енергія препарат високої чистоти, з постійним вмістом гумінових речовин, має високу адсорбційну здатність, сприяє фармакокорекції рівня токсикантів у воді і в організмі тварин, зменшуючи вміст метгемоглобіну і оптимізуючи гематологічні показники тварин при отруєнні нітратами або нітритами.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Самотино А. М., Семьянов С. А.


Energen the preparation of high purity, with a constant content of humic substances, has a high adsorption capacity, promotes pharmacocorrection level of toxicants in water and animal organism, reducing the content of methemoglobin, and optimizing the hematological parameters of animal against by nitrates and nitrites.


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Аграрний вісник Уралу
  Наукова стаття на тему 'Адсорбційні властивості енергії'

  Текст наукової роботи на тему «Адсорбційні властивості енергії»

  ?Адсорбційні властивості енергії

  А.М. Самотино,

  доктор ветеринарних наук, професор кафедри терапії,

  Н.Є. Татусеві,

  доктор біологічних наук, професор,

  С.А. Семьянов,

  аспірант, Воронезький ГАУ ім. К.Д. Глінки ________

  Ключові слова: енергія, нітрати, нітрити, токсикоз, адсорбційні властивості.

  Накопичення важких металів у воді та рослинах, широке поширення цвілевих грибів і їх постійна присутність в комбікормах призводить до виникнення у тварин прихованих токсикозів, внаслідок чого знижується продуктивність і якість продуктів тваринництва [1].

  Лікування прихованих токсикозів досить дорого, не завжди ефективно, особливо внаслідок акумуляції токсинів. Тому в екологічно несприятливих промислових регіонах країни і при широкому поширенні мікотоксинів в кормах більш ефективні профілактичні заходи, зокрема, систематичне застосування сорбентів [2].

  В якості сорбентів в ветеринарії використовують при отруєннях та їх профілактиці деревне вугілля, ентеро-сорб, силикогель, бентоніти, цеоліти, целюлозу.

  В останні роки в ветеринарії для лікування деяких захворювань тварин і профілактики токсикозів застосовують гумінові препарати лігфол, гу-мати натрію і калію, гідрогумат, гумок-

  син, гувітан, поліфан і енергії [3].

  Із зазначених гумінових препаратів енергії, що отримується з бурого вугілля, екологічно чистий, не токсичний для теплокровних тварин, містить певну концентрацію гумінових речовин.

  З огляду на дані літератури про високу ентеросорбції і дезінтоксикації гуматов, метою наших досліджень було визначення адсорбційних властивостей енергії [4].

  Оцінку адсорбційної здатності енергії проводили: 1) хімічним методом по кристалічному йоду; 2) методом серійних розведень з використанням в якості адсорбованих токсикантів нітриту і нітрату калію; 3) на лабораторних тваринах із застосуванням нітриту і нітрату калію.

  1. Адсорбційна здатність енергії по кристалічному йоду

  На лабораторних вагах брали попередньо висушену наважку енергії в кількості 0,3 г і поміщали в конічну колбу місткістю 250 см3.

  394087, м Воронеж, / вул. Мічуріна, 1; тел. 8 (4732) 53-86-5

  Наважку препарату обробляли 2 мл йодного розчину, який потім вносили в колбу за допомогою піпетки. Зразок і розчин ретельно перемішували і вносили в колбу за допомогою піпетки насичений розчин сульфату натрію в кількості 100 мл.

  Колбу і її вміст термост-тірован при температурі 20 ± 0,2 ° С протягом 1 години. Після термостатірова-ня і відстоювання з колби піпеткою відбирали 25 мл що не містить залишку розчину і переносили в конічну колбу місткістю 250 см3. Концентрацію йоду, що не адсорбованого зразком енергії, визначали титруванням

  0,02н розчином тіосульфату натрію.

  Розрахунок кількості йоду, адсорбованого зразком енергії, виробляли за формулою:

  X = (а - в) Ч К Ч З: Н мг ^ / г енергії, де а - обсяг 0,02н розчину тіосульфату натрію, витраченого на холостий досвід, мл;

  в - обсяг 0,02н розчину тіосульфату натрію, витраченого на титрування розчину зі зразком енергії, мг;

  К - відношення загального обсягу розчину до об'єму титруемой проби,

  Energen, nitrates, nitrites, toxicosis, adsorption properties.

  № 4 (70), 2010 р.

  Аграрний вісник Уралу

  93

  К = 4,08;

  С - кількість титруемого йоду на літр титруемого розчину тіосульфату натрію, С = 2,54 г / л;

  Н - навішування енергії, г.

  Відповідно до даної методики було проведено 3-кратне визначення адсорбційної здатності по кристалічному йоду партії енергії.

  В результаті проведених досліджень встановлено: в першому визначенні адсорбційна здатність по йоду 67,0 мг і 2 / г енергії, у другому -67,2 мг ^ уг енергії, в третьому - 67,6 мг ^ г енергії.

  Тобто середня кількість йоду, адсорбованого енергеном, має високу адсорбційну здатність,

  так як згідно з нормативними вимогами адсорбційна здатність по йоду (мг і 2 / г енергії) повинна становити не менше 40.

  2. Ефективність енергії при адсорбції нітратів і нітритів При проведенні експерименту брали серію стандартних розчинів з різним вмістом нітрату калію і до кожного з них додавали енергії в кількості 200 мг. Результати досліджень, представлені в таблиці 1, вказують, що препарат енергії має адсорбційну здатність і пов'язує нітрат-іони в залежності від його концентрації на 68% і вище.

  Досліди також були проведені з серією стандартних розчинів з різними-

  Ветеринарія

  вим вмістом нітриту натрію. До кожного з розчинів додавали енер-ген. Результати досліджень представлені в таблиці 2.

  У проведених експериментах з серією стандартних розчинів нітриту натрію встановлено, що енергія має високу адсорбційну здатність нітрит-іонів і ефективність його досягає 70-100%.

  3. Ефективність енергії при гострій інтоксикації білих щурів сполуками азоту

  Дослідження з вивчення ефективності енергії для адсорбції нітратів і нітритів були проведені в гострому досвіді на статевозрілих щурах з масою 220240 р За принципом парних аналогів було сформовано для кожної серії дослідів 3 групи по 10 особин у кожній.

  У першій серії проводили вивчення адсорбційної здатності енергії при нітратної навантаженні організму за наступною схемою:

  | 1-я група тварин містилася на звичайному раціоні і була контрольною;

  | 2-й групі в раціон вводили нітрат калію в дозі 1000 мг / кг маси тіла;

  | 3-й групі в раціон вводили нітрат калію в дозі 1000 мг / кг і енергії в дозі 1 г / кг.

  Протягом досвіду за гризунами вели клінічне спостереження, враховували ступінь тяжкості прояви нітратного токсикозу, виживаність щурів, проводили клініко-біохімічні дослідження крові. Результати клінічного дослідження представлені в таблиці 3.

  Перші ознаки інтоксикації спостерігалися у 50% тварин 2-ї групи через 15-20 хвилин і характеризувалися різким порушенням гризунів, що змінюються поступовим пригніченням, загальною слабкістю. Через 12 годин відзначали зниження апетиту, ціаноз слизових оболонок, ознаки серцевої і дихальної недостатності, посилення діурезу, зниження температури тіла. Після закінчення 48 годин згодовування корму з нітратом калію у тварин розвивалася кахексія, спостерігався ціаноз хвоста, лап, вух, тремор м'язів; тварини гинули.

  У 3-й групі через 15-20 хвилин клінічні ознаки отруєння спостерігали у 3 особин, що склало 30% від загального поголів'я; при цьому спостерігали збільшення спраги (полідипсія), сінюш-ність слизових оболонок. Надалі симптоми інтоксикації зникали; тварини видужували. Протягом досвіду проводили клініко-біохімічні дослідження крові в різні терміни після введення препарату. Результати представлені в таблиці 4.

  З даних таблиці 4 видно, що за всіма наведеними показниками в 3-й групі отримані значення істотно не відрізнялися від показників контрольної. Через 12 годин спостерігали незначне зниження кількості еритроцитів (до 6,90 ± 0,24) і гемоглобі-

  Таблиця 1

  Ефективність енергії при адсорбції нітратів

  № проб Зміст И03, мг (нітрат калію) Зміст И03, мг + енергія 200 мг

  1 0,000 0,000

  2 0,040 0,000

  3 0,060 0,000

  4 0,100 0,020

  5 0,200 0,040

  6 0,300 0,160

  7 0,400 0,165

  8 0,600 0,200

  Таблиця 2

  Ефективність енергії при адсорбції нітритів

  № проб Зміст И02, мг (нітрит калію) Зміст И02, мг + енергія 200 мг

  1 0,001 0,000

  2 0,002 0,000

  3 0,003 0,000

  4 0,004 0,000

  5 0,005 0,0010

  6 0,006 0,0015

  7 0,007 0,0020

  8 0,008 0,0025

  9 0,009 0,003

  10 0,010 0,003

  Таблиця 3

  Ефективність енергії при гострому нітратного токсикозу білих щурів

  Групи Доза КИ03, Доза енергії, г / кг Кількість тварин, гол. Ступінь прояви інтоксикації

  мг / кг вижило впало

  1 - - 10 0 -

  2 1000 - 3 7 важка

  3 1000 1 10 0 легка

  Таблиця 4

  Показники крові білих щурів контрольної групи (гр. 1), які отримували К1 \ Ю3 (гр. 2) і енергії з К1 \ Ю3 (гр. 3)

  Показники Група Термін дослідження

  20 minutes 12 годин 48 годин 14 днів

  Еритроцити, 1012 / л 1 7,32 ± 0,18 7,45 ± 0,40 7,45 ± 0,16 6,98 ± 2,34

  2 6,88 ± 0,21 6,37 ± 0,12 * 5,67 ± 0,13 * -

  3 7,24 ± 0,40 6,90 ± 0,24 7,69 ± 0,86 8,94 ± 1,70

  Гемоглобін, г / л 1 147,4 ± 2,3 140,8 ± 13,3 143,4 ± 0,2 145,0 ± 0,9

  2 132,6 ± 12,2 124,4 ± 1,9 * 122,2 ± 0,8 * -

  3 138,0 ± 2,9 138,0 ± 1,6 140,4 ± 0,6 142,4 ± 1,2

  Метгемоглобін,% 1 1,8 ± 0,9 1,8 ± 0,9 2,4 ± 1,3 1,3 ± 0,4

  2 14,6 ± 0,5 27,9 ± 0,2 * 27,5 ± 1,9 * -

  3 4,92 ± 0,30 5,37 ± 0,60 5,00 ± 0,10 3,23 ± 0,40

  Зміст И03, мг / кг 1 2,12 ± 0,40 2,00 ± 1,60 2,40 ± 0,60 2,00 ± 0,80

  2 10,21 ± 0,10 * 13,20 ± 1,20 * 16,10 ± 2,40 * -

  3 8,10 ± 2,10 * 9,9 ± 2,10 * 9,60 ± 0,30 5,40 ± 1,70

  Р<0,05 - різниця достовірна.

  94

  Аграрний вісник Уралу

  № 4 (70), 2010 р.

  на (до 138,0 ± 1,64 г / л) в порівнянні з контрольними показниками (7,45 ± 0,4 1012 / л і 140,8 ± 13,3 г / л). Концентрація метгемоглобіну в цій групі склала 5%, а концентрація нітратів-іонів в крові хоча і підвищилася до 9,9 ± 2,1 мг / кг через 12 годин, але не змінювалася через та 48 годин після.

  У другій же групі відзначається різке зниження числа еритроцитів: через 20 хвилин - до 6,88 ± 0,21, через 12 годин - до 6,37 ± 0,12 (Р<0,05) і до 5,67 ± 0,13 - на 2-у добу. Відзначено і різке підвищення концентрації метгемоглобіну (до 27,5 ± 0,2%; Р<0,001), яке залишалося на високому рівні до кінця досвіду. Зміст нітрат-іонів протягом всього періоду проведення досвіду збільшувалася і досягала максимуму через 48 годин (16,1 ± 2,4 мг / кг; Р<0,01).

  До кінця експерименту в міру виведення нітратів з організму концентрація гемоглобіну у тварин, які отримували енергію, підвищилася до 142,4 ± 1,2 г / л (Р<0,01), а метгемоглобіну - знизилася до 3% (Р<0,01) на відміну від показників тварин 2-ї дослідної групи.

  Усіх тварин, які загинули протягом досвіду, піддали патологоанатомічному розтину. Що залишилися в живих щури були декапітованих. При розтині виявлено, що у тварин 2-ї групи кров не згорнулася, тёмнокрасного кольору, атрофія селезінки, лімфатичних вузлів, печінка збільшена, мраморно пофарбована, кахексія. У тварин 3-ї групи різко виражених змін не виявлено.

  На підставі клінічних, патологоанатомічних, гематологічних показників судили про ступінь прояву інтоксикації. У тварин 2-ї групи вона характеризувалася як важка.

  У другій серії дослідів була вивчена адсорбційна здатність енер-гена при гострому токсикозі білих щурів нітритом калію.

  1-я група щурів - контрольна - препаратів не отримувала. 2-й групі вводили нітрит калію в кількості 10 мг / кг. 3-тя група щурів отримувала КИО2 10 мг / кг і енергії 1 г / кг.

  Результати досліджень представлені в таблицях 5 і 6.

  При нитритной інтоксикації у щурів 2-ї групи через 20 хвилин після введення токсичної агента розвивалася стійка синюшність, шерстний покрив втрачав блиск, ставав матовим. У дослідних тварин відзначали загальну слабкість, порушення координації руху. Розлад з боку органів дихання характеризувалося сліду-

  ющими ознаками: дихання ставало прискореним і поверхневим. Спостерігали збільшення перистальтики (проноси). Після закінчення 48 годин реєстрували загибель 8 тварин.

  У 3-й групі клінічна картина ніт-Ритні токсикозу була більш згладженої: спостерігалося незначне пригнічення рухової активності тварин, ци-анотічность слизових оболонок і шкіри була відсутня. У деяких особин дихання було прискореним, спостерігали посилення перистальтики, що характеризується проносами. До 14-го дня проведення дослідів в цій групі з 10 тварин залишилося в живих 8 голів (табл. 5).

  При аналізі гематологічних показників білих щурів (табл. 6), які отримували нітрит калію (гр. 2) або нітрит калію з енергеном (гр. 3), встановлено позитивний вплив енергії як адсорбенту при нитритной інтоксикації. Так, при введенні щурам нітриту калію без застосування енергії через 20 хвилин у тварин цієї групи знижувалася кількість еритроцитів на 17,7%, гемоглобіну

  - на 8,4% при підвищенні вмісту метгемоглобіну на 17,6% і нітрит-іонів

  - в 4 рази, тоді як застосування енергії запобігало такі суттєві прояви інтоксикації. У тварин 3-ї групи через 20 хвилин після введення нітриту калію з енергеном зміст еритроцитів у порівнянні з контрольною групою зменшилася недостовірно лише на 16,4%, гемоглобіну - на 8,4% при по-

  Р<0,05 - різниця достовірна.

  Ветеринарія

  підвищенні метгемоглобіну тільки в 6,9 рази, а нітрит-іонів - в 1,9 рази.

  Через 12-48 годин після введення нітриту калію в 2-й групі виявлялися ще більш істотні ознаки інтоксикації. Так, було ще більш знижений вміст еритроцитів (на 31,0-35,8%) і гемоглобіну (на 15,4-14,2%) і підвищена кількість метгемоглобіну на 5,3-5,2% і нітрит-іонів - в 10,0-10,5 рази.

  У тварин, які отримували нітрит калію одночасно з енергеном, у міру адсорбції токсиканти і виведення його з організму білих щурів оптимизировались і гематологічні показники. Так, через 12 і 48 годин після введення препаратів (токсиканти і енергії) у тварин кількість еритроцитів і гемоглобіну істотно не відрізнялося від такого у контрольних щурів; зміст метгемоглобіну і нітрит-іонів було нижче, ніж у 2-й групі, на 21,1% і 34,7% відповідно. На 14-ту добу всі досліджувані показники тварин 3-ї групи були однаковими з такими в контролі.

  висновки

  Енергія має адсорбційну здатність, сприяючи фармакокорекції рівня нітратів і нітритів у воді і в організмі тварин.

  Застосування енергії зменшує вміст метгемоглобіну і оптимізує гематологічні показники тварин при нітратних і нітритних токсикозах.

  Таблиця 5

  Ефективність енергії при гострому нітритного токсикозу білих щурів

  Групи Доза К1 \ Ю2, Доза енергії, г / кг Кількість тварин, гол. Ступінь прояви інтоксикації

  мг / кг вижило впало

  1 - - 10 0 -

  2 10 - 2 8 важка

  3 10 1 10 0 легка

  Таблиця 6

  Показники крові білих щурів контрольної групи (гр. 1), які отримували КИО2 (гр. 2) і енергії з КИО2 (гр. 3)

  Показники Група Термін дослідження

  20 minutes 12 годин 48 годин 14 днів

  Еритроцити, 1012 / л 1 7,46 ± 0,30 7,24 ± 0,10 7,32 ± 0,10 7,54 ± 3,20

  2 6,14 ± 0,23 * 5,00 ± 0,80 * 4,70 ± 0,20 * -

  3 6,24 ± 0,40 6,80 ± 0,10 6,90 ± 0,10 7,20 ± 2,30

  Гемоглобін, г / л 1 144,4 ± 1,3 144,4 ± 1,6 140,3 ± 0,8 142,2 ± 1,3

  2 132,3 ± 0,9 122,3 ± 1,6 * 119,6 ± 2,7 * -

  3 138,2 ± 0,6 138,6 ± 1,3 142,8 ± 1,6 145,6 ± 2,4 *

  Метгемоглобін,% 1 1,3 ± 0,3 1,3 ± 0,3 1,3 ± 0,3 2,1 ± 1,4

  2 18,90 ± 0,40 * 27,71 ± 1,30 * 33,75 ± 1,40 * -

  3 8,23 ± 0,10 * 6,60 ± 0,7 * 6,50 ± 020 * 2,80 ± 1,30

  Зміст ИОз, мг / кг 1 3,7 ± 0,2 1,2 ± 1,3 1,1 ± 0,4 0,9 ± 0,5

  2 14,6 ± 0,3 12,7 ± 1,4 10,7 ± 0,2 -

  3 7,2 ± 1,8 8,3 ± 2,1 8,2 ± 1,2 4,2 ± 0,3

  література

  1. Рабинович М. І., Черетскіх І. В., Котов А. Н., Лавров Н. М. Зміст важких металів в об'єктах навколишнього природного середовища та в організмі великої рогатої худоби зони Південного Уралу // Екологічні проблеми патології, фармакології та терапії тварин: м-ли Міжнар. коорд. совещ. Воронеж, 1997. С. 246-248.

  2. Смирнов А. М. Екологічні проблеми ветеринарної медицини та шляхи їх вирішення // Екологічні проблеми патології, фармакології і терапії тварин: м-ли Міжнар. коорд. совещ. Воронеж, 1997. С. 8-12.

  3. Самотино А. М., Бєляєв В. І., Богословський В. Н. Агротехнології майбутнього. Застосування гумінових препаратів в тваринництві та ветеринарії. М.: Грін, 2006. 85 с.

  4. Хотімченко Ю. С., Кропотов А. В. Застосування ентеросорбентів в медицині // Тихоокеанський медичний журнал. 1999. № 2. С. 84-89.


  Ключові слова: енергія / НІТРАТИ / НІТРИТИ / токсикоз / адсорбційні властивості / Energen / Nitrates / Nitrites / toxicosis / Adsorption properties

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити