обсяг роботи (А), розраховували коефіцієнт продуктивності (Q). Продуктивність діяльності досліджувалася також в умовах освітнього закладу до (Адо, Qдо) і після (Апо-сле, Qпосле) уроків в середу за традиційною методикою. Перед виконанням кожного завдання у випробовуваних за допомогою варіанту 8-колірного тесту Люшера визначали рівень ситуативної тривожності (СТ) і коефіцієнт вегетативного тонусу (КВТ) [7].

  Для оцінки ступеня напруженості регуляторних систем застосовували математичний аналіз серцевого ритму [1]. Реалізація методу здійснювалася за допомогою автоматизованого комплексу на базі персонального комп'ютера. Аналізувалися 100 послідовних кардіоінтервалів. Визначали середню тривалість R-R інтервалу (RRNN), моду (Мо), амплітуду моди (Амо), розкид кардіоінтервалів (MxDMn), середньоквадратичне відхилення (SDNN), стрес-індекс (SI). Частота серцевих скорочень (ЧСС) розраховувалася по 6-секундним відрізкам записи з перерахунком на 1 хвилину.

  Систолічний (СД) і діастолічний (ДД) тиск крові реєстрували відповідно до рекомендацій ВООЗ. Розраховували пульсовое (ПД) і середній тиск (СрАТ), подвійне твір (ДП), вегетативний індекс Кердо (ВІК), індекс Мизні-кова (ІМ) [5], індекс функціональних змін (ІФІ) [1].

  Ефективність діяльності оцінювали на підставі співвіднесення результативності роботи з величиною вегетативних зрушень при її виконанні. Для цього визначали такі показники як Q / ЧСС, Q / SI, Q / ДП, A / ЧСС, A / SI, A / ДП.

  В якості інформативних інтегральних показників максимальної потужності аеробного процесу використовували величини максимального споживання кисню (МПК) і фізичної працездатності по тесту PWC170 [9, 8].

  В ході статистичної обробки отриманих даних була здійснена градація всієї вибірки випробовуваних за трьома рівнями розвитку аеробних можливостей організму. За допомогою сигмального шкали по кожній змінній визначався рівень аеробного потужності. Величини, що лежать в межах M ± 0,67c, відповідали середньому рівню (n = 65). Результати, які мають більш значні відхилення від середньої в бік збільшення або зменшення, ставилися до високого (n = 30) і низькому (n = 32) рівнями. Обробка даних здійснювалася з використанням стандартної програми в пакеті Sta-tistica.

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Порівняння показників ФС організму школярів 6-7 років в стані відносного спокою виявило статистично значущі відмінності (p <0,05-0,01), обумовлені рівнем аеробного потужності. Діти, що мають високий МПК, відрізнялися від учнів з низьким рівнем аеробних можливостей меншими (p <0,01) величинами ЧСС (малюнок).

  Учні з високим рівнем аеробного працездатності по тесту PWC170 характеризувалися зниженими (p <0,05) величинами ЧСС, ДД, СрАТ і ВІК (малюнок) в порівнянні з однолітками, які проявляють недостатню аеробне підготовленість.

  Таким чином, можна вважати, що діти 6-7 років з високою аеробного продуктивністю в стані спокійного неспання характеризуються низькою фонової ак-тівірованностью по вегетативним показниками ФС.

  При реалізації тестової когнітивної навантаження в режимі «Автотемп» у школярів, які характеризуються високим рівнем МПК, спостерігалися більш низькі значення (р <0,05-0,01) ЧСС, СТ і більш високі (р <0,05) - А, А / ЧСС і 0 / ЧСС у порівнянні зі школярами з низькою аеробного продуктивністю організму (малюнок). При роботі в режимі «максимальний темп» між ними також були виявлені відмінності (р <0,05), що стосуються А, А / ЧСС, А / ДП, А / 8! і ^ / Б! (Малюнок).

  120 100 80 60 -I 40 - | 20

  МПК, мл / хв * кг

  ? Високий? низький

  Про.

  А-Г Ж ЛР Ж

  Сі ч ^ о * ^ о ^ "Л" Л "Л" Л "Т

  Л? ' гс4, ^

  4& & ^

  V? У гО1 ^

  ^ Л V

  & # & # Г *

  / I / У У #

  (• V

  # 4

  -г ся ся ^ з *

  &

  ^ СГ

  Примітка: представлені значущі відмінності (р <0.05-0.001) між дітьми з високим у низьким рівнями аеробного потужності. Індекси 0, 1, 2 - показники ФС в спокої, при інформаційній навантаженні в авто- і максимальному темпі, відповідно.

  Малюнок - Показники ФС дітей 6-7 років в залежності від рівня аеробного потужності

  Школярі з високим рівнем працездатності по тесту PWC170 при виконанні тестового завдання в режимі «Автотемп», відрізнялися від дітей з недостатньою підготовленістю, низькими величинами СрАТ, КВТ і СТ (р <0,05-0.01). При виконанні тестового завдання з максимальною швидкістю були виявлені розбіжності у ставленні ДД, СрАТ, А / ДП, А / Б !, 0 / Б! (р <0,05) (рисунок).

  Таким чином, школярі 6-7 років з високим рівнем аеробного потужності при реалізації напруженої когнітивної навантаження характеризуються підвищеною ефективністю діяльності на фоні зниженого робочого рівня неспецифічної активації і ситуативної тривожності.

  Необхідно відзначити, що діти із середнім рівнем МПК і PWCl7o, в переважній більшості випадків займали «проміжне» становище за величиною розглянутих показників ФС як в спокої, так і при виконанні когнітивної навантаження (рисунок).

  Результати дослідження вказують на те, що різні показники потужності аеробного процесу однаковою мірою визначають особливості функціонального стану дітей при напруженій пізнавальної діяльності, відбиваючи системний характер аеробного продуктивності організму, елементи якої по-різному виявляють її загальні системні властивості. Отримані дані про те, що школярі 6-7 років з добре розвиненою аеробного енергетикою відрізняються високою ефективністю напруженою

  когнітивної діяльності в поєднанні більш економічною вегетативної реактивністю, узгоджуються з результатами ряду інших робіт. У цих роботах показано, що у дітей з високим рівнем аеробних можливостей організму психофізіологічна реактивність на «стандартну» стрессорную навантаження знижена в порівнянні з випробуваними, які проявляють низьку аеробну працездатність, а ефективність діяльності - підвищено [36, 13, 11, 29, 28, 18 , 21, 30]. Встановлено також, що високий рівень аеробного працездатності позитивно впливає на різні структури і функції мозку, сприяють поліпшенню академічної успішності [34, 22, 33], зниження тривожності [32, 27, 26, 24, 25, 4], вдосконалення когнітивних і психосоціальних характеристик дітей і підлітків [17, 23, 33, 15, 22, 31, 14, 12].

  Результати дослідження дозволяють припустити, що діти 6-7 років з високою потужністю аеробного системи енергозабезпечення м'язової діяльності характеризуються комплексом неспецифічних багаторівневих адаптаційних змін ФС. Ці зміни, призводять до того, що один і той же периферичний ефект забезпечується за рахунок меншої напруги центральних механізмів регуляції ФС при менш значному виділенні гормонів, медіаторів і регуляторних метаболітів у відповідь на будь-які зовнішні впливи, що досягають порогового рівня. Оскільки неспецифічні реакції реалізуються при дії на людину широкого спектра «сильних» природних і соціальних факторів, вдосконалення їх регулювання, що відбувається в процесі адаптації до навантажень аеробного спрямованості, виявляється і при різних несприятливих впливах. Збільшення потужності і економічності неспецифічних реакцій організму в цих умовах зумовлює зростання стійкості не тільки до фізичних навантажень аеробного спрямованості, але і до психосоціальним стрессорам і напруженої когнітивної діяльності.

  ВИСНОВОК

  Результати дослідження свідчать про те, що функціональний стан школярів 6-7 років в значній мірі залежить від рівня розвитку аеробних можливостей організму.

  Встановлено, що діти з високою потужністю аеробного системи енергозабезпечення, відрізняються від нетренованих однолітків меншою активування в стані спокійного неспання і менш вираженими змінами вегетативних показників функціонального стану при напруженій когнітивної навантаженні на тлі високої ефективності діяльності і зниженого рівня ситуативної тривожності.

  Матеріали дослідження відкривають нові перспективи спрямованого використання фізичних вправ аеробного характеру з метою профілактики та корекції несприятливих змін функціонального стану дітей молодшого шкільного віку в освітніх установах.

  Робота підтримана грантом РФФД (№ 17-06-00162а).

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Баєвський, Р.М. Основні принципи вимірювання рівня здоров'я // Проблеми адаптації і вчення про здоров'я / Ріс. ун-т дружби народів. - М.: Изд-во РУДН, 2006. - С. 119-165.

  2. Брязгунов, І.П. Посттравматичний стресовий розлад у дітей та підлітків / І.П. Брязгунов, А.Н. Михайлов, Е.В. Столярова. - М.: ВД «Медпрактика-М», 2008. - 144 с.

  3. Демидов, В.А. Вплив підвищеної рухової активності на кардіогемодінаміческую стійкість підлітків в умовах напруженої інформаційного навантаження / В.А. Демидов, Д.Н. Мальцев, А.А. Мавліев // Фізіологія людини. - 2008. - Т. 38. - № 4. - С. 133-140.

  4. Криволапчук, І.А. Ефективність використання фізичних вправ для управління функціональним станом тривожних дітей 6-8 років / І.А. Криволапчук // Фізіологія людини. - 2011. - Т. 37. - № 5. - С. 61-72.

  5. Мизніков, І. Л. Оцінка адаптивного поведінки організму за гемодинамічним параметрам / І. Л. Мизніков // Гігієна і санітарія. - 1993. - № 1. - С. 62-63.

  6. Розвиток мозку і формування пізнавальної діяльності дитини / за ред. Д.А. Фарбер, М.М. Безруких. - М.: Изд-во Московського психолого-соціального інституту, 2009. - 432 с.

  7. Собчик, Л.Н. Метод колірних виборів - модифікація колірного тесту Люшера / Л.М. Собчик. - СПб. : Мова, 2006. - 128 с.

  8. Сонькин, В. Д. Розвиток м'язової енергетики і працездатності в онтогенезі / В. Д. Сонькин, Р.В. Тамбовцева. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 2011. - 368 с.

  9. Сонькин, В. Д. Фізична працездатність і енергозабезпечення м'язової функції в постнатальному онтогенезі людини / В. Д. Сонькин // Фізіологія людини. - 2007. - Т. 33. - № 3.

  - С. 1-19.

  10. Фізіологія розвитку дитини: посібник з вікової фізіології / за ред. М. М. Безруких, Д.А. Фарбер. - М.: Вид.-во Московського психолого-соціального інституту, 2010. - 768 с

  11. Adrenaline during mental stress in relation to fitness, metabolic risk factors and cardiovascular responses in young men / H.M. Reims, K. Sevre, E. Fossum, H. Mellem, I.K. Eide, S.E. Kjeldsen // Blood Press. - 2005. - Vol. 14. - №. 4. - P. 217-226.

  12. Aerobic capacity, weight status and self-concept in schoolchildren / A. Galvez Casas, P.L. Rodriguez Garcia, A. Rosa Guillamon, E. Garcia-Canto, J.J. Perez Soto, P. Tarraga Lopez, L. Tarraga Marcos // Clin Investig. Arterioscler. - 2016. - Vol. 28. - № 1. - P. 1-8.

  13. Aerobic exercise training and cardiovascular reactivity to psychological stress in sedentary young normotensive men and women / T.W. Spalding, L.A. Lyon, D.H. Steel, B.D. Hatfield // Psychophys-iology. - 2004. - Vol. 41. - № 4. - P. 552-562.

  14. Aerobic fitness is associated with greater hippocampal cerebral blood flow in children / L. Chad-dock-Heyman, K.I. Erickson, M.A. Chappell, C.L. Johnson, C. Kienzler, A. Knecht, E.S. Drollette, L.B. Raine, M.R. Scudder, S.C. Kao, C.H. Hillman, AF. Kramer // Dev Cogn Neurosci. - 2016. - Vol. 20, - № 10. - P. 52-58.

  15. Affective responses of physically active and sedentary individuals during and after moderate aerobic exercise / J. Reed, K.E. Berg, R.W. Latin, J.P. La Voie // J Sports Med Phys Fitness. - 1998. - Vol. 38. - № 3. - P. 272-278.

  16. Berk, L.E. Child Development / L.E. Berk. - Illinois: Published by Pearson, 2012. - 816 p.

  17. Callaghan, P. Exercise: a neglected intervention in mental health care? / P. Callaghan // J. Psychiatric and Mental Health Nursing. - 2004. - Vol. 11. - № 4. - P. 476-483.

  18. Cardiovascular reactivity, stress, and physical activity / C.J. Huang, H.E. Webb, M.C. Zourdos, E.O. Acevedo // Front Physiol. - 2013. - Vol. 7. - № 4. - P. 314-318.

  19. Crews, D.J. Aerobic physical activity effects on psychological well-being in low-income Hispanic children / D.J. Crews, M.R. Lochbaum, D.M. Landers // Percept Mot Skills. - 2004. - Vol. 98. - № 1. - P. 319-324.

  20. Diet and exercise training restore blood pressure and vasodilatory responses during physiological maneuvers in obese children / M.M. Ribeiro, A.G. Silva, N.S. Santos, I. Guazzelle, L.N. Matos, I.C. Trombetta, A. Halpern, C.E. Negrao, S.M. Villares // Circulation. - 2005. - Vol. 111. - № 15. - P. 1915-1923.

  21. Does the level of physical exercise affect physiological and psychological responses to psychosocial stress in women? / S. Klaperski, B. von Dawans, M. Heinrichs, R. Fuchs // Psychology of Sport and Exercise. - 2013. - Vol. 14. - Issue 2. - P. 266-274.

  22. Duncan, M. The effect of differing intensities of acute cycling on preadolescent academic achievement / M. Duncan, A. Johnson // Eur J Sport Sci. - 2013. - Vol. 14. - № 3. - P. 279-286.

  23. Effects of a classroom-based program on physical activity and on-task behavior / M.T. Mahar, S.K. Murphy, D.A. Rowe, J. Golden, A.T. Shields, T.D. Raedeke // Med Sci Sports Exerc. - 2006. - Vol. 38. - № 12. - P. 2086-2094.

  24. Effects of acute resistance training of different intensities and rest periods on anxiety and affect / W.S. Bibeau, J.B. Moore, N.G. Mitchell, T. Vargas-Tonsing, J.B. Bartholomew // J Strength Cond Res. -2010. - Vol. 24. - № 8. - P. 2184-2191.

  25. Everly, G. Clinical Guide to the Treatment of the Human Stress Pesponse / G. Everly, J.A Latin.

  - NY: Springer, 2013. - 486 p.

  26. Guszkowska, M. State / trait anxiety and anxiolytic effects of acute physical exercises / M. Guszkowska // Biomedical Human Kinetics. - 2009. - № 1. - P. 6-10.

  27. Hale, B.S. State anxiety responses to 60 minutes of cross training / B.S. Hale, K.R. Koch, J.S. Raglin // Br. J. Sports Med. - 2002. - Vol. 36. - № 2. - P. 105-107.

  28. Influence of fitness and physical activity on cardiovascular reactivity to musical performance / D. Wasley, A. Taylor, K. Backx, A. Williamon // Work. - 2012. - Vol. 41. - № 1. - P. 27-32.

  29. Krivolapchuk, I.A. Physical performance and psychophysiological reactivity of 7-8-year-old children to different types of exercise / I.A. Krivolapchuk, M.B. Chernova // Medicina dello Sport. - 2012.

  - Vol. 65. - № 2. - P. 173-185.

  30. Lambiase, M.J. Systolic blood pressure reactivity during submaximal exercise and acute psychological stress in youth / M.J. Lambiase, J. Dorn, J.N. Roemmich // Am J Hypertens. - 2013. - Vol. 26.

  - № 3. - P. 409-415.

  31. Lees, G. Effect of Aerobic Exercise on Cognition, Academic Achievement, and Psychosocial Function in Children: A Systematic Review of Randomized Control Trials / G. Lees, J. Hopkins // Prev Chronic Dis. - 2013. - Vol. 10. - №. 10. - P. 174.

  32. Petruzzello, S.J. A meta-analysis on the anxiety-reducing effects of acute and chronic exercise. Outcomes and mechanisms / S.J. Petruzzello, D.M. Landers, B.D. Hatfield // Sports Med. - 1991. - Vol. 11. - № 3. - P. 143-182.

  33. Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review / J.E. Donnelly, C.H. Hillman, D. Castelli, J.L. Etnier, S. Lee, P. Tomporowski, K. Lambourne, A.N. Szabo-Reed // Med Sci Sports Exerc. - 2016. - Vol. 48. - № 6. - P. 1223-1224.

  34. Physical education, obesity, and academic achievement: a 2-year longitudinal investigation of Australian elementary school children / R.D. Telford, R.B. Cunningham, R. Fitzgerald, LS Olive, L. Prosser, X. Jiang, R.M. Telford // Am J Public Health. - 2012. - Vol. 102. - № 2. - P. 368-374.

  35. Protective effect of interval exercise on psychophysiological stress reactivity in children / J.N. Roemmich, M. Lambiase, S.J. Salvy, P.J Horvath // Psychophysiology. - 2009. - Vol. 46. ​​- № 4. - P. 852.

  36. Steptoe, A. Cardiovascular activity during mental stress following vigorous exercise in sportsmen and inactive men / A. Steptoe, N. Kearsley, N. Walters // Psychophysiology. - 1993. - Vol. 30. - № 3.

  - P. 245-252.

  37. The level of physical activity affects adrenal and cardio / U. Rimmele, R. Seiler, B. Marti, P.H. Wirtz, U. Ehlert, M. Heinrichs // Psychoneuroendocrinology. - 2009. - Vol. 34. - № 2. - P. 190-198.

  REFERENCES

  1. Baevskij, R.M. (2006), "Basic principles of measuring the level of health", in book Adaptation problems and health theory, publishing house RUDN. Moscow, pp. 119-165.

  2. Bryazgunov, I.P., Mikhailov, A.N. and Ctolyarova, E.V. (2008), Post-traumatic stress disorder in children and adolescents, MEDPRAKTIKA-M, Moscow.

  3. Demidov, V.A., Maltsev, D.N., Mavliev, A.A. (2008), "Influence of increased motor activity on cardio hemodynamic resistance of adolescents under conditions of intense information load", Fiziologiya cheloveka, Vol. 38, No. 4. pp. 133-140.

  4. Krivolapchuk, I.A. (2011), "Efficiency of using physical exercises to manage the functional state of anxious children 6-8 years old", Fiziologiya cheloveka, Vol. 37, No. 5. pp. 61-72.

  5. Myznikov, I.L. (1993), "Evaluation of adaptive behavior of the organism according to hemodynamic parameters", Gigiena i sanitariya, No 1, pp. 62-63.

  6. Ed. Farber, D.A. and Bezrukih, M.M. (2009), Development of the brain and the formation of cognitive activity of the child, publisher Moscow psychology-social institute, Moscow.

  7. Sobchik, L.N. (2006), Method of color choices - a modification of the color test of Lusher, Rech, St. Petersburg.

  8. Sonkin, V.D. and Tambovceva, R.V. (2011), Physical working capacity and energy supply of muscular function in postnatal ontogenesis of a person, LIBROKOM, Moscow.

  9. Sonkin, V.D. (2007), "Physical working capacity and energy supply of muscular function in postnatal ontogenesis of a person", Fiziologiya cheloveka, Vol. 33, No. 3. pp.1-19.

  10. Ed. Bezrukih, M.M. and Farber, D.A. (2010), Physiology of Child Development: A Guide to Age Physiology, publisher Moscow psychology-social institute, Moscow.

  11. Reims, H.M., Sevre, K., Fossum, E., Mellem, H., Eide, I.K., Kjeldsen, S.E. (2005), "Adrenaline during mental stress in relation to fitness, metabolic risk factors and cardiovascular responses in young men", Blood Press, Vol. 14, No 4, pp. 217-226.

  12. Galvez Casas, A., Rodriguez Garcia, PL, Rosa Guillamon, A., Garcia-Canto, E., Perez Soto, JJ, Tarraga Lopez, P. and Tarraga Marcos, L. (2016), "Aerobic capacity, weight status and self-concept in schoolchildren ", Clin Investig Arterioscler., Vol. 28, No. 1, pp. 1-8.

  13. Spalding, T.W., Lyon, L.A., Steel, D.H. and Hatfield, B.D. (2004), "Aerobic exercise training and cardiovascular reactivity to psychological stress in sedentary young normotensive men and women",

  Psychophysiology, Vol. 41, No. 4. pp. 552-562.

  14. Chaddock-Heyman, L., Erickson K.I., Chappell M.A., Johnson C.L., Kienzler C., Knecht A., DrolletteE.S., Raine L.B., Scudder M.R., Kao S.C., Hillman C.H. and Kramer A.F. (2016), "Aerobic fitness is associated with greater hippocampal cerebral blood flow in children", Dev Cogn Neurosci., Vol. 20, No. 10, pp. 52-58.

  15. Reed, J., Berg, K.E., Latin, R.W. and La Voie, J.P. (1998), "Affective responses of physically active and sedentary individuals during and after moderate aerobic exercise", J Sports Med Phys Fitness, Vol. 38, No. 3, pp. 272-278.

  16. Berk, L.E. (2012), Child Development, published by Pearson, Illinois.

  17. Callaghan, P. (2004), "Exercise: a neglected intervention in mental health care?", J. Psychiatric and Mental Health Nursing, Vol. 11, No 4, pp. 476-483.

  18. Huang, C.J., Webb, H.E., Zourdos, M.C. and Acevedo, E.O. (2013), "Cardiovascular reactivity, stress, and physical activity", Front Physiol., Vol. 7, No. 4, pp. 314-318.

  19. Crews, D.J., Lochbaum, M.R. and Landers D.M. (2004), "Aerobic physical activity effects on psychological well-being in low-income Hispanic children", PerceptMotSkills., Vol. 98, No. 1. pp. 319-324.

  20. Ribeiro, M.M., Silva, A.G., Santos, N.S., Guazzelle, I., Matos, L.N., Trombetta, I.C., Halpern, A., Negrao, C.E., Villares, S.M. (2005), "Diet and exercise training restore blood pressure and vasodilatory responses during physiological maneuvers in obese children", Circulation, Vol. 111, No. 15. pp. 1915-1923.

  21. Klaperski, S., von Dawans, B., Heinrichs, M. and Fuchs, R. (2013), "Does the level of physical exercise affect physiological and psychological responses to psychosocial stress in women", Psychology of Sport and Exercise , Vol. 14, Issue 2, pp. 266-274.

  22. Duncan, M. and Johnson, A. (2013), "The effect of differing intensities of acute cycling on preadolescent academic achievement", Eur J Sport Sci., Vol. 14, No. 3, pp. 279-286.

  23. Mahar, M.T., Murphy, S.K., Rowe, D.A., Golden, J., Shields, A.T. and Raedeke, T.D. (2006), "Effects of a classroom-based program on physical activity and on-task behavior", Med Sci Sports Exerc., Vol. 38, No. 12, pp. 2086-2094.

  24. Bibeau, W.S., Moore, J.B., Mitchell, N.G., Vargas-Tonsing, T. and Bartholomew, J.B. (2010), "Effects of acute resistance training of different intensities and rest periods on anxiety and affect", J Strength CondRes, Vol. 24, No. 8. pp. 2184-2191.

  25. Everly, G. and Latin, J.A (2013), Clinical Guide to the Treatment of the Human Stress Pesponse, Springer. NY.

  26. Guszkowska, M. (2009), "State / trait anxiety and anxiolytic effects of acute physical exercises", Biomedical Human Kinetics, No. 1. pp. 6-10.

  27. Hale, B.S., Koch, K.R. and Raglin, J.S. (2002), "State anxiety responses to 60 minutes of cross training", Br. J. Sports Med, Vol.36., No. 2, pp.105-107.

  28. Wasley, D., Taylor, A., Backx, K. and Williamon, A. (2012), "Influence of fitness and physical activity on cardiovascular reactivity to musical performance", Work., Vol. 41, No. 1. pp. 27-32.

  29. Krivolapchuk, I.A. and Chernova, M.B. (2012), "Physical performance and psychophysiological reactivity of 7-8-year-old children to different types of exercise", Medicina dello Sport, Vol. 65, No. 2, pp. 173-185.

  30. Lambiase, M.J., Dorn, J. and Roemmich, J.N. (2013), "Systolic blood pressure reactivity during submaximal exercise and acute psychological stress in youth", Am JHypertens., Vol. 26, No.3, pp. 409-415.

  31. Lees, G. and Hopkins, J. (2013), "Effect ofAerobic Exercise on Cognition, Academic Achievement, and Psychosocial Function in Children: A Systematic Review of Randomized Control Trials", Prev ChronicDis., Vol. 10, No. 10, pp. 174.

  32. Petruzzello, S.J., Landers, D.M. and Hatfield, B.D. (1991), "A meta-analysis on the anxiety-reducing effects of acute and chronic exercise. Outcomes and mechanisms", Sports Med., Vol. 11, No. 3, pp. 143-182.

  33. Donnelly, J.E., Hillman, C.H., Castelli, D., Etnier, J.L., Lee, S., Tomporowski, P., Lambourne, K. and Szabo-Reed, A.N. (2016), "Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review", Med Sci Sports Exerc., Vol. 48, No. 6, pp. 1223-1224.

  34. Telford, R.D., Cunningham, R.B., Fitzgerald, R., Olive, L.S., Prosser, L., Jiang, X. and Telford, R.M. (2012), "Physical education, obesity, and academic achievement: a 2-year longitudinal investigation of Australian elementary school children", Am J Public Health., Vol. 102, No. 2, pp. 368-374.

  35. Roemmich, J.N., Lambiase, M., Salvy, S.J. and Horvath, P.J (2009), "Protective effect of interval exercise on psychophysiological stress reactivity in children", Psychophysiology, Vol. 46, No. 4. pp. 852.

  36. Steptoe, A., Kearsley, N. and Walters, N. (1993), "Cardiovascular activity during mental stress following vigorous exercise in sportsmen and inactive men", Psychophysiology, Vol.30, No 3. pp. 245-252.

  37. Rimmele, U., Seiler, R., Marti, B., Wirtz, P.H., Ehlert, U. and Heinrichs, M. (2009) "The level of physical activity affects adrenal and cardio", Psychoneuroendocrinology, Vol. 34, No. 2, pp. 190-198.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 04.08.2018

  УДК 796: 159.91

  АДАПТАЦІЯ ФУНКЦІЇ УВАГИ У ДІТЕЙ З РІЗНИХ РІВНЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ До НАВАНТАЖЕНЬ ІГРИ В ШАХИ

  Віктор Петрович Мальцев, кандидат біологічних наук, доцент, Антон

  Олександрович Семченко, фахівець з інформаційно-освітнім

  технологіям, Наталя Анатоліївна Белоусова, доктор біологічних наук, завідувач кафедри, Південно-Уральський державний гуманітарно-педагогічний

  університет (ЮУрГГПУ), Челябінськ

  анотація

  У статті представлені дані вивчення пов'язаних змін в розвитку функції уваги у дітей 6-8 років, різних за рівнем інтелектуального розвитку при адаптації до навантажень гри в шахи. Для оцінки функції уваги використовували комплексну методику на програмно-апаратному комплексі для психофізіологічного тестування УПДК-МК (Росія). Виявлено особливості інтегральної динаміки ключових властивостей уваги: ​​стійкість, концентрація, розподіл, обсяг і переключення у обстежуваних дітей молодшого шкільного віку до і після проведеної роботи, заснованої на застосуванні засобів гри в шахи. Встановлено, що довгострокова адаптація засобами гри в шахи серед основних властивостей функції уваги досягає найбільшої ефективності: у інтелектуально нормальних дітей - в показниках концентрації, а у дітей з інтелектуальним недорозвиненням - обсягу.

  Ключові слова: адаптація, увагу, інтелектуальний розвиток, шахи, розумова відсталість, затримка психічного розвитку.

  ADAPTATION OF ATTENTION FUNCTION AT CHILDREN WITH VARIOUS LEVEL OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT TO LOADS OF CHESS GAME

  Viktor Petrovich Maltsev, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Anton Alexandrovich Semchenko, the specialist in information and educational technologies, Natalia Anatolyevna Belousova, the doctor of biological sciences, department chairman, South Ural State Humanitarian-Pedagogical University, Chelyabinsk

  Annotation

  The article presents data on the study of the conjugate changes in the development of attention function at children aged 6-8 years old, different in terms of intellectual development when adapting to the load of playing chess. To assess the attention function, a complex methodology was used on the hardware-software complex for psychophysiological testing of UPDK-MK (Russia). The features of the integral dynamics of key attention properties are revealed: the stability, concentration, distribution, volume and switching among the surveyed children of primary school age before and after the work done, based on the use of chess playing facilities. It has been established that the greatest effect of chess playing tools among the main features of the attention function is: the intellectually normal children - concentration of attention, and among the children with intellectual underdevelopment - the amount of attention.

  Keywords: adaptation, attention, intellectual development, chess, mental retardation, impaired mental function.

  ВСТУП

  Однією з принципових і явних особливостей пізнавальної діяльності дитини є характеристика його уваги. У молодшому шкільному віці відбувається


  Ключові слова: АЕРОБНЕ ПОТУЖНІСТЬ /ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН /ЕФЕКТИВНІСТЬ когнітивної діяльності /тривожні

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити