За допомогою Мікроваги Мак-Бена досліджена сорбція води і бензолу механічними сумішами і гібридними нанокомпозицій хітозан-кремнезем. На підставі ізотерм сорбції проведено аналіз стану в них води і бензолу по різним моделям сорбції. визначено значення енергія Гіббса, параметрів Флорі-Хаггінс і по Де Буру-Цвікер визначені «справжні» величини сорбції води в механічних сумішах і гібридних нанокомпозиційних матеріалах. За теорією полімолекулярної адсорбції Брунауера-Еммет-Теллер (БЕТ) визначено «водна» і «справжня» поверхні і параметри капілярно-пористої структури досліджених зразків.

Анотація наукової статті з хімічних наук, автор наукової роботи - Яркулов Ахрор Юлдашевіч, Умаров Бахром Смановіч, Зіяева Манзура Рахматжановна, Акбаров Хамдам Ікромовіч


ADSORPTION AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF MECHANICAL MIXTURES AND NANOCOMPOSITIONS CHITOZAN-SILICA

Mac-Ben microbalances were used to investigate the adsorption of water and benzol by mechanical mixtures and hybrid chitosan-silica nanocompositions. On the base of the sorption isotherms, the state of water and benzol in them and was analyzed using various sorption models. The Gibbs energy, the Flory-Huggins parameter were determined, and the "true" values ​​of water sorption in various mechanical mixtures and hybrid nanocomposite materials were determined from De Bur-Zwicker. According to the theory of polymolecular adsorption of Brunauer-Emmet-Teller (BET), the "water" and the "true" surfaces and the parameters of the capillary-porous structure of the studied samples have been determined.


Область наук:
 • хімічні науки
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Universum: хімія і біологія
  Наукова стаття на тему 'адсорбційних і ТЕРМОДИНАМІЧНІ властивості МЕХАНІЧНИХ СУМІШЕЙ І нанокомпозицій Хітозани-кремнезем'

  Текст наукової роботи на тему «адсорбційних і ТЕРМОДИНАМІЧНІ властивості МЕХАНІЧНИХ СУМІШЕЙ І нанокомпозицій Хітозани-кремнезем»

  ?Адсорбційних і ТЕРМОДИНАМІЧНІ властивості МЕХАНІЧНИХ СУМІШЕЙ

  І нанокомпозицій Хітозани-кремнезем

  Яркулов Ахрор Юлдашевіч

  доцент кафедри фізичної хімії Національного університету Узбекистану імені Мірзо Улугбека,

  Узбекистан, м Ташкент, Вузгородок E-mail: yaaxror @ rambler. ru

  Умаров Бахром Смановіч

  викладач кафедри фізичної хімії Національного університету Узбекистану імені Мірзо Улугбека,

  Узбекистан, м Ташкент, Вузгородок

  Зіяева Манзура Рахматжановна

  викладач кафедри фізичної хімії Національного університету Узбекистану імені Мірзо Улугбека,

  Узбекистан, м Ташкент, Вузгородок

  Акбаров Хамдам Ікромовіч

  д-р хім. наук, професор зав. кафедри фізичної хімії Національного університету Узбекистану імені Мірзо Улугбека

  Узбекистан, м Ташкент, Вузгородок

  ADSORPTION AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF MECHANICAL MIXTURES AND NANOCOMPOSITIONS CHITOZAN-SILICA

  Akhror Yarkulov

  docent of the Physical chemistry Chair of Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan,

  Uzbekistan, Tashkent, Vuzgorodok

  Bakhrom Umarov

  Lecturer of the Physical chemistry Chair of Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan,

  Uzbekistan, Tashkent, Vuzgorodok

  Ziyaeva Manzura

  Lecturer of the Physical chemistry Chair of Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan,

  Uzbekistan, Tashkent, Vuzgorodok

  Khamdam Akbarov

  Doctor of Chemical sciences, professor, Physical chemistry head of Chair of Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent, Vuzgorodok

  Анотація

  За допомогою Мікроваги Мак-Бена досліджена сорбція води і бензолу механічними сумішами і гібридними нанокомпозицій хітозан-кремнезем. На підставі ізотерм сорбції проведено аналіз стану в них води і бензолу по різним моделям сорбції. Визначено значення енергія Гіббса, параметрів Флорі-Хаг-Гінса і по Де Буру-Цвікер визначені «справжні» величини сорбції води в механічних сумішах і гібридних нанокомпозиційних матеріалах. За теорією полімолекулярної адсорбції Брунауера-Еммет-Теллер (БЕТ) визначено «водна» і «справжня» поверхні і параметри капілярно-пористої структури досліджених зразків.

  ABSTRACT

  Mac-Ben microbalances were used to investigate the adsorption of water and benzol by mechanical mixtures and hybrid chitosan-silica nanocompositions. On the base of the sorption isotherms, the state of water and benzol in them and was analyzed using various sorption models. The Gibbs energy, the Flory-Huggins parameter were determined, and the "true" values ​​of water sorption in various mechanical mixtures and hybrid nanocomposite materials were determined

  Бібліографічний опис: Адсорбційні та термодинамічні властивості механічних сумішей і наноком-позицій хітозан-кремнезем // Universum: Хімія і біологія: електрон. наук. журн. Яркулов А.Ю. [та ін.]. 2020. № 3 (69). URL: http: // 7universum. com / ru / nature / archive / item / 8907

  • 7universum.com

  A UNIVERSUM:

  № 3 (69) _ДД хімія і біологія_март, 2020 р.

  from De Bur-Zwicker. According to the theory of polymolecular adsorption of Brunauer-Emmet-Teller (BET), the "water" and the "true" surfaces and the parameters of the capillary-porous structure of the studied samples have been determined.

  Ключові слова: хітозан, кремнезем, нанокомпозицій, сорбція, ізотерма, енергія Гіббса, теорія БЕТ, параметр Флорі-Хаггінс, теорія Де Бура-Цвікер.

  Keywords: chitosan, silica, nanocomposition, sorption, isotherm, Gibbs energy, theory BET, parameter Flory-Hug-gins, theory of De Bur-Zwicker.

  Природний полісахарид хітозан, -проізводное хітину через великої кількості амино- і гідроокис-сильних груп, представляє великий інтерес як органічне компонента в композитах, розроблених для очищення води [2-9] що дуже важливо для процесів сорбції. Крім того, хітозан має такі властивості, як хороша біосумісність, висока адгезія до поверхні, широкий діапазон стабільності рН і виражені хелатирующие властивості. Було доведено, що хітозан є ефективним біоадсорбентом щодо деяких токсичних іонів, барвників і органічних забруднювачів. Кремнеземи характеризуються підвищеною стабільністю поверхні в кислому середовищі і високорозвиненою поверхнею, прийнятною кінетикою, термостабильностью, стійкістю до дії мікроорганізмів і низькою вартістю [11, 12].

  В роботі [10] описана методика приготування гібридного хітозан-кремнеземистого сорбенту для використання в високоефективної рідинної хроматографії. Результати хроматографії показали, що отриманий сорбент і силікагель, інкапсульований хитозаном, мають подібні властивості по ефективності поділу.

  я / т

  Qfii

  Малюнок 1. Ізотерми сорбції парів води вихідними полімерами та зразками механічних сумішей при 298К. Хтозна (1); кремнезем (2); 40:60 (3); 50:50 (4); 5. 60:40 (5).

  З рис. 1 видно, що найбільш високою сорбційних-ної здатністю у всьому діапазоні відносних тисків має вихідний кремнезем. Різке підвищення сорбційної здатності, очевидно, пов'язано з капілярної конденсацією. При порівнянні механічних сумішей з вихідними виявилося, що найбільшою сорбційною здатністю володіє

  Інтерес до проблеми взаємодії води з полімерами та полімерними матеріалами зумовлений низкою причин, одна з яких полягає в практичній значущості інформації про взаємодію води з ними, інша пов'язана зі специфічним або аномальним характером зміни сорбційних параметрів, що виникають за рахунок виникнення водневих зв'язків між молекулами води і функціональними ланцюгами полімеру.

  У даній роботі вивчена сорбція парів води вихідними хитозаном і кремнеземом їх механічними сумішами і хітозан-кремнеземних наноком-позиціями. На рис. 1 представлені ізотерми сорбції парів води вихідними хитозаном і кремнеземом і їх механічними сумішами різного композиційного складу. Ізотерми для всіх вивчених зразків мають S-подібний вигляд, характерний для рихлоупакованних жорстколанцюгових полімерів, що обумовлено одночасно процесами, що відбуваються фізичної адсорбції сорбата в наявних полімерних нещільності і його набуханням в сорбенті.

  ш2 0,2 ​​0,4 0,6 0,&

  Малюнок 2. Концентраційна залежність середньої вільної енергії змішування вихідних полімерів хітозан (1); кремнезем (2); і механічних сумішей хітозан-кремнезем: 40:60 (3); 50:50 (4); 60:40 (5).

  композиція складу 40:60. Зі збільшенням вмісту хітозану сорбционная здатність зменшується, що можливо пов'язано з ущільненням структури і збільшенням щільності упаковки полімерних компонентів.

  № 3 (69)

  Для кількісної оцінки термодинамічної стійкості механічних сумішей були розраховані середні вільні енергії змішування полімер-розчинник Дgm на основі розрахунків хімічних потенціалів розчинника Д ^ 1 і полімеру Д ^ 2 і по концентраційної залежності Дgm знайдені значення потенціалу Гіббса ДЦ (рис.2) для вихідних кремнезему, хітозану і їх сумішей.

  З рис. 2 видно, що найбільш негативні значення енергії Гіббса Д ^ спостерігаються для співвідношення 60:40, але зі збільшенням вмісту хітозану

  березень, 2020 р.

  в вивчених сумішах спостерігається закономірне збільшення абсолютних значень енергії Гіббса і середньої вільної енергії змішування в системі композиційний полімер-розчинник.

  На підставі ізотерм сорбції за методом БЕТ розраховані питома поверхня Sy ^ а по максимальній кількості сорбованої (при Pi / Pi0 = 1) речовини визначені сумарний обсяг і радіус пір (табл. 1).

  Таблиця 1.

  Капілярно-пориста структура хітозану, кремнезему і їх механічних сумішей

  Зразок Хтозна Кремнезем Хітозан- кремнезем 40:60 Хтозна-кремнезем 60:40 Хтозна-кремнезем 50:50

  -m, г / г 0,0142 0,0102 0,0022 0,0035 0,0061

  Syд, м2 / г 49,84 36,03 7,84 12,22 21,68

  W0, см3 / г 0,039 0,033 0,032 0,034 0,030

  ГСР;> А 15,90 18,31 81,65 55,65 27,67

  З табл. 1 видно, що значення ємності моношару і питомої поверхні механічних сумішей у порівнянні з вихідними компонентами зменшуються, сумарний об'єм пор має близькі значення, а радіус пір збільшується.

  0 8 ПН Ш4 піг Про

  ftfeniVp,

  Малюнок 3. Ізотерми сорбції парів води для вихідних полімерів хітозан (1); кремнезем

  (2); і механічних сумішей хітозан-кремнезем в координатах рівняння Де Бура-Цвікер: 40:60 (3); 50:50 (4); 60:40 (5)

  Адсорбційна теорія Де Бура і Цвікер [1], розроблена для опису процесів взаємодії полярних сорбентів з полярними сорбат,

  може бути використана в разі композиційних систем хітозан-кремнезем-вода. Вона може бути застосована до процесів зв'язування води як по адсорбционному, так і абсорбційному механізмам. Результати експериментальної перевірки рівняння Де Бура і Цвікер для вихідних компонентів і їх механічних сумішей наведені на рис.3. Лінеаризація ізотерми сорбції парів води дозволяє визначити величину «істинної» сорбції, не ускладненою капілярної конденсацією і кластеризацией води. З рис. 3 видно, що для вихідного хітозану і сумішей хітозан-кремзем при співвідношенні 50:50 ізотерми є практично лінійними, це означає, що в зазначеному діапазоні активностей немає вільної води, вона вся сорбированная на активних групах полімеру.

  В останні роки зріс інтерес до модифікованих кремнеземів на основі наногібридні функціональних поліорганної-кремнеземів, отриманих золь-гель методом, в зв'язку зі сприятливими перспективами їх використання для різних видів хроматографічного розділення. Одним із шляхів отримання органо-неорганічних нанокомпозит-тов на основі полісахаридів є золь-гель-метод, який полягає в гідролізі і поліконденсації різних алкоксісіланов в полісахарид-ною матриці з формуванням неорганічної фази оксиду кремнію.

  В роботі проведено порівняльні дослідження сорбційних властивостей механічних сумішей з нанокомпозитний полімер-кремнеземних матеріалами, отриманими золь-гель методам т siti в середовищі хітозан-ТЕОС в різних співвідношеннях.

  Малюнок 4. Ізотерми сорбції парів води гібридних нанокомпозиційних зразків хітозан-кремнезем таких складів: 50:50 (1), 60:40 (2), 80:20 (3), 30:70 (4), 40:60 (5) , 70:30 (6).

  Малюнок 5. Концентраційна залежність параметра Флорі-Хаггінс гібридних нанокомпозиційних зразків хітозан-кремнезем таких складів: 50:50 (1), 60:40 (2), 80:20 (3), 30:70 (4), 40:60 ( 5), 70:30 (6).

  На рис.4 представлені ізотерми сорбції парів води нанокомпозитних полімер-кремнеземних зразків різного композиційного складу: 50:50, 60:40, 30:70, 40:60, 70:30, 80:20. З рис.4 видно, що найбільшою сорбційною здатністю у всьому діапазоні відносних тисків мають зразки нанокомпозиційного складу 30:70 і 60:40, а в інших співвідношеннях зі збільшенням вмісту хито-зана сорбционная здатність зменшується. Процес гелеутворення при цих співвідношеннях прискорюється внаслідок гідрофільного взамодей-наслідком між молекулами кремнезему і хітозану в присутності гліцерину, використовуваного в якостей темплату.

  За ізотермам сорбції парів води були розраховані значення параметрів взаємодії Флорі-Хаггінс, концентраційна залежність, якої приведена на рис.5. З малюнка видно, що гібридні нанокомпозицій приймають більш високі значення параметра по порівняно з вихідним зразком хітозану, що вказує на погіршення взаємодії з розчинником зразків різного композиційного складу. Ці результати підтверджуються розрахунками середньої вільної енергії змішування полімер-розчинник і полімер-полімер-розчинник, концентраційна залежність якої наведена на рис.6.

  Для різних нанокомпозицій Дgmmax в концентраційної залежності приймають високі негативні значення в порівнянні з взаємодіями окремих полімерів розчинником, тобто при золь-гель синтезі утворилася нанокомпозицій краще взаємодіє з розчинником. Знайдені по концентраційної залежності Дgm значення енергії Гіббса Д ^ для вихідного хітозану менш негативна, а в системі нанокомпозицій-раство-телеглядачам інтенсивність взаємодії увеличива-

  ється. Така поведінка наногібріда хітозан-кремнезем пояснюється посиленням межмакромолекулярних взаємодій різної хімічної природи.

  ^ 02 04 0.6 08

  -1

  -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

  Малюнок 6. Концентраційна залежність середньої вільної енергії змішування гібридних хітозан-кремнеземних нано-композиційних матеріалів таких складів: 50:50 (1), 60:40 (2), 80:20 (3), 30:70 (4), 40: 60 (5), 70:30 (6).

  На підставу ізотерм сорбції за методом БЕТ розраховані питома поверхня Sуд, а по максимальній кількості сорбованої при Pi / Pi0 = 1 речовини, визначені сумарної обсяг Wo і радіус пір ГСР, (табл.2).

  Таблиця 2.

  Характеристика «водної» поверхні і пористої структури нанокомпозицій хітозан-кремнезем по

  ізотермам сорбції парів води

  Хтозна-кремнезем Хм, г / г Sуд, см2 / г Wo, см3 / г ГСР, А

  50:50 0,01236 43,0237 0,0326 15,153

  60:40 0,00316 11,1074 0,0601 10,821

  80:20 0,00625 21,9688 0,0464 42,232

  30:70 0,00709 24,9284 0,0614 49,285

  40:60 0,00946 33,2520 0,0266 15,987

  70:30 0,00598 21,0197 0,0464 44,139

  Розрахунки показали, що ємність моношару і питома «водна» поверхню для зразків хітозан-вода і наногібрід хітозан-кремнезем (50:50)-вода мають високі значення, а сумарною обсяг і радіус пір найбільш близькі значення. Результати досліджень сорбції води показали, що зразки можна розташувати в ряд в порядку зменшення ємності моношару і питомої «водної» поверхні: хітозан; хітозан-кремнезем 50:50; 40:60; 30:70; 80:20; 70:30; 60:40. Звідси випливає, що гібридна хітозан-Кремнеземні нанокомпозицій при співвідношенні 50:50 володіє мікропористої структурою з відносно великими значеннями ємності моношару і питомої поверхні.

  Результати експериментальної перевірки рівняння Де Бура і Цвікер наведені на рис. 7 і 8. Лінеаризація ізотерми сорбції парів води дозволяє визначити величину «істинної» сорбції, що не ускладненою капілярної конденсацією і кластеризацией води. З рис. 7 і 8 видно, що в області відносного тиску 0,8 для систем гібридний хито-зан-кремнеземний нанокомпозит ізотерми є лінійними. Відповідно до уявлень теорії Де Бура і Цвікер це означає, що в зазначеному діапазоні активностей в нанокомпозицій складів 30:70, 60:40 немає вільної води, вона вся сорбированная на активних групах.

  Малюнок 7. Ізотерми сорбції парів води

  для системи хітозан- кремнезем в координатах рівняння Де Бура-Цвікер при співвідношеннях: 30:70 (1), 60:40 (2), 80:20 (3), 70:30 (4).

  Малюнок 8. Ізотерми сорбції парів води для системи хітозан- кремнезем в координатах рівняння Де Бура-Цвікер при співвідношеннях: 50:50 (1) ;, 40:60 (2)

  Особливий інтерес представляє вивчення сорбції бензолу, молекули якого внаслідок квадруполь -діпольного взаємодії з гідроксильними груп-

  пами інтенсивно сорбируются, в основному, на поверхні зразків. Своєрідність сорбції бензолу дозволяє використовувати його для оцінки питомої поверхні і пористості вивчених матеріалів.

  На 9 представлені ізотерми сорбції парів бензолу нанокомпозицій хітозан-кремнезем різного складу: 20:80; 40:60; 50:50; 60:40; 80:20. Ізотерми характерні для жорстколанцюгових полімерів.

  х / т, г / г

  0,03 -0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 -0 1

  Малюнок 9. Ізотерми сорбції парів бензолу гібридних нанокомпо-позитний зразків хітозан-кремнезем Слуда складів: 50:50 (1); 20:80 (2); 40:60 (3);

  60:40 (4); 80:20 (5).

  Теоретичний аналіз ізотерм сорбції бензолу різними полімерами дозволяє охарактеризувати механізм взаємодії з сорбентом, для чого було проведено зіставлення експериментальних даних з расчетнинимі моделями.

  За ізотермам сорбції парів бензолу було спрямовано значення параметрів взаємодії Флорі-Хаггінс, концентраційна залежність якої наведена на рис. 10. З малюнка видно, що гібридні нанокомпозицій приймають більш високі значення параметра по ^ в, що вказує на погіршення взаємодії нанокомпозицій з розчинником.

  Для кількісної оцінки термодинамічної стійкості гібридних нанокомпозиційних матеріалів хітозан-кремнезем різного складу

  березень, 2020 р.

  З рис.9 видно, що найбільшою сорбційною здатністю у всьому діапазоні відносних тисків мають зразки нанокомпозицій складів 50:50 синтезованих в присутності темплату гліцерину.

  р / р *

  0,2 0,4 0,6 0,8 1

  Малюнок 10. Залежність параметра термодинамічної спорідненості від активності парів бензолу для систем хітозан-кремнезем різних складів: 50:50 (1); 20:80 (2); 40:60 (3); 60:40 (4); 80:20 (5).

  були розраховані середні вільні енергії змішування полімер-розчинник Дgm на основі розрахунків хімічних потенціалів розчинника Ац1 і полімеру Ац2 і по концентраційної залежності Дgm знайдені потенціали Гіббса Д ^ для всіх вивчених складів, які наведені в табл. 3, з яких видно, що найбільш негативне значення енергії Гіббса Д ^ спостерігається для суміші нанокомпозицій-ційного складу хітозан-кремнезем 20:80. Зі збільшенням вмісту хітозану гібридні нанокомпозит-ції беруть менше негативні значення Дgm і Д ^, що можливо пов'язано зі зменшенням гідрофобної взаємодії.

  Таблиця 3.

  Термодинамічні функції взаємодії в системах полімер-розчинник за даними сорбції

  парів бензолу

  № Зразки хітозан-кремнезем різних складів -Ав |

  1 20:80 2,68 2,97

  2 40:60 2,45 2,70

  3 50:50 1,74 2,05

  4 60:40 1,58 1,85

  5 80:20 1,15 1,40

  Таблиця 4.

  Характеристика капілярно-пористої структури зразків по ізотермам сорбції парів бензолу

  № Зразки хітозан-кремнезем різних складів Xm, Г / Г Sy ,, м2 / г W0, см3 / г ГСР, А

  1 20:80 0,0140 42,72 0,017 9,60

  2 40:60 0,0095 23,64 0,018 17,57

  3 50:50 0,0052 14,97 0,028 11,62

  4 60:40 0,0046 10,26 0,016 8,24

  5 80:20 0,0030 7,84 0,024 34,56

  На підставу ізотерм сорбції за методом БЕТ розраховані питома поверхня Sуд, а по максимальній кількості сорбованої (при Р ^ 0 = 1) речовини визначені сумарної обсяг Wo і радіус пір ГСР, (табл.4.)

  Розрахунки показали, що зі збільшенням вмісту хітозану, ємність моношару і питома «справжня» поверхню для наногібріда хітозан-кремені-зем-бензол приймають низькі значення, а сумарною обсяг і радіус пір найбільш високі значення. Результати досліджень сорбції парів бензолу показали, що зразки хітозан-кремнезем-них нанокомпозицій можна розташувати в ряд в порядку зменшення ємності моношару і питомої «істинної» поверхні: 20:80, 40:60, 50:50, 60:40, 80:20 . Звідси випливає, що гібридна хітозан-Кремнеземні нанокомпозицій при співвідношенні 20:80 володіє мікропористої структурою з відносно великими значеннями ємності моношару і питомої поверхні.

  На підставі проведених досліджень були зроблені наступні висновки:

  1. Вивчено сорбционная здатність парів води і бензолу вихідними хитозаном, кремнеземом, їх механічними сумішами, а також гібридними нано-композиціями хітозан-кремнезем.

  2. Визначено і порівняні такі термодинамічні параметри як середня вільна енергія змішування, енергія Гіббса, параметр Флорі-Хаггінс механічних сумішей і гібридних нанокомпозицій в системі полімер розчинник.

  3. За теорією Брунаура -Еммета-Теллера визначена «водна» і «справжні» поверхні механічних сумішей і гібридних нанокомпозицій. Розраховані значення таких параметрів як питома поверхня, мономолекулярний шар, радіус і сумарний об'єм пор.

  4. За теорією Де Бура-Цвікер визначені величини «істинної» сорбції механічних сумішей і гібридних хітозан-кремнеземних нанокомпозицій.

  Список літератури:

  1. Акбаров Х.И., Яркулов А.Ю., Умаров Б.С., Ісакжанова Н.Р., Сагдуллаєв Б.У. Термодинамічні властивості механічних сумішей і нанокомпозицій діацетатцеллюлоза-кремнезем. Композиційні матеріали. 2016. №3. С. 46-48.

  2. Budnyak ТМ, Tetykh VA, Yanovska ES. Chitosan and its derivatives as sorbents for effective removal of metal ions. Surface. 2013; 5 (Suppl 20): 118-34.

  3. Grini G. Recent development in polysaccharide-based materials used as adsorbents in wastewater treatment. Prog Polym Sci. 2005; 30: 38-70.

  4. Kolodynska D. Adsorption characteristics of chitosan modified by chelating agents of a new generation. Chem Eng J. 2012; 179: 33-43.

  5. Kolodynska D. Chitosan as an effective low-cost sorbent of heavy metal complexes with the polyaspartic acid. Chem Eng J. 2011 року; 173: 520-9.

  6. Kumar R, Majeti N.V. A review of chitin and chitosan applications. React Funct Polym. 2000; 46: 1-27.

  7. Lai SM, Yang Arthur JM, Chen WC, Hsiao JF. The properties and preparation of chitosan / silica hybrids using sol -gel process. Pol-Plast Tech Eng. 2006; 45: 997-1003.

  8. Li CB, Hein S, Wang K. Biosorption of chitin and chitosan. Mater Sci Technol. 2008; 24 (Suppl.9): 1088-97.

  9. Podust TV, Kulik TV, Palyanytsya BB, Gun'ko VM, Toth A, Mikhalovska L, et al. Chitosan-nanosilica hybrid materials: preparation and properties. Appl Surf Sci. 2014; 320: 563-9.

  10. Rashidova S.Sh., Shakarova D.Sh., Ruzimuradov O.N., Satubaldieva D.T., Zalyalieva S.V., Shpigun O.A., Varlamov V.P., Kabulov B.D. Bionanocompositional chitosan-silica sorbent for liquid chromatography. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2004. 800 (1-2): 49-53.

  11. Tetyana M Budnyak, Ievgen V Pylypchuk, Valentin A Tertykh, Elina S Yanovska, Dorota Kolodynska. Synthesis and adsorption properties of chitosan-silica nanocomposite prepared by sol-gel method. Nanoscale Research Letters volume 10, Article number: 87 (2015). P. 1-10.

  12. Zou H, Wu S, Shen J. Polymer / silica nanocomposites, preparation, characterization, properties, and applications. Chem Rev. 2008; 108: 3893-957.


  Ключові слова: хітозан / кремнезем / нанокомпозицій / СОРБЦІЯ / ізотерм / енергії Гіббса / ТЕОРІЯ БЕТ / ПАРАМЕТР Флора-Хаггінс / ТЕОРІЯ ДЕ БУРА-Цвікер / CHITOSAN / SILICA / NANOCOMPOSITION / SORPTION / ISOTHERM / GIBBS ENERGY / THEORY BET / PARAMETER FLORY-HUGGINS / THEORY OF DE BUR-ZWICKER

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити